PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 7/8 | 3--16
Tytuł artykułu

Pięćdziesięciolecie "Wiadomości Statystycznych"

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Redaktor naczelny "Wiadomości Statystycznych" przedstawia najważniejsze fakty z 50. letniej historii tego pisma, a także analizę jego dorobku autorskiego i redaktorskiego. Analiza przeprowadzona została pod kątem wkładu "Wiadomości Statystycznych" w rozwój teorii i praktyki badań statystycznych oraz w sprawne funkcjonowanie systemu statystyki publicznej w następujących, szczegółowo omówionych zagadnieniach: stymulowanie i wspomaganie wysiłków dotyczących doskonalenia metodologii badań i funkcjonowania systemu informacyjnego statystyki; rozwój poszczególnych dziedzin tematycznych badań statystycznych (rachunki narodowe, przepływy międzygałęziowe, warunki bytu, usługi, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa), przekształcenia w polskiej statystyce z punktu widzenia wymagań Europejskiego Systemu Statystyki, unowocześnienie metod zbierania i opracowania danych oraz zastosowania informatyki. Analizę uzupełnia licząca 120 pozycji bibliografia artykułów z "Wiadomości Statystycznych"
Rocznik
Numer
Strony
3--16
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualne zadania statystyki (1956), „Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Antonik Kazimierz (1974), Bilans przepływów w układzie organizacyjno-gałęziowym za rok 1972, "Wiadomości Statystyczne" nr 4 i 8
 • Białaszczyk Urszula, Grad Modesta (1991), Firmy z kapitałem obcym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" (1968), Bilanse gospodarki narodowej, tom 5
 • Bielecki Józef (1969), Budowy prognozy produkcji stali surowej na podstawie modelu harmonicznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Bielecki Józef, Kubiczek Antoni (1991), Badanie budżetów gospodarstw domowych w krajach EWG i Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Bieńko Zygmunt (1993a), Założenia metodyczne nowej klasyfikacji produktów, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Bieńko Zygmunt (1993b), Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) - doświadczenia praktyczne i kierunki rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Chmiel Józef, Romejko Andrzej (1987), Uwagi na temat zastosowania metod matematycznych i ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Crocicchi Ovidio, Franchet Yves, Gotz Wolfgang (1995), Statystyka w zmieniającym się społeczeństwie, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Cwil Ewa (1965), Majątek trwały - dochód narodowy (niektóre problemy wzajemnych relacji), "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Dmochowska Halina (2001), Jakość w statystyce, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Dmochowska Halina (2003), Kierunki rozwoju statystyki gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8
 • Dytman Małgorzata, Dąbrowska-Dudzińska Alicja (1995), Badania koniunktury w handlu detalicznym, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Gaca Anna, Zagoździńska Izabela (1994), Statystyczne badanie koniunktury, W S nr 2
 • Gądek Krystyna (l968a), Sympozjum GUS na temat bilansu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Gądek Krystyna (1968b), Międzynarodowe Sympozjum GUS na temat bilansu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Giembicki Stefan (1973), Z praktyki analizy ekonomicznych szeregów czasowych w GUS, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Grzesiak Marian (1979a), Zagrożenie i ochrona środowiska w Polsce — woda, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Grzesiak Marian (1979b), Zagrożenie i ochrona środowiska w Polsce — powietrze, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Grzesiak Marian (1991), Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Grzesiak Marian (1998), Statystyka ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Gust Henryk (1965), Uwagi w sprawie metody określenia zdolności produkcyjnych oraz stopnia ich wykorzystania, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Gwiazda Anna (1968), Automatyczna symbolizacja cech badanych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Iszkowski Jan (1967), O jednolity system ewidencji gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Iszkowski Jan (1972), Krajowy System Informacyjny a System Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Jakóbiak Bożena, Szybisz Bogusław (1989), Szacunki dochodu narodowego według zasad rachunków narodowych (SNA) w praktyce polskiej statystyki gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Jakóbiak Bożena, Zienkowski Leszek (1994), Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (1998), Polskie rachunki narodowe w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (1999), "Szara gospodarka" w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (2002), System rachunków narodowych w GUS a wymogi Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Jansen M. A. (1967), O systemie standardowych rachunków narodowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Januszewska Jowita, Kurkowski Krzysztof, Piskorz Józef (2002), Technologia rejestracji i zbierania danych w spisach 2002, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Januszcwska Jowita, Piskorz Józef (2002), Technologia opracowania wyników spisów 2002, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Jońca Stanisław (1973), Założenia metodyczne kompleksowej oceny postępu technicznego w przemyśle, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Kałaska Małgorzata, Witkowski Janusz (1993), Program badań w zakresie statystyki pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Kawalec Wincenty (1968), Ważniejsze kierunki rozwoju badań statystycznych i opracowań informacyjnych GUS i terenowych organów statystyki państwowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Kisielnicki Jerzy (1987), Kryteria jakości systemów informatycznych funkcjonujących w gospodarce narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Klocek Wojciech (1972), Zastosowanie EMC do budowy prognoz krótkoterminowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Kordos Jan (1965a), Nowy schemat losowania w badaniach budżetów rodzinnych (1966—1970), "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Kordos Jan (1965b), Analiza dokładności wyników w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Kordos Jan (1966), Korzyści z zastosowania metody rotacyjnej w badaniach reprezentacyjnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Kordos Jan (1966a), Pierwsze prace Komisji Matematycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Kordos Jan (1966b), Prace Komisji Matematycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10 i 12
 • Kordos Jan (1987), Jakość danych w badaniach społecznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Kordos Jan (1990), Metodologia wykorzystania wskaźników społecznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Kordos Jan (2001), W jakim stopniu statystyk odpowiedzialny jest za jakość danych?, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Kordos Jan, Ochocki Andrzej (1993), Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Kowalczyk Sławomir, Kurek Dorosława, Kurkowski Krzysztof (2003), Stan aktualny i przyszły informatyki w statystyce, W S nr 7/8
 • Kudrycka Izabella (1976), Możliwości wykorzystania przepływów międzygałęziowych w ekonometrycznym modelu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Kurkowski Krzysztof (1994), Gromadzenie i przetwarzanie informacji we współczesnych systemach komputerowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Libhard Janina (1967), Aktualne problemy statystyki usług, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Luszniewicz Andrzej (1969), Koncepcja wskaźnika poziomu życia ludności, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Luszniewicz Andrzej (1970), Przybliżona miar a stopy życiowej ludności, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Łagodziński Wiesław (1993), Zintegrowany System Badań Warunków Życia Ludności w latach 1993-1995, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Łagodziński Wiesław (1995), Aktywna polityka informacyjna, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Maciejewski Wojciech, Welfe Władysław (1976), Modele prognostyczne, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Michnowska Krystyna (1965), Co to jest społeczny fundusz spożycia i jak go liczyć, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Michnowska Krystyna (1966), Usługi — nowa dziedzina statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Michnowska Krystyna (1970), System rachunków narodowych (SNA) a system MPS (Material Product System), "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Mroczek-Kwasiżur Monika, Pudłowski Tomasz, Szymanek Violetta, Turek Dorota (2005), Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w Europie, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Od Redakcji (1956), "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • O niektórych problemach usprawnienia pracy w GUS (1966), "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Oleński Józef (1977), Koncepcja Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Panek Tomasz (1990), Możliwości rekonstrukcji rozkładów dochodów gospodarstw domowych w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Panek Tomasz (2005a), Metody pomiaru ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Panek Tomasz (2005b), Zmiany w sferze ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Paradysz Stanisław (1977), Doskonalenie programu badań i informacji statystycznej w przemyśle, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Pawlak Tomasz (1994), Przegląd systemu informacyjnego statystyki państwowej w aspekcie przetwarzania danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Piskorz Józef (2001), Rozwój infrastruktury informatycznej w statystyce, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Płatek Richard, Carl-Erik Sarndal (2001), Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Płatek Richard, Carl-Erik Sarndal (2002), Uwagi do dyskusji statystyków polskich nad artykułem "Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?", "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Podgórski Jarosław (1990), Subiektywne linie ubóstwa. Zastosowanie metody "Leyden Poverty Line" w warunkach Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Przybylska Lucyna (1998), Zróżnicowanie PKB według województw, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Radkowski Stanisław (1993), Statystyka kultury w okresie przejścia do gospodarki rynkowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Róg Stanisław (1997), Zalecenia w sprawie wzbogacenia treści "Wiadomości Statystycznych", "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Ryznar Zygmunt (1972), Problemy banku danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Sadowski Wiesław (1967), Statystyka, matematyka, ekonometria, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Semczuk Stefan (1969), Czynniki wpływające na efektywność zastosowania EMC do masowych prac statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Sieradzki Zdzisław (1973), Pierwsze Międzynarodowe Seminarium ONZ na temat statystyki ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Skorupowska Danuta (1972), Przewidywana organizacja przekazywania danych w Państwowym Systemie Informacji Statystycznej, W S nr 5
 • Sobczyk Mieczysław (1977), Agroekonometryczny model wzrostu plonów, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Stefanowicz Bogdan (1966), Maszyna matematyczna a symbolizacja cech badanych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 • Stefanowicz Bogdan (1967), Automatyczna kontrola danych jednostkowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Stefanowicz Bogdan (1968), O potrzebie kontroli wyników badań, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Stefanowicz Bogdan (1974), Problem budowania banków danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Stroińska Zofia (1973), Możliwości wykorzystania krzywych Pearsona w analizach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Syrda Elżbieta J. (2003), Rola statystyki w zintegrowanym systemie informacji o społeczeństwie informacyjnym, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Szeliga Zygmunt (1968), Statystyka a potrzeby dziennikarza, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Szreder Mirosław (2001), Uwagi do artykułu R. Piątka i C.-E. Särndala pt. Can a statistician deliver?, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Szulc Adam (1991), System monitoringu ubóstwa w oparciu o badania budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Szybisz Bogusław (1966), Wyniki jednorazowego badania techniczno-ekonomicznych współzależności między gałęziami gospodarki narodowej w 1962 r. (II), "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Szybisz Bogusław (1969), Szczegółowe badanie współzależności techniczno-ekonomicznych pomiędzy gałęziami gospodarki narodowej w 1967 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Szymanek Violetta, Pudłowski Tomasz (2004), Badania statystyczne społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Toczyński Tadeusz (1987), Centralne banki danych statystycznych w Polsce. Marzenia czy rzeczywistość, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Toczyński Tadeusz (2002), Statystyka w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Walczak Tadeusz (1969), Niektóre aspekty dokładności danych statystycznych w świetle stosowania EMC, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Walczak Tadeusz (1970), Bank danych statystycznych - ważny element racjonalnego systemu informacji, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Walczak Tadeusz (1973), Podstawowe cechy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Walczak Tadeusz (1988), Kształtowanie systemu informacji statystycznej na miarę najbliższych potrzeb i możliwości, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Walczak Tadeusz (1991), Rejestr jednostek gospodarczych krajów EWG a polski system Regon, "Wiadomości Statystyczne" nr 12 Walczak Tadeusz (1994), Strategia statystyki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Walczak Tadeusz (1998), Przebudowa polskiej statystyki w latach dziewięćdziesiątych i jej dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Walczak Tadeusz (1999), Statystyka wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Walczak Tadeusz (2001 a), Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Walczak Tadeusz (2001 b), Trudne drogi do pomiaru i poprawy jakości statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Welfe Aleksander, Kelm Robert (1995), Szacunek produktu krajowego brutto dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Welfe Władysław (1969), Ekonometryczna prognoza popytu konsumpcyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 • Wesołowska Maria (1996), Automatyczne wczytywanie danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Witkowski Janusz (1992), Szacowanie bezrobocia dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Witkowski Janusz (2003), Rozwój statystyki społecznej w Polsce - ważne wyzwanie, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8
 • Wywiał Janusz (2001), Uwagi do artykułu "Can a statistician deliver?" autorstwa Richarda Piątka i Carla-Erika Sarndala, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Zagoździńska Izabella (1996), Transformacja statystyki przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Zagoździńska Izabella (2001), Jakość wyników w polskiej statystyce przedsiębiorstw (refleksje po przeczytaniu artykułu Richarda Piątka i Carla-Erika Särndala pt. "Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?"), "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 • Założenia Systemu Państwowej Informacji Statystycznej (SPIS) (1973), "Wiadomości Statystyczne" nr 7-9
 • Zegar Józef Stanisław (2001), Uwagi o badaniach gospodarstw domowych rolników, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 • Zienkowski Leszek (1964), Bilans Gospodarki Narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Zienkowski Leszek (1973a), Dyskusyjne problemy bilansu gospodarki narodowej na dziś i na jutro, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Zienkowski Leszek (1973b), Czy potrafimy mierzyć "poziom życia"?, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Zienkowski Leszek (1992), Kłopoty z metodą SNA, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 • Zienkowski Leszek, Żółkiewski Zbigniew (2001), Tablice przepływów międzygałęziowych (input-output) i macierze rachunków społecznych (SAM) jako podstawa analiz ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107072061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.