PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny | 59--90
Tytuł artykułu

Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku

Warianty tytułu
Small Towns in Poland - Demographical and Functional Changes in the Second Half of XX-century.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań zmian ludnościowych i funkcjonalnych w miastach do 20 tys. mieszkańców. Zanalizowano zmiany w liczbie ludności w małych miastach i ich przyczyny, zmiany funkcji miast oraz przemiany w strukturze pracujących w małych miastach.
EN
This paper presents the findings of demographical and functional changes in towns with 20 thousand inhabitants. It have been analysed changes in population, town functions and structure of employed persons in small towns. (AK)
Bibliografia
 • Bagiński E.: Fenomen nowych miast wojewódzkich w sieci osiedleńczej kraju. Procesy urbanizacji i przekształcania miast w Polsce. Red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988.
 • Bagiński E.: Małe miasta w strukturze sieci osiedleńczej Polski. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 • Brol R., Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. AE, Wrocław 1990.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego. Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce. Red. P. Korcelli, A. Gawryszewski. Prace Geograficzne IGi-PZ PAN. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989, nr 152.
 • Czarnecki W.: Planowanie miast i osiedli. Wiadomości ogólne. T. 1. Warszawa 1965.
 • Dangel J.: Przekształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem rozwoju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 1946-1960. PWN, Warszawa 1968.
 • Domański R.: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa 1993.
 • Dziewoński K., Malisz B.: Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju. PWN, Warszawa 1978.
 • Dziewoński K.: Rozwój problematyki badań geograficznych nad małymi miastami. Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne. PWN, Warszawa 1957, nr 9.
 • Dziewoński K.: Studium rozwoju pojęć, metod i zastosowań. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne. IGiZP PAN, Ossolineum, Wrocław 1971, nr 87.
 • Dziewoński K.: O zasady przyszłego układu i strukturę osadnictwa Polski. Zarys metod oraz program prac badawczych i projektodawczych. Prace Geograficzne. IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław 1990, nr 154.
 • Dziewoński K.: Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. Prace Geograficzne. IGiPZ PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1990, nr 154.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Hołowiecki M.: Zasięg oddziaływania Wąbrzeźna w zakresie usług ponadpodstawowych. Acta UNC, Geografia XXX. UMK, Toruń 2000.
 • Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski, 85. GUS, Warszawa 1977.
 • Kiełczewska-Zaleska M.: Problemy geograficzno-gospodarcze małych miast w Polsce w świetle dokonanych opracowań. Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne. PWN, Warszawa 1957, nr 9.
 • Kiełczewska-Zaleska M. i inni: Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce. Dokumentacja Geograficzna. IGiPZ PAN, Warszawa 1974, z. 2.
 • Kosiński L.: Struktura ludności małych miast polskich. „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury" 1952, z. 1.
 • Kosiński L.: Typy miast. Seria prac własnych. Warszawa 1955, z. 25.
 • Kosiński L.: Miasta i osiedla miejskie w woj. białostockim. "Przegląd Geograficzny" 1957, t. 29, z. 3.
 • Kostrowicki J.: O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast. "Przegląd Geograficzny" 1952, t. 24.
 • Kostrowicki J.: Problematyka małych miast w Polsce w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji. "Przegląd Geograficzny" 1953, t. 25, z. 4.
 • Kulikowska H.: Raciąż. Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne. PWN, Warszawa 1957, nr 9.
 • Liszewski S.: Współczesny stan zagospodarowania Wolborza i możliwości jego aktywizacji gospodarczej. 400-lecie A. Frycza-Modrzewskiego. 700-lecie nadania praw miejskich Wolborzowi. Łódź 1975.
 • Liszewski S.: Struktura przestrzenna miasta Prudnika. "Acta Universitatis Lodziensis" 1976, Seria II, z. 7.
 • Liszewski S., Zając F.: Studium rozwoju funkcji i powiązań przestrzennych małego miasta na przykładzie Poddębic. Zeszyty Naukowe. UL, Łódź 1970, z. 38.
 • Loboda J.: Funkcje społeczno-gospodarcze małych miast sudeckich. 1989.
 • Matczak A.: Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica" 1992, 17.
 • Matczak A., Szymańska D.: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica. Toruń 1997.
 • Michalski W, Suliborski A.: Region miejski Nysy w świetle powiązań społeczno-gospodarczych. Studia Społeczno-Ekonomiczne. Opole 1989, t. 14.
 • Miszewska B., Szajnowska A.: Analiza funkcjonalna Sobótki. "Kwartalnik Historyczny w Sobótce" 1970, z. 4.
 • Regulski J.: Rozwój miast w Polsce. PWN, Warszawa 1980.
 • Romahn-Kwiatkowska E.: Lipno. Studia nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne. IG PAN, 1957, nr 9.
 • Runge A.: Rola miast średnich w sieci osadniczej województwa śląskiego - wybrane problemy. W: Przekształcenia struktur funkcjonalno-przestrzennych VII, Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce. Red. R. Kozieł, B. Namyślak. UW, Wrocław 2002.
 • Rydz E.: Miejsce małych miast w systemie osadniczym Pomorza Środkowego. "Słupskie Prace i Materiały Przyr." 1981, nr 2.
 • Siemiński W.: Małe miasta - diagnozy i przewidywania. Procesy urbanizacji i przekształcania miast w Polsce. Red. B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988.
 • Sokołowski D.: Zróżnicowanie małych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym. Czasopismo Geograficzne. LXIII, 3-4. Wrocław 1992.
 • Sokołowski D.: Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu kontinuum wiejsko-miejskiego. UMK, Toruń 1999.
 • Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Red. K. Dziewoński i inni. Prace Geograficzne. IG PAN. PWN, Warszawa 1957, nr 9.
 • Szymańska D.: Przemiany przestrzenne, gospodarcze i demograficzne Janikowa. Ziemia Kujawska. T. V. PWN, Warszawa-Toruń 1978.
 • Szymańska D.: Problemy klasyfikacji i typologii miast w geografii radzieckiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Vol. X, nr 1, sectio C (geographia et geologia). Toruń-Polonia 1989.
 • Szymańska D.: Przemiany przestrzenno-funkcjonalne i społeczno-ekonomiczne Janikowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 11. Łódź 1989.
 • Szymańska D.: Małe miasta woj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego. "Czasopismo Geograficzne" 1992, z. 1.
 • Szymańska D.: Problematyka geograficzno-osadnicza i ludnościowa w badaniach Pracowni Geograficzno-Osadniczej. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego. Red. J. Falkowski. UMK, Toruń 1996.
 • Szymańska D.: Niektóre aspekty urbanizacji w Polsce w latach 1950-2000. W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Świć H.: Rozwój miejskiej sieci osadniczej w makroregionie środkowowschodnim. "Czasopismo Geograficzne" 1994, t. LXV, z. 3-4.
 • Wejchert K.: Towns - Professional Structure - Types of Towns [in Polish]. W: Studium Planu Krajowego. T. 1. GUPP, Warsaw 1947.
 • Węgleński J.: Urbanizacja bez modernizacji? UW, Warszawa 1992.
 • Wróbel A.: Rozwój miejskiej sieci osadniczej w Polsce a rozwój gospodarczy kraju. Zeszyty Zakładu Geografii Osadnictwa i Ludności PAN. Warszawa 1978, nr 2.
 • Wysocki Z.: Sytuacja małych miast w strukturze urbanistycznej Polski. GUS, Warszawa 1974.
 • Zajchowska S.: Rozwój gospodarczy i terytorialny Żar. Seria Geografia 1. UAM, Poznań 1962.
 • Zdrojewski E.: Niektóre problemy aktywizacji małych miast w woj. koszalińskim. "Rocznik Koszaliński" 1968, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105393590

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.