PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 130
Tytuł artykułu

Miasto : ekonomiczne aspekty funkcjonowania

Warianty tytułu
The Town : Economic Aspects of Functioning.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano ekonomicznej analizy zagadnień funkcjonowania miast polskich na przełomie XX i XXI wieku, z uwzględnieniem istniejących trendów i kierunków zmian w przebiegu i cechach światowej urbanizacji. Podjęto próbę uporządkowania fachowej terminologii i wyjaśnienia pojęć związanych z rozwojem miejskim. Omówiono także zagadnienia opisujące prawidłowości rządzące miastami.
EN
There is an economic analysis on Polish towns functioning at the turn of the 20th century together with existing trends and changes in the world's urbanization. There is also an attempt to put in order and explain a professional terminology connected with urban development. The author has discussed issues describing regularities in towns management. (AŁ)
Rocznik
Strony
130
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte
 • Balcerowicz E.: Przetarg planistyczny. Mechanizm i skutki społeczno-gospodarcze. PWE, Warszawa 1990.
 • Baranowska M.: Elementy socjologii miasta. Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986.
 • Barański M.: Publiczny charakter władzy lokalnej. Przedmiot, struktura i zakres. W: Władza polityczna. Praca zbiorowa pod red. S. Wróbla. Uniwersytet Śląski, Katowice 1997.
 • Barczyk Z., Biniecki J., Ochojski A., Szczupak B.: Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 20O1.
 • Bates M.: Environment. W: International Encyclopedia of the Social Science. Vol. 5. The Macmillan Company and The Free Press, 1968.
 • Bauman Z. : Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 20OO.
 • Benevolo L.: Miasto w dziejach Europy. Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995.
 • Beuys B.: Florencja. Świat miasta - miasto świata. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 • Biniecki J., Kuźnik F.: Analiza rozwoju ośrodków miejskich w planowaniu regionalnym.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Brol R., Maj M., Strohl D.: Metody typologii miast. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1990.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2O02.
 • Bury R, Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Bytom. Zarys rozwoju miasta. Praca zbiorowa pod red. W. Długoborskiego. PWN, Warszawa-Kraków 1979.
 • Clarke M., Stewart J.: Wybory podejmowane przez samorządy lokalne. W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 1997.
 • Copenhagen. The Queen's City. Trojaborgs Forlag, 200O.
 • Czarnowski M.S.: Zarys ekologii roślin lądowych. PWN, Warszawa 1989.
 • Czornik M.: Środowisko działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994 [maszynopis powielony).
 • Czornik M., Wrana K.: Proces identyfikacji strategicznych celów miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997 [maszynopis powielony).
 • Czornik M.: Promocja miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Czornik M.: Promocja wewnętrzna miasta jako czynnik wspierający rozwój samorządności w gminie. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.
 • Czornik M., Szczupak B.: Metropolizacja aglomeracji Katowickiej. W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu. Praca zbiorowa pod red. K. Szołka. Biblioteka Regionalistyki nr 1(1/2OO1). Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2O01.
 • Czornik M., Szczupak B.: Badanie procesów globalizacji w kształtowaniu rozwoju aglomeracji miejskich - studium przypadku Aglomeracji Katowickiej. W: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów. Praca zbiorowa pod red. K. Szołka. Biblioteka Regionalistyki nr 2(1/2OO2). Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej, Wrocław 20O2.
 • Czornik M.: Promocja wewnętrzna miasta jako element podnoszenia efektywności zarządzania jego rozwojem. Zeszyty Naukowe. Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Instytut Kształcenia Managerów w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2003, nr 7.
 • Davies N.: Boże igrzysko. Historia Polski. Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 • Davies N.: Europa. Wydawnictwo Znak, Kraków 20OO.
 • Dolnicki B.: Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce. Wydawnictwo Dr-a Andrzeja Abramskiego, Katowice 1994.
 • Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Domański R.: Zarys geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Domaski R.: Przestrzenna transformacja gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Drabina J.: Historia Bytomia 1254-20OO. Towarzystwo Miłośników Bytomia, Bytom 2000.
 • Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne, PWN, Warszawa 1981, nr 63.
 • Ekonomika miasta i zarządzanie miastem. Praca zbiorowa pod red. R. Brola. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2O01.
 • Forti M.: Szwecja. Serce Skandynawii. Casa Editrice Plurigraf, 1995.
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Praca zbiorowa pod red. S. Dolaty. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Ginsbert-Gebert A.: O urbanizacji świata u progu XXI wieku. W: Niektóre problemy rozwoju miast, mieszkalnictwa i infrastruktury. Praca zbiorowa pod red. A. Zalewskiego. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1991.
 • Globality versus Locality. Ed. A. Kukliński. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Space Economy, Warsaw 1990.
 • Gocko J.: Ekonomia a moralność. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996.
 • Gorzelak G.: Omówienie książki Edwarda Blakely'a: Planowanie rozwoju lokalnego. W: Gmina, przedsiębiorczość, promocja. Praca zbiorowa pod red. J.R Gierogica, G. Gorzelak. Studia Regionalne i Lokalne. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1993, nr 7.
 • Gruszkowski W.: Zarys historii urbanistyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1989.
 • Hamm B.: Wprowadzenie do socjologii osadnictwa. Warszawa 1990, cyt. za: Socjologia miasta [wybór tekstów). Praca zbiorowa pod red. M. Malinowskiego, S. Soleckiego. Wydawnictwo "Mana", Rzeszów 1999.
 • Harańczyk A.: Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2O02.
 • Jewtuchowicz A.: Rozwój miast, uprzemysłowienie i efekty zewnętrzne. W: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania układów osadniczych. Folia Oeconomica. Uniwersytet Łódzki 1987, nr 69.
 • Jewtuchowicz A.: Środowisko przedsiębiorczości a rozwój terytorialny. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, PTE, Katowice 1996.
 • Jewtuchowicz A.: Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Praca zbiorowa pod red. A. Jewtuchowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 200O.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, PTE, Katowice 1996.
 • Klasik A.: Rola metropolii w rozwoju regionalnym. W: Metropolitalne funkcje Krakowa. Praca zbiorowa pod red. J. Purchli. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1998.
 • Klasik A.: Proaktywna rola metropolii w rozwoju regionów jako wyzwanie strategiczne. W: Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta. Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2001, z. 3 (39).
 • Kłoczowski J.: Młodsza Europa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 • Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kuźnik F.: Planowanie operatywne systemu miejskiego. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1988.
 • Kuźnik F.: Rynki lokalne i regionalne. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika, F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kuźnik F.: Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju. W: Samorządowa polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-Wronki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2002.
 • Lang J., Służewski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A.: Polskie prawo administracyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Leoński Z., Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej. Zachodnie Centrum Organizacji Sp. z o.o., Warszawa-Zielona Góra 1994.
 • Levy J.M.: Urban and metropolitan economics. Mc Graw-Hill Book Company, New York 1985.
 • Maik W.: Podstawy geografii miast. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 • Majka J.: Etyka społeczna i polityczna. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1993.
 • Malanowski J.: Socjologia miasta. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1971.
 • Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni. Praca zbiorowa pod red. M. Obrębalskiego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Markiewicz B.: Od filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Millon-Delsol Ch.: Zasada pomocniczości. Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Otok S.: Geografia polityczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Pajewski J.: Historia powszechna 1871-1918. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wydawnictwo "Arkady", Warszawa 1999.
 • Pióro Z.: Ekologia społeczna - nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych. W: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Pióro. Warszawa 1982, cyt. za: Socjologia miasta [wybór tekstów). Praca zbiorowa pod red. M. Malinowskiego, S. Sołeckiego. Wydawnictwo "Mana", Rzeszów 1999.
 • Pius XI Papież: Quadragesimo Anno. Encyklika: O odnowieniu ustroju społecznego. F. Mildner & Sons, Londyn 1942.
 • Ponsard C.: Ekonomiczna analiza przestrzenna. Wydanie polskie pod red. B. Gruchmana. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Regulski J.: Ekonomika miasta. PWE, Warszawa 1982.
 • Regulski J.: Planowanie przestrzenne. PWE, Warszawa 1985.
 • Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Romer J. i E.: Siedem cudów świata. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 • Rybicki R: Społeczeństwo miejskie. PWN, Warszawa 1972.
 • Rzym. Od założenia do 2000 roku. Edizioni Lozzi, Roma S.A.S. 2OOO.
 • Samorządowa polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-Wronki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWR Warszawa 2O02.
 • Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Uniwersytet Opolski, Opole 2OO1.
 • Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Steiner J.: Demokracje europejskie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1993.
 • Stewart J., Greenwood R.: Cel i charakter samorządu lokalnego, cyt. za: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 1997.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. FELBERG SJA, Warszawa 20O1.
 • Szczepański M.S.: System światowy: Między globalizmem i lokalizmem. W: Społeczności lokalne i rozwój lokalnej demokracji. Praca zbiorowa pod red. M.S. Szczepańskiego. Centrum Naukowe "Sokrates" s.c., Agencja Wydawnicza "Domino", Katowice 1993.
 • Szczepański M.S.: Z historii socjologii miasta i procesów urbanizacji. Ekologia klasyczna i konwencjonalne teorie urbanizacji. W: Problemy socjologii miasta. Praca zbiorowa pod red. J. Wodza. Katowice 1984, cyt. za: Socjologia miasta (wybór tekstów). Praca zbiorowa pod red. M. Malinowskiego, S. Sołeckiego. Wydawnictwo "Mana", Rzeszów 1999.
 • Szczupak B., Czornik M.: Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 • Wallis A.: Socjologia wielkiego miasta. Warszawa 1967, cyt. za: Socjologia miasta (wybór tekstów). Praca zbiorowa pod red. M. Malinowskiego, S. Sołeckiego. Wydawnictwo "Mana", Rzeszów 1999.
 • Wallis A.: Ameryka - miasto. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.
 • Wójcik S.: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1999.
 • Wróbel S.: Grupa interesu na lokalnej scenie politycznej. W: Polityczne i społeczne problemy gminy. Praca zbiorowa pod red. R Dobrowolskiego i L. Frąckiewicz. Uniwersytet Śląski, Katowice 1994.
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika i F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2O01.
 • Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.
 • Zeman-Miszewska E.: Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Złota księga Florencji. Casa Editrice Bonechi, Firenze 20OO.
 • Znaniecki F.: Upadek cywilizacji zachodniej. Komitet Obrony Narodowej, Warszawa-Kraków-Łódź-Lublin, Poznań 1921.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. "Dziennik Ustaw" 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; od 29 grudnia 1998 r. pod tytułem Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. "Dziennik Ustaw" 20O1, nr 142. poz. 1591.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 16, poz. 96 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym. "Dziennik Ustaw" 1994, nr 89, poz. 415 z późn. zm.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. "Dziennik Ustaw RP" 1994, nr 124, poz. 607.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Dziennik Ustaw", nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. "Dziennik Ustaw", nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. "Dziennik Ustaw" nr 95 poz. BO2 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102709682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.