PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 25 | 217
Tytuł artykułu

Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny

Autorzy
Warianty tytułu
Modernization of the Local Civil Service and Local Development.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ukazano wpływ globalizacji i innych czynników na rozwój lokalny. Przedstawiono typy rozwoju lokalnego i rolę administracji w kształtowaniu tego rozwoju. Zaprezentowano przejście od administracji tradycyjnej, przez koncepcję nowego zarządzania publicznego (new public management), do współzarządzania (networked governance). Wykorzystując metodę analizy systemowej, pokazano działanie lokalnej administracji publicznej w Polsce pod kątem jej wpływu na rozwój lokalny. Omówiono inicjatywy modernizujące polską lokalną administrację publiczną. Przedstawiono analizę między rozwojem lokalnym a wielkością miast i modernizacją administracji w miastach. Zaprezentowano także propozycje dotyczące możliwości dalszych reform funkcjonujących w polskiej administracji publicznej przez zastosowanie benchmarkingu.
EN
In this paper influence of globalization and the other factors on local development were showed. Types of local development and role of administration in framing this development were presented. Move from traditional administration, through the new public management to networked governance was covered. Activity of the local civil service were showed together with method of system analysis. Initiatives which can modernized polish local civil service were described. Also analysis between local development, size of city and modernization of administration in cities was presented. Propositions of further reforms polish administration by applying benchmarking were showed. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
217
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Force for Change. Central Government Intervention in Failing Local Government Services, 2002, National Report, Audit Commission, London.
 • Aiming to Improve the Principles of Performance Measurement, 2000, Management Paper, Audit Commission, London.
 • Allison G.T., 1992, Public and Private Management: Are they Fundamentally Alike in All Unimportant Respects, w: Classics of Public Administration, eds J.M. Shafritz, A.C. Hyde, Brooks-Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
 • Ammons D.N., Coe C., Lombardo M., 2001, Performance - Comparision Projects un Local Government: Participants' Perspectives, Public Administration Review vol. 61, no. 1, s. 100-110.
 • Analiza instytucjonalna urzędu gminy, 2004, red. A. Zawicki, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Balety R., Stoker G., 1991, Local Government in Europe Trends and Developments, Macmillan, London.
 • Bartkowska-Nowak D., 2001, Czy urzędy samorządowe potrzebuj ą procedur kadrowych, Samorząd Terytorialny nr 7-8, s. 84-94.
 • Behn R.D., 2003, Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures, Public Administration Review vol. 63, no. 5. s. 586-606.
 • Bertalanffy L.V. von, 1956, General System Theory, Yearbook of the Society for General System Research, no. 1.
 • Borowiec J., 2000, Wspieranie konkurencyjności regionów przez politykę badawczo-rozwojową i innowacyjną wspólnoty i państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Polityka budowy regionu konkurencyjnego, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bovaird T., 2000, The Role of Competition and Competitiveness in Best Value in England and Wales, Public Policy and Administration vol. 15, no. 4, s. 82-100.
 • Bramham J., 2004, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Brandenburg H., 2003, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Business Strategy in Local Government, 1996, Blok 5, CIPFA, London.
 • Charette P., Mitchell A., Mazur S., McSweeney E., 2004, Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Clark M., Stewart J., 1990, General Management in Local Government'. Getting the Balance Right, Longman, London.
 • Classics of Public Administration, 1992, eds J.M. Shafritz, A.C. Hyde, Brooks-Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
 • CPA for Districts. Final Assessment Framework, 2004, Audit Commission, London. Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, 2004, red. J. Szlachta, J. Zaleski, Samorząd Terytorialny nr 1-2, s. 5-183.
 • Distributed Public Governance, Agencies Authorities and Other Government Bodies, 2002, OECD, s. 209 -242.
 • Dolnicki B., 2003, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2000, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dorsch J.J., Yasin M.M., 1998, A Framework for Benchmarking in the Public Sector, International Journal of Public Sector Management vol. 11, no. 2/3, s. 91-115.
 • Dowding K., Dunleavy P., King D., Margetts H., Rydin T., 2000, Understanding Urban Governance: The Contribution of Rational Choice, w: The Politics of British Local Governance, ed. G. Stoker, Macmillan, London.
 • Dunleavy P., 1994, The Globalization of Public Services Production: Can Government be 'Best in the World'? Public Policy and Administration vol. 9, no. 2, s. 37-64.
 • Dzionek-Kozłowska J., 2005, Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, w: H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (aneks do wydania polskiego).
 • Eden C., Cropper S., 1992, Coherence and Balance in Strategies for the Management of Public Services, Public Money and Management, July - September, s. 43-51.
 • Encyklopedia popularna PWN, 1991, PWN, Warszawa.
 • Engaging Citizens in Policy Making: Information, Consultation and Public Participation, 2001, PUMA Policy Brief no. 10, OECD, Paris.
 • Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, 2004, w: Poradnik dla samorządów, red. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Flynn N., 1990, Public Sector Management, Harvester Wheatsheaf, New York.
 • Gatnar E., 1995, Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wyd. PLJ, Warszawa.
 • Gaczek W., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, 2003, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • Getting Better All the Time Maching Benchmarking Work, Audit Commission for Local Authorities, London 2000.
 • Gigu?re S., 2004, Building New Forms of Governance for Economie and Employment Development, w: New Forms of Governance for Economie Development, OECD, Paris.
 • Goodall B., 1987, Dictionary of Human Geography, Penguin Books, London.
 • Gorzelak G., 2001, Samorząd regionalny a polityka rozwoju regionalnego państwa, w: Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Dziemianowicz W., Roszkowski W., Zarycki T., 1998, Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce, w: Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, seria: Studia Regionalne i Lokalne z. 25 (58), EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Governance in the 21st Century, 2001, OECD, Paris.
 • Green Paper on Services of General Interest, 2003, Commission of the European Communities, Brussels.
 • Greve C., 2004, Public-Private Partnerships in Scandinavia, International Public Management Review, Electronic Journal at http://www.ipmr.net, vol. 4, no. 2, s. 59-68.
 • Gruchman B., Pietrzyk I., 1996, Regionalne aspekty wspierania postępu technologicznego w świetle doświadczeń krajów OECD, w: Wzrost konkurencyjności regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Gyford J., 1991, Citizens, Consumers and Councils. Local Government and the Public, Macmillan, London.
 • Hartley J., 2005, Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, Public Money and Management, January, s. 27-34.
 • Hartley J., Butler M.J.R., Benington J., 2002, Local Government Modernization. UK and Comparative Analysis from an Organizational Perspective, Public Management Review vol. 4, no. 3, s. 387-404.
 • Herbut R., 2002, Zasadnicze przesłanki reformowania administracji publicznej, w: Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Holliday I., 2000, The Conservative Party in Local Government 1979-1997, w: The Politics of British Local Governance, ed. G. Stoker, Macmillan, London. Hood C., 1991, A Public Management for all Seasons?, Public Administration vol. 69, no. 1, s. 3-19.
 • Improving Value for Money in Local Government. A Compendium of Good Practice from Audit Commission Reports, 2000, Audit Commission, London.
 • International Strategies and Techniques for Future Local Government. Practical Aspects towards Innovation and Reform, 1997, ed. M. Pröhl, Bertelsmann Fundation, Publishers, Gütersloh.
 • Ireland Modernising the Public Service, 1999, OECD.
 • Isaac-Henry K., Paimter C., 1991, Organisational Response to Environmental Turbulence: The Management of Change in English Local Government, International Journal of Public Sector Management vol. 4, no. 4, s. 5-20.
 • Izdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa.
 • Jabłoński A.W., 2002, Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej, w: Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Jałowiecki B., 2002, Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • John P., 2001, Local Governance in Western Europe, Sage Publications, London.
 • Jones L.R., 2005, Understanding Public Management as an International Academic Field, International Public Management Review, Electronic Journal at http://www. ipmr.net, vol. 6, no. 1.
 • Jones L.R., Ketll D.F., 2003, Assessing Public Management Reform in an International Context, International Public Management Review, Electronic Journal at http://www. ipmr.net, vol. 4, no. 1, s. 1-18.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk.
 • Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego, 2004, red. J. Bober, A. Władyka, A. Za-wicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Keating M., 2001, Public Management Reform and Economic and Social Development, OECD, Paris.
 • Kerley R., 1994, Managing in Local Government, Macmillan, London.
 • Kieres L., 1998, Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, Samorząd Terytorialny nr 9, s. 3-80.
 • Kieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., 2006, Aneksy. Międzynarodowe organizacje i ugrupowania gospodarcze wywierające największy wpływ na współczesną gospodarkę światową i jej funkcjonowanie, w: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa.
 • Klasik A., 1996, Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, red. F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice.
 • Klasik A., Kuźnik F., 1998, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Konkurs: Lider zarządzania w samorządzie lokalnym, 2004, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kouzmin A., Loffler E., Klages H., Korac-Kakabadse N., 1999, Benchmarking and Performance Measurement in Public Sectors. Towards Learning f or Agency Effectiveness, The International Journal of Public Sector Management vol. 12, no. 2, s. 121-144.
 • Kozłowski S., 2000, Ekorozwój: wyzwania XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2002, Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuźnik R., 1998, Koncepcja stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej), w: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.^ Lawton A., Rose A., 1992, Organization and Management in the Public Sector, Pitman, London.
 • Leadership and Change in City Management, 1999, w: Asian Cities in the 21-st Century. Contemporary Approaches to Municipal Management, Asian Development Bank and Asian Development Bank Institute, Manila.
 • Local Leadership, Local Choice, 1999, Office of Deputy Prime Minister, London. Local Partnerships for Better Governance, 2001, OECD, Paris.
 • Mackiewicz M., Misiąg W., Tomalak M., 2003, Samorządowa kasa czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, Alinex, Inżynieria Finansowa, Warszawa.
 • Maesschalck J., 2004, The Impact of New Public Management Reforms on Public Servants 'Ethics: Towards a Theory, Public Administration vol. 82, no. 2, s. 465-489.
 • Makoć A., 2006, Współczesna gospodarka światowa. Jej istota i struktura, w: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa.
 • Maravic P. von, Reichard C., 2003, New Public Management and Corruption: IPMN Dialogue and Analysis, International Public Management Review, Electronic Journal at http://www.ipmr.net, vol. 4, no. 1, s. 84-129.
 • Markowski T., 1996, Od konkurencyjności zasobów do konkurencyjności regionów, Samorząd Terytorialny nr 12.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski T., 2001, Konkurencyjność regionów, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markowski T., Banachowicz B., 2003, Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie nr 4, s. 28-40.
 • Martin H.P., Schumann H., 2000, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Mazur S., 2005, Historia administracji publicznej, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • McGuire L., 2002, Service Charters - Global Convergence or National Divergence? A Comparison of Initiatives in Australia, the United Kingdom and the United States, Public Management Review vol. 4, no 1, s. 493-524.
 • McLaughlin K., 2002, Lesson Drawing from the International Experience of Modernizing Local Governance, Public Management Review vol. 4, no. 3, s. 405-410.
 • Melisę F., Blandin J., O'Keefe S., 2004, A New Management Model for Government: Integrating Activity Based Costing, the Balanced Scorecard, and Total Quality Management with the Planning, Programming and Budgeting System, International Public. Management Review, Electronic Journal at http://www.ipmr.net, vol. 5, no. 2, s. 103-130.
 • Milakovich M.E., 2003, Balancing Customer Service, Empowerment and Performance with Citizenship, Responsiveness and Political Accountability, International Public Management Review, Electronic Journal at http://www.ipmr.net, vol. 4, no. 1, s. 61-82.
 • Monitorowanie usług publicznych w miastach. Analiza porównawcza, 2003, red. M. Pozern-Zielińska, Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Mosley H., 2004, Spain: Towards an Integrated Approach to Economic and Employment Development, w: New Forms of Governance for Economic Development, OECD, Paris.
 • Moynihan O.P., 2005, Goal-Based Learning and the Future of Performance Management, Public Administration Review vol. 65, no. 2, s. 203-216.
 • Mullins L.J., 1996, Management and Organizational Behavior, Pitman Publishing, London.
 • Naschold F., Daley G., 1999, Modernizing Local Governments, International Public Management Journal vol. 2, no. 1, s. 25-98.
 • New Council Constitutions: Consultation Guidelines for English Local Authorities, 2000, Department of the Environment, Transport and the Regions, London.
 • Newman J., 1994, Beyond the Vision: Cultural Change in the Public Sector, Public Money and Management, April-June, s. 59-64.
 • Norton A., 1991, Western European Local Government in Comparative Perspective, w: Local Government in Europe Trends and Developments, eds R. Batley, G. Stoker, Macmillan, London.
 • Morris D.F., Moon M.J., 2005, Advancing e-Government at the Grassroots: Tortoise or Harel, Public Administration Review vol. 65, no. 1, s. 64-75.
 • Norusis M.J., 1997, SPSS Professional Statistics 7,5, SPSS, Chicago.
 • Nowa encyklopedia powszechna, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak J., 1998, Marketing usług publicznych, w: Zarządzanie w gminie. Poradnik doskonalenia umiejętności kierowniczych, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Nowak J., 2002, Współpraca powiatów ziemskich z jednostkami zewnętrznymi, Samorząd Terytorialny nr 4, s. 26-36.
 • Nowosielska E., 1977, Analiza regresji w badaniach geograficznych, w: Metody ilościowe i modele w geografii, red. Z. Chojnicki, PWN, Warszawa.
 • Obrębalski M., 2004, Jakość życia w miastach Europy - problemy pomiaru i oceny, w: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk, D. Rajchela, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Olbrycht J., 2005, Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS.
 • Open Government Fostering Dialogue with Civil Society, 2003, OECD, Paris. Opolski K., Modzelewski P., 2004, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Osborne D., Gaebler T., 1994, Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań.
 • Painter I., Goodwin M., 2000, Local Governance after Fordism: A Regulationist Perspective, w: The New Politics of British Local Governance, ed. G. Stoker, Macmillan, London.
 • Parysek J.J., 1996, Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Paths to Performance in State and Local Government, 2003, Final Assessment, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs.
 • Peters B.G., 1999, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pichierri A., 2002, Concertation and Local Development, International Journal and Regional Research vol. 26, no. 4, s. 689-706.
 • Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (e-Government) na lata 2005--2006, 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 • Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, 2002, red. M. Stec, Samorząd Terytorialny nr 1-2, s. 18-220.
 • Potkański T., Nowak J., 2002, Metoda rozwoju instytucjonalnego jednostek administracji publicznej, przygotowana i wdrożona w ramach projektu MSWiA "Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej", Samorząd Terytorialny nr 1-2, s. 5-17.
 • Potoczak A., 2003, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 • Przybyszewski R., 2004, Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Rashman L., Radnor Z., 2005, Learning to Improve: Approaches to Improving Local Government Servicies, Public Money and Management, January, s. 19-26.
 • Reforma administracji publicznej 1998-200], 2001, red. J. Płoskonka, MSWiA, Warszawa.
 • Reid M., 2001, Guarantor Government - The New Zealand Experience, konferencja "Guarantor Government Workshop", Bertelsmann Fundation, Taby.
 • Review of Performance Management Models and Improvement Tools, 2004, PMMI Project, Report 2, IDEA, London.
 • Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, 2004, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Rozwój zawodowy pracowników administracji samorządowej, 2001, w: Raport z badania gmin metodami wywiadu i kwestionariusza pocztowego, red. D. Bartkowska-Nowak, J. Nowak, Brytyjski Program Wspierania Samorządów Lokalnych, Warszawa.
 • Rząd przyszłości, 2000, OECD, Urząd Służby Cywilnej, Warszawa.
 • Sagan I., 2000, Miasto, scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sanderson I., 2001, Performance Management, Evaluation and Learning in 'Modern' Local Government, Public Administration vol. 79 no. 2, s. 297-313.
 • Sengenberger W., 1993, Local Development and International Economic Competition, International Labour Review vol. 132, no. 3, s. 313-329.
 • Standardy usług publicznych, 2002, red. B. Turowski, S. Wysocki, Umbrella, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004a, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004b, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoker G., 1991, Introduction: Trends in Western European Local Government, w: Local Government in Europe Trends and Developments, eds R. Batley, G. Stoker, Macmillan, London.
 • Stolarczyk G., 2004, Zróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach w Polsce, w: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk, D. Rajchela, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., 1999, Kierowanie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Swianiewicz R, 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Swianiewicz R, Dziemianowicz W, 1999, Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów nr 7, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szamański W., 2001, Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Szlachta J., 2002, Polityka regionalna Unii Europejskiej, FARA, Warszawa.
 • Talbot C., Daunton L., Morgan C., 2001, Measuring Performance of Government Departments - International Developments, Public Futures, Abergavenny.
 • Tarschys D.,2001, Wealth, Values, Institutions: Trends in Government and Governance, w: Governance in the 21s' Century, OECD, Paris.
 • Torres L., Pina V., 2004, Reshaping Public Administration: the Spanish Experience Compared to UK, Public Administration vol. 82, no. 2, s. 445-464.
 • Wawak T., 2002, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – wybrane zagadnienia, w: Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, red. M. Bugdol, D. Wdowiak, R. Wieczorkowski, Orgmasz, Warszawa.
 • Węgrzyn A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 • Wiig K.M., 2000, Application of Knowledge Management in Public Administration, Knowledge Research Institute, Arlington.
 • Williamson O., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilson J., Doig A., 2000, Local Government Management. A Model for the Future, Public Management vol. 2, no. 1, s. 57-83.
 • Wilson W., 1992, The Study of Administration, w: Classics of Public Administration, eds J.M. Shafritz, A.C. Hyde, Brooks-Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
 • Wiszniewski R., 2002, Zarządzanie administracją publiczną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech. Studium przedmiotu, w: Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1996, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Współczesna gospodarka światowa, 2003, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, WUG, Gdańsk.
 • Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, 2005, red. W. Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Young S.C., 2000, Participation Strategies and Local Environmental, w: The Politics of British Local Governance, ed. G. Stoker, Macmillan, London.
 • Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, 2004, red. A. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zimniewicz K., 2000, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Akty prawne
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r. (DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn., DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 i DzU z 2002 r., nr 23, poz. 220).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1593).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 1998 r., nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (DzU z 1998 r., nr 91, poz. 576).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU z 2002 r., nr 112, poz. 984).
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (DzU z 2005 r., nr 122, poz. 1020).
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (DzU z 2005 r., nr 122, poz. 1020).
 • Strony internetowe
 • www.bvpi.gov.uk/pages/Index.asp - Office of the Deputy Prime Minister Best value performance idicators - Biuro wicepremiera wskaźniki osiągnięć Programu najlepsza wartość.
 • www.eipa.nl - European Institute of Public Administration.
 • www.ipf.co.uk/sis/nearesteineighbours/ - CIPHA - Nearest Neighbours Selection Model - Model wyboru najbliższych sąsiadów.
 • www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • www.przejrzystapolska.pl - Program "Przejrzysta Polska".
 • www.umbrella.org.pl - Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów.
 • www.zmp.poznan.pl - Związek Miast Polskich, program SAS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111111064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.