PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1111 | 273
Tytuł artykułu

Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych

Autorzy
Warianty tytułu
Discriminants, Framework and Strategic Behaviours of Outsourcing Networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono pojęcie i wyróżniki układów outsourcingowych, opis budowy i mechanizmów działania układów outsourcingowych oraz koncepcji badania ich sprawności. Omówiono wyniki badań strategii działania podmiotów układów outsourcingowych, a także przedstawiono próbę spojrzenia z perspektywy strategicznej na układy outsourcingowe jako pewne całości zorganizowanego działania. Zaprezentowano również metodę projektowania strategii węzłów układów outsourcingowych z perspektywy sieci.
EN
The work concerns outsourcing networks. The title of the work is to a great extent the isomorphic projection of the structure of the work's chapters. Its main goal is the identification of those outsourcing networks characteristics which would enable to identify, describe and understand them easily. Based on this knowledge, the proposals of research methods enabling to analyse the framework and mechanisms of working of outsourcing networks are established. The work consists of three chapters. The research scope of the work is therefore restriced to some of the problems of outsourcing networks organization and its working. According to the author, the identification and understanding of outsourcing networks framework and mechanisms of its working first of all requires understanding the above-mentioned aspects. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adner R., Helfat C., (2003), Corporate Effects and Dynamie Managerial Capabilities, "Strategic Management Journal", no 24, pp. 1001-1025.
 • Akerloff G., (1970), The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Marker Mechanism, "The Quarterly Journal Economics", vol. 84, no 3, pp. 488-500.
 • Alchian A., Demsetz H., (1972), Production, Information Costs and Economic Organization, "American Economic Review", vol. 62.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., (2000), Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa.
 • Ansoff H.I., (1979), Strategie Management, The Macmillan Press, London.
 • Ansoff H.I., Declerck R.P., Hayes R.I., (1976), From Strategie Planning to Strategic Management, Wiley, New York.
 • Ansoff H.I., (1965), Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw Hill, New York.
 • Badania marketingowe, (1999), red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. AE, Wrocław.
 • Barabasi A.L., (2002), Linked. The New Science of Networks, Cambridge.
 • Barro R.J., (2003), Nic świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millenium. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Barthélémy J., (2003), The Hard and Soft Sides of IT Outsourcing Management, "European Management Journal", vol. 21, no 5, pp. 539-548.
 • Bendyk E., (2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wyd. WAB, Warszawa.
 • Bianchi P., Bellini N., (1991), Public Policies for Local Networks of Innovators, "Research Policy" no 20(05).
 • Bielecki W.T., (1999), Procesy wirtualizacji z zarządzaniu i przedsiębiorczości, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. L.W. Zacher, Wydawnictwo Transformacje, Warszawa.
 • Boulanger P., (1995), Organiser l'enterprise en Roseau, Dunod, Paris, [za:] Jóźwik A., Olesiński Z., Predygier A., (2004), Proces zarządzania w sieci, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Bragg S.M., (1998), Outsourcing, J. Wiley & Sons Inc., New York.
 • Bramanti A., Maggioni M.A., (1997), The Dynamics of Milieux: the Network Analysis Approach, [w:] Ratti R., Bramanti A., Gordon R. (eds.), The Dynamics of Innovative Regions, Wyd. Ashgate Aldershot, [za:] Domanski R., Marciniak A., (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, t. CXII, Wyd. PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Bratnicki M., (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M., (2000a), Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 851, Wyd. AE, Wrocław.
 • Bratnicki M., (2004), Przedsiębiorczość organizacyjna jako czynnik zwiększania elastyczności organizacyjnej, [w:] Elastyczność organizacji, Materiały konferencyjne WSH, Chrzanów, s. 1-17.
 • Bratnicki M., Austern A., Sikorska K., (2003), Spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia opcji realnych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, WSZiP, Wałbrzych, s. 175-195.
 • Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., (2002), Koncepcja klasterów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110), Warszawa.
 • Burns J.M., (1978), Leadership, New York.
 • Butler J.E., Hansen G.S., (1991), Network Evolution, Entrepreneurial Success and Regional Development, "Entrepreneurship and Regional Development", no 3, pp. 1-16.
 • Byrne J.A., Brandt R., (1993), The Virtual Corporation, "Business Week", no 2.
 • Castells M., (1996), The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell, Oxford.
 • Chamberlin E.H., (1933), Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge.
 • Chandler A.D., (1982), Strategy and Structure, Harvard University Press, Cambridge.
 • Cheung M.Y.S., Turnbull P.W., (1998), A Review of the Nature and Development of Interorganisational Relationships: A Network Perspective, [w:] Naude P., Turnbull P.W., (1998), Network Dynamics in International Marketing, Elsevier Science, Kidington and Oxford, [za:] Morawczyński R., (2004), Teorie sieciowe a teoria internacjonalizacji. Sieci jako sposób radzenia sobie z barierami eksportu, Materiały konferencyjne - Szkoła Letnia PAN, Kielce.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S., (2005), Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press.
 • Child J., Faulkner D., (1998), Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford, [za:] Cygler J., (2002), Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa, s. 147-159.
 • Christensen C.M., Raynor M., Verlinden M., (2003), Zmierzaj tam, gdzie będą pieniądze, "Harvard Business Review Polska", sierpień.
 • Competence Based Strategie Management, (1996), Heene A., Sanchez R. (eds.), Wiley & Sons, Chichester.
 • Cook M., (2003), Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa. Cyert R., March J.G., (1963), The Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Czachórski W., (1995), Zobowiązania, PWN, Warszawa.
 • Czakon W. (2005), Sieci między/organizacyjne w strategii konkurencji, Management Forum, red. A. Stabryła, Wyd. AE, Kraków, s. 32-40.
 • Czakon W., (2004), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Katowice.
 • Delporte-Vermeiren D., Vervest P., Van Heck E., (2004), In Search of Margin for Business Networks: The European Patent Office, "European Management Journal", vol. 22, no 2, pp. 167-182.
 • Demsetz H., (1967), Towards a Theory of Property Rights, "American Economic Review", May, vol. 57.
 • Dimitratos P. i inni, (2003), Micromultinationals: New Types of Firms for the Global Competitive Landscape, "European Management Journal", vol. 21, no 2, pp. 164-174.
 • Dobrodziej E., (1993), Prawa i obowiązki stron w umowach zlecenia i o dzieło, Infor, Bydgoszcz.
 • Dolińska M., (2002), Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", vol. 107, nr 1.
 • Domański R., (2002), Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
 • Domański R., Marciniak A., (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, t. CXII, Wyd. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Domberger S., (1998), The Contracting Organization: Strategie Guide to Outsourcing, Oxford University Press, New York.
 • Drucker P., (1985), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Drucker P., (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • Drzewiecki J., (2005), Możliwości wykorzystania modelu biznesowego Dyrygenta na przykładzie firmy z sektora zarządzania nieruchomościami, Materiały niepublikowane.
 • Dwojacki P., Nogalski B., (1998), Tworzenie struktur sieciowych jako wynik procesów restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Dworzecki Z., Żłobińska A., (2002), Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euroexpert, Warszawa.
 • Dyer J., Singh H., (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", vol. 24, no 4.
 • Eagle P., (2002), You Can Outsource Strategic Processes, "Industrial Management", January-February.
 • Easton G., (1997), Industrial Networks: a Review, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), D. Ford (ed.), The Dryden Press, London, pp. 102-129.
 • Edvinsson L., Malone M.S., (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, (1987), Ossolineum, Wyd. PAN Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 • Floyd S.W., Wooldridge B., (1996), Strategie Middle Manager, Josey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Foss N.J., (1998), Real Options and Theory of the Firm, web.cbs.dk/department/ivs/wp/wp98-3.pdf.
 • Foss N.J., (2003), The Strategic Management and Transaction Cost Nexus: Past Debates, Central Questions, and Future Research Possibilities, "Strategic Organization", vol. 1(2), pp. 139-169.
 • Foster R., Kaplan S., (2003), Twórcza destrukcja, Wyd. Galaktyka, Łódź.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., (2001), Metodologia nauk społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Fukuyama F., (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Galbraith J.K., (1978), The New Industrial State, Houghton Mifflin, Boston.
 • Galbraith J.K., (2000), Designing the Global Corporation, Jossey Bass, San Francisco.
 • Gay Ch., Essinger J., (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gliński B., Kuc R.B., Fołtyn M., (2000), Menedżeryzm, strategia, zarządzanie, KeyText, Warszawa.
 • Głuszek E., (2001), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Praca doktorska, AE, Wrocław.
 • Godziszewski B., (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń.
 • Golat R., (2004), Umowy zlecenia w obrocie cywilnoprawnym, Oficyna Wydawnicza Polcoen, Warszawa.
 • Golden W., Powell P., (2000), Towards a Definition of Flexibility; In Search of the Holly Grain "Omega", vol. 28, [za:] Osbert-Pociecha G., Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty i wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 73-82.
 • Gronroos C., (1980), Service Management and Marketing, Lexington Books USA, [w:] Turnbull P., Żółkiewski J., (1997), Profitability in Customer Portfolio Planning, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London, pp. 305-323.
 • Grudzewski W., Hejduk I., (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Gruszecki T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Gruszecki T., (2004), Co powinno być bazą dla pełnej teorii przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 42-57.
 • Gulati R., (1998), Alliances and Networks, "Strategie Management Journal", vol. 19, pp. 293-317.
 • Gulati R., Lawrence P., Puranam P., (2005), Adaptation in Vertical Relationships: Beyond Incentive Conflict, "Strategic Management Journal", vol. 26, May, pp. 415-440.
 • Hacki R., Lighten J., (2001), The Future of the Networked Company, "The McKinsey Quarterly", New York, iss. 3, pp. 26-40.
 • Hakansson H., Johanson J., (1997), A Model of Industrial Networks, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London, pp. 129-136.
 • Hakansson H., Snehota J., (1997), Analyzing Business Relationship, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London, pp. 151-176.
 • Hamel G., Prahalad C.K., (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Wyd. Business Press, Warszawa.
 • Hammer M., (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J., (1997), Business Process Reengineering, PWE, Warszawa.
 • Hammer M., Stanton S., (2001), The Superefficient Company, "Harvard Business Review", Sept., pp. 82-91.
 • Harrison D., Cummings L.L., Chervany N.L., (1998), Initial Trust Formation in New Organizational Relationship, "Academy of Management Review", no 3.
 • Hatch M. Jo, (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hatzichronoglou T., (1996), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD, Paris.
 • Haus B., (2003), Relacje sukcesu części i całości przedsiębiorstwa, [w:] Zachowanie organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, Wrocław, s. 115-122.
 • Haus B., Formy koncentracyjne, (2001), [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE, Wrocław.
 • Helfat C., Peteraf M., (2003), The Dynamie Resource-Based View: Capability Life Cycles, "Strategic Management Journal", no 24, pp. 997-1010.
 • Hines P., (1996), Network Sourcing, "European Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 2, no 1.
 • Hite J., Hesterly W., (2001), The Evolution of Firm Networks: from Emergence to Early Growth of the Firm, "Strategic Management Journal", no 22, pp. 275-286.
 • Hofstede G., (1994), Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, Harper Collins Publishers, London.
 • Jacobides M.G., Winter S.G., (2005), The Co-evolution of Capabilities and Transaction Costs: Explaining the Institutional Structure of Production, "Strategic Management Journal", vol. 26, May, pp. 395-413.
 • Jagoda H., (2004), Holding i przedsiębiorstwo wielozakładowe. Coraz więcej podobieństw niż różnic, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 621-626.
 • Jagoda H., Haus B., (1995), Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 • Jakimowicz A., (2005), Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa.
 • Jarillo J.C., (l 989), Entrepreneurship and Growth: the Strategie Use of External Resources, "Journal of Business Venturing", no 4, pp. 133-147.
 • Jarillo J.C., (1988), On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", vol. 9, pp. 31-41.
 • Jewtuchnowicz A., (1997), Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów (podstawowe pojęcia i identyfikacja problemów), [za:] Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, red. A. Jewtuchnowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kahnemann D., (2002), Maps of Bound Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice, http://nobelprize.org/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf.
 • Kakabadse A., Kakabadse N., (2002), Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, "European Management Journal", vol. 20, no 2, pp. 189-198.
 • Kaufman A., Wood C., Theyel G., (2000), Collaboration and Technology Linkages: a Strategic Supplier Typology, "Strategic Management Journal", no 6, pp. 649-663.
 • Kay J., (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWN, Warszawa.
 • Kay N.M., (1982), The Evolving Firm. Strategy and Structure in Industrial Organization, MacMillan Press, London.
 • Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, (1991), red. B. Fiedor, Wyd. AE, Wrocław.
 • Klimczak B., (1998), Mikroekonomia, Wyd. AE, Wrocław.
 • Klimczak B., (2004), Ekonomia instytucjonalna, "Nasza Akademia", vol. 21/22, nr 3/4.
 • Konecki K., (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, (2002), red. E. Skawińska, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Kopaliński W., (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kordel P., (2002), Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • Korenik S., (2003), Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wyd. AE, Wrocław.
 • Kotabe M., Martin X., Domoto H., (2003), Gaining from Vertical Partnerships: Knowledge Transfer, Relationship Duration and Supplier Performance Improvement in the U.S. and Japanese Automotive Industries, "Strategic Management Journal", vol. 24, no 4, pp. 293-316.
 • Kotarbiński T., (1986), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa.
 • Koziński J., (2004), Idiograficzne i nomotetyczne podejście do badania i projektowania strategii, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Wyd. WSZiP, Wałbrzych, s. 97-107.
 • Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A., (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa.
 • Kreft Z., Nogalski B., Rybicki J., (2004), Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i globalnym, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, Wyd. AE, Kraków, s. 369-379.
 • Krejner-Nowecka A., Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 343-349.
 • Krupski R., (1999), Teoria chaosu w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 3-8.
 • Krupski R., Jasiński B., (2004), Strategia w ujęciu dynamicznym, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Krupski R., Łobos K., (2004), Cechy organizacji sieciowych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, Wyd. AE, Kraków, s. 381-391.
 • Krzyżanowski L., (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa.
 • Larson A., Starr J.A., (1992), A Network Model of Organization Formation, Entrepreneurship: Theory and Practice, Winter.
 • Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D., (1965), Business Policy. Text and Cases, Irwin, Homewood.
 • Leder A., (2005), Warunki negocjuje się na wiele sposobów, "Puls Biznesu" z 7 lutego.
 • Lichtarski J., (1993), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J., (2001), Istota i formy współpracy, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE, Wrocław.
 • Loasby B.J., (1994), Organizational Capabilities and Interfirm Relations, "Metroeconomica", no 45, pp. 248-265.
 • Lobos K., (2005), Organizacje sieciowe, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznym organizacjom, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Lovell B., Joyce C., (2005), The 21s' Century Organization, "McKinsey Quarterly", iss. 3, pp. 24-33.
 • Magretta J., (2002), Why Business Models Matter! "Harvard Business Review", May.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (1978), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 • Manganelli R.L., (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
 • Matche J.Ch., (1987), Politigue generale de l'enterprise. Analyse et management stratégique, Economica, Paris.
 • Mattsson L.G., (1986), Indirect Relationship in Industrial Networks; A Conceptual Analyses of their Significance, 3rd IMP of International Seminar, IRE, Lyon, France, [w:] Easton G., (1997), Industrial Networks: a Review, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London, pp. 102-129.
 • McKiernan P., (1992), Strategies for Growth. Maturity, Recovery and Internalization, Routledge, London and New York.
 • McKiernan P., (1997), Strategy Past, Strategy Future, "Long Range Planning", no 30 Dec. (5).
 • Mikuła B., (2004a), Strategiczne zarządzanie wiedzą (wprowadzenie do problematyki), [w:] Krytyczna analiza szkól i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 167-187.
 • Miles R.E., Snow C., (1978), Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw Hill, New York.
 • Miles R.E., Snow C.C., Miles G., (2000), The Future Organization, "Long Range Planning", vol. 33, no 3, pp. 300-321.
 • Miller J.G., (1960), Information Input Overload and Psychopathology, "American Psychologist", no 10, s. 513-531, [w:] Katz R., Kahnemann D., (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 • Mintzberg H., (1983), Structures of the Fives: Designing Effective Organizations, Prentice Hall, En-glewood Cliffs.
 • Mintzberg H., (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning. Reconceiving Roles for Planning, Plans and Planners, The Free Press, New York.
 • Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., (1998), Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, Prentice Hall, London, [za:] Rokita J., (2003), Organizacja ucząca się, Wyd. AE, Katowice.
 • Mintzberg H., Waters J.A. (1985), Of Strategies Deliberate and Emergent, "Strategic Management Journal", vol. 6, pp. 257-272.
 • Morrison A., Bouquet C., Beck J., (2004), Netchising: The Next Global Wave? "Long Range Planning", no 37, pp. 11-27.
 • Mreła H., (1978), Integracja organizacyjna przemysłu, PWE, Warszawa.
 • Mudie P., Cottam A., (1998), Usługi. Zarządzanie i marketing, PWN, Warszawa.
 • Nicoletti G., Scarpetta S., (2003), Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, "Economic Department Working Paper", no 347, OECD, Paris, [za:] Radio M.J., (2003), Wyzwania konkurencyjności, Strategia Lizbońska w poszerzaniu Unii Europejskiej, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Nicolis, Prigogine I., (1977), Self-organization in Nonequilibrium Systems, Wiley and Sons, New York - London - Sydney - Toronto.
 • Niemczyk J., (1995), Korzyści i koszty zmiany formy własności przedsiębiorstwa, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Niemczyk J., (2000), Outsourcing w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań, Materiały Szkoły Letniej, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Niemczyk J., (2002a), Analogie w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Niemczyk J., (2002b), Układy outsourcingowe, Materiały z Konferencji Naukowej - Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. AE, Kraków, s. 484-494.
 • Niemczyk J., (2003), Procesy a strategie przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław.
 • Niemczyk J., (2003a), Strategiczne zarządzanie kompetencjami, [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 303-315.
 • Niemczyk J., (2003b), Franchising a ujęcie zasobowe w organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej: Zarządzanie nr 1. Wybrane problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław.
 • Niemczyk J., (2003c), Sieć jako obiekt badań w naukach zarządzania, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Forum 2020, red. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Poznań, s. 116-126.
 • Niemczyk J., (2004), Układ outsourcingowy jako mechanizm koordynowania działań, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Niemczyk J., Głuszek E., (2003), Portfele kompetencji, "Master of Business Administration", nr 6, s. 31-35.
 • Niemczyk J., (2004), Granice organizacji w układach outsourcingowych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. AE, Kraków, s. 127-137.
 • Niklewicz K., (2005), Usługi w jedną stronę, "Gazeta Wyborcza", z dnia 2 marca. Nogalski B., Bieliński J., Rybicki J. (2004), Zarządzanie strategiczne - materiały pomocnicze, http://wzr.pl/info/doktor/wyklady/zarzadzaniestr.htm.
 • Nogalski B., Rybicki J., (2003), Modyfikacje wybranych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Wyd. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003, s. 577-587.
 • Nonaka I., Takeuchi H., (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Obłój K., (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., (2001), Model biznesowy - dyrygent, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Obłój K., (2002a), Dominująca logika działania jako strategia firmy: studium polskich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 60-75.
 • Obłój K., (2002b), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., (2003), Dominująca logika, PWE, Warszawa.
 • Omta S., Trienekenes J., Beers G., (2002), A Research and Management Agenda for Chain and Network Science, "Journal on Chain and Network Science", vol 2, no 1.
 • Penc J., (1999), Strategie zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Penrose E., (1959), The Theory of Growth of the Firm, Blackwell, Oxford.
 • Peppard J., Rowland Ph., (1997), Re-engineering, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Perechuda K., (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Warszawa-Wrocław.
 • Perechuda K., (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE, Wrocław.
 • Perrin J.-C., (1988), New Technologies, Local Synergies and Regional Policies in Europe, [w:] High Technology Industry and Innovative Environments: the Experience, P. Aydalot, D. Keebe (eds.), Routledge, London.
 • Petts N., (1997), Building Growth on Core Competences - a Practical Approach, "Long Range Planning", no 30(4).
 • Pffefer J., Salancik G., (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York.
 • Piercy N., (2003), Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Feiberg SJA, Warszawa.
 • Pilawski B., (2002), Koncepcja "aktywnego klienta" w informatycznych kontraktach outsourcingowych, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 954, Wyd. AE, Wrocław, s. 137-149.
 • Płoszajski P., (1985), Między refleksją a działaniem, Ossolineum, Wrocław.
 • Porter M., (1980), Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Porter M., (1998), The Competitive Advantage of Nations, McMillan Business.
 • Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Poskrobko B., Zubalewicz A., (2003), Czas i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Od integracji systemów zarządzania do TQM, PZITS, Poznań.
 • Prahalad C.K., Bettis R.A., (1986), The Dominant Logic: a New Linkage between Diversity and Performance, "Strategic Management Journal", vol. 7, pp. 485-501.
 • Prahalad C. K., Ramaswamy V., (2000), Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", Jan.-Feb., s. 79-87.
 • Prahalad C. K., Ramaswamy V., (2003), The New Frontier Experience Innovation, "MIT Sloan Management Review", Summer, vol. 44, no 4, pp. 1219.
 • Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Radio M.J. (2003), Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzaniu Unii Europejskiej, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 13.
 • Ratajczak J., (2002), Relacja podmiot - przedmiot w psychologii humanistycznej. Część i całość, red. T. Grabińska., M. Zabierowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Rokita J., (2003), Organizacja ucząca się, Wyd. AE, Katowice.
 • Rokita J., (1988), W sprawie paradygmatu nauki o przedsiębiorstwie i ekonomiki przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 414, Wyd. AE, Wrocław.
 • Rokita J., (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., (1997), Alianse strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M., (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie - w poszukiwaniu równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem, "Masters of Business Administration", vol. 59, nr 6.
 • Rumelt R.P., (1997), Towards a Strategie Theory of the Firm, [w:] Competitive Strategic Management, (1977), Lamb R.B. (ed.), Prentice Hall, New Jersey, [w:] Foss N.J., (1997), Resources, Firms and Strategies, Oxford University Press. Sadler P., (1997), Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Sanchez R., (1995), Strategie Flexibility, Firm Organization and Managerial Works in Dynamie Markets: a Strategie Options Perspective, "Advances in Strategic Management", no 9, pp. 251-259.
 • Sanchez R., Collins R.P., (2001), Competing - and Learning - in Modular Markets, "Long Range Planning", vol. 34, no 6.
 • Say J.B., (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Scat-Rordam P., (2001), Zmiany decyzji strategicznych, wykorzystanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Schlesinger P.P., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J., (1999), Projektowanie organizacji, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J., (1954), Economic Doctrine and Method, G. Allen & Unwin Ltd., London.
 • Schumpeter J., (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J., (2005), Development, "Journal of Economic Literature", vol. XLIII, March, pp. 108-120 (artykuł odnaleziony w 1993 r. przez H.U. Eslingera).
 • Scott W.E. Junior, (1983), Teoria aktywizacji a treść zadań, [w:] Zachowania człowieka w organizacji, red. W.E. Scott Junior, L.L. Cumings, PWN, Warszawa.
 • Senge P., (1995), Piąta dyscyplina, Wyd. ABC, Warszawa.
 • Shapiro C., Varian H., (1999), Information Rules. A Strategie Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press.
 • Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B., (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 • Smith A., (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Snyder A., Ebeling W., (1992), Targeting Company's Real Core Competencies, "Journal of Business Strategy", vol. 13, no 6.
 • Stabryła A., (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., (2006), Implementacja strategii zarządzania a zmiany w strukturze organizacyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiB, Wałbrzych, s. 191-205.
 • Stacey R.D., (2000), Strategie Management & Organizational Dynamics. The Challenge of Complexity, Prentice Hall.
 • Stachowski R., (2000), Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., (2003), Wiedza jako remedium na sytuacje trudne, [w:] Zachowanie wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, Wrocław, s. 384-389.
 • Stanislawski P., (2004), Technologie militarne, "Przekrój", nr 52.
 • Stankiewicz W., (2000), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Stein J., (1996), On Building and Leveraging Competences across Organizational Borders: A Social Cognitive Framework, [w:] Competence Based Strategic Management, (1996), Heene A., Sanchez R. (eds.), Wiley & Sons, Chichester, pp. 268-284.
 • Steinmann H., Schreyögg G., (1978), Zarządzanie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stempln S., (2002), Opcje integracyjno-dezintegracyjne w procesach restrukturyzacji zaplecza pomocniczego przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 296-300.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T., (2000), Global and Transnational Business. Strategy and Management, Wiley and Sons, Ltd. Strategor , (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Strzelecki J., (1984), Teoria praw własności, Wyd. IRG SGH, Warszawa.
 • Sulejowicz A., (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Surówka-Marszałek D., (1996), Powiązania dostawców i odbiorców na rynku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., (2000), Dynamie Capabilities and Strategie Management, [w:] The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, (2000), Dosi G., Nelson R.R., Winter S.G. (eds.), Oxford University Press.
 • The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, (1994), Hodson G.M., Samuels W.J., Tool M.R., (eds.) t. II, Brookfield, Aldershot, Hants, [w:] Gruszecki T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, (2000), Dosi G., Nelson R.R., Winter S.G. (eds.), Oxford University Press.
 • Thompson J.L., Richardson B., (1996), Strategie and Competitive Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, "Management Decision", no 2, pp. 5-19, [za:] Bratnicki M., (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Thorelli H.B., (1986), Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", vol. 7.
 • Tomaszkiewicz B, (2004), Konsalnet w Pekao a Impel w PKO BP, "Puls Biznesu" z dnia 25 marca.
 • Trienekenes J.H., Beulens A.J.M., (2001), Views on Inter-enterprise Relationships, "Production Planning & Control", vol. 2, no. 12, pp. 446-447.
 • Trocki M., (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London.
 • Unold J., (2005), Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wyd. AE, Wrocław.
 • Wiankowski S., (1999), Metoda oceny organizacji i funkcjonowania grup kapitałowych, [w:j Wiankowski S. i in., Zarządzanie grupą kapitałową, Wyd. Orgmasz, Warszawa.
 • Wiernek B., (1978), Przedmiot socjologii i psychologii pracy, [w:] Bugiel J., Socjologia i psychologia pracy, PWN, Warszawa.
 • Wilkinson I.F., Young L.C., (1997), Business Dancing - The Naturę and Role oflnteifirm Realtions in Business Strategy, [w:] Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks, (1997), Ford D. (ed.), The Dryden Press, London, pp. 82-102.
 • Williamson O.E., (1991), Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly", no 36.
 • Williamson O.E., (2002), The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, "Journal of Economic Perspectives", vol. 16, no 3, pp. 171-195.
 • Williamson O., (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWE, Warszawa.
 • Williamson O., Masten S.E., (1999), The Economics of Transaction Costs, Edward Elgar.
 • Winter S., (2003), Understanding Dynamic Capabilities, "Strategic Management Journal", no 24, pp. 991-995.
 • Witkowski J., (2004), Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wyd. AE, Wrocław, s. 160-171.
 • Yuchtman E., Seashore S.E., (1983), Efektywność organizacji w świetle zachowań systemu, [w:] Zachowania człowieka w organizacji, red. W.E. Scott Junior, Cumings L.L., PWN, Warszawa.
 • Zahra S.A., Nielsen A.P., (2002), Sources of Capabilities, Integration and Technology Commercialization, "Strategic Management Journal", vol. 23, no 5, April, pp. 377-398.
 • Zajonc B., (1983), Facylitacja społeczna, [w:] Zachowania człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1983, s. 133-143.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznym organizacjom, (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie strategiczne, (2003), red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław.
 • Zieleniewski J., (1978), Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K., (1999), Współczesne koncepcje i modele zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zook Ch., Allen J., (2005a), Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy, cz. 1. Strategia wzrostu w erze turbulencji, Bain and Company Inc.
 • Zook Ch., (2005b), Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy, cz. 2. Globalna ekspansja i nowe metody działalności, Bain and Company Inc.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000 nr 94, poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004 nr 173, poz. 1807).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU 1974 nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005 nr 184, poz. 1539).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 1997 nr 140, poz. 939, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
 • Strony WWW
 • Hite J., (2000), Qualities of Embedded Network Ties of Emerging Entrepreneurial Firms, http://www.babson.edu/entrep/fer/IV/IVC/html/IV-C.htm, 2005.
 • www.redan.com.pl; 01.06.2005.
 • www.lpp.com.pl; 01.06.2005.
 • www.artman.pl; 01.06.2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000113254546

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.