PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 702 | 93--114
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach

Warianty tytułu
Environmental Reporting - A Review of Solutions Applied in Various Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadaniem artykułu jest pokazanie prób zastosowania rozwiązań normatywnych rachunkowości do zagadnień ochrony środowiska. W pracy uzasadniono również konieczność sporządzania finansowej sprawozdawczości ekologicznej i prezentacji stosowanych praktyk.
EN
Environmental accounting is gaining in popularity in countries exhibiting concern about the state of the natural environment. Environmental accounting constitutes a system that measures and presents the environmental aspects of business activities. Environmental reporting means presenting environmental protection problems in the annual reports of economic organisations. Various solutions are applied: voluntary and non-voluntary disclosure of environmental impact, separate environmental reports, or presentation in a financial statement. The purpose of this article is to indicate the possibilities for applying normative accounting solutions to environmental protection issues, to justify the need for environmental reporting, and to discuss applied practices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--114
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Burzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 401, Kraków 1993.
 • Czyż M., Strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego polskiej gospodarki, Zeszyły Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 23, Kraków 2001.
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro, czerwiec 1992, Warszawa 1993.
 • Environment Statement as Part of Environmental Audit, Government of India, 1993.
 • Fedak Z., Sprawozdanie z działalności [w:] Zamknięcie roku 2003, Rachunkowość Sp. z O.O., Warszawa 2003.
 • Gonzalez C.L., Steps towards Mandatory Environmental Accounts in Spain, „Social & Environmental Accounting" 1999, vol. 19, nr 1.
 • Gray R., Bebbington J., Accounting for the Environment, ACCA, Paul Chapman Publ. Ltd, London 2001.
 • Kuśmierski K.S., Rachunkowość środowiskowa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP - Rada Naukowa, nr 1(57), Warszawa 2000.
 • Kuzior A., Strojek M., Co wiedzą księgowi o „zielonej" rachunkowości?, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 33, Warszawa 1995.
 • Marszał E., Propozycje rozwiązań w zakresie rachunkowości środowiska naturalnego, oprac, na podst. „Position Paper", Genewa 1998, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 48, Warszawa 1999.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, Londyn 2001, tłum. i wyd. za zgodą IASCF przez Stowarzyszenie Ksiçgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 • Owen D., Green Reporting, Chapman & Hall, London 1992.
 • Pearce D., Blueprint 3. Measuring Sustainable Development, CSERGE, Earthscan Publ. Ltd, London 1993.
 • Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, „Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
 • Radecki W., Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, „Problemy Ekologii" 1999, nr 2.
 • Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Problemy Ekologii" 2001, nr l i 2.
 • Raport of The Secretary-General, Accounting for Environmental Measures, E/C.1O/ AC.3/1991/5.
 • Stępień M., Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP-Rada Naukowa, nr 4(60), Warszawa 2001.
 • Stcpień M., Ochrona środkowiska w sprawozdaniu finansowym w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Stcpień M., System finansowej informacji o ochronie środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską [w:] Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH, Warszawa 2004.
 • Stcpień M., Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 559, Kraków 1998.
 • Stcpień M., Wybrane problemy relacji człowiek-przyroda-gospodarka, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce 2001, z. 5.
 • Surdykowska ST., Międzynarodowe aspekty rozwoju rachunkowości w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 46, Warszawa 1998.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, Dz.U. nr 30, poz. 210, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 109, poz. 1157.
 • IV dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, według stanu na dzień l lipca 2003 r., opracowany przez redakcję tekst jednolity, „Rachunkowość" 2003, nr 7.
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych i w rocznych raportach firm (2001/453/EC), Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich OJ 156/33 EN, z dnia 13.06.2001 r., Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich, SKwP, Warszawa 2002, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122260371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.