PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 42 | 20--21
Tytuł artykułu

Komercyjnie i efektywnie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za­rzą­dza­nie bu­dże­tem w ta­ki spo­sób, aby nie tra­cić a zy­skać, ogra­ni­cza­jąc do­dat­ko­wo ry­zy­ko, to pod­sta­wo­wa idea dzia­łań wszyst­kich pod­mio­tów funk­cjo­nu­ją­cych w go­spo­dar­ce ryn­ko­wej, od go­spo­dy­ni do­mo­wej aż po bank cen­tral­ny. Za­sa­da ta po­win­na przy­świe­cać tak­że rzą­do­wi, szcze­gól­nie ta­kie­mu, któ­ry mu­si zmniej­szać wszel­kie­go ro­dza­ju za­gro­że­nia zwią­za­ne z do­dat­ko­wy­mi wy­dat­ka­mi. Je­śli do te­go mo­że re­ali­zo­wać ce­le w po­sta­ci roz­wo­ju in­we­sty­cji kra­jo­wych i wspar­cia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, po­wi­nien za­sta­no­wić się nad moż­li­wo­ścią wpro­wa­dze­nia w Pol­sce do­dat­ko­we­go, tzw. ko­mer­cyj­ne­go sys­te­mu po­rę­czeń i gwa­ran­cji pań­stwo­wych skie­ro­wa­ne­go przede wszyst­kim do pod­mio­tów go­spo­dar­czych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy partnerstwo publiczno - prywatne jest możliwe w warunkach Polskich.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--21
Opis fizyczny
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000113303339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.