PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1146 | 353
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą : organizacja - system - pracownik

Warianty tytułu
Knowledge Management : Organization - System - Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podstawy współczesnych koncepcji zarządzania, omówiono przesłanki tworzenia nowych fundamentów organizacji, zaprezentowano koncepcje organizacji opartej na wiedzy. Poddano analizie pojęcie wiedzy oraz najważniejsze teoretyczne składniki koncepcji zarządzania wiedzą. Zaprezentowano stan zarządzania wiedzą w wybranych polskich przedsiębiorstwach na podstawie badań empirycznych. Przedstawiono propozycję modelu zarządzania wiedzą. Omówiono także istotę zmian w kierowaniu ludźmi w procesie rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu.
EN
According to the changes in the environment of entrepreneurships and other organizations new conceptions and methods are created regarding Organization and Management. New management areas such as organizations based on knowledge, human capital, intellectual capital, knowledge management, intangible resources management, knowledge employee are created. Mentioned issues are main subjects in this thesis, but the focus is the problem of knowledge management. A main argument in this thesis is that knowledge management has multilateral character so the usage of a system embrace in the shape of the model of knowledge management is necessary. The model is based on separated main knowledge management areas which include: organizational culture, strategy based on knowledge, information management, organizational forms based on knowledge and knowledge employees management. Six research goals corresponds with mentioned argument. The first research goal was the presentation of a knowledge management's wide context, the second one - the presentation of basics connected with knowledge organization conception, the third one - the presentation of a knowledge management conception, the fourth one - the creation of integrated knowledge management's model, the fifth one - the description of outlines dealing with knowledge employees management, the sixth one (empirical character) - the description of knowledge management in selected Polish entrepreneurships. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Argyris C., Knowledge for Action: A guide to overcoming barriers to organizational change, Jossey-Bass, San Francisco 1993.
 • Argyris C., Reasoning, Learning and Action, Jossey-Bass, San Francisco 1982.
 • Argyris Ch., Shon D.A., Organizational Learning. A Theory of Action Perspective, Addison Wesley, Reading (Mass.) 1978.
 • Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, 9th edition, Kogan Page, London 2003.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Barabasz K., Zarządzanie wiedzą w Hutmen S.A. we Wrocławiu, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Barney J.B., Gaining and Sustained Competitive Advantage, Addison Wesley, New York 1992.
 • Baruk J., Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą - podejście integracyjne, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 2.
 • Bąkowska U., Etapy budowania strategii relacji w organizacji, materiały konferencji "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce", Prace Naukowe AE nr 1025, Wrocław 2004.
 • Bell D., The Corning of Post-industrial Society, Basic Books, New York 1973.
 • Bendyk E., Sieć biednych rycerzy, "Polityka" 2000 nr 8 (2233).
 • Bernais J., Elastyczne formy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
 • Bielski M., Stefan Kwiatkowski. Przedsiębiorczość intelektualna. Omówienia, recenzje, noty, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 6.
 • Biemat J., Morawski M., Zarządzanie kadrami, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2000.
 • Binsztok A., Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, Wrocław 2003.
 • Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001.
 • Blacker F., Knowledge, Knowledge Work and Organizations, "Organization Studies" 1995 nr 16.
 • Blair M.B., Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century, Brooking Institution, Washington (D.C.) 1995.
 • Bodak A., Cierniak A., Krócej czy lepiej? -formy modyfikacji i uelastyczniania czasu pracy, "Personel" 2001 nr 4.
 • Bohdziewicz P., Roszkowski W., Psychosocjologiczna problematyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 • Brackett M.H., Business Intelligence Value Chain, "DM Review" 20 kwietnia 2001.
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Prace Naukowe KNOiZ PAN, Wyd. Gnome, Katowice 2001 a.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia strategii do zbudowania strategii, Wyd. Placet, Warszawa 2000a.
 • Bratnicki M., Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Triada, Dąbrowa Górnicza 2000b.
 • Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, ..Przegląd Organizacji" 2001 b nr 5.
 • Bratnicki M., Wartości i zarządzanie: pomost w budowie, [w:] Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE. Poznań 2000c.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Zbierowski P., Zarządzanie kapitałem społecznym organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 2.
 • Bratnicki M., Kordel P., Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach, [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 • Bryan L., Fraser J., Getting to Global, "The McKinsey Quarterly" 1999 nr 4.
 • Brzeziński M., W oczekiwaniu na nowe paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 9.
 • Budzyk A., Fakty i mity globalizacji, "Personel" 16-28 luty 2002.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, Prentice Hall, Pearson Educations Ltd., Harlov-London 1999.
 • Bullinger HJ., Ilg R., Zukunft der Arbeit Leben und Arbeiten in einer vernetzten, mobile Welt, Medien-Markte-Mohilitat, Physica-Verlag, Heidelberg 2003.
 • Burke J., Skojarzenia, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1999.
 • Burton-Jones A., Knowledge Capitalism. Business, Work and Learning in the New Economy. Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internstem, biznesem i społeczeństwem, Wyd. Rebis, Poznań 2003.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1-3, Blackwell, Oxford 1996-2000.
 • Chan S.L., Information Technology in Business Processes, "Business Process Management Journal" 2000 vol. 6 no 3.
 • Chase R.L., Innovation, The Most Admired Knowledge Enterprises Report, "Management Trends International" (Lavendon) 1999.
 • Chase R.L., The Knowledge-based Organization: an International Survey, "The Journal of Knowledge Management" 1997 nr 1, Internet: www.egov.pl.
 • Chełpa S.. Ukryta wiedza kierowników - rachunek wątpliwości i pytań, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 4.
 • Chlebowski K., Morawski M., Zasoby intelektualne w strategii organizacji, [w:] Najnowsze instrumenty opisu organizacji, red. W. Cieśliński, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 2. Wałbrzych 2002.
 • Chua A., Taxonomy of Organizational Knowledge, "Singapore Management Review" 2002 nr 2.
 • Ciurla M., Hopej M., Mercik J., Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości, [w.] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski. I. Hejduk. Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 • Covey S., Zasady działania skutecznego przywódcy, Wyd. Medium SA, Warszawa 1997.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 • Czekaj J., Jabłoński M., Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Czerska M., Ucząca się organizacja, [w:] Zarządzanie organizacjami, red. A. Czermiński. M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Czubaj M., Pęczak M., Zawód egoista, "Polityka" 2001 nr 18.
 • Czy przedsiębiorstwo może być zbyt duże? Dialog ekspercki, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 1. Czy warto zarządzać wiedzą?, Internet: http://www.menedzer.interia.pl/zarzadzanie/ z 24 kwietnia 2003.
 • Czym wyróżniają się najlepsze firmy na świecie, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 11.
 • Ćwik K., Szumowski W., Zmiany w działalności przedsiębiorstw w dobie gospodarki sieciowej, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, Wrocław 2001.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage what They Know, Harvard Business School Press, Boston (Mass.) 1998.
 • Davenport T.H., Volpel S.C., The Rise of Knowledge towards Attention Management, "Journal of Knowledge Management" 2001 nr 3.
 • Dąbrowski J., Koladkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 2.
 • Dąbrowski J., Koladkiewicz I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce Wyniki badań, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak. Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
 • De Jong T., Ferguson-Hessler M.G.M., Cognitive Structures of Good and Poor Novice Problem Solvers in Physics, "Journal of Educational Psychology" 1986 vol. 78.
 • Dobija D., Metodyka szacowania wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, wyd. PFPK, Warszawa 2001.
 • Dostęp do bóstw, "Magazyn Plus GSM" 2003 nr 60.
 • Draft R., Organization Theory and Design, West, New York 1983.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. Poltext, Warszawa 1992.
 • Drucker P., Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność. Kraków 1994a.
 • Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Wyd. AE, Kraków 1994b.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P., The Frontiers of Management, Heineman, London 1987.
 • Drucker P., The Next Society. A Survey of the Near Future, "The Economist" z 3.11.2001.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza, Warszawa 2000.
 • Earl M., Les maîtres du changement, "Les Echos, L'Art du management de l'information" 1999 nr 15-16.
 • Ebers M., The Inter-organizational Network as a Distinct Organizational Form, [w:] M. Ebers, The Formation of Inter-organizational Networks, Oxford University Press, Oxford-New York 2002.
 • Eckert M., Przedsiębiorstwo zarządzające wiedzą, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Fazlagić A.. Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacji, red. B. Wawrzyniak, Wyd. PFPK, Warszawa 2001a.
 • Fazlagić A., Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Fazlagić A., Marketing a zarządzanie wiedzą, Internet a: www.egov.pl.
 • Fazlagić A., Poglądy na temat zarządzania wiedzą, Internet b: www.uslugi.ae.poznan.pl.
 • Fazlagić A., Potencjał wiedzy cudzych głów, "Manager" 2002a nr 4.
 • Fazlagić A., Przyszłość metod myślenia o zarządzaniu, [w:] Future 2000. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002b.
 • Fazlagić A.. Zarządzanie wiedzą, "Manager" 2000b nr 6.
 • Fazlagić A" Zatrudnianie i produktywność w gospodarce wiedzy, "Problemy Jakości" 2001 nr 11.
 • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Freeman C., Technology Policy and Economic Performance. Lesson from Japan, Printer Publishers, London 1987.
 • Fryczyńska M., Organizacje wiedzy - jaka czeka nas przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim? Internet: www.kadry.info.pl/biblioteka, 2003-05-02.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa 2000, cyt. za Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Organizacja ucząca się w skupisku gospodarczym, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 • Gach D., Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 6.
 • Gach D., Nowak O., Firma wirtualna ~ model przyszłościowy. Przesłanki powstania wirtualnej firmy, "Przegląd Organizacji" 1997 nr 12.
 • Gach D., Potocki A., Wpływ innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego na konkurencyjność firmy, [w:] Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Łodzi 12-13 września 1997, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Gadomski W., Koniec świata robotników, "Gazeta Wyborcza" 5-6 stycznia 2002.
 • Galford R., Seibold Drapeau A., The Enemies of Trust, "Harvard Business Review" February 2003.
 • Garratt B., The Learning Organization, Fontana, London 1987.
 • Garvin D.A., Building a Learning Organization, "Harvard Business Review" 1993 (July-August).
 • Gates B., Biznes szybki jak myśl, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 • Gibbons M., Nowe imperatywy polityki naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Nauka - technologia - gospodarka, red. A. Kukliński, Warszawa 1995.
 • Globalizacja, Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2004.
 • Grajewski P., Procesowe transformacje w organizacji, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 4.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
 • Grossman G.M., Helpman E., Innovation and Growth, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1995.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002a nr 1.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Koncepcje kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 1997 nr 4.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej, Tom A, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania, red. M. Haffer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998a.
 • Grudzewski W.M., Hejduk L, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2000a.
 • Grudzewski W., Hejduk L, Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości -wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2002b.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Organizacja inteligentna, [w:] Liderzy zmian. Grupa kapitałowa EXBUD, Wyd. PAN, EXBUD, Warszawa-Kielce 1997.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wyd. Difin, Warszawa 2002c.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Przemiany w technice i technologii u progu XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Tom B, materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania, red. M. Haffer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Rozwój i implementacja organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2000b.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie technologiczne wyzwaniem XXI wieku, "Przegląd Organizacji" 2000c nr 11.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przed siębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 1.
 • Grudzewski W.M., Michałowska A., Rozenbajger A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001 nr 5.
 • Grycuk A., Peter Drucker. The Essential Drucker, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 2.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston (Mass.) 1996.
 • Hammer M., Dusza nowej organizacji, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wyd. Business Press, Warszawa 1998.
 • Handy Ch., Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wyd. Business Press, Warszawa 1997.
 • Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Wyd. Business Press, Warszawa 1998.
 • Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's Your Strategy for Managing Knowledge?, "Harvard Business Review", March-April 1999.
 • Hansen M.T., von Oetinger B., Introducing T-shaped Knowledge Management's Next Generations, "Harvard Business Review" 2001 nr 2.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • Haus B., Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE, Wrocław 1997.
 • Hejduk I., Profesor Wiesław M. Grudzewski - człowiek przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 8.
 • Hendler A., Gaszenie pożarów, "Businessman Magazine" grudzień 2002a.
 • Hendler A., Zarządzaj głową, "Businessman Magazine" luty 2002b.
 • Hildebrand C., Does KM=TT, "CIO Enterprise Magazine", 15 września 1999, Internet: www.cio.com/archive.
 • Hopej M., Struktura organizacji uczącej się, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difm, Warszawa 2000.
 • Hull R., Acting Network and Conduct: the Discipline and Practices of Knowledge Management, "Organization" 1999, 6(3).
 • Jabłoński M., Postawić na intelekt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel" 2002 (z 1-31 sierpnia).
 • Jagoda H., Lichtarski J., O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002.
 • Jagoda H., Sokołowska A., Kapitał intelektualny w małym przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Jagoda H., Tabaszewska E., Zarządzanie wiedzą a integracja koncepcji zarządzania, [w:] Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, red. Z. Olesiński, A. Szplit, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Jak odbić się od dna, "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 221(4432).
 • Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyd. Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Organizacja ucząca się w skupisku gospodarczym, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Januszewski A., Gospodarka elektroniczna - etapy wykorzystania Internetu w biznesie, "Przegląd Organizacji" 2001 a nr 6.
 • Januszewski A., Gospodarka elektroniczna - formy elektronicznego biznesu. "Przegląd Organizacji" 2001 b nr 3.
 • Jarecki W., Przekaz informacji podczas doboru pracowników w świetle teorii kapitału ludzkiego. "Przegląd Organizacji" 2002 nr 6.
 • Jasiński B., Turbulencja otoczenia, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Kapitał ludzki (wywiad z J. Heckmanem), "Wprost" 2001 nr 43, cyt. za: Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 • Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Kieżun W., W stronę antyutopii, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 2.
 • Kim W.C., Mauborgne R.A., Value Innovation: The Strategie Logic of High Growth. "Harvard Business Review" January-February 1997.
 • Kisielnicki J., Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, [w:J Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin. Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 • Kisielnicki J., Szkoła zarządzania informacją i wiedzą jako nowy kierunek rozwoju nauk organizacji i zarządzania. "Problemy Zarządzania", Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z., "Nowa ekonomia" a wiedza współczesna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 1.
 • Kleer J., Głową do przodu, "Polityka" 2001 nr 38 (2316).
 • Klein J., Fuller S., Jak motywuje Europa. Najnowsze trendy w wynagradzaniu pracowników, "Personel" z 1-15 kwietnia 2002.
 • Klonowski Z., Systemy informatyczne zarządzania wirtualnymi organizacjami gospodarczymi, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Knowledge Management in the Learning Society, Educations and Skills, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris 2000.
 • Korzeniowski R., Zieliński R., Daniecki W., Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Wyd. Ossolineum PAN, Wrocław-Łódź 1983.
 • Kotarba M., Kotarba W., Model zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 8.
 • Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 2005.
 • Kotler Ph. i in., Marketing europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph., Jain D.C., Maesincee S., Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 • Kowalik A., Zintegrowany model zarządzania wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 3 i 4.
 • Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa 1988.
 • Koziński J., Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wyd. AE, Wroclaw 1996.
 • Koźmiński A.K., Badania procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości, "Master of Business Administration" 1996 nr 3.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1986 nr 2.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Krawczyńska A., Trzmielak D., Jakość usług medycznych, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 2.
 • Krogh G., Nonaka I., Aben M., Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategic Framework, "Long Range Planning" 2001 vol. 34.
 • Krüger W., Homp Ch., Kernkompetenz Management, Steigerung von Flexibilität und Schlagkraft im Wettbewerb, Gabler, Wiesbaden 1997.
 • Krupski R., Archetypy organizacji jako źródło inspiracji, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Tom I, Wyd. AE, Poznań 2000.
 • Krupski R., Badania empiryczne strategii polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2002.
 • Krupski R., Teoria chaosu a zarządzanie, "Organizacja i Kierowanie" 1999a nr 2.
 • Krupski R., Zmiana paradygmatu nauk organizacji i zarządzania, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 1999b.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 • Które czynniki sukcesu liczą się dziś najbardziej, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 10.
 • Kubacka-Góral K., Zarządzanie wiedzą - podstawą przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Kuhn T.S., Dwa bieguny, PIW, Warszawa 1985.
 • Kwiatkowski S., O psie, paradygmacie teorii organizacji i przyszłości praktyki zarządzania (I i II), "Przegląd Organizacji" 1995 nr 12; 1996 nr 1.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000.
 • Lasek M., Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem programu ARIS, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 1.
 • Lem S., Dylematy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 • Leonard S., Sensiper S., The Role of Tacit Knowledge in Croup Innovation, "California Management Review" 1998 nr 3.
 • Leavitt H.J., Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review" March 2003.
 • Lee J.H., Kim J.G., A Stage of Model of Organizational Knowledge Management: a latent content analysis, "Expert Systems with Application" 2003 vol. 20.
 • Levitt T., The Globalization of Markets, "Harvard Business Review", May-June 1983.
 • Lichtarski J., Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 9.
 • Lichtarski J., Czura M., O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem. "Przegląd Organizacji" 2002 nr 10.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 12.
 • Lider przyszłości, Internet: www.kadry.info.pl/artykuły/artykuł_5164.htm.
 • Liebeskind Porter J., Knowledge, Strategy and the Theory of the Finn, "Strategic Management Journal" 1996 vol. 17 (Winter Special Issue).
 • Lipka A., Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitalem ludzkim. "Przegląd Organizacji" 2005 nr 4.
 • Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams, "Executive Excellence", May 1999.
 • Lisiecka K., O potrzebie zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się, [w:] Zarządzeniu wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2001.
 • Listwan T., Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 851, Wrocław 2000.
 • Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Kadry, Wrocław 1995.
 • Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak. Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Lundvall B.A., Johnson B., The Learning Economy, "Journal of Industry Studies" 1994 vol. 1 nr 2.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Maier R., Knowledge Management System. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer Verlag, Berlin 2002.
 • Majewska M., Strategie zarządzania wiedzą, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński. Tom 1, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2002.
 • Majewska-Opielka I., Umysł lidera, Wyd. Medium, Warszawa 1998.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 • Maletz M., Nohria N., Managing in the Whitespace, "Harvard Business Review" February 2001.
 • Malhotra Y., Knowledge Management for the New World of Business, Internet: www.brint.com./km.
 • Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 50 problemów teorii i praktyki, Wyd. KiW, Warszawa 1986.
 • Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989.
 • Martyniak Z., Samoorganizacja i pojęcia pokrewne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 1.
 • Masłyk-Musial E., Organizacje w ruchu, "Przegląd Organizacji" 1994 nr 7.
 • Masłyk-Musiał E., Personalne mechanizmy zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003 nr 1.
 • Masuda Y., Managing the Information Society, Basil Blackwell, Oxford 1990.
 • Materiały z Fiat Auto Poland, "Professional" 1999 nr 2.
 • Mazur A.D., Jaworska K., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Wyd. Madar, Zabrze 2001.
 • McDermott R., Nurturing Three-dimensional Communities of Practices, how to get the most out of human networks, "Knowledge Management Review", Issue 11, November/December 1999.
 • McDermott R., Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management, "California Management Review" 1999 nr 4.
 • Meiler J., Przedsiębiorstwo wobec przemian na rynku pracy, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Wyd. UMK, Toruń 1999.
 • Mendel T., Wybrane problemy zarządzania partycypacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych, TNOiK, Poznań 1986.
 • Mesjasz C., Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Miczyńska M., Wiedza jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2002, tom 1.
 • Miczyńska-Kowalska M., Rola technologii informacyjnych w biznesie elektronicznym. [w:| Future 2000. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Miczyńska-Kowalska M., Zasoby ludzkie w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 • Midler Ch., Zarządzanie projektami i przekształcenie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 1994.
 • Mierzejewska B., Czy tylko modny temat, "Rzeczpospolita" nr 96 (6173) z 24.04.2002. dodatek "Moja Kariera", s. d2; Internet: www.sgh.waw.pl/wiedza; www.rzeczpospolita.pl.
 • Mikolajczyk Z., Sikorski Cz., Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwach polskich - wyniki badań pilotażowych, [w:] Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Łodzi, 12-13 września 1997. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Mikrospołeczność informacyjna. Na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, red. L.H. Haber, Wyd. AGH, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Generowanie wiedzy przy zastosowaniu procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Mikuła B., Korzenie zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński, Wyd. WSZiP, Wałbrzych 2002, tom 1.
 • Mikuła B., Nowa gospodarka i organizacje wiedzy - organizacja inteligentna i wyzwania wobec informatyków, [w:] Nowoczesne technologie w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe AE nr 1044, Wrocław 2004.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004b nr 1.
 • Mikuła B., Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2003.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001 a.
 • Mikuła B., Ćwiklicki M., Integracyjna rola zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji" 2001b nr 4.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 7-8.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 • Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 5.
 • Miller F.J., 1=0 (Information has no intrinsic meaning), Internet: www.sveiby.com.
 • Mitręga M., Firma o rozmytych granicach, "Marketing w Praktyce" 2003 nr 2.
 • Morawski M., Kultura w zarządzaniu organizacjami niedalekiej przyszłości, [w:] Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej. Tom III, zeszyt 2, red. J. Różański, Ł. Sułkowski, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 • Morawski M., Koncepcja organizacji inteligentnej w praktyce funkcjonowania miasta, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 939, Wrocław 2002a.
 • Morawski M., Marketing personalny, [w:] Refleksje społeczno-gospodarcze, red. M. Morawski, J. Tutaj, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 1, Wałbrzych 2002b.
 • Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych - założenia wstępne, [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002c.
 • Morawski M., Nowa generacja profesjonalistów, [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002d.
 • Morawski M., Pracownicy wiedzy - nowy wymiar zarządzania ludźmi, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003a.
 • Morawski M., Pracownicy wiedzy w zarządzaniu nowej generacji, "Problemy Jakości" 2003b nr 6.
 • Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2003c nr 1.
 • Morawski M., Wybrane problemy integracji i dezintegracji w organizacjach pracowników wiedzy. W poszukiwaniu nowego modelu zarządzania, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002d.
 • Morawski M., Zarządzanie pracownikami w organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB. Kraków 2002e.
 • Morawski M.. Sokotowska A., Uwarunkowania procesu szkolenia w organizacji inteligentnej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 940, Wrocław 2002.
 • Morgan G., Images of Organization, Sage, Newbury Park (CA), 1986.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Morris D., Brandon J., Reengineering Your Business, McGraw Hill, New York 1994.
 • Moszkowicz M., Państwo i gospodarka - konieczność zmiany formuły działania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 3.
 • Moszkowicz K., Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław 2004.
 • Moszkowicz K., Moszkowicz M., Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Moszkowicz M., Potocka A., Zarządzanie wiedzą - wyzwania i problemy, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 940, Wrocław 2002.
 • Muller U., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Murray P., Myers A., The Facts about Knowledge. Special Report, "Information Strategy" 1997 nr 11.
 • Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka?, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 10.
 • Naisbitt J., Aburdene P., Megatrends 2000, Morrow, New York 1990.
 • Nestorowicz P., Cechy współczesnej, skutecznej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 10.
 • Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 2001.
 • Niedzielska E., Wójtowicz R., Żakiewicz A., Komputeryzacja zarządzania przepływem zadań i dokumentów na przykładzie administracji samorządowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 882, Wrocław 1999.
 • Niemczyk J., Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Wyd. Placet, Warszawa 2000.
 • Niemczyk J., Podmiotowość i przedmiotów ość w zarządzaniu, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 969, Wrocław 2003.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. PWN, Warszawa 1998.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2000.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, BA and Leadership: a Unified Model of Dynamie Knowledge Creation, "Long Range Planning" 2000.
 • Normalność i globalizacja, wywiad z W. Morawskim, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 12.
 • Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1997.
 • Nosal C.S., Psychologia inteligencji człowieka, "Problemy" 1984 nr 9.
 • Nowe modele biznesu zmieniają naturą pracy, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 9.
 • Nowicki A., Podstawowe determinanty kształtujące system informacyjny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 822, Wrocław 1999.
 • Nowy plan gry wobec grupy C, "Harvard Business Review" 2000 (January).
 • O co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 12.
 • Obłój K., Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003a.
 • Obłój K., Petera Druckera myśli przewodnie, "Przegląd Organizacji" 2003b nr 4.
 • Obłój K., Przekładaniec, "Przegląd Organizacji" 2003c nr 2.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Obłój K., Trzecia fala, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 4.
 • Obłój K.. Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Obłój K.. Zarządzanie strategiczne, Wyd. UW, Warszawa 1987.
 • OECD Science, Technology and Industry. Scoreboard 1999. Benchmaking Knowledge-based Economies, OECD, Paris 1999.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 • Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 3.
 • Osiąganie ambitnych celów bez biurokratycznej kontroli. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 9.
 • Panasiewicz L., Organizacje uczące się a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 9.
 • Pawlak W.R., Idee Konosuke Matsushita a menedżer przyszłości, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Pawnik W., Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg. W. Pawnik, Wyd. Poldex, Katowice 2003.
 • Pedler M.. Burgoyne J., Boydell T., The Learning Company, McGraw Hill, Maidenhead 1992.
 • Penc J., Kreatywne kierowanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Penc J., Nowe koncepcje zarządzania , "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002a nr 7.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Penc J., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 • Penc J., Zarządzanie oparte na wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" 2002b nr 1.
 • Penc J., Zarządzanie w nowej ekonomii, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 11.
 • Penny P., Knowledge Management: Maximizing the Return on Your Intellectual Assets, DM Review, październik 1998, internet: www.dmreview.com.
 • Perechuda K., Agenci wiedzy w organizacjach przyszłości, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik. Wyd. Poldex, Kraków 2003a.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 • Perechuda K., Kartografia biznesu wirtualnego, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 4.
 • Perechuda K., Koncepcja dryfującego pracownika wiedzy, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 969. Wrocław 2003b.
 • Perechuda K., Metody konwersji wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, red. M. Morawski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2003c.
 • Perechuda K., Zarządzanie organizacją. Metody - techniki - procedury, Wyd. Leopoldinum, Wrocław 1997.
 • Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001 nr 10.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów materialnych przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński. Wyd. WWSZiP. Wałbrzych 2002a.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji, [w:] Future 2000. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002b.
 • Pietrzak S., Informacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998 nr 6.
 • Płoszajski P., Nowy paradygmat dla nowej rzeczywistości, "Organizacja i Kierowanie" 1995 nr 3.
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Płoszajski P., Paradygmat nauk organizacyjnych: w kierunku nowej metafory, "Organizacja i Kierowanie" 1987 nr 1-4.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romanczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 1.
 • Pocztowski A., Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. A. Pocztowski, Z. Wiśniewski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Antykwa, Kraków 1998.
 • Pocztowski A., Zarządzanie szkoleniami w firmie, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, PFPK, Warszawa 1999.
 • Pocztowski A., Źródło przewagi - o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel" 2001 nr 21.
 • Polska 2005 - długookresowa strategia rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, maj 2000.
 • Potocki A., Pałka J., Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, "Problemy Jakości" 2003 nr 4.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Dołączanie kompetencji klienta, "Harvard Business Review" January-February 2000.
 • Priorytety w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 10.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, red. M. Gableta, WSH, Wrocław 2001.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Sprawozdanie z konferencji, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 4.
 • Przegląd czasopism zagranicznych, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 11 i 12.
 • Przedsiębiorstwo na rozstajach, rozmowa z prof. S. Sudołem z Uniwersytetu Toruńskiego, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 2.
 • Przybyła M., Integracyjne i dezintegracyjne aspekty nauki o zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Wrocław 2002.
 • Przybyła M., Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. AE, Wrocław 2001. 336.Przybyła M., Teleologiczne i procesualne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem końca XX wieku, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem na początku nowego wieku, red. M. Morawski, Wyd. Bimart, Wałbrzych 1999.
 • Putnam R., Bowling Alone, "Journal of Democracy" 1995 nr 5.
 • Raub S., Buchel B., Organisationales Lernen und Unternehmensstrategie »core capabilities« als Ziel und Resultat organisationalen Lernens, "Zeitschrift Führung + Organisation" 1996 nr 1.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Rójek T., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Międzynarodowa konferencja naukowa Krynica październik 2000, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 1.
 • Rokita J., Dylematy stojące przed zarządzaniem strategicznym, konferencja profesorów nauk o zarządzaniu pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN "Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej", Tychy. 3-4 listopada 2005.
 • Rokita J., Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2000 nr 4.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wyd. AE, Katowice 2003.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Wyd. Difin, Warszawa 2001a.
 • Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2001b.
 • Rosenoer J., Armstrong D., Gates J.R., Firma w Internecie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • Rutka R., Czerska M., Struktury macierzowe w stoczniach jako reakcja na urynkowienie polskiej gospodarki, [w:] Zarządzanie zasobami, red. R. Rutka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Rutka R., Czerska M., Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002.
 • Sajkiewicz A., Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman. A. Szablewski, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 • Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, red. K. Makowski, Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
 • Samerville I., Moroz J.E., Nowe kompetencje na miarę nowego świata, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wyd. Business Press, Warszawa 1998.
 • Santous M., Surmacz J,, The ABCs of Knowledge Management, Internet: "CIO Magazine", 23 May 2001, www.cio.com.
 • Sarvary M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" vol. 41, nr 2, Winter 1999.
 • Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacji, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wyd. Business Press, Warszawa 1997.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Seetharaman A. i in., Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, "Journal of Intellectual Capital" 2002 vol. 3, nr 2.
 • Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Sikorski Cz., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2001.
 • Skiba M., Spodziewany status społeczny wyższego wykształcenia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 • Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy przyszłości funkcjonującej w warunkach ekonomii wiedzy, [w:] Future 2000. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002a.
 • Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002b.
 • Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą a wartość firmy, materiały VII konferencji naukowej pt. "TQM nadal aktualne - nowe obszary: wiedza, środowisko, administracja, restrukturyzacja", Poznań-Kiekrz 2002b.
 • Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wyd. AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 • Skuteczność różnych stylów zarządzania, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 6.
 • Skyrme D.J., Knowledge Management: The Next Steps, Internet: www.skyrme.com.
 • Skyrme D.J., Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 • Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1979.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Reader's Digest. Warszawa 1998.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Sokotowski J., Gospodarowanie pracą - ogólnopolska konferencja naukowa. "Przegląd Organizacji" 2001 nr 11.
 • Soo Ch. i in., Knowledge Management: Philosophy, Processes and Pitfalls, "California Management Review" 2002 nr 4.
 • Staniewski M., Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działań, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 3.
 • Stankiewicz J., Kwiatkowski P., Polityka personalna a rozwój wiedzy w organizacji, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 • Stańczyk-Hugiet E., Wiedza jako remedium na sytuacje trudne, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk trudnych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, Wrocław 2003.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 • Stelmach W., Paradoksalny kapitał, "Personel" z 1-15 lutego 2002.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, London 1997.
 • Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-first Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 • Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Strojny M., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w KPMG, [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wyd. PFPK, Warszawa 2001.
 • Strojny M., Strategia zarządzania wiedzą w KPMG, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Strojny M., Więcej wiedzieć - więcej mieć, "Personel" 2000a nr 9.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacji" 2000b nr 2.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości" 1999 nr 12.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą w organizacjach. Internet: www.free.net.pl.
 • Strużyna J., Sukces przedsiębiorczego pracownika, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 969, Wrocław 2003.
 • Strużyna J., Malik-Kozłowska B., Zarządzanie przedsiębiorczym pracownikiem: w kierunku nowego spojrzenia na zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2001.
 • Sułkowski Ł., O związkach między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się. "Przegląd Organizacji" 2003 nr 4.
 • Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Wyd. Dom Organizatora, Toruń-Łódź 2002.
 • Sveiby K.E., Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "e-mentor" kwiecień 2005 nr 2.
 • Sveiby K.E., A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, Internet a: www.sveiby.com.
 • Sveiby K.E., Knowledge Focused Strategy: How to Manage and Measure Intangible Assets. maszynopis, 6.08.1996.
 • Sveiby K.E., Tacit Knowledge, Internet b: http://www.it-consultancy.com/extern/sveiby-tacit.htlm.
 • Sveiby K.E., What is Knowledge Management, Internet c: www.sveiby.com.
 • System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Szaban J., Inteligentna firma i jej pracownicy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. PFPK, Warszawa 2001.
 • Szaban J., Inteligentne firmy i pracownicy wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003b.
 • Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze -współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003a.
 • Szarafin M., Knowledge Management - słowo (przed)wstępne, "Problemy Jakości" 1999 nr 3.
 • Szeloch M., Ciurla M., Hopej M., Struktury organizacyjne przyszłości, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
 • Sznajder A., Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Sztuka zatrzymywania najlepszych, "Harvard Business Rewiew" 1999.
 • Szuman-Dobska M., Dobski P., Marketing bezpośredni, Wyd. Infor, Warszawa 1999.
 • Tabaszewska E., Organizacja tradycyjna - ucząca się - inteligentna. Różnice i podobieństwa, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 3.
 • Temczyk M., Teoria chaosu a filozofia, Wyd. CiS, Warszawa 1998.
 • Thierry D., Sauret Gh., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1994.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Wyd. Placet, Warszawa 2003.
 • Toffler A., Przyszłość już nadeszła, "Polityka" 2000 nr 2 (2227).
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Toffler A., Toffler H., Pomidory prosto z sieci, "Polityka" 2000 nr 13(2238).
 • Tsoukas H., Vladimirou E., What Is Organizational Knowledge?, "Journal of Management Studies" 2001 vol. 38, nr 7.
 • Ulrich D., A New Mandate for Human Resources, "Harvard Business Review" styczeń-luty 1998a.
 • Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Ulrich D., Nowe zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Przegląd Organizacji" 1998b nr 4.
 • Ulrich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wyd. Business Press, Warszawa 1998c.
 • W poszukiwaniu przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
 • Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999.
 • Wartościowy czynnik ludzki, "Personel" 1-15 lutego 2002.
 • Warunki osiągnięcia sukcesu kierowniczego w organizacji uczącej się, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu: zarządzanie przełomu wieków, red. J. Skalik, materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Karpacz 2000.
 • Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników, materiały na konferencje, red. A. Ludwiczyński, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w: ] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. PFPK, Warszawa 2001 a.
 • Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B., Przedmowa, [w:] Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2000a.
 • Wawrzyniak B., Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Wawrzyniak B., Wstęp, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. PFPK, Warszawa 2001b.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą, Dodatek do "Personel i Zarządzanie" 2000 nr 22 pt. "Zarządzanie XXI wieku" 2000b nr 2.
 • Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1996.
 • Webber A.M., New Math for a New Economy, "Fast Company" 2000, January-February.
 • Wenger E., Communities of Practice. Learning as a Social System, Internet: www.co-I-l.com.
 • Wielka internetowa encyklopedia multimedialna, Internet: http//wiem.onet.pi/015bb9-p.html.
 • Wiig K.M., Knowledge Management: an Introduction and Perspective, "The Journal of Knowledge Management" 1997 vol. 1, nr 1.
 • Wiig K.M., Knowledge Management Fountain, Schema Press, New York 1993.
 • Wnuk-Lipiński E" Świat między epoki, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.
 • Wojna o talenty, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 8.
 • Woroniecki J., Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, KBN, Warszawa 2001.
 • Wziątek-Staśko A., Nie wszyscy równi, "Personel" 2002 nr 2.
 • Zacher L., Wyłamanie się społeczeństwa informacyjnego (nowe komponenty, struktury, mechanizmy, cechy), "Problemy Zarządzania" nr 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW. 2005.
 • Zack M.H., Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999a vol. 41 nr 8.
 • Zack M.H., If Managing Knowledge is the Solution, then What's the Problem, Northesten University, Boston 1998.
 • Zack M.H., Managing Organizational Ignorance, "Knowledge Directions" 1999b, vol. 1, Summer.
 • Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym, "Manager" 1998 nr 4.
 • "Zarządzanie na Świecie" 1993 nr 3.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na początku nowego wieku, red. M. Morawski, Wyd. Bimart, Wałbrzych 1999.
 • Zarządzanie w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. A. Pocztowski i Z. Wiśniewski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Zawadzka A.M., Nowe spojrzenie na zagadnienia ludzkiej inteligencji, "Problemy" 1991 nr 9.
 • Zbiegień-Maciąg L., Majątek ludzkich głów, "Personel" 2001 nr 9.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 • Ziencik P., Wiedza w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 3.
 • Zimniewicz K., Skrzynka narzędziowa menedżera, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111526005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.