PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1160 | 195
Tytuł artykułu

Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą

Warianty tytułu
Strategic Context of Knowledge Management.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono znaczenie wiedzy w kształtowaniu strategii i przewagi konkurencyjnej, wyróżniono rodzaje strategii wiedzy, a następnie poddano je analizie porównawczej. Zaprezentowano procesy związane z wiedzą, rozpatrywane w przekroju kierunków ich przepływu miedzy strukturą wewnętrzną i zewnętrzną. Przedstawiono także wybrane zagadnienia związane z procesami uczenia się - od analizy koncepcji organizacji uczącej się do procesów organizacyjnego uczenia się. Rozważania teoretyczne poparto badaniami empirycznymi przeprowadzonymi przez autorkę wśród organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The paper is on the part of reality, where contemporary organizations exist, in particular it is an attempt to explain the concrete of it. Among other things this reality is characterized by acceleration of generating new knowledge processes. That fact makes a setting of organizations dynamic and there is necessity of a power reaction taken by the market. The paper is composed of four units. The structure is a consequence of a declared aim concerned with importance of knowledge about a management strategy. The author describes the vision of knowledge management system, which efficiency influences on a general organization strategy. The knowledge management strategy consists of a knowledge strategy, knowledge processes and instruments to arrange them. The shown system is also under an influence of learning processes. That vision of the strategy system has an effect on the structure of the paper. It is an effect of theoretical and practical studies concerned, in a cognitive sphere, with the knowledge strategy, knowledge itself and learning processes. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abramson L., Seligman M., Teasdale J. (1978), Learned helplessness in humans: Critique and reformulation, "Journal of Abnormal Psychology" nr 87.
 • Ackoff R. (1972), Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa.
 • Ackoff R. (1973), O system pojąć systemowych, "Prakseologia" nr 2.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adenfeit M., Lagerstrom K. (2006), Enabling knowledge creation and sparing in transnational project, "International Journal of Project Management" nr 24.
 • Albino V., Garavelli A., Schiuma G. (1999), Knowledge transfer and inter - firm relationships in industrial districts: the role of the leader firm, "Technovation" nr 19.
 • Alderfer C. (1972), Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings, Free Press, New York.
 • Allaire Y., Firsirotu M. (2000), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Almeida G. de, Zemsky P. (2004), Creating and sustaining competitive advantage with time compression diseconomies, Research Workshop, 29.01.2004.
 • Ansoff H. (1971), Corporate Strategy, Penguin Books, Middlesex.
 • Ansoff H. (1976), Business Strategy, Penguin Books, Harmondswoort.
 • Ansoff H. (1988), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Arthur A. (1996). The Knowledge Management Tool: External Benchmarking Version, The American Productivity and Quality Center (APQC).
 • Bandura A. (1962), Social Learning through Imitation, University of Nebraska Press, Lincoln.
 • Bandura A. (1975), Social learning & Personality Development, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 • Barcik R., Owsiak D. (2005), Wiedza jako wyznacznik innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" vol. 17, nr 1.
 • Barney J. (1997), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison - Wesley, Reading.
 • Barney J. (2001), Is the resource - based view a useful perspective for strategic management research? Yes, "Academy of Management Review" vol. 11, nr 3.
 • Bartol K., Martin D. (1991), Management, McGraw-Hill, Sydney. Batorski J. (1998a), Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Personel" nr 6.
 • Batorski J. (1998b), Style organizacyjnego uczenia się, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 • Batorski J. (2000), Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, "Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 6.
 • Beckman T. (1999), The current state of Knowledge Management, [w:] Knowledge Management - Handbook, red. J. Liebowitz, CRC Press, London - New York - Washington.
 • Beer M., Eisenstat R. (2000), The silent killers of strategy implementation and learning, "Sloan Review" vol. 41, nr 4.
 • Bennett R., Gabriel H. (1999), Organizational factors and Knowledge Management within large marketing departments, "Journal of Knowledge Management" vol. 3, nr 3.
 • Bertels T. (1996), Ideen und Konzepte um die Lerende Organisation zu realisieren, "IO Management" nr 6.
 • Bielski M. (1973), Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa.
 • Bieniok H., Głód G. (2003), Organizacja ucząca się w świetle badania zachowań mafych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, [w:] K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 36, AE, Poznań.
 • Black A., Wright P., Bacham J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Blau P. (1974), On the Nature of Organizations, John Wiley, New York. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Blomstermo A., Ericsson K., Lindstrand A., Sharma D. (2004), The perceived usefulness of network experiential knowledge in the internationalizing firm, "Journal of International Management" nr 10.
 • Bloodgood J., Salisbury W. (2001), Understanding the influence of Organization Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, "Decision Support Systems" nr 31.
 • Bower J. (1970), Managing the Resources Allocation Process: A Study of Planning and Investment, Harvard University Press, Boston.
 • Bower J. (1979), Business Policy. Text and Cases, Irwin, Homewood.
 • Bowman C., Ward K., Kakabadse A. (2002), Congruent, divergent and incoherent corporate level strategies, "European Management Journal" vol. 20, nr 6.
 • Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 • Braybrooke D., Linbloom C. (1963), A Strategy of Decision, Free Press, New York.
 • Brdulak J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Buckley P., Carter M. (2002), Process and structure in Knowledge Management practices of British and US multinational enterprises, "Journal of International Management" nr 8.
 • Bukowitz W., Williams R. (2000), The Knowledge Management Field Book, Prentice Hall, London.
 • Burgelman R. (1980), Managing Innovating Systems: AS Study in the Process of Internal Corporate Venturing, Columbia University.
 • Chae B., Bloodgood J. (2006), The paradoxes of Knowledge Management: An eastern philosophical perspective, "Information and Organization" nr 16.
 • Chandler A. (1962), Strategy and Structure, MIT Press, Cambrigde.
 • Chatzkel J. (2003), Knowledge Capital. How Knowledge Based Enterprises Really Get Built, University Press, Oxford.
 • Choi B., Lee H. (2003), An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance, "Information & Management" nr 40.
 • Choo C. (1996), An Integrated Information Model of the Organization: The Knowing Organization, http://www.fis.utoronto.ca/.
 • Choo C. (1998), The Knowing Organization, New York, Oxford.
 • Cohen W., Levinthal M. (1990), Absorptive capacity: A new perspective for learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" nr 35.
 • Cyert R., March J. (1992), A Behavioral Theory of the Firm, Blackwell Publishing, Cambridge.
 • Czerska M. (2001), Ucząca się organizacja, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 • Czerska M., Rutka R. (1997), Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, [w:] H. Bieniok (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice.
 • Dąbrowski J. (2002/2003), Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dalkir K. (2005), Knowledge Management in Theory and Practice, Eisevier, Oxford.
 • Davenport T., Prusak L. (2000), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Cambridge.
 • Davis S., Botkin J. (1994), The coming of knowledge - based business, "Harvard Business Review" nr 72.
 • Day G., Schoemaker P., Günther R. (2000), Wharton on Managing Emerging Technologies, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Demarest M. (1997), The knowledge-based organization: An international survey, "The Journal of Knowledge Management" vol. 1, nr 1.
 • Denzin N. (1970), The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing, Chicago.
 • Desouza K. (2003), Strategic contributions of game rooms to knowledge management: some preliminary insights, "Information and Management" nr 41.
 • Desouza K., Awazu Y. (2003), Constructing international knowledge markets: considerations from mini cases, "International Journal of Information Management" nr 23.
 • Desouza K., Evaristo J. (2003), Global knowledge management strategies, "European Management Journal" vol. 21, nr 1.
 • Dierickx I., Cool K. (1989), Asset stock accumulation and sustainable of competitive advantage, "Management Science" vol. 35, nr 12.
 • Dosi G., Nelson R., Winter S. (2000), "Introduction", [w:] G. Dosi, R. Nelson, S. Winter (red.), The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford University Press, Oxford.
 • Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Dudycz T. (2002). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
 • Dworzecki Z. (2001 ), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1.
 • Dyer J., Singh H. (1998), The relational view: The cooperative strategy and sources of internrganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" vol. 24, nr 4.
 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eisenhardt K. (1989), Building Theories from Case Study Research, "Academy of Management Review" vol. 14, nr 4.
 • Eisenhardt K., Martin J. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, "Strategic Management Journal" nr 21.
 • Ellis J., Williams D. (1993), Corporate Strategy and Financial Analysis, Pitman Publishing, London.
 • Ernst D., Kim L. (2002), Global production networks, knowledge diffusion, and local capability formation, "Research Policy" nr 31.
 • Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Fabiańska K., Rokita J. (1986), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Fahey L. (1999), Outwitting Outmaneuvering and Outperforming Competitors, John Wiley, New York.
 • Fernie S., Green S., Weller S., Newcombe R. (2003), Knowledge sharing: context, confusion and controversy, "International Journal of Project Management" nr 21.
 • Pong P. (2003), Knowledge creation in multidisciplinary project teams: an empirical study of the processes and their dynamic interrelationships, "International Journal of Project Management" nr 21.
 • Foss N. (1997), The resource - based perspective: an assessment and diagnosis of problems, DRUID Working Paper nr 97.
 • Furu P. (2001), Drivers of competence development in different types of multinational R&D subsidiaries, "Scandinavian Journal of Management" nr 17.
 • Gabara W. (1993), Między wiedzą a działaniem. Przestanki racjonalnego zarządzania. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Garcia-Canal E., Duarte C., Criado J., Llaneza A. (2002), Time compression diseconomies in accelerated global alliances, "Management Decision" vol. 40, nr 8.
 • Garud R., Van de Yen A. (2002), Strategie change processes, [w:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (red.), Handbook of Strategy and Management, Sage Publication, London.
 • Garvin D. (1993), Building a learning organization, "Harvard Business Review" vol. 71, nr 4.
 • Gladstone B. (2004), Zarządzanie wiedzą. Knowledge Management, Petit, Warszawa.
 • Glińska-Neweś A. (1999), Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" nr 1(95).
 • Glińska-Neweś A. (2001), Miękkie składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło jego przewagi konkurencyjnej, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gliński B., Szczepankowski P. (1995), Zarys zarządzania strategicznego, WSzZiM, Warszawa.
 • Gluckstein S. (2001), Strategie Management of the Knowledge Enterprise, Siemens AG.
 • Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
 • Godet M. (1985), Prospective et planifications stratégique, Ekonomika, Paris.
 • Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.
 • Gościński J. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWE, Warszawa.
 • Grant R. (1996a), Prospering in dynamically competitive environments: Organizational capability as knowledge integration, "Organization Science" vol. 7, nr 4.
 • Grant R. (1996b), Toward a knowledge-based theory of the firm, "Strategic Management Journal", wyd. specjalne, lato, vol. 17.
 • Grant R. (1997), The knowledge - based view of the firm: Implications for management practice, "Long Range Planning" vol. 30, nr 3.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości-wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Haffer M. (2005), Zasoby wiedzy jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Hali R. (1962), Inlraorganizational structural variation, "Administrative Science Quarterly" vol. 7.
 • Hamel G., Prahalad C. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" maj-czerwiec.
 • Hamel G., Prahalad C. (1993), Strategy as stretch and leverage, "Harvard Business Review" marzec-kwiecień.
 • Hamel G., Prahalad C. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Handy Ch. (1995a), Managing the Dream, Learning Organizations: Developing Cultures for Tomorrow 's Workplace, Productivity Press, Portland.
 • Handy Ch. (1995b), Trust and the virtual organization, "Harvard Business Review" maj-czerwiec.
 • Handy Ch. (1997), Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów, [w:] F. Hesselbein, M. Goldschmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 • Hansen M.. Nohria N., Tierney T. (1999), What's Your Strategy for Managing Knowledge?, "Harvard Business Review" marzec-kwiecień.
 • Harrison S., Sulivan P. (2000), Profiting from intellectual capital. Learning from leading companies, "Journal of Intellectual Capital" nr 1.
 • Hatch M. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Haus B. (2004), Uwarunkowania podmiotowości i przedmiotowości pracownika w procesie reorganizacji życia gospodarczego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045, AE, Wrocław.
 • Hę Z., Wong P. (2004), Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis, "Organization Science" vol. 15, nr 4.
 • Hensgen T., Desouza K., Kraft G. (2003), Games, signal detection, and processing in the context of crisis management, "Journal of Contingencies and Crisis Management", Blackwell Publishing vol. 11, nr 2.
 • Hersey P., Blanchard K., Johnson D. (1996), Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Hiebeier R. (1996), Benchmarking knowledge management, "Strategy and Leadership" vol. 24, nr 2.
 • Higgins E. (2000), Social cognition: Learning about what matters in the social world, "European Journal of Social Psychology" nr 30.
 • Hill C., Jones G. (1989), Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston.
 • Hodgkinson G., Clarke I. (2004), Toward a cognitive resource theory of organizational strategizing, EGOS Colloquium, 1-3 lipca.
 • Hoegl M, Schulze A. (2005), How to support knowledge creation in new product development: An investigation of knowledge management methods, "European Management Journal" vol. 23, nr 3.
 • Hofer C., Schendel D. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. Paul.
 • Holsapple C., Joshi K. (2002), Knowledge manipulation activities: results of a Delfl study, "Information and Management" nr 39.
 • Holsapple C., Singh M. (2001), The knowledge chain model: activities for competitiveness, "Expert Systems with Applications" nr 20(1).
 • Hrebiniak L., Joyce W. (1984), Implementing Strategy, McMillan, New York.
 • Hrebiniak L., Joyce W. (1985), Organizational adaptation. Strategic choice and environmental determinism, "Administrative Science Quarterly" nr 3.
 • http://strategicassets.co.uk/km.htm.
 • Huber G. (1991), Organizational learning: The contributing processes and the literatures, "Organization Science" nr 2.
 • Huerlimann W. (1996), Uczące się przedsiębiorstwo, "Zarządzanie na Świecie" nr 10.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk.
 • Jarzabkowski P. (2003), Relevance in theory & relevance in practice: Strategy theory in practice, EGOS Colloquium, 3-5 lipca.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Jeżak J. ( 1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Johnson G., Scholes K. (2003), Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Johnson G. (1987), Strategic Change and the Management Process, Blackwell, New York.
 • Jones P. (2000), Knowledge strategy: Aligning knowledge programs to business strategy, "KM World" wrzesień.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kandola R., Fullerton J. (1994), Managing the Mosaic: Diversity in Action, Institute of Personnel and Development, London.
 • Kaplan R., Norton D. (2001), The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R., Norton D. (2004), Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy? "Harvard Business Review Polska" kwiecień.
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie wiedzą w świetle doświadczeń największych korporacji świata, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Karpowicz E. (2003), Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa.
 • Käser A., Miles R. (2002), Understanding knowledge activists' successes and failures, "Long Range Planning" vol. 35, nr 1.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kim W., Mauborgne R. (2005), Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevan, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kisielnicki J. (1986), Metody systemowe, PWE, Warszawa.
 • Klug J., Stein W., Licht T. (2001), Knowledge Unplugged. The McKinsey&Company global survey on knowledge management, McKinsey&Company.
 • Knott A. (2002), Exploration and exploitation as compléments, [w:] C.W. Choo, N. Bontis (red.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, University Press, Oxford.
 • Koch R. (1998), Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kogut B. (1996), What firms do? Coordination, identity, and learning, "Organization Science" vol. 7, nr 5.
 • Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology, "Organization Science" vol. 3, nr 3.
 • Kogut B., Zander U. (1993), Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation, "Journal of International Business Studies" vol. 24, nr 4.
 • Kolb D. (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kostecki M., Mrela K. (1979), Człowiek w świecie organizacji, MAW, Warszawa.
 • Kostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotarba W. (red.), (2006), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1990), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław.
 • Kotler P. (1991), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Koziński J. (1992), Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki, [w:] Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość, AE, Wrocław.
 • Koźtniński A. (1987), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krawiec F. (2003), Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa.
 • Krogh G. von, Ichizo K., Nonaka I. (2000), Enabling Knowledge Creation, University Press, Oxford.
 • Krogh O. von, Nonaka I., Aben M. (2001), Making the most of your company's knowledge: a strategic framework, "Long Range Planning" vol. 34, nr 4.
 • Krogh G. von, Roos J., Slocum K. (1994), An essay on corporate epistemology, "Strategic Management Journal" nr 15.
 • Krupski R. (red.), (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, AE, Wrocław.
 • Krupski R. (red.), (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznym organizacjom, PWE, Warszawa.
 • Krzakiewicz K. (2001), Zarządzanie wiedzą - czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu? [w:] W. Błaszczyk, B. Kaczmarek (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie -modele, koncepcje, strategie. Uniwersytet Łódzki, Łódź. Krzyżanowski L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Kühn T. (1985), Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa.
 • Kühn T. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 • Kumar N. (2001), Determinants of overseas R&D activity of multinational enterprise: the case of US and Japanese corporations, "Research Policy" nr 30.
 • Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M. (1998), Radykalne zmiany w firmie: od reengineeringu do organizacji uczącej się, IDG, Warszawa.
 • Kwejt J. (1970), Metody i strategia zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Lahti R., Beyerlein M. (2000), Knowledge transfer and management consulting: A look at "The Firm", "Business Horizons" styczeń-luty.
 • Laskowska A. (2001), Konkurowanie czasem -strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Leontiades J. (1986), Going global - global strategies vs. national strategies, "Long Range Planning" nr 19.
 • Levitt B., March J.G. (1988), Organizational learning, "Annual Review of Sociology" nr 14.
 • Levy D. (1994), Chaos Theory and Strategy: Theory, Application and Managerial Implications, "Strategic Management Journal" vol. 15.
 • Lewin K. (1951), Field Theory and Learning, [w:] D. Cartwright (red.), Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers, Social Science Paperbacks, London.
 • Lewkowicz J. (2001), Strategic management: A new process for decision-making and the capitalization of knowledge, "Journal of Knowledge Management Practice" kwiecień.
 • Liebeskind J. (1996), Knowledge strategy, and the theory of the firm, "Strategic Management Journal" vol. 17.
 • Linblom C. (1959), The science of muddling through, "Public Administration Review" vol. 19, nr 2.
 • Lipparini A., Fratocchi (1999), The capabilities of the transnational firm: accessing knowledge and leveraging inter-firm relationships, "European Management Journal" vol. 17, nr 6.
 • Low J., Kalafut P. (2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Lynch R. (1997), Corporate Strategy, Pitman Publishing, London.
 • Maier R., Remus U. (2003), Implementing process-oriented knowledge management strategies, "Journal of Knowledge Management" vol. 7, nr 4.
 • Makadok R. (2001), Toward a synthesis of the resource - based and dynamic capability views of rent creation, "Strategic Management Journal" vol. 22, nr 5.
 • Malhotra Y. (2002), Why Knowledge Management Systems Fail?, [w:] C. Holsapple (red.), Handbook on Knowledge Management, Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Malone D. (2002), Knowledge management. A model for organizational learning, "International Journal of Accounting Information Systems" nr 3.
 • Manville B., Foote N. (2003), Strategy as if knowledge mattered, "Fast Company Magazine" nr 3.
 • Marchesnay M. (1994), Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markides C. (1997), Strategie innovation, "Sloan Management Review" vol. 38.
 • Markides C. (1999), A dynamic view of strategy, "Sloan Management Review" vol. 40.
 • Mason G., Beltramo J., Paul J. (2004), External knowledge sourcing in different national settings: a comparison of electronics establishments in Britain and France, "Research Policy" nr 33.
 • Mathe J. (1987), Politique general de l'enterprise, Economica, Paris.
 • Mayer T. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Mazzolini R. (1980), European Government - controlled enterprises: An organizational politics view, "Journal of International Business Studies" zima.
 • McNamara C., Baxter J., Chua W.F. (2004), Making and managing organizational knowledge(s), "Management Accounting Research" nr 15.
 • Menuhin J., Faia-Correia M. (2004), Routine changing processes, EGOS Colloquium, 1-3 lipca.
 • Merlins K., Heisig P., Vorbeck J. (2001), Knowledge Management: Best Practice in Europe, Springer Verlag.
 • Mesjasz C. (2005), Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Michna A. (2005), Organizacja bipolarna - równoczesność strategii eksploatacyjnej i eksploracyjnej, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, GWSH, Katowice.
 • Mikuła B. (2001), W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 • Mikuła B. (2003), Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, WWSZiP, Wałbrzych.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków.
 • Mikuła B.. Pietruszka-Ortyl A. (2001), Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, WWSZiP, Wałbrzych.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2003), Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" nr 7-8.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • Miller D. (1997), Organizacja przyszłości: Kameleon w całej okazałości, [w:] F. Hesselbein, M. Goldschmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Mintzberg H. (1978), Patterns in strategy formation, "Management Science" vol. 24, nr 9.
 • Mintzberg H. (1987), The strategy concept, "California Management Review" jesień.
 • Mintzberg H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Mintzberg H., Lampel J., Ahlstrand B. (1998), Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wildes of Strategic Management, Free Press, New York.
 • Mintzberg H., Quinn J.B. (1991), The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Morey D. (1998), Knowledge Management Architecture, CRC Press LLC, www.brint.com.
 • Moszkowicz M. (2005), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Murray P., Myers A. (1997), The facts about knowledge. Special report, "Information Strategy" listopad.
 • Nelson R. (1991), Why do firm differ, and how does it matter?, "Strategic Management Journal" wyd. specjalne zima, nr 12.
 • Nelson R., Winter S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge.
 • Nesterowicz P. (2001), Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, AE, Wrocław.
 • Nonaka I. (1991), The knowledge creating company, "Harvard Business Review" nr 69.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • O'Reilly C., Tushman M. (2004), The ambidextrous organization, "Harvard Business Review" nr 1.
 • Obłój K. (1987), Zarządzanie strategiczne. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Obłój K. (1988), Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 • Obłój K. (1993), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Obtój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., Palikot J. (2003), Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Orlikowski W. (1996), Learning f roni notes: organizational issues in groupware implementation, [w:] R. Kling (red.), Computerization and Controversy, Academic Press, New York.
 • Ormrod J. (1999), Human learning, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Osbert-Pociecha G., Karaś M. (1999), Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 • Park Y., Kim S. (2006), Knowledge management system for fourth generation R&D: Knowvation, "Technovation" nr 26.
 • Pearce II J., Robinson jr. R. (1991), Strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood.
 • Pearson G. (1990), Strategic Thinking, Prentice Hall, New York.
 • Pedler M., Aspinwall K. (1999), Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa.
 • Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Blackwell, Oxford.
 • Perechuda K. (2005a), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław.
 • Perechuda K. (2005b), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 • Person C., Clair J. (1988), Reframing Crisis Management, "Academy of Management Review" nr 23.
 • Peteraf M. (1993), The cornerstones of competitive advantage, "Strategic Management Journal" vol. 14, nr 3.
 • Petrash G. (1996), Dow's journey to a knowledge value management culture, "European Management Journal" nr 14.
 • Pettigrew A. (1985), The Awakening Giant: Continuity and Change at ICI, Blackwell, Oxford.
 • Pettigrew A., Thomas H., Whittington R. (2002), Handbook of Strategy and Management, Sage Publications, London.
 • Pfeffer J., Sutton R. (2002), Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pfeffer J., Salancik G. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper&Row, New York.
 • Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Platon (1958), Fedon, PWN, Warszawa.
 • Popper K. (2002), Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poprzeczko J. (1988), Podmiotowość człowieka i społeczeństwa, PWN, Warszawa.
 • Porter L., Lawler E. (1975), Behavior in Organizations, McGraw-Hill, New York.
 • Porter M. (1979), How competitive forces shape strategy, "Harvard Business Review" vol. 57, nr 2.
 • Porter M. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Prahalad C., Hamel G. (1990), The core competency of the company, "Harvard Business Review" vol. 68, nr 3.
 • Priem R., Butler J. (2001), Tautology in the "Resource - Based View" a useful perspective for strategic management research?, "Academy of Management Review" vol. 26, nr 1.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Prymon M. (1999), Społeczne i menedżerskie aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław.
 • Przybyła M. (red.), (2001), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław.
 • Pszczołowski T. (1979), Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Pugh D., Hickson D., Hinnings C., Turner C. (1963), A Conceptual Scheme for Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly" vol. 8.
 • Quinn J. (1978), Strategic change: logical incrementalism, "Sloan Management Review" jesień.
 • Quinn J. (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism, Irwin, Homewood.
 • Quinn J., Mintzberg H., James M. (1998), The Strategy Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Robson W. (1997), Strategic Management and Information Systems, Pitman, London.
 • Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się, AE, Katowice.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Ross G., Ross J., Dragonetti N., Edvinsson L. (1997), Intellectual Capital, MacMillan, London.
 • Rue L., Holland P. (1986), Strategie Management. Concept and Experience, McGraw-Hill, New York.
 • Rugglcs R. (1997), Knowledge Management Tools, Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Rumelt R. (1984), Towards a strategic theory of the firm, [w:] R. Lamb (red.), Competitive strategic management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Rutka R., Czerska M. (2005), Społeczno-organizacyjne bariery zarządzania wiedzą w polskich jednostkach gospodarczych. Identyfikacja i sposoby ograniczenia, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Rylander A., Peppard J. (2003), From implementing to embodying strategy, "Journal of Intellectual Capital" vol. 4, nr 3.
 • Sarvary M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" vol. 41, nr 2.
 • Scheepers R., Venkitachalam K., Gibbs M. (2004), Knowledge strategy in organizations: refining the model of Hansen, Nohria and Tierney, "Journal of Strategic Information System" vol. 13, nr 3.
 • Schlegelmilch B., Chini T. (2003), Knowledge transfer between marketing function in multinational companies: a conceptual model, "International Business Review" nr 12.
 • Schumpeter J. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.
 • Schwenk C. (1992), Strategic decision making, "Journal of Management Science" nr 21.
 • Selznick P. (1997), Resources, Firms, and Strategies, University Press, Oxford.
 • Senge P. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R., Smith B. (2002), Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Senge P. (1998), The Practice of Innovation, "Leader to Leader" nr 9, http://pfdf.org/leaderbooks/121/summer98/senge.html.
 • Sharkie R. (2003), Knowledge creation and its place in the development of sustainable competitive advantage, "Journal of Knowledge Management" vol. 7, nr 1.
 • Shin M. (2004), A framework for evaluating economics of knowledge management systems, "Information and Management" vol. 42, nr 1.
 • Sikorski C. (2000), Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Antykwa, Kluczbork-Lódź.
 • Sikorski Cz. (1995), Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 • Simon H. (1947), Administrative Behavior, MacMillan, New York.
 • Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skinner B. (1971), Beyond Freedom and Dignity, Knopf, New York.
 • Skyrme D. (1998), Developing a knowledge strategy, "Strategic Planning Society" nr 1.
 • Skyrme D. (1999), Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann. Oxford.
 • Smith P. (1998), Systematic Knowledge Management: Managing organizational assets for competitive advantage, "Journal of Systematic Knowledge Management" kwiecień.
 • Smith, D., Kolb D. (1986), The User's Guide for the Learning-Style Inventory: A Manual for Teachers and Trainers, McBer&Company, Boston.
 • Snowden D. (2002), Managing Knowledge in organization - a critical problem, still addressed appropriately, "KM Connection", doc. 100118.
 • Spender J. (1996), Making knowledge as the basis of a dynamic theory of the firm, "Strategic Management Journal" nr 17(1).
 • Stabryla A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2003a), Strategie szczegółowe uczenia się organizacji, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, R. Krupski (red.), AE, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2003b), W poszukiwaniu odmienności, "Współczesne Zarządzanie" nr 4.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2003c), Konkurencyjność organizacji opartych na wiedzy, [w:] M. Przybyła (red.), Wybrane problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2004), Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] M. Przybyła (red), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akadamii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1020, AE, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2005), Organizacja ucząca się, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Stańda A. (2000), Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana, [w:] K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, AE, Poznań.
 • Stańda A. (2003), Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej, [w:], K. Zimniewicz (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe nr 33, AE, Poznań.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] J. Bossak (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Steinmann H., Schreyögg G. (1992), Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Stewart T. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Nicolas Brealey Publishing, London.
 • Stewart T. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicolas Brealey Publishing, London.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Feiberg SJA, Warszawa.
 • Strategor (1996), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 • Strojny M. (2001), Zarządzanie wiedzą. Wstęp do dyskusji, "Personel" nr 6.
 • Sułkowski L. (2001), Czy możliwe jest kształtowanie kultury organizacyjnej?, "Organizacja i Kierowanie" nr 4(106).
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski L. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Suresh R. (1999), What future users may expect, "Journal of Knowledge Management vol. 3, nr 2.
 • Sveiby K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge - Based Assets, Beret-Kohler Publisher, San Francisco.
 • Sveiby K.E. (2001 ), A knowledge - based Theory of the Firm to guide Strategy formulation, "Journal of Intellectual Capital" vol. 2, nr 4.
 • Szulanski G. (1996), Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best practice with the firm, "Strategic Management Journal" nr 17 wyd. specjalne - zima.
 • Taylor B., Hussey D. (1982), The Realities of Planning, Pergamon, Oxford.
 • Teece D., Pisano G. (1994), The dynamic capabilities affirms: An introduction, "Industrial and Corporate Change" vol. 3, nr 3.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" vol. 18, nr 7.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A. (2000), Dynamic capabilities and strategic management, [w:] The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, G. Dosi, R. Nelson, S. Winter, (red.), Oxford University Press, New York.
 • Teo T. (2005), Meeting the challenges of knowledge management at the Housing and Development Board, "Decision Support Systems" nr 41.
 • Thompson J. (1991), Strategic Management. Awareness and Change, Chapman and Hall, London.
 • Tiwana A. (2000), The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, New York.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacji zróżnicowanej kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Tushman M., O'Reilly C. (1996), Ambidextrous organizations: managing evolutionary and revolutionary change, "California Management Review" nr 38(4).
 • Van de Ven A., Poole M. (1995), Explaining development and change in organizations, "Academy of Management Review" nr 20.
 • Vroom V. (1964), Work and Motivation, John Wiley&Sons, New York.
 • Wachowiak P. (red.), (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Wasko McLure M., Faraj S. (2000), It is what one does: why people participate and help others in electronic communities of practice, "Strategic Information Systems" nr 9.
 • Wawrzyniak B. (1989), Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Weick K. (1977), Enactment processes in organizations, [w:] B. Staw, G. Salancik, (red.) New Directions in Organizational Behavior, St. Clair, Chicago.
 • Weick K. (1979), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading.
 • Wcick K. (1983), Managerial thought in the context of action, [w:] S. Shrivaslava (red.), The Executive Mind, Jossey Bass, San Francisco.
 • Wheelen T., Hunger J. (2002), Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, New York.
 • Wiig K. (1993), Knowledge Management Foundations: Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge, Schema Press, Arlington.
 • Williamson O. (1999), Strategy research: governance and competence perspectives, "Strategic Management Journal" vol. 20, nr 12.
 • Wilson T. (2002). The nonsense of "knowledge management", "Information Research" vol. 8, nr 1.
 • Winter S. (2003), Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal" vol. 24, nr 10.
 • Wlodarski Z. (1974), Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Yamin M., Otto J. (2004), Patterns of knowledge flows and MNE innovative performance, "Journal of International Management" nr 10.
 • Yang J. (2005), Knowledge integration and innovation: Securing new product advantage in high technology industry, "The Journal of High Technology Management Research" nr 16.
 • Yavitz B., Newmann W. (1982), Strategy in Action. The Execution, Politics, and Payoff of Business Planning, Free Press, New York.
 • Yeniyurt S., Cavusgil S., Huit G. (2005), A global market advantage framework: the role of global market knowledge competencies, "International Business Review" nr 14.
 • Zack M. (1999), Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" vol. 41, nr 4.
 • Zack M. (2002), A Strategic Pretext for Knowledge Management, Presentation for the Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Athens, 5-6 kwietnia.
 • Zack M. (2005), All things knowledge, Presentation to the KM Forum, 10 marca, m.zack@neu.edu.
 • Zander I. (1999), Whereto the multinational? The evolution of technological capabilities in the multinational network, "International Business Review" nr 8.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zollo M., Winter S. (1999), From organizational routines to dynamic capabilities, INSEAD R&D Working Papers: 99/48/SM.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112292898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.