PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 29 | 181
Tytuł artykułu

Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość : ujęcie modelowe

Warianty tytułu
Costs in Value Based Management : Model Treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto problem analizy kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego zarządzanego przez wartość. Przedstawiono koncepcję strategicznej analizy kosztów w zarządzaniu przez wartość. Omówiono dostarczanie wartości klientom oraz koszty zwiększania tej wartości. Zaprezentowano analizę kosztów rozumianą jako narzędzie ich racjonalizacji przy tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Omówiono analizę kosztów przeprowadzaną z perspektywy zewnętrznej względem przedsiębiorstwa, a następnie analizę kosztów związanych z kapitałem intelektualnym.
EN
The article deals with problem of cost analysis in industrial enterprise managed by value based management. Conception of strategic cost analysis in value based management was presented. Also delivering client’s value and costs of extending this value were covered. Cost analysis from exterior perspective was described together with analysis of costs which concern intellectual capital of enterprise. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
181
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agus A., Z. Hassan, Expooring the Relationship between the length of Total Quality Management Adoption and Financial Performance: An Empirical Study in Malaysia, International Journal of Management, September 2000.
 • Alikhan S., R. Mashelkar, Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21 st Century, Kluwer Law International, New York 2004.
 • Allaire Y., M.E. Firsirotu, Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Allen D., Dynamie Management Accountancy, Butterworths, London 1983.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa — ujęcie sytuacyjne, praca zbiorowa pod red. M. Hamrola, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. M. Walczaka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Arnold J., T. Hope, Accounting for management decisions, Prentice Hall, London 1990.
 • Babach Y.M., B. Balachandram, Cost driver Optimization in Activity Based Costing, The Accounting Review, vol. 68, no 3, July 1993.
 • Bailey J., Implementation of ABC Systems by UK Companies, Management Accounting, February 1991.
 • Balcerowicz L., Socjalizm—kapitalizm-transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Banaszyk P., Podstawy zarządzania strategicznego, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbanowskiej-Sojkin: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Bednarski L., Próba określenia zasad analizy wartości dodanej w przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Rady Naukowej, nr 32, Warszawa 1995.
 • Belkaoui A., Accounting Theory, The Dyrden Press, 1993.
 • Bentley T.J., Practical cost reduction, McGraw-Hill Book Company, London 1983.
 • Black A., P. Wright, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Blattberg R., J. Thomas, Setting the Marketing Mix Maximizing Customer Equity, Kellog School of Management, 1998.
 • Blattberg R.C., G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
 • Blocher EJ., K.H. Chen, G. Cokins, T.W. Lin, Cost Management. A Strategie Emphasis, McGraw-Hill, New York 2005.
 • Bontis N., An Exploratory Study That Develops Measures and Models, Management Decisions, 1998.
 • Boulton R., B. Libert, S. Samek, Odczytując kod wartości -jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Brockington R., Accounting for Intangible Assets. A new Perspective on the True and Fair View, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.
 • Bromwich M., A. Bhimani, Management Accounting: Evolution not Revolution, CIMA, London 1993.
 • Bromwich M., M. Walkert, Residual income past and future, Management Accounting Research, 1998.
 • Byrd J., R. Parrino, G. Pritsch, Stockholder-Manager Conflicts and Firm Value, "Financial Analysts Journal" May/June 1998.
 • Byrne P.M., W.J. Markham, Improving Quality and Productivity in the Logistics Process. Achieving Customer Satisfaction Breakthroughs, Council of Logistics Management, Chicago 1991.
 • Brzezin W., Rachunek kosztów dla inżynierów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Częstochowa 1997.
 • Cellary W., People and Software in a Knowledge-Based Economy, The IEEE Computer Society, 2005.
 • Coase R.H., The Firm, the Market, and the Law, University of Chicago Press, Chicago 1990.
 • Cole W.M., Theories of Costs, "The Accounting Review" XI, 4, 1936.
 • Cooper R., Cost Management. From Frederick Taylor to the Present, "Journal of Cost Management" September/October 2000.
 • Cooper R., R.S. Kaplan, The Design Cost Management Systems, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 • Copeland T., T. Koller, J. Murrin, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley, 1990.
 • Cornell B., Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making, Business One Irwin Inc., 1993.
 • Cost Management for Today's Advanced Manufacturing, praca zbiorowa pod red. C. Berlinera i J.A. Brimsona, Harvard Business School, Boston 1988.
 • Cwynar W., A. Cwynar, Jak mierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa -przekrój dostępnych możliwości, cz. 1, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 7, 2000.
 • Czakon W., Procesowe podejście do badania efektywności, w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Czupiał J., Efektywność i inne elementy przewagi konkurencyjnej oraz jej źródla, w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • D'Aveni R., R. Günther, Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategie Maneuvering, Free Press, New York 1994.
 • Dator S.M., S. Kekre, T. Mukhodyay, K. Srinivasan, Simulataneus Estimation of Cost Drivers, "The Accounting Review" vol. 68, no 3, July 1993.
 • DeCoster D.T., E.L. Schafer, M.T. Ziebell, Management Accounting - a decision emphasis, John Wiley & Sons, New York 1988.
 • Dobbins R., W. Frąckowiak, S. Witt, Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 • Dobiegała-Korona B., Pomiar wartości klientów a wartość firmy, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbańczyka: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Dobiegała-Korona B., T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Rachunkowości, nr 40, Warszawa 1997.
 • Dobija M., Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 46, 1998.
 • Dobija M., Wartość i koszty kapitału społecznego w aspekcie rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 35, Warszawa 1996.
 • Dowżycki A., H. Sobolewski, W. Tłuchowski, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, pod redakcją H. Sobolewskiego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Doyle P., Marketing and Management Strategy, Prentice Hall, London 2000.
 • Drucker P., Post-Capitalist Society, Horper-Business, New York 1993.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 • Drury C., Management and Cost Accounting, VNR, London 1988.
 • Dudycz T., Analiza finansowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., P. Szymański, Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej, praca zbiorowa pod red. T. Dudycza: Efektywność — rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 • Dudycz T., S. Wrzosek, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Dugdale D., The uses of activity-based costing, Management Accounting, October 1990.
 • Duliniec E., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Duraj J., W kierunku orientacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. J. Duraja: Wartość przedsiębiorstwa — z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2001.
 • DzU Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 • Edvinsson L., M. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Ehrbar A., EVA - Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1975.
 • Encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny-Prasznic, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Flamholtz E.G., Human Resorce Accounting, Behavioural Accounting, Cincinnati, South Western Publishing.
 • Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Frąckiewicz E., J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Gabrusewicz W., A. Kamela-Sowińśka, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Sami Sobie, Poznań 1997.
 • Gabrusewicz W., M. Hamrol, E. Kurtys, H. Sobolewski, Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Gawron H., Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • GhemawatP., Suistainable Advantage, "Harvard Business Review" no 5, 1986.
 • Gierusz J., Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk 2001.
 • Glinkowski Cz., D. Nowak, Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania małych przedsiębiorstw działających na rynku dóbr przemysłowych, w pracy zbiorowej: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2001.
 • Gorynia M., B. Jankowska, R. Owczarzak, Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 5, Warszawa 2005.
 • Gorynia M., Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej — aspekt konceptualny i metodyczny, w pracy zbiorowej pod red. M. Goryni: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Govindarajan V., A. Gupta, Linking control systems to business unit strategy: impact on performance, "Accounting, Organization and Society" January 1985.
 • Grundy T., Strategic Value Management, Management Accounting, September 1990.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gupta S., G. Lehmann, Customers as assets, Columbia University, New York 2001.
 • Hamrol A., W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hamrol A., Zapewnianie jakości w procesie wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
 • Hamrol M., System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 126, Poznań 1992.
 • Harrigan K.R., Strategie for Vertical Integration, Lexington Books, Toronto 1983.
 • Heitger L.E., S. Matulich, Managerial Accounting, McGraw-Hill, New York 1980.
 • Hekimian J.S. & C. Jones, Put people on your balance sheet, "Harvard Business Review" January/February 2005.
 • Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Hermanson R.H., Accounting for Human Assets, Ocasional Paper, no. 14, Buremu of Business and Economic Research, Graduale School of Business Administration, Michigan State University, USA.
 • Hicks D.T., Good Decision Require Good Models: Developing Activity-Based Solutions that work for decision makers, "Cost Management" May/June 2005.
 • Hill N., J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Holmes G., A. Sugden, Interpreting Company Reports and Accounts, Woodhead-Faulkner, London 1990.
 • Horngren Ch.T., G. Foster, Cost accounting-a managerial emphasis, Prentice-Hall International Editions, New Jersey 1987.
 • Hronec S.M., S.K. Hunt, Quality and Cost Management, Waren Gorham Lament, New York 1991.
 • Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy — wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. G.K. Świderskiej, Wydawnictwo Difin Warszawa 2003.
 • Ittner C.D., D.F. Larcker, M.V. Rajan, The choice of performance measures in annual bonus contracts, The Accounting Review, 1997.
 • Janasz W., Modele działalności przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbańczyka: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378, Szczecin 2004.
 • Jaruga A., W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 • Jarugowa A. i J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Jerzemowska M., Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej, w pracy zbiorowej pod red. M. Jerzemowskiej: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Johnson H.T., It's time to stop overselling activity based concepts, Management Accounting, September 1992.
 • Jurek M., Pomiar kapitału intelektualnego, w pracy zbiorowej pod red. J. Duraja: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Juzwiszyn J., W. Rybicki, A. Smoluk, O definicji efektywności. Rozważania nad celowością w naturze i rozwojem, w pracy pod red. T. Dudycza i S. Wrzoska: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kaczmarek T.D., Zarządzanie ryzykiem (handlowym, finansowym, produkcyjnym) dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Kamela-Sowińska A., Źródła "polskiego Ekranu", w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie Finansami-czas na pieniądz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. J. Sobiecha, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Kąpa-Kejna K., Wartość dla klienta jako podstawa tworzenia wartości przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. J. Duraja: Wartość przedsiębiorstwa — z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock - Łódź 2002.
 • Kapłan R., D. Norton, Strategiczna karta wyników -jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kasiewicz S., Cele zakładanych i funkcjonujących przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. S. Kasiewicza i H. Możaryna: Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Kasiewicz S., Przesłanki i cele tworzenia przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. S. Kasiewicza i H. Możaryna: Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2004.
 • Kochalski C., Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Kochalski C., Analiza kosztów, w pracy zbiorowej pod red. M. Hamrola: Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kochalski C., Analiza strategiczna kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. M. Hamrola: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Kochalski C., Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o analizę rentowności sprzedaży, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbańczyka: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, teoria i praktyka gospodarcza, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Kochalski C., Jak wyprowadzić analizę zewnętrzną kosztów z impasu, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie Finansami - finansowanie przedsiębiorstw w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Kochalski C., Przemiany w strukturze kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. M. Hamrola: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kochalski C., Przydatność standardowej analizy wskaźnikowej przy ocenie wyników działalności spółek giełdowych, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Kozieradzka A., Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, ORGMASZ, Warszawa 1998.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa -Kraków 1965.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Krajewski M., Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 167.
 • Krajewski M., Ocena efektywności kosztów w przedsiębiorstwie, w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza i S. Wrzoska: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 19-21 stycznia 2004, Wrocław 2004.
 • Krajewski M., Produktywność kosztów z punktu widzenia płynności finansowej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 6, 2003.
 • Krumwiede K., ABC Why it's tried and how it succeeds, "Management Accounting" April 2005.
 • Krzakiewicz K., Podstawy zarządzania, TNOiK, Poznań 1995.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Krzemińska D., Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kurtys E., Analiza ekonomiczna a rachunek ekonomiczny, kontrola gospodarcza i controlling w przedsiębiorstwie, w pracy zbiorowej pod red. M. Hamrola: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Kurtys E., Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. E. Kurtysa: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kurtys E., Elementy teorii analizy ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych, w pracy zbiorowej pod red. E. Kurtysa: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1988.
 • Kurtys E., Metody stosowane w analizie ekonomicznej, w pracy zbiorowej pod red. E. Kurtysa: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1988.
 • Kurtys E., Ogólna charakterystyka rachunku ekonomicznego i jego rola w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 104, Poznań 1983.
 • Kwiecień A., B. Mucha, Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 • Kwieciński M., Koncepcja wywiadu gospodarczego - w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego: Monitorowanie otoczenia. Przepływ i Bezpieczeństwo Informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Lambin J.J., Marketing-driven management, Macmillan Busuness, Milano 2000.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1959.
 • Lee C.M.C., Measuring Wealth, "CA Magazine" vol. 129, 1996.
 • Lee R.C., Using Economic Value Added with ABC to enhance your production-related decision making,, Journal of Cost Management", December 1999.
 • Leszczyński Z., A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • Lipiński E., Wartość i cena — wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa - Łódź 1949.
 • Logistyka we współczesnym zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. M. Ciesielskiego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Lovata L.M., M.L. Costigan, Empirical analysis of adopters of economic value added, Management Accounting Research, 2002.
 • Lumby S., Investment appraisal and financing decisons, Chapman & Hall, London 1991.
 • Mączyńska E., M. Zawadzki, Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. J. Mujżela: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, Poltex, Warszawa 1997.
 • Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska M., Marki — wyzwanie dla marketingu, wyzwanie dla rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 51, Warszawa 1999.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. B. Dobiegały-Korony i A. Hermana: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, nowe tendencje w sprawozdawczości finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Martinem B., Y. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • McNair C.J., Defining and Shaping the Future of Cost Management, "Journal of Cost Management" September/October 2000.
 • Mearns I., Fundamentals of cost and management accounting, Pitman, London 1991.
 • Mercheesnay M., Zarządzanie strategiczne, Poltex, Warszawa 1994.
 • Merino B.D., An analysis of development of accounting knowledge: A pragmatic approach, Accounting, "Organization and Society" vol. 18, no 2/3, 1993.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF, Londyn 2001.
 • Miller J.A., K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Mouritsen J., Driving growth: Economic Value Added versus Intellectual Capital, "Management Accounting Research" no 9, 1998.
 • Mouritsen J., H.T. Larsen, P.N.D. Bukh, Intellectual capital and the "capable firm": narrating, visualising and numbering for managing knowledge, Accounting, Organizations and Society no 26, 2001.
 • Mruk H, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Mruk H., I. Rutkowski, Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Murphy K.J., J.L. Zimmermann, Financial Performance Surroundings CEO Turnover, "Journal of Accounting and Economics" vol. 16, no 1-3, 1993.
 • Nagle T., R.H. Holden, The strategy and tactics of pricing, Prentice Hall, New Jersey 1987.
 • Napiecek R., Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, praca doktorska (promotor: prof, dr hab. A. Kamela-Sowińska), AE w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Poznań 2001.
 • Nasierowski W., Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo INGO, Warszawa 1995.
 • Naumiuk T., Organizacyjne podstawy rachunku kosztów, Rachunkowość" nr 1, 2005.
 • Nilson T. H., Value-Added Marketing. Marketing management for superior results, McGraw-Hill Book Company, London 1995.
 • Nogalski B., K. Bors, Zarządzanie przez wartość, przegląd Organizacji" nr 4, 2000.
 • Nowak E., Selekcja wskaźników finansowych w analizie kondycji finansowej, w pracy zbiorowej pod redakcją J. Gierusza: Perspektywy rozwoju rachunkowości, audytingu i analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Nowak E., Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1996.
 • Nowicki J., Ograniczenia informacyjne w procesie kalkulacji ekonomicznej wartości dodanej (EVA), w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza: Efektywność — rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • O'Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Obłój K., M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, w pracy zbiorowej pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Obłój K., Tworzenie strategii firmy, Businessman, nr 4, 1993.
 • Palczyńska-Gościniak R., Wycena zasobów pracy — zarys problemu, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 32, Warszawa 1995.
 • Parr R.L., P.H. Sullivan, Technology Licensing - Corporate Strategies for Maximizing Value, John Wiley & Son, New York 1996.
 • Partridge M., L. Perren, The Strategic Accountant, FT Pitman Publishing, London 1998.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Piper J.A., P. Walley, Testing ABC logic, Management Accounting, September 1990.
 • Porter M., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985, s. 89.
 • Porter M., G. Robinson, B. Kleiner, How to measure an organisation's intellectual capital, "Managerial Auditing Journal" vol. 11, no 8, 1996.
 • Porter M., Strategy and the internet,,,Harvard Business Review" March 1990.
 • R.S. Kaplan, The Four-Stage Model of Cost System Design, "Management Accounting" February 1990.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, SK w Polsce, Warszawa 1995.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. I. Sobańskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. O.K. Świderskiej Wydawnictwo Difm, Warszawa 2003.
 • Rappaport A., Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, The Free Press, 1986.
 • Rees B., Financial Analysis, Prentice Hall, London 1990.
 • Reichelstein S., Investment decision and managerial performance evaluation, "Review of Accounting Studies" nr 2, 1997.
 • Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997.
 • Riley D., Competitive Cost Based Investment. Strategies for industrial Companies in Manufacturing Issues, Allen and Hamilton, New York 2002.
 • Robinson G., B. Kleiner, How to measure an organization's intellectual capital, "Managerial Auditing Journal" vol. 11, no 8, 1996.
 • Rogerson W., Intemporal cost allocation and managerial investment inventives: a theory explaining the use of economic value added as a performance measure, , Journal of Political Economy" August 1997.
 • Romanowska M., Ksztaltowanie wartości firmy w oparciu o kapital intelektualny, w pracy zbiorowej pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 • Romanowska M., Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w pracy zbiorowej pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M.J. Stankiewicz: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2001.
 • Roslender R., J. R. Dyson, Accounting for the worth of employees: a new look at an old problem, University of Stirling, "Napier Polytechnic of Edinburgh" January 1992.
 • Roztocki N, LaScola Nedy, An Integrated Activity Based Costing and Economic Value Added System as an Enginering Management for Manufacturers, University of Pitsburgh, New York 2005.
 • Roztocki N., Implementing an Integrated Activity Based Costing and Economic Value added System: A Case Study, State University of New York, New York 2005.
 • Ryan B., R.W. Scapens, M. Theobald, Research method and methodology in Finance and Accounting, Academic Press, London 1992.
 • "Rzeczpospolita" - dodatek specjalny: Marki Polskie, z 30 czerwca 2004 r. Saccomano A., TQM works over time, Traffic Word, 1998.
 • Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Sawicki K., Analiza kosztów firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Sawicki K., Rachunek kosztów, t. 1, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Shank J.K., V. Govindarajan, Strategic Cost Analysis, Richard D. Irwin.
 • Shank J.K., V. Govindarajan, Strategic Cost Analysis, The Crown and Seal Case.
 • Shank J.K., V. Govindarajan, The Evolution from managerial to strategic accounting, IRWIN, New York 1989.
 • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002.
 • Sierpińska M., T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Skoczylas W., Podejście deterministyczne w identyfikacji generatorów wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie finansami - finansowanie przedsiębiorstw w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. (CCCLXIX) 295, Szczecin 1998, s. 20.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2004.
 • Słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980.
 • Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Slywotzky A., D. Morrison, B. Adelman, Strefa zysku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Slywotzky A., Value Migration, Harvard Business School Press, 1996.
 • Smith G.V., R.L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Smoleński S., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, OPO, Bydgoszcz 2000.
 • Sobolewski H., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Stark A.W., H.M. Thomas, On the empirical relationship between market value and residual income in the U.K., "Management Accounting Research" no. 9, 1998.
 • Staubus G.F., Activity costing and input-output accounting, Richard D. Irwin, Ontario 1971.
 • Stewart G.B., The Quest for Value, Harper Collins Publishers, New York 1991.
 • Stoner J., Ch. Wankel, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Strategiczne zarządzanie kosztami, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Strategy and the internet, "Harvard Business Review" marzec 2005.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo przemysłowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Tonik "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Szychta A., Rozpowszechnianie rachunku kosztów działań w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 1, 2003.
 • Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta — budowanie wartości firmy, Toruń 2005.
 • Tanaka M., T. Yoshikawa, J. Innés, F. Mitchell, Contemporary cost managaement, Chapman & Hall, London 1996.
 • Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 • Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Urbanek G., Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Vademecum produktywności, praca zbiorowa pod redakcją S. Lisa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Walbert L., The 1994 Stern Stewart performance 1000, "Journal of Applied Corporate Finance" Winter 1995.
 • Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Walińska E., Polityka bilansowa jednostek w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Waśniewski T. i W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Wersty B., Pojęcie analizy ekonomicznej, w pracy zbiorowej pod red. E. Kurtysa: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Wersty B., Założenia metodyczne analizy decyzyjnej, w pracy zbiorowej pod red. S. Wrzoska: Analiza decyzyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Witczak H., Rola zysku dla przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbanowskiej-Sojkin: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Wood E.G., Costing matters for managers, Business Books, London 1974 Współczesna analiza finansowa, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Young D., Economic Value Added: A Primer for European Managers, "European Ma_ nagement Journal" August 1997.
 • Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermana i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111229277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.