PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 265
Tytuł artykułu

Strategie marketingowe korporacji transnarodowych

Warianty tytułu
Marketing Strategies in Multinational Corporations.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono korporacje międzynarodowe, ich działalność, cechy, funkcje, otoczenie, strategie i struktury ponadgraniczne oraz omówiono proces internacjonalizacji przedsiębiorstw. Podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat strategii marketingowych realizowanych przez korporacje transnarodowe. Zaprezentowano metodyczne podstawy badania strategii marketingowych korporacji transnarodowych oraz wyniki badań przeprowadzonych na rynku polskim.
EN
Multinational corporations, their activities, functions, environment, strategies and structures have been presented and discussed together with the process of enterprises internationalization. Methodical bases of the research on marketing strategies of multinational corporations have been presented with the results of research carried out on the Polish market. (AŁ)
Rocznik
Strony
265
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abby N.E., McGann A.F.: Corporate strategy and the role of navigational marketing. "European Journal of Marketing" 1989, No 10.
 • Albaum G., Strandskov J., Duerr E.: International Marketing and Export Management. Addison Wesley Longman Publishing Company, International 1998.
 • Andrews K.R.: The Concept of Corporate Strategy. Irwin, Homewood 1971.
 • Ansoff H.I.: Corporate Strategy. New York 1965.
 • Are transnationals bigger than countries, www.unctad.org.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Baker M.J.: Marketing Strategy and Management. Macmillan Business, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 2000.
 • Bartlett Ch., Ghoshal S.: Transnational Management. Text, Cases and Readings in Cross-Border Management, Irwin, Hamewood 1995.
 • Baruk A.: Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe. PWN, Warszawa 2002.
 • Biznes międzynarodowy. Obszary decyzji strategicznych. Red. M.K. Nowakowski. Key Text, Warszawa 2000.
 • Bradley F.: International Marketing Strategy. Prentice Hall International 1991.
 • Brdulak H., Gołębiowski T.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji. W: Trans '01. Wspólna Europa, przedsiębiorstwo wobec globalizacji. Red. H. Brdulak i T. Gołębiowski. PWE, Warszawa 2001.
 • Brooke M.Z., Remmers H.L.: Strategy of Multinational Company in Europe. Some Key Problems. McMillan Press, London 1972.
 • Buckley P.: Foreign Direct Investment and Multinational Enterprises. McMillan Press, London 1995.
 • Buckley P.J., Casson M.: The Future of Multinational Enterprise. Palgrave Macmillan, London-New York 2002.
 • Buzzel R.D.: Can You Standarize Multinational Marketing. „Harward Business Review" 1968, No 46.
 • Cateora Ph.: International Marketing, IRWIN, Homewood, Boston 1990.
 • Cateora Ph., Graham J.: International Marketing. McGraw Hill International 2002.
 • Cezary Stypułkowski odchodzi. "Rzeczpospolita" z 4.01.2003 r.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. Chapter in the History of the IndustrialEnteprise. MIT Press, Cambridge 1972.
 • Chee H., Harris R.: Global Marketing Strategy. Financial Times - Pitman Publishing, London 1998.
 • Chwistecka-Dudek H.: Strategie uczestnictwa przedsiębiorstwa w rynku globalnym. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. PTE, Katowice 1998.
 • Cieślik J.: Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania SGPiS, nr 229. Warszawa 1987.
 • Cohen W.A.: The Practice of Marketing Management. Maxwell MacMillan International 1991.
 • CyrsonE.: Korporacje wielonarodowe. Prawidlowości ekspansji zagranicznej. PWE, Warszawa 1981.
 • Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffet M.H.: International Business Update 2000. Dryden Press, Harcourt 2000.
 • Deresky H.: Intenational Management. Managing across Borders and Cultures. Prentice Hall, New Jersey 2000.
 • Dicken P.: Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. Guilford Press, New York-London 1992.
 • Dicken P.: Global Shift: Transforming the World Economy. Paul Chapman Publishing, London 1998.
 • Doole I., Lowe R.: International Marketing Strategy. Analysis, Development and Implementation. Thomson Learning International 2001.
 • Dorrenbacher Ch.: Measuring corporate internationalisation: A review of measurement concepts and their use. "Intereconomics" 2000, Vol. 35, May-June.
 • Douglas S.P., Craig C.S.: Evolution of global marketing strategy: scale, scope and synergy. „Columbia Journal of World Business" 1989, No 4.
 • Douglas S.P., Wind Y.: The myth of globalisation. "Columbia Journal of World Busness" 1987, No 19-20.
 • Doz Y.L.: Strategic Management in Multinational Companies. Pergamon Press, New York 1986.
 • Dunning J.H.: The Multinational Enterprise. G. Allen and Unwin, London 1971.
 • Dunning J.H.: International Production and the Multinational Enterprise. G. Allen and Unwin, London 1981.
 • Dunning J.H.: Multinational Corporations and the Global Economy. Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 • Dunning J.H.: The Globalisation of Business. Routledge, London-New York 1995.
 • Dymsza W.A.: Multinational Business Strategy. Pergamon Press, New York 1972.
 • Elinder E.: How International Can Advertising Be? "International Advertiser" 1964, No 9.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. PETEX, Katowice 1995.
 • Fayerweather J.: International Business Management: A Conceptual Approach. Pergamon Press, New York 1969.
 • Fonfara K.: Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym. W: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Red. M. Gorynia. AE, Poznań 2000.
 • Gajewski J.: Hiperkonkurencja. "Wprost" z 4.08.2002.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Gesteland R.R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. PWN, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Gilles G.I.: Transnational Corporations. Fragmentation amidst Integration. Routledge, London and New York 2002.
 • Global Marketing Management. Cases and Readings. Ed. R.D. Buzzel, J.A. Quelch, Ch. A. Bartlett. Addison-Wesley Publ. International 1995.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 • Gołębiowski T., Lewandowska M.: Strategie przedsiębiorstwa a strategie marketingowe. W: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Red. J. Mazur. Difin, Warszawa 2002.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Gorynia M.: Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. W: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Red. M. Gorynia. AE, Poznań 2000.
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R.: Motywy, formy i efekty zakładania filii przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce - analiza przypadków. W: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. Red. J. Rymarczyk. AE, Wrocław 2003.
 • Goshal S., Nohria N.: Horses for courses: organisational forms for multinational corporations. "Sloan Management Review" 1993, Winter.
 • Govindarajan V., Gupta A.: Analysiss of the Emerging Global Arena. "European Management Journal" 2000, No 3.
 • Granice konkurencji. Grupa Lizbońska. Poltext, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W., Pustay M.W.: International Business a Managerial Perspective. Addison-Wesley, Reading Mass. 1996.
 • ---
 • Grochowski M.: Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych. W: Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe. Red. B. Bernaś. Książka Ekonomiczna, Wrocław 1995.
 • Grochulski A.: Korporacje międzynarodowe. PWN, Warszawa 1973.
 • Gruszczyńska-Malec G.: Globalizacja a zarządzanie przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 11.
 • Grzegorczyk W.: Marketing na rynkach zagranicznych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Grzegorczyk W.: Nowe porządki zagranicznych właścicieli. "Gazeta Wyborcza" z 29.01.2003 r.
 • Gummesson E.: Relationship Marketing and Imaginary Organizations: a Synthesis. "European Journal of Marketing" 1996, No 2.
 • Gummesson E.: Total Relationship Marketing, Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30Rs. Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.
 • Gwiazda A.: Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Hall E.T.: Poza kulturą. PWN, Warszawa 1984.
 • Hanna N., Dodge M.R.: Kształtowanie cen. Strategie i procedury. PWE, Warszawa 1997.
 • Hayden C.: The Handbook of Strategie Expertise. New York 1985.
 • Hendberg B., Dahlgren G., Hansson J., Olve N.G.: Imaginära organizationer (Imaginary Organizations). Liber-Hermonds, Malmö 1994.
 • Hill Ch.W.L.: International Business. Competing in the Global Marketplace. Irwin McGraw-Hill International 2002.
 • Hoecklin L.: Managing cultural differences. Strategies for Competitive Advantage. Addison-Wesley Iternational 1995.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000.
 • Hulbert J., Brandt W.: Managing the Multinational Subsidiary. Holt, Rinehert and Winston, New York 1980.
 • International Marketing Strategy. Ed. By H.B. Thorelli, S. Cavusgil. Pergamon Press International 1990.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. B. Durka. IKiCHZ, Warszawa 2001.
 • Jabłoński P.: Jeden bank, jedna strategia. "Gazeta Wyborcza" z 20.05.2001.
 • Jain S.C.: International Marketing Management. PWS Kent, Boston-Massachusetts 1987.
 • Jain S.C.: Standardization of International Marketing Strategy: Some Research Hypotheses. "Journal of Marketing" 1989, Vol. 53, No 1.
 • Jankowiak L.: Przedsiębiorstwa wielonarodowe i ich wpływ na gospodarką światową. Warszawa 1973.
 • Jędralska K.: Zarządzanie globalne. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. PTE, Katowice 1998.
 • Karcz K.: Procedura międzynarodowych badań marketingowych. W: Marketing 2001. Materiały z XI Konferencji Katedr Marketingu, Handlu i Usług Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Karcz K.: Proces globalizacji a standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym. W: Globalizacja w gospodarce światowej. Red. T. Czuba, M. Skurczyński. Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Karcz K.: Międzykulturowe badania zachowań podmiotów rynkowych -problemy metodologiczne. W: Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym - podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer i E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2001.
 • Karcz K.: Od marketingu globalnego do marketingu międzykulturowego - szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw. W: TRANS 01. Wspólna Europa Przedsiębiorstwo wobec globalizacji. Red. H. Brdulak i T. Gołębiowski. PWE, Warszawa 2001.
 • Karcz K.: Globalizacja rynku a paradygmaty współczesnego marketingu. W: Globalizacja w gospodarce światowej. Red. T. Czuba, M. Skurczyński. Uniwersytet Gdański, Sopot 2002.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Karziewicz R: Gorzkie leki dla farmacji. "Home & Market" 2002, nr 10.
 • Kasiewicz S.: Globalizacja działalności operacyjnej. W: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Red. M.K. Nowakowski. Key Text, Warszawa 1997.
 • Kasiewicz S.: Perspektywy partycypacji krajowych przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych. W: TRANS 01. Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji. Red. H. Brdulak i T. Gołębiowski. PWE, Warszawa 2001.
 • Keegan W.J.: Global Marketing Management. Prentice Hall International 1989.
 • Kędzior Z.: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty. CBiE AE, Katowice 1997.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1996.
 • Kochaniec A.: Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce. W: Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Red. A. Zorska. Difin, Warszawa 2002.
 • Kogut B., Singh H.: The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode. "Journal of International Business Studies" 1988, Vol. 19, No 12.
 • Kolde E.J.: The Multinational Company. Lexington 1974.
 • Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. PWN, Warszawa 2000.
 • Korth Ch.K.: International Business, Environment and Management. Englewood Cliffs, New York 1993.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Feiberg SJA, Warszawa 1999.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kozdrój-Schmidt A., Stawicka M.: Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw. W: Szkice o zarządzaniu międzynarodową działalnością przedsiębiorstw. Red. M.K. Nowakowski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej. PWE, Warszawa 1999.
 • Krajewski L.J., Ritzman L.P.: Operations Management. Strategy and Analysis. Addison-Wesley Publishing Company, New York 1990.
 • Kramer J., Metody przydatne do budowy podstaw strategii przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. AE, Katowice 1995.
 • Kramer T.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. AE, Katowice 1995.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1990.
 • Kreutzer R.T.: Marketing-mix Standardization: An Integrated Approach in Global Maketing. "European Journal of Marketing" 1988, Vol. 22, No 10.
 • Kutschker M., Baurle I.: Three + One: Multidemensional Strategy of Internationalization. "Management International Review" 1997, No 2.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN, Warszawa 2001.
 • Lamont B., Sambaruthy V., Ellis K.: The Influence of Organizational Structure on the Information Received by Corporate Strategists of Multinational Enterprises. "Management International Review" 2000, No 40.
 • Lasserre Ph.: Global Strategic Management. Palgrave Macmillan International 2003.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Leontiades J.: Going global - global strategies versus national strategies. "Long Range Planning" 1986, No 19.
 • Levitt T.: The globalization of markets. "Harward Bussiness Review" 1983, No 3.
 • Levy D.: International Production and Sourcing. Trends and Issues. "STI Review" 1993, No 13.
 • Limański A., Śliwińska K.: Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Difin, Warszawa 2002.
 • Luostarinen R.: Internationalization of Finish Firms and Their Response to Global Challenges. UNU World Institute for Development Economic Research 1994.
 • Małecki M.: Korporacje transnarodowe a handel zagraniczny krajów kapitalistycznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa 1994.
 • Markowski A., Jackson S.: The Attractiveness of Poland Direct Foreign Investors. "Communist Economies and Economic Transformation" 1994, No 4.
 • Marszałek A.: Integracja międzynarodowa a gospodarka światowa. W: Integracja europejska. Red. A. Marszałek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Martenson R.: Is Standardisation of Marketing Feasible in Culture — Bound Industries? A European Case Study. "International Marketing Review" 1987, No 3.
 • Me Donald J.G., Parker H.: Creating a Strategy for International Growth. W: International Enterprise. Pergamon Press, New York 1962.
 • Meffert H., Bolz J.: Standardisation of Marketing in Europe. W: European Marketing. Ed. C. Halliburton i R. Huenenberg. Readings and Cases, Addison Wesley, Wokingham 1993.
 • Meyer K., Estrin S.: Brownfield Entry into Emerging Markets. "Journal of International Business Studies" 2001, Vol. 32.
 • Michalak J.: Megaapteka. "Wprost" z 30.01.2000 r.
 • Mikułowski-Pomorski J.: Komunikacja międzykulturowa. AE, Kraków 1999.
 • Misala J.: Międzynarodowa zależność i współzależność ekonomiczna we współczesnej gospodarce światowej; aspekty teoretyczne, realia i implikacje dla Polski. W: Globalizacja w gospodarce światowej. Red. T. Czuba, M. Skurczyński. Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Mitręga M.: Firma o rozmytych granicach. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 14.
 • Mocna pigułka. "Business Week" 2000, nr 3.
 • Mole J.: W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Mruk H.: Strategiczna kontrola marketingowa. W: Marketing u progu XX wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Jerzego Altkorna. AE, Kraków 2001.
 • Mruk H.: Procedura budowania strategii marketingowej. W: Strategie marketingowe. Red. H. Mruk. AE, Poznań 2002.
 • Mruk H., Rutkowski L: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1999.
 • Murdoch A.: Współpraca z cudzoziemcami w firmie. Poltext, Warszawa 1999.
 • Murray J. Y.: Product strategies of European and Japanese multinational firms in the US market - an empirical investigation. "International Marketing Review" 1996, Vol. 13, No 6.
 • Mysz, która potknęła słonia. "Business Week" 2002, nr 10.
 • Nakata Ch.: Activating the marketing concept in a global context. An MNC country managers' perspective. "International Marketing Review" 2002, Vol. 19, No 1.
 • Niestrój R.: Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1995.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Nowacki W.: Formułowanie i wybór strategii marketingowych. W: Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. SGH, Warszawa 2001.
 • Nowakowski M.K.: Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Difin, Warszawa 1999.
 • Nowakowski M.K.: Istota międzynarodowego biznesu. W: Biznes międzynarodowy -- obszary decyzji strategicznych. Key Text, Warszawa 2000.
 • Ohmae K.: Managing in a bordeless world. "Harward Business School" 1989, May-June.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Osadnik M.: Instytucjonalizacja działania w procesach globalizacji - wprowadzenie do problematyki badawczej. W: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym. Red. E. Okoń-Horodynska. AE, Katowice 1998.
 • Otta W.J.: Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Red. T. Gołębiowski. PWN, Warszawa 1994.
 • Palivoda S.: International marketing: an assessment. "International Marketing Review" 1999, Vol. 16, No 1.
 • Paliwoda S.J., Thomas M.J.: International Marketing. Butterworth-Heinemann International 2001.
 • Penc J.: Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Placet, Warszawa 1997.
 • Pen-Pietrzak L: Strategiczne zarządzanie marketingiem. Key Text, Warszawa 1999.
 • Perlmutter H.V.: The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. "Columbia Journal of World Business" 1969, No 4.
 • Perlmutter H.V., Heenan D.A.: How Multinational Shuold Your Top Managers Be? "Harward Business Review" 1974, No 52.
 • Peters T.J., Waterman R.H.: In Search of Excellence. Harper Collins, New York 1991.
 • Phatak A.V.: International Dimensions of Management. PWS Kent Publishing Company, Boston Mass 1989.
 • Piercy N.: Export Strategy: Markets and Competition. George Allen & Unwin, London 1982.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1998.
 • Pietrasiński R: Globalizacja a zagrożenia gospodarki światowej. "Marketing i Rynek" 2001, nr 1.
 • Pietrasiński R: Standaryzacja strategii marketingowych. W: Marketing. Koncepcja, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
 • Pilarczyk B.: Miejsce strategii w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa. W: Strategie marketingowe. Red. H. Mruk. AE, Poznań 2002.
 • Podstawski L.: Glaxo uleczy polski rynek? "Home & Market" 2002, nr 10.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Podstawy marketingu. Red. H. Mruk. AE, Poznań 1994.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Gorzów Wielkopolski 2001.
 • Polpharma kontra GlaxoSmitliKline. "Businessman Magazine" 2002, nr 10.
 • Pomykalski A.: Nowoczesne strategie marketingowe. INFOR, Warszawa 2001.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage of Nations. New York Free Press 1985.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Porter M.E.: Zwiększanie przewagi konkurencyjnej dzięki strategii globalnej. W: M.E. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Potwora W., Duczmal M.: Marketing. Strategie i struktury. PAN, Katowice-Opole 2001.
 • Prahalad C.K., Hamel G.: The core competence of the corporation. "Harward Business Review" 1990, No 10.
 • Prahalad C.K., Hamel G.: Competing for the Future. Harward Business School Press, Boston Mass 1994.
 • Prahalad C.K., Doz Y.L.: The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision. Free Press, New York 1987.
 • Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji. Red. R. Rapacki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 • Quelch J.A., Hoff E.J.: Customising Global Marketing. "Harward Business Review" 1986, No 64.
 • Remisiewicz M.: Whirlpool kontra Bosch. "Businessman Magazine" 2002, nr 12.
 • Robinson R.D.: International Management. Pergamon Press, New York 1966.
 • Robock S.H., Simmonds K.: International Business and Multinational Enterprises. Irwin, Homewood Illinois 1983.
 • Robson P, Wooton J.: The Transnational Enterprise and Regional Economic Integration. "Journal of Common Market Studies" 1993, No 1.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 • Romański W.: Goodyear kontra Michelin. "Businessman Magazine" 2003, nr 2.
 • Rugman A.: Risk reduction by International Diversification. "Journal of International Business Studies"1976, No 7.
 • Rugman A.M.: International Business. A Strategic Management Approach. McGraw-Hill, New York 1995.
 • Rugman A.: Multinational Enterprises and the End of Global Strategy. W: Multinational Firms. The Global - Local Dilemma. Ed. J.H. Dunning, J.L. Mucchielli. Rout-ledge, London-New York 2002.
 • Rutkowski I.: Istota strategii marketingowych. W: Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. SGH, Warszawa 2001.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. AE, Kraków 1998.
 • Schroeder R.G.: Operations Management. Decisions Making in the Operations Function. Me Graw Hill International 1993.
 • Shaw V.: The successful marketing strategies of German companies in the UK. "European Journal of Marketing" 2002, Vol. 34, No 1/2.
 • Sikorski J.: Korporacje międzynarodowe. Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Skulski R: Marketing na rynkach zagranicznych - koncepcja Cateory i Ghauri'ego. W: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. AE, Wrocław 2002.
 • Słojewska A.: Bank dla niebieskich kołnierzyków. "Rzeczpospolita" z 31.01.2001 r.
 • Solberg A.: Educator insights: standardisation or adaptation of the international marketing mix: the role of the local subsidiary representative. "Journal of International Marketing" 2000, No 3.
 • Sorrensen R.Z., Wiechmann U.E.: How multinational view marketing standardization. "Harward Business Review" 1975, No 53, May-June.
 • Stępień J.: Superpigułka. "Businessman Magazine" 2001, nr 4.
 • Stonenhouse G., Hamill J., Campbell D., Purdiue T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Feiberg SJA, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Stopford J.M., Wells L.T.: Strategy and Structure of Multinational Enterprise. Basic Books, London 1972.
 • Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. SGH, Warszawa 2001.
 • Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Strzyżewska M.: Marketing na rynkach zagranicznych. W: Biznes międzynarodowy. Obszary decyzji strategicznych. Red. M.K. Nowakowski. Key Text, Warszawa 2000.
 • Sulejewska M.: Fuzje w pigułce. "Home & Market" 2002, nr 10.
 • Sullivan D.: Measuring the degree of internationalization of a firm. "International Business Studies" 1994, No 26.
 • Swensson G.: "Glocalization" of business activities: a "glocal strategy" approach. "Management Decision" 2001, Vol. 39, No 1.
 • Świderek T.: Analitycy stawiają na Michelina. "Gazeta Wyborcza" z 7.02.2003 r.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1995.
 • Sztucki T.: Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Placet, Warszawa 1998.
 • Szumski A.: From Solidarity to Solid Economy. W: Strategies for Central and Eastern Europe. Red. A.K. Koźmiński i G.S. Yip. MacMillan Business, London 2000.
 • Szymanski D.M., Bhadaradwaj S.G., Varadarajan R.: Standardisation versus Adaptation of International Marketing Strategy: An Empirical Investigation. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57.
 • Szymanski W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001.
 • Szymura-Tyc M.: Strategie konkurencji przedsiębiorstw na rynkach globalnych. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. PTE, Katowice 1998.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing międzynarodowy jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku europejskim. W: Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody. Red. J.W. Wiktor. AE, Kraków 1999.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 • Terpstra V., Sarathy R.: International Marketing. Dryden Press International 2000.
 • The International Corporation in the World Economy. Red. S.E. Rolf, W. Damm. McGraw-Hill, New York 1970.
 • The Me Graw-Hill Dictionary of Modern Economics. New York 1965.
 • Thompson A., Strickland A.: Strategie Management. Concepts and Cases. Business Publications Inc., Texas 1984.
 • Tierney Ch.: Era Michelina. "Business Week" 2002, nr 9.
 • Timmons H.: Sandy Weill chce mieć Cafy świat. "Business Week" 2001, nr 8.
 • Topajka Shaw V.: The marketing strategies of French and German companies in the UK. "International Marketing Review" 2001, Vol. 18, No 6.
 • Toyne B., Walters P.O.: Global Marketing Management: A Strategic Perspective. Allyn and Bacon, Boston 1993.
 • Transnational Corporations and the World Economy. Ed. R. Kozul-Wright, R. Rowthorne. McMillan Press, London 1998.
 • Transnational Corporations in World Development: A Reexamination. United Nations Commission on Transational Corporations, New York 1978.
 • Trompenaars F.: Riding the Waves of Culture. The Economist Books, London 1993.
 • UNCTAD Globalisation and Liberalisation. Development in the Face of Two Powerful Currents. UN New York-Geneva 1996.
 • Usunier J.C.: Marketing Across Cultures. Prentice Hall, Pearson Education Limited International 2000.
 • Vernon R.: Sovereignty at a Bay. The Multinational Spread of U.S. Enterprises. McGraw-Hill, New York 1971.
 • W sieci marketingu. "Business Week" 2002, nr 1.
 • Weitz B.A., Wesley R.: Strategic Marketing. MA: New-Publishing, Boston 1984.
 • Wesley R.: Encyclopedia of Marketing. International Thompson Business Press, London 1999.
 • Wheelen T.L., Hunger J.D.: Strategic Management and Business Policy. Addison Wesley Publishing Co, Mass. 1989.
 • Whirlpool nowym właścicielem Polaru. "Gazeta Wyborcza" z 21.03.2002 r.
 • Wiktor J.W.: Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy. Przestanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw. W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego. Red. J.W. Wiktor. AE, Kraków 1998.
 • Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2001.
 • Williams D.: The development of foreign - owned manufacturing subsidiaries: some empirical evidence. "European Business Review" 1998, Vol. 98, No 5.
 • Wind Y.A., Douglas S.P.: The Myth of Globalisation. "Journal of Consumer Marketing" 1986, No 3.
 • WIR I991: The Triad in Foreign Direct Investment.
 • WIR 1992: Transnational Corporations as Engines of Growth.
 • WIR 1993: Transnational Corporations and Integrated International Production.
 • WIR 1994: Transnational Corporations Employment and Workplace.
 • WIR 1995: Transnational Corporations and Competitiveness.
 • WIR 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements.
 • WIR 1997: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy.
 • WIR 1998: Trends and Determinants.
 • WIR 1999: FDI and the Challenge of Development.
 • WIR 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development.
 • WIR 2001: Promoting linkages.
 • WIR 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness.
 • WIR 2003: "FDI Policies for Development: National and International Perspectives".
 • Wojna w sieci. "Wprost" z 19.09.1999 r.
 • Wypuszczanie powietrza ; Michelina. "Business Week" 2002, nr 1.
 • Yip G.: Total Global Strategy. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1998.
 • Zelek A.: Zarządzanie strategiczne, diagnozy, decyzje, strategie. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.
 • Zombirt J.: Zagraniczne banki w Polsce. W: Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin, Warszawa 2002.
 • Zorska A.: Korporacje transnarodowe a podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Red. M.K. Nowakowski. Key Text, Warszawa 1997.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Zorska A.: Korporacje transarodowe. W: Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych. Red. K. Nowakowski. Difin, Warszawa 2000.
 • Zorska A.: Korporacje transnarodowe a podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin, Warszawa 2002.
 • Zorska A.: Strategie KMN na rynku wyrobów przemysłowych w Polsce. W: Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin, Warszawa 2002.
 • Żabińska T., Żabiński L.: Globalizacja rynków i jej uwarunkowania. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. PTE, Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota - koncepcje - problematyka. AE, Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Marketing strategiczny przedsiębiorstw transnarodowych. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu i ich inspiracje w naukach ekonomicznych i psychologii oraz w podejściach metodologicznych do nauk społecznych. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Globalizacja rynków/sektorów a strategie ogólne marketingu globalnego. W: Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2002.
 • Żabiński L.: Strategie global marketing of transnational companies and its forms against some of the globalization tendencies. Theoretical study. W: Marketing and Globalization. Ed. J. Dado, J.W. Wiktor. Cracow University of Economics, Cracow Banska Bystrica 2002.
 • Adresy internetowe:
 • www.carrefour.com
 • www.debica.pl
 • www.forbes.com
 • www.fortune.com
 • www.michelin.pl
 • www.carrefour.pl
 • www.glaxosmithkline.pl/gsk/
 • www.unctad.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105226723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.