PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 24 | 299
Tytuł artykułu

Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego

Warianty tytułu
Area of Tourist Reception in Sustainable Development Conditions.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano przegląd koncepcji i skutków rozwoju turystyki na tle ewolucji koncepcji rozwoju zrównoważonego. Omówiono przestrzenne, funkcjonalne i rynkowe uwarunkowania wyodrębnienia obszaru recepcji turystycznej. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania wynikające z procesów konkurencji w skali regionalnej. Dokonano adaptacji podejścia systemowego do analizowania całości procesów zachodzących na obszarze recepcji turystycznej. Przedstawiono cele turystyki zrównoważonej w opisywanym systemie i ich współzależności. Zaprezentowano empiryczną ilustrację barier i problemów w osiąganiu celów turystyki zrównoważonej oraz wzorcowe rozwiązania uwzględniające konieczność perspektywy długookresowej i dynamiki zjawisk rynkowych.
EN
Review of conceptions and effects of tourism development including sustainable development was presented. Spatial, functional and market conditions of space of tourist reception were defined. The emphasis was on conditions following from competitiveness process. Also purposes of sustainable tourism were described together with barriers and problems in achieving this purposes. As well model solutions were presented. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
299
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 21. 10 lat po Rio, red. T. Podgajniak, K. Napiórkowski, A. Palusińska, Raport Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
 • Alejziak W., Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Alejziak W, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 1999.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 • Ashworth G., Goodal B., Marketing Tourism Places, Routlege, London 1990.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, P WE, Warszawa 1994.
 • Bajerowski T., Obraz rozwoju zrównoważonego w portretach fazowych [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Baranowska-Janota M., Metoda określania chłonności turystycznej na przykładzie obszarów górskich województwa krośnieńskiego, Człowiek i Środowisko 22(1) 1998.
 • Baścik K., Sagan A., Postrzegana jakość życia w świetle badań empirycznych [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Managament Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 • Bernard Y., Colli J. C., Słownik ekonomiczny i finansowy, Wyd. "Książnica", Warszawa 1995.
 • Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 • Becker J., Marketingkonzeption: Grundlagen des strategischen und operativen Marketing - managaments, Gabler Verlag, München 1998.
 • Białobrzeska M., Marks-Bielska R., Jakość życia w regionie jako w koncepcja ekorozwoju [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Blaik R, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1997.
 • Bleinstein R., Themen der Tourismuskritik, Tourismus und Verkehr nr 3, 1987.
 • Bodlener J., Jefferson A., Jenkins C., Lickorish I., Developing Tourism Destinations, Longman Group UK Limited, London 1994.
 • Borys T., Teoretyczne aspekty konstruowania wskaźników ekorozwoju [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej 1998.
 • Borys T., Dekalog ekorozwoju [w:] Lokalna Agenda 21 czyli gminny program ekorozwoju, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju, Jelenia Góra - Wrocław 1996.
 • Briassoulis H., Van der Straaten J., Tourism and the Environment, Kluwer Academic Publishers, Do-drecht, London, Boston 1992.
 • Brol R., Planowanie strategiczne w gospodarce lokalnej [w:] Lokalna Agenda 21 czyli gminny program ekorozwoju, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju, Jelenia Góra - Wrocław 1996.
 • Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
 • Budnikowski A., Górka K., Kozłowski S., Koncepcja ekorozwoju w strategii dla Polski [w:] Ocena realizacji polityki ekologicznej państwa w świetle "Strategii dla Polski", Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Dział opracowań tematycznych, seria: stenogramy S-10 luty 1995.
 • Budnikowski A., Lubiński M., Rusiński M., Polska a problemy ekologiczne świata, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 • Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce. Przegląd struktur, Agencja Promocji Turystyki Mart, Warszawa 1996.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Chmielak Próba określenia istoty potencjału rozwoju [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 66, Białystok 2000.
 • Chmielak A., Ku kompleksowości i dynamice w rozwoju gospodarczym [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Cholewa T., Marketing terytorialny a marketing relacyjny, Marketing i Rynek nr 12, 2000.
 • Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Czają S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii i środowiska zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Czają S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1993.
 • Czornik M., Atrakcyjność obszaru, Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, red. T. Broszkiewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Dąbrowski Z., Polityka i strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane zagadnienia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Dettmer H., Hausmann T., Kaspar C., Oppitz W., Schneit W., Managementformen im Tourismus, Vortis Verlag Wien 1999.
 • Dobrzański G., Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju a teoria ekonomii [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 66, Białystok 2000.
 • Dobrzański G., Dylematy trwałego rozwoju [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1990.
 • Domański R., Hierarchiczne systemy przestrzenno-gospodarcze, Przegląd Geograficzny t. 59, z. 3, 1987.
 • Domański T., Marketing miasta. Wyzwania strategiczne [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Domański T., Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. CXII, Warszawa 2002.
 • Domański T., Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne [w:] Marketing terytorialny, red. T. Domański, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki 1997.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Dunne G., Leslie G., An Overwiev of Carrying Capacity Indicators and Visitors Management [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 66, Białystok 2000.
 • Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 • Fiedor B., Czaja S., Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem problemu trwałości kapitału naturalnego i sprawiedliwości międzygeneracyjnej [w:] Problemy trwałego rozwoju (Sustainable development), red. B. Fiedor, Wyd. I-Bis, Wrocław 2000.
 • Fiedor B., Teoretyczne podstawy badania trwałości wzrostu gospodarczego [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Florek M., Struktura i możliwości aplikacji instrumentów marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Florek M., Uwarunkowana i możliwości wykorzystania marketingu terytorialnego w rozwoju regionu, rozprawa doktorska, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004.
 • Frankowski Z., Rozwój marketingu terytorialnego - dylematy, Człowiek i Środowisko, 21(2) 1997.
 • Frankowski Z., Marketing w zarządzaniu gminą, Człowiek i Środowisko, 20(2) 1996.
 • Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie, Institut für Tourismus, Freie Universität Berlin, Materialen nr 16, Berlin 1997.
 • Freyer W., Tourismus - Marketing, Oldenbourg Verlag München Wien, 1999.
 • Fyall, Ch. Callod, B. Edwards, Relationship Marketing - The Challenge for Destinations, Annals of Tourism Research, Vol. 30, nr 3, 2003.
 • Gagacka M., Rola samorządów lokalnych w przeciwdziałaniu procesom marginalizacji społecznej [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Gałecki R., Gołembski G., Ekonomika Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1980.
 • Gandecka M., Położenie przygraniczne jako czynnik determinujący poziom życia w województwie lubuskim [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Gaworecki W.W., Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionu [w:] Warunki rozwoju turystyki w regionie, red. J. Karwowski, Wyd. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2002.
 • Gaworecki W.W, Turystyka, PTE, Warszawa 1997.
 • Gołembski G., Culture and the Development of New Tourism Product in Poland [w:] Tourism and Culture, AIEST, St. Gallen 2000.
 • Gołembski G, Zmyślony P., Nawrót Ł, Ekspertyza dla Narodowego Planu Rozwoju Turystyki, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004.
 • Gonzales M., Leon C.J., Managing the Environment in the Production of Hotel Services in Gran Canaria [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism Development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Gore A., Ziemia na krawędzi, Wyd. Ethos, Łódź 1996.
 • Gospodarka przestrzenna, red. L. Kupiec, t. IV, Polityka Regionalna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Gray B., Collaborating, Jossey - Bass Publishers, San Francisco 1989.
 • Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 • Hashimoto A., Tourism and Sociokultural Development Issues [w:] Tourism and Development, Aspect of Tourism 5, ed. R. Scharpley, D. Telfer, Channel View Publications, Clevendon - Buffalo - Toronto - Sydney 2002.
 • Holloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 • Honey M., Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise, Island Press Washington 1999.
 • Hopkins K.W., Price G.G., Ecotourism's Competitive Advantage? Environmental Education [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Hunter C., Sustainable Tourism as an Adaptative Paradigm, Annals of Tourism Research, Vol. 24, nr 4, 1995.
 • Inkpen G., Information Technology for Travel and Tourism, Longman, Essex 1999.
 • Inskeep E., Tourism Planning - An Integrated and Sustainable Development Approach, Van Nostrand Reinhold, New York 1991.
 • Iwicki S., Tury styka w zrównoważony m rozwoju obszarów pojeziernych, Akademia Techniczno-Rolnicza, Rozprawy nr 87, Bydgoszcz 1998.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • Jafari J., Sociokultural Dimensions of Tourism [w:] Tourism as a Factor of Change: A Sociokultural Study, Vienna Centre, Vien 1989.
 • Jankowska-Kłapkowska A., Efektywność ekonomiczno-ekologiczna jako kryterium wzrostu i rozwoju w programach badawczych prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych AGH [w:]Efektywność ekonomiczno-ekologiczna, Zeszyty Naukowe AGH nr 44, Kraków 1990.
 • Jaremen D., Wpływ samorządów terytorialnych na rozwój gospodarki turystycznej w województwie jeleniogórskim [w:] Problemy opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych, red. A. Rapacz, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Jedlińska M., Szubert Zarzeczny U., Gospodarka turystyczna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jędrzejczyk I., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach turystycznych [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. Śląsk, Katowice 1995.
 • Job H., Metzler D., Müller M., Mayer M, The Contribution of Small and Medium Enterprises to Regional Economic Development [w:] The Future of Small and Medium Sized Enterprises in Tourism, AIEST, St. Gallen 2004.
 • Kachniewska M., Celowość i metody pomiaru efektu ekonomicznego rozwoju funkcji turystycznej w gminie [w:] Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Poznań 1996.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. UL, Łódź 2002.
 • Kamieniecka J., Ekopolityka w turystyce, Raport 2/1998, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.
 • Karwowski J., Jakość życia w strategii rozwoju regionu [w:] Jakość życia w regionie, red. f. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Karwowski J., Marketingowe zarządzanie regionem [w:] Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, PAN, Szczecin 2002.
 • Kaspar C., Management im Tourismus, Verlag Paul Haupt Bern - Stuttgart - Wien 1995.
 • Kaspar C., Wprowadzenie do zarządzania w turystyce, Ośrodek Doskonalenia Kadr Orbis, Warszawa 1992.
 • Kassenberg A., Ekorozwój a konsumpcja [w:] Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, Raport 1/2002, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Keller P., The Future of SMEs in Tourism [w:] The Future of Small and Medium Sized Enterprises in Tourism, AIEST, St. Gallen 2004.
 • Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności miast [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, red. T. Broszkiewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Kneafsey M., Rural Cultural Economy, Annals of Tourism Research Vol. 28, nr 3, 2001.
 • Komorowski J., Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich, Zeszyt 157, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Komorowski J., Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast [w:] Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, ZN nr 206, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Kornak A., Trudne drogi przekształceń w gospodarce turystycznej na rzecz regionów i gmin [w:] Gospodarka lokalna i regionalna, red. M. Obrębalski, A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 669 Wrocław 1994.
 • Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, t. 1, IliM, Biblioteka Logistyka 1998.
 • Kosiedowski W., Czynniki i bariery perspektywicznego wzrostu konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, UMK Toruń, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Kostrowicki A. S., Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, Przegląd Geograficzny t. 47, z. 2, 1975.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Heider D.H., Rein I., Marketing Places, The Free Press New York 1993.
 • Kousis M., Tourism and The Environment. A Social Movements Perspective, Annals of Tourism Research Vol. 7, nr 2, 2000.
 • Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa, Wyd. UL, Łódź 2001.
 • Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kowalczyk L., Inwestowanie w kapitał ludzki w strategiach rozwoju lokalnego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrebalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 785, Wrocław 1998.
 • Kozłowski S., Ogólne uwarunkowania ekorozwoju [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, 1998.
 • Kozłowski S., Ekorozwój w gminie, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Kraków 1993.
 • Kreisel W., Hoppe M., Reeh T., Mega-Trends in Tourismus - Auswirkungen auf Natur und Umwelt, Umweltbundesamt Berlin, 2000.
 • Krippendorf J., Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, Tourism Managament nr 3, 1982.
 • Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "Ostoja", Kraków 1995.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu, Turyzm t. 9, z. 1, 1999.
 • Kultura lokalna. Gminy wiejskie w okresie przełomu, red. M. Czerwiński, Wyd. Inter Graf, Warszawa 1997.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa 1998.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 5, z. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.
 • Liszewski S., Baczwarow M., Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, t. 8. z. 1, 1998.
 • Majewski J., Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.
 • Małecka E., Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w procesie transformacji systemowej, Wyd. UL, Łódź 1998.
 • Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. M. Florek, H. Szulce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Markowski T., Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. CXII, Warszawa 2002.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Matczak A., Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. UL, Łódź 1992.
 • Mayson P., Cheyne J., Residents' Attitudes to Proposed Development, Annals of Tourism Research, vol. 27, nr 2, 2000.
 • Meadows D.H. i in, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • Medlik S., Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Meethan K., Tourism in Global Society. Place, Culture, Consumption, Palgrave 2001.
 • Metaxas T., Market Research and Target Segmentation in Place Marketing Procedure: A Structural Analysis [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Middleton V. C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Mili R. C., Morrison A. M., The Tourism System, Prentice - Hall International, New Yersey 1992.
 • Mirowski W, Gospodarka turystyczna a rozwój ekologicznie zrównoważony [w:]Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2000.
 • Mirowski W, Wpływ świadomości i kultury ekologicznej na ekologizację turystyki [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny perspektywy rozwoju, red S. Bosiacki, AWF, Poznań 2002.
 • Modele planów terytorialanych jednostek podstawowych, red. L. Wojtasiewicz, Zeszyt Naukowy nr 171, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1988.
 • Mose J., Sanfter Tourismus Konkret, Universytet Oldenbourg, 1992.
 • Morawski S., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
 • Mottiar Z., Quinn B., Promoting Sustainable Tourism in Lokal Places - Exploring the Economic and Social Effects of the Seaside Resort Scheme in Courtown Harbour [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Mundt W., The Branding of Myths and the Myths of Branding: Critical Remarkes on the Branding of Destinations [w:] Reinventing a Tourism destinations, eds. S. Weber, R. Tomlienovic, Institut of Tourism, Zagreb 2004.
 • Murphy P., The Value of Rural - Regional Tourism: Various Stakeholder Perspectives [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Müller H., Flügel M., Tourismus und Ökologie, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität Bern, 1999.
 • Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 • Narodowy atlas Polski, red. S. Leszczycki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 • Niezgoda A., Problems of Implementing Sustainable Tourism in Poland, The Poznań University of Economics Review, vol. 4, nr 1, 2004, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Niezgoda A., Społeczne determinanty popytu turystycznego, Problemy Turystyki nr 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 • Niezgoda A., Rola samorządu lokalnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej [w:] Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Niezgoda A., Marketing terytorialny warunkiem rozwoju obszaru recepcji turystycznej [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, UMK Toruń, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Niezgoda A., Marketing of Tourist Areas, "Problems of Tourism", Instytut Turystyki, Warszawa 2001.
 • Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Niezgoda A., Zmyślony P., Identyfing Determinants of the Development of Rural Tourist Destinations in Poland - Tourism, vol. 51, nr 4, 2002, Institut for Tourism, Croatian National Tourist Board.
 • Nowakowski M., Prażanowski B., Strategia rozwoju turystyki w województwie częstochowskim, Problemy Turystyki nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 1998.
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Obrębalski M., Strahl D., Koncepcja metody oceny działalności gmin [w]: Gospodarka lokalna i regionalna, red. M. Obrębalski, A. Rapacz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 669, Wrocław 1994.
 • Ochrona środowiska i ekorozwój, red. P. Jeżowski, SGH, Warszawa 2000.
 • Orłowska B., Bazy danych, programy analizujące i sieci informatyczne jako środki realizacji rozwoju gmin, Człowiek i Środowisko nr 2(21), 1997.
 • Otto J., Marketing relacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Otto J., Możliwości aplikacji marketingu relacji, Marketing i Rynek nr 8-9, 2000.
 • Our Common Future, Raport Brundtland, World Commision on Environment and Development, 1987.
 • Page J.C., Hali C.M., Managing Urban Tourism, Pearson Education Limited, Edinburgh 2003.
 • Pajda R., Uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w układzie lokalnym [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Pechlaner H., Osti L., Heritage Conservation as a Challenge f or Sustainable Tourism [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism Development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Peters M., Weiermair K., Development Of Sustainable Tourism: The Role Of Small- and Medium Sized Enterprises [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism Development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002.
 • Piontek F., Aksjologiczne podstawy zarządzania parkiem krajobrazowym w rozwoju zrównoważonym i trwałym [w:] red. K. Zimniewicz, Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Piontek F., Integracja Polski z Unia Europejska a wdrażanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju [w:] Integracja Polski z Unia Europejska w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. M. Burchard-Dziubińska, Wyd. "Biblioteka", Łódź 2000.
 • Piontek F., Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej 1998.
 • Piontek B., Piontek E., Piontek W., Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
 • Piżam A., Mansfeld Y., Consumer Behavior in Travel and Tourism, Haworth Hospitality Press, New York London, Oxford 2000.
 • Podemski S., Badania marketingowe zalecane przez władze lokalne w Wielkiej Brytanii, Samorząd Terytorialny nr 1, 1995.
 • Podręcznik marketingu, red. M. J. Thomas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiecki, Wyd. UJ, Kraków 2002.
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Poskobko B., Wybrane problemy zarządzania turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, materiały na konferencję: Gospodarka Turystyczna w XXI wieku, maszynopis, AWF Poznań 2004.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Poskrobko B., Kształtowanie polityki ekorozwoju [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej 1998.
 • Poskrobko B, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko nr 1(10), 1997.
 • Poskrobko B., Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy - Środowisko - Gospodarka, Politechnika Białostocka, Studia i materiały l, Białystok 1996.
 • Potoczek A., Terytorialny system społeczny w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym [w:] Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, PTE, Szczecin 2004.
 • Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1997.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Strategia rozwoju regionalnego w turystyce: jej miejsce wśród terytorialnych planów strategicznych, Problemy Turystyki nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 1998.
 • Rainisto S. K., Successful Place Marketing and Branding [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Rapacz A., Podstawowe założenia strategii rozwoju turystyki w województwie jeleniogórskim, Problemy Turystyki, nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 1998.
 • Rapacz A., Strategia rozwoju turystyki w województwie jeleniogórskim - założenia, cele, programy [w:] Problemy opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych, red. A. Rapacz, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, PWN, Warszawa 1994.
 • Raport: Kompas Rio + 10, red. A. Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • Regionalne zróżnicowanie jakości życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Rok B., Etapy rozwoju współczesnego konsumeryzmu, Instytut na rzecz Ekorozwoju Raport 1/2002, Warszawa 2002.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Roth R, Schrandt A., Touristik - Marketing, Verlag Franz Vahlen, München 1982.
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, red. E. Lorek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Rudolf W, Marketing partnerski w zarządzaniu regionem [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Rudolf W, Marketing zewnętrzny miast przemysłowych - Glasgow i Lyon [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. CXII, Warszawa 2002.
 • Rzemykowski Z., Elementy cybernetyki ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Sadowski Z., Ekorozwój a wzrost gospodarczy [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Sasinowski H., Geografia społeczno-ekonomiczna. Transformacja struktury przestrzennej Polski na tle świata, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Schmitt T., Ökologische landschaftsanalyse und -bewertung in ausgewaehlten Raumeinheiten Mallorcas als Grundlage einer umweltverträglichen Tourismusentwicklung, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1999.
 • Seaton A.V, Bennett M.M., The Marketing of Tourism Products: Concepts, Issues and Casess, Thomson Learning, London 2001.
 • Sekuła A., Zrównoważony rozwój w świetle kompetencji władz gmin [w:] Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska Akademia Nauk, Szczecin 2002.
 • Selin S., Developing a Typology of Sustainable Tourism Partnerships [w:] Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, ed. B. Bramwell and B. Lane, Channel View Publications, Clevendon - Buffalo - Toronto - Sydney 2000.
 • Sharpley R., Sustainability: A Barier to Tourism Development? [w:] Tourism and Development, Aspect of Tourism 5, ed. R. Scharpley, D. Telfer, Channel View Publications, Clevendon - Buffalo - Toronto - Sydney 2002.
 • Siemiński W., Współzarządzanie gminą. Rada i zarząd gminy we wspólnocie samorządowej, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1999.
 • Siemiński W., Relacje organów urzędu gminy z lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi w ujęciu marketingowym, Człowiek i Środowisko 21(2), 1997.
 • Słodowa-Hełpa M., Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie (na szczeblu lokalnym), materiały konferencyjne Tour Salon, Poznań 2002.
 • Słownik pojęć współczesnych, red. A. Bullock, O. Stallybras, S. Trombley, Wyd. Książnica, Katowice 1999.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, Wyd. StatSoft Poland, Kraków 1998.
 • Stanlake G.R, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1992.
 • Strahl D., Prudzienica J., Studium możliwości rozwoju regionu, propozycje metodologiczne, [w]: Gospodarka lokalna i regionalna, red. M. Obrębalski, A. Rapacz Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 669, Wrocław 1994.
 • Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, lipiec 2000.
 • Strzembicki L., Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej - założenia i formy realizacji, Problemy Turystyki, nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2001.
 • Sumień T, Marketing obszarowy miast, gmin i regionów - ważny instrument promocji rozwoju zrównoważonego, Człowiek i Środowisko 21(2) 1997.
 • Sustainable Tourism and Natura 2000, SECA, Lisbon 1999.
 • Swarbroke J., Homer S., Business Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, Oxford 2001.
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. J. Famielec, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Szromnik A., Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, Samorząd Terytorialny 3, 1996.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:] Marketing terytorialny, red. T. Domański, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki 1997.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. CXII, Warszawa 2002.
 • Szulczewska B., Programowanie ekorozwoju na szczeblu lokalnym [w:] Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Timothy D.J., Tourism and Community Development Issues [w:] Tourism and Development, Aspect of Tourism 5, ed. R. Scharpley, D. Telfer, Channel View Publications, Clevendon - Buffalo - Toronto - Sydney 2002.
 • Toffler A i H., Budowa nowej cywilizacji, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1995.
 • Turystyka w gminie i w powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 • Tucker H., Tourists and Troglodytes, Annals of Tourism Research Vol. 28, nr 4, 2001.
 • Urbaniak M., Sustainable development. Wprowadzenie do systemowej koncepcji ekorozwoju, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem - od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Vellas F., Evaluation of Tourism Project with Indicators of Sustainable Development [w:] Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, ed. N. Andrews, F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Institute of Technology, Dublin 2002.
 • Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 • Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 • Weaver D., Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne 2001.
 • Weaver D., Lawton L., Residents Perceptions in the Urban - Rural Fringer, Annals of Tourism Research, Vol. 28, nr 2, 2001.
 • Weiermair K., Kronnenberg Ch., Stuck in the Middle: the Future of Small and Medium Sized Tourism Enterprises [w:] The Future of Small and Medium Sized Enterprises in Tourism, AIEST, St. Gallen 2004.
 • Weiermair K., On the Concept and Definition of Quality in Tourism, [w:] Quality Management in Tourism, AIEST, St. Gallen 1997.
 • Weinberg P., Erlebnismarketing, Verlag Franz Vahlen, München 1993.
 • Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Wiktor J. W, Promocja. System komunikacji z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 • Władza lokalna a zaspokajanie potrzeb, red. J. Wiatr, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1981.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1997.
 • Wojdacki K., Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej [w:] Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, PTE, Szczecin 2004.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 177, Warszawa 1997.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, zeszyt 734, Wrocław 1996.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia ł Środowisko, Białystok 1999 Wysocka E., Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejska, Człowiek i Środowisko nr 1, 2001.
 • Wysocka E., Koźmiński J., Strategia rozwoju gminy, Wyd. Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Zarzeczny J., Formy partycypacji obywateli a ochrona środowiska [w:] Lokalna Agenda 21 czyli gminny program ekorozwoju, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju, Jelenia Góra - Wrocław 1996.
 • Zdebski J., Psychologia a turystyka [w:] Nauki o turystyce, red. R. Winiarski, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1999.
 • Zdebski J., Psychologiczne podstawy tworzenia produktu turystycznego [w:] Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych, red. M. Adamczyk, W. Dutkiewicz, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce - Wilno 1999.
 • Zdebski J., Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie [w:] Lokalna polityka turystyczna i marketing, Instytut Turystyki, Kraków 1996.
 • Zeman-Miszewska E., Konkurencja i konkurencyjność regionów [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002.
 • Zeman-Miszewska E., Marketing terytorialny [w:] Marketing - paradygmaty, zastosowania, przełom wieków, Kongres 2000, t. 2, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wroclaw 2000.
 • Zieliński T., Jak pokochać statystykę, Wyd. StatSoft Poland, Kraków 1999.
 • Zimniewicz K., Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Zimniewicz K., Park krajobrazowy jako system [w:] Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Zmyślony P., Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Zucchella A., Denicolai S., Territorial Marketing and Strategie Management for Local Development [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Żabińska T., Benchmarking i możliwości jego stosowania w turystyce [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szansę i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Żabińska T., Marketing w rozwoju turystyki w regionach przygranicznych. Podejście relacyjne, Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Prace Naukowe nr 1000, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Żabińska T, Paradygmat turystyki zrównoważonej a rozwój turystyki na obszarach chronionych [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Żabińska T., Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich paradygmatów [w:] Modele strategii marketingowych, Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, red. L. Żabiński, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000..
 • Żemła M., Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe, Problemy Turystyki nr 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa 2000.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 • Żylicz T., Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego, elementy teorii oraz implikacje praktyczne, Wyd. UW, Warszawa 1989.
 • Dokumenty i akty prawne
 • Konstytucja RP, rozdz. i art. 5, art. 31, art. 68, ust. 4, art. 75, art. 86.
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04. 1989 roku, DzU nr 20, poz. 104.
 • Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku, DzU 1989 nr 35 poz. 195.
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 29 sierpnia 1997 roku, DzU nr 133, poz. 885.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku, DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ustawa o finansowaniu gmin z dnia 10 grudnia 1993 roku, DzU 1993, nr 129, poz. 599,600 oraz DzU 1998 nr 30, poz. 164.
 • Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku, DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 • Ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997roku, DzU 1997, nr 133, poz. 884, zm. DzU nr 158, poz. 1043.
 • Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25.06.1999 roku, DzU 1999, nr 62, poz. 689 z późn. zm.
 • Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 czerwca 2004 w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra gospodarki i pracy, DzU nr 134, poz. 1428.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, DzU nr 62, poz. 627.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, DzU nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • II Polityka Ekologiczna Państwa przyjęta przez Sejm RP w lipcu 2001 roku, Wyd. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2007 z uwzględnieniem perspektywy 2007-2010, Wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 • Internet
 • Szacki J., Lokalna polityka ochrony środowiska w perspektywie integracji z Unią Europejską, www tkz.edu.pl.
 • Viadrina International Law Project www.vilp.de.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000110849584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.