PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1098 | 212
Tytuł artykułu

Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego

Warianty tytułu
Measurement of Debts in National Health Centres in Lower Silesia Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie funkcjonowania i finansowania opieki zdrowotnej, w tym usług medycznych. Zaprezentowano organizację, specyfikę i zasady finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz w wybranych krajach. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych ukazano stan zadłużenia wybranych dolnośląskich szpitali publicznych. Przedstawiono rozważania na temat nadmiernego zadłużenia oraz metod jego pomiaru. Zaprezentowano także koncepcję sporządzania bilansu gospodarczego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle zasady kontynuacji działania.
EN
The activity of health service in the market conditions in Poland causes the necessity of active actions of its all participants i.e. patients and payers, who in the patients' name cover the expenses connected with medical care, as well as all the people who are connected with health protection owing to their economic ties. Economic record, among others book-keeping, owing to which we obtain not only historic information, plays an important role. Procedures within the scope of measurement and presentation used in book-keeping can be utilized in building dynamic i.e. prospective picture of subjects. The work consists of four chapters. Organization, specificity and rules of financing health service in Poland and in selected countries are presented in the first chapter. Shown similarities and differences which are present in the way of financing of medical care between Poland and other countries as well as the organization of health protection itself and the availability of medical care in the presented countries show what the position of Poland against a background of other systems is. This part shows also the process of transformation of medical care in Poland among others organization and the way of its financing. Presented good and bad points of current organization of medical care in Poland as well as results of the adopted way of the financing are links with the next chapter of the work in which a debt level in selected public hospitals in Lower Silesia is presented on the basis of empirical studies. The carried out analysis of the financial situation and the presentation particularly of external reasons of the debt level of hospitals which undergo research, determines the level of risk of the future activity. The problem which is emphasized here of not only functioning of hospitals in the conditions of the financial resources limitation on account of service charges but also of availability to different external finance sources joins with legal conditioning of hospitals' actions. Chapter three presents an excessive debt issue and its measurement. The principle of the continuation of a subject action as one of chief principles of economic life connected with the theory and practice of the measurement and events' record concerns also public companies doing health services. Nowadays book-keeping has the following challenges: showing a subject's debt in the light of the static and dynamic balance theory as well as the reorientation and the current look at the debt of subjects doing specific services, i.e. health services. The problem of dynamic measurement and presentation of debt is connected with the concept of the economic balance which is shown in chapter four. The attempt to introduce an additional information set, which is the economic balance, for the needs of the dynamic look at the problem of subjects' debt has been accomplished in legal and financial realities in public hospitals in Lower Silesia. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza efektywności. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Versalius", Kraków 2002.
 • Arians G., Sonderbilanzen, Aufl. 2, Köln 1985.
 • Arens N., Ertragsorientierte Überschuldungsprüfung, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1991.
 • Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 1993.
 • "Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego 1998", Wrocław 1999.
 • "Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego 1999", Wrocław 2000.
 • "Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego 2002", Wrocław 2003.
 • "Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego 2003", Wrocław 2004.
 • Busse von Collbe W., Zukunfiserfolg, Wiesbaden 1957.
 • Canning J.B., The Economics of Accountancy, Rolland Press, New York 1929.
 • Cichocka E., W obronie szpitali przeciw komornikom, "Gazeta Wyborcza" nr 36 z 12-13 lutego 2005 r.
 • Cichocka E., Ile dopłacimy do zdrowia, "Gazeta Wyborcza" nr 173 z 26 lipca 2004 r.
 • Czachórski W., Zobowiązania, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Dotkuś W., Finansowe bezpieczeństwo podmiotów a zasada kontynuacji, "Serwis Finansowo-Księgowy F-K" 1997 nr 12.
 • Dotkuś W., Franchising, Problemy metodologii badania sprawozdań finansowych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Oddział we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości AE, SKwP, Wrocław 1997.
 • Dotkuś W., Durbajło-Mrowiec M., Rachunkowość lokat finansowych, red. M. Kufel, Wydawnictwo "Park", Bielsko-Biała 1994.
 • Dotkuś W., Nadzadłużenie i niewypłacalność a proces przekształceń własnościowych, Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych, 25-26 kwietnia 1992 r., materiały konferencyjne, maszynopis powielony.
 • Encyklopedia powszechna, t. 2, PWN, Warszawa 2001.
 • Engels W., Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie, Köln 1962.
 • Fischer W., Überschuldungsbilanz, Köln 1980.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Warszawa, Difin 2002.
 • Godek J., Bilans przedsiębiorstwa i jego znaczenie jako źródło informacji. Referaty na ogólnopolski zjazd Katedr Rachunkowości, Warszawa 1995.
 • Grabczan W., Jak przezwyciężyć trudne kredyty, Twigger SA, Warszawa 1994.
 • Gurke M., Verhaltensweisen und Sorgfaltspflichten von Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern, Berlin 1982.
 • Hahn C" Die gesammten Materialien zu den Reichs-Justitzgesetzen, Bd. 4, Berlin 1881, w części Die gesummten Materialien zur Konkursordnung.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Poltext, Warszawa 1992.
 • Hutton J., Nie chcemy destabilizować polskiej służby zdrowia (wywiad z ministrem zdrowia Wielkiej Brytanii), "Rzeczpospolita" nr 69 z 22 marca 2004 r.
 • Jarosch S., Zobowiązania w rocznym sprawozdaniu finansowym według zasady "thru and fair view", Koreferat pracy doktorskiej, AE, Wrocław 2002.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Knaurs Lexikon, Verlag von Th Knaur Nachf., Berlin 1938.
 • Kodeks cywilny z komentarzem w opracowaniu G. Zdzienickiej-Kaczochy, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2001.
 • Kodeks cywilny, wydanie I "Park" Bielsko-Biała, stan prawny 1.09.1993 r.
 • Kodeks handlowy Niemiec (HGB), wykaz wprowadzonych zmian, Kancelaria Prawnicza "Norma" s.c., Warszawa 1993.
 • Kodeks spółek handlowych, Presspublika, Warszawa 2000.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis Warszawa 2003.
 • Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, praca zbiorowa, FRRwP, Warszawa 2002.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1989.
 • Koziński J., Udziafy w spółkach. Zarządzanie, "Rachunkowość" 1995 nr 10.
 • Kruczalak K., Czachórski W., Prawo handlowe, Gdańska Grupa Promocyjna, Gdańsk 1992.
 • Kruczkowska M., Krach chińskiej służby zdrowia, "Gazeta Wyborcza" nr 200 z 29 sierpnia 2005 r.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000. Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa 1996.
 • Lewandowski I., To nie jest sfera budżetowa, "Rzeczpospolita" nr 85 z 10 kwietnia 2000 r.
 • Lulek T., Rewizja bilansów spółek akcyjnych, Kraków 1937.
 • Lulek T., Waloryzacja bilansów, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1926.
 • Moczydłowska W., Lawina zmian w prawie bilansowym, "Gazeta Prawna" nr 168 z 30 sierpnia 2002 r.
 • Molo M., Bielówka M., Faktoring, "Rzeczpospolita" z 28 sierpnia 2001 r., dodatek: Dobra firma.
 • Moxter A., Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung, Tübingen 1982.
 • Moxter A., Bilanzlehre, Einfhrung in die Bilanztheorie, Bd. 1, 3 Auflage, Wiesbaden 1984.
 • Myddelton D., Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa 1996.
 • Niedoceniana sekurytyzacja, "Rzeczpospolita" nr 139 B2, z 16 czerwca 2003 r.
 • Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Raporty CASE nr 53/2002, Wyd. CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 • Paździoch S., Ubezpieczenia zdrowotne w wybranych krajach wysoko rozwiniętych, cz. 1, "Zdrowie i Zarządzanie" 1999 nr 2.
 • Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Radwański Z., Zobowiązania, cz. 3, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Rehm H., Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und Gesellschaften mbH, Kommanditgesellschaften, München 1914.
 • Rodzaje i źródła finansowania przedsiębiorców, Poradnik "Gazety Prawnej" 2000 nr 48.
 • "Rocznik Statystyczny" 1947, Rok XI, Główny Urząd Statystyczny RP, Warszawa 1947.
 • "Rocznik Statystyczny RP" 1999 r., GUS, Warszawa 1999.
 • Rzepnikowska M., Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Schmalenbach E., Dynamische Bilanz, G.A. Gloeckner, Leipzig 1931.
 • Schmidt K., Sinnwandel und Funktion des Überschuldungstatbestandes, JZ 37, 1982.
 • Siedschlag W., Ansatzpunkte zu einer Reform des Insolvenzrechts anhand neuer Erfahrungen, Freiburg 1971.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997, 1999.
 • Simon H.V., Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berlin 1899.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowanej. Cele i funkcje, PWE, Warszawa 1984.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1972.
 • Sowińska A.K., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Staub H., Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgsetzbuch, Berlin 1893.
 • Sulikowski J., Liczą na cud, "Gazeta Wrocławska" nr 165 z 17 lipca 2003 r.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattesscha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Świderska G., Wpływ teorii dynamicznego bilansu na rozwiązania współczesnej rachunkowości. Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawa 1998.
 • Świeboda Z., Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o posterowaniu układowym. Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1999.
 • Tomanek F., Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i technika. Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1937.
 • Vomlela J., Reforma służby zdrowia w Republice Czeskiej, [w:] System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich, red. B. Chotuj, F.E. Stiftung, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.
 • Waślicki T., Zamieniacie roku 2002 - wybrane zagadnienia, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002 nr 12.
 • Wayne S., Upton Jr., Selected External Reviewer Comments on Comparative Analysis of IAS 37 (1998), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, [w:] The IASC - U.S. Comparison Project: A Report on the Similarities and Differences between IASC Standards and U.S. GAAP, Financial Accounting Standards Board on the Financial Accounting Foundation, Norwalk, Connecticut 1998.
 • Wiewiórka D., Teoria współczesnej służby zdrowia, PTE, Warszawa 1992.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, cz. 2, OWOPO sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 • Akty prawne oraz pozostałe źródła pozyskane przez internet
 • Charakterystyka doświadczeń wybranych krajów w zakresie wartościowania pracy lekarza, www.sidoz.ids.pl.
 • Chodkiewicz W., Fragment odpowiedzi Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 2000 r. adresowanej do Dyrekcji OLK SP ZOZ we Wrocławiu - sygnatura TK - 2-420-373/2000, maszynopis powielony.
 • Grosch A., Tomaszewska E., Krankenkassen, czyli kasy chorych w Niemczech, "Biuletyn Kasy Chorych" wydawany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, http://www.batory.org.pl/internet/dla/lekarzy/done/vkatedra-opis.html.
 • "FASB Technical Bulletin" No. 88-2, par. 2. http://www.encyklopedia.pl, Copyright © 1996-2001 Onet.pl SA.
 • Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, czerwiec 2003 (www.umwd.pl/zdrowie/).
 • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania łóżek szpitalnych w świetle prawidłowości rozliczeń kosztów działalności placówek medycznych, listopad 2003 (nr ewid. 93/2003), www.nik.gov.pl.
 • Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, czerwiec 2003; czerwiec 2005, www.umwd.pl.
 • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na restrukturyzacje, służby zdrowia, Warszawa, luty 2002 (DZ i KF-41005-2001, nr ewid. 11/2002/P/01/129/), www.nik.gov.pl.
 • Konstytucja RP, DzU 1997 nr 78 z 16 lipca 1997 r., poz. 4.
 • Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS:0055, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, Warszawa 2004.
 • Monitor Polski nr 5 z 2002 r., poz. 63.
 • Monitor Polski nr 5 z 2005 r., poz. 63.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, www.mz.gov.pl.
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, DzU 1991 nr 118, poz. 512.
 • Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2000 rok, www.nfz.gov.pl.
 • Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., www.nfz.gov.pl.
 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w lutach 1999-2001, analiza funkcjonowania w świetle doświadczeń Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Warszawa, październik 2001, www.unuz.gov.pl.
 • Prawo o postępowaniu układowym z dnia 24 października 1934 r. uchwalony dnia 27 lipca 1990 r. (DzU 1990 nr 55, poz. 320. art. 4 § 1).
 • Prawo upadłościowe, Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, DzU 1990 nr 14, poz. 87.
 • "Program restrukturyzacji ochrony zdrowia województwa dolnośląskiego", Raport opracowany na zamówienie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wrocław marzec 2001 r., maszynopis powielony.
 • "Programy operacyjne restrukturyzacji placówek opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego", Wrocław 29 marca 2000 r., maszynopis powielony.
 • Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości - rachunek przepływów pieniężnych, www.mf.gov.pl.
 • Projekt ustawy z dnia 19 grudnia 1994 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.
 • Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazany do Sejmu RP dnia 20 lipca 2004 r., druk sejmowy nr 2976, www.sejm.gov.pl.
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli, nr ewid. 163/2000/P/99/061/ udostępniony w portalu: www.esculap.pl oraz www.nik.gov.pl.
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura we Wrocławiu, nr ewid. 93/2003/P/02/168/LWR P/02/168, Informacja o wynikach kontroli wykorzystania łóżek szpitalnych w świetle prawidłowości rozliczeń kosztów działalności placówek medycznych, Wrocław, czerwiec 2003, www.nik.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu wysoko specjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń, DzU 1998 nr 140/98, poz. 910.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, DzU 1998 nr 164, poz. 1193 uchylone Ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003 nr 45, poz. 391.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę, DzU 2005 nr 110, poz. 928.
 • "Rzeczpospolita" nry 11, 22, 25, 51, 79, 82 z 2002 r.
 • "Rzeczpospolita" nr 69 z 22 marca 2004 r.
 • Sprawozdanie Mz-29, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, www.csioz.gov.pl.
 • State of Israel Ministry of Health, Counsil Rights of the Insured according to the National Health Insurance Law, z Instrukcji zasady ubezpieczeń według prawa narodowego państwa Izrael, www.mfa.gov.il/MFA/.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland 2003, www.destatis.de/basis/d/gesu/gesugra3.htm.
 • Strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 2002-2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa, 27 maja 2002 r., www.mf.gov.pl.
 • Tomaszewska E., Grosch A., Kasy chorych w Republice Czeskiej, "Biuletyn Kasy Chorych" wydawany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, www.batory.org.pl/internet/dla/lekarzy/done/vkatedra-opis.html.
 • Uchwała nr IX/68/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego DzU 1990 nr 55, poz. 318.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, DzU 1990 nr 55, poz. 321.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997 nr 28, poz. 153, nr 75, poz. 468; DzU 1998 nr 117, z 9 września 1998 r., poz. 756.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981 nr 91, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o rachunkowości art. 3 ust. l pkt 21, DzU 1994 nr 121, poz. 591, zmieniony i znowelizowany, por. DzU 2001 nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694.
 • Ustawa o rachunkowości, DzU 2002 nr 76.
 • Ustawa z 15 lutego 1993 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, DzU 1993 nr 106, poz. 482.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw, DzU 1993 nr 18, poz. 82.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003 nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004 nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004 nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, DzU 2005 nr 78, poz. 684.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995 nr 83, poz. 420.
 • Uzasadnienie projektu prawa upadłościowego w opracowaniu Podkomisji Postępowania Upadłościowego na podstawie referatu prof. M. Allerhanda, Zeszyt nr 3, Warszawa, czerwiec 1935.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., DzU 2004 nr 5, poz. 37.
 • Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Informacja dla Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, listopad 2004 (www.mz.gov.pl).
 • Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Informacja dla Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, lipiec 2005 (www.mz.gov.pl).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000113236248

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.