PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 24 | nr 80 | 38--59
Tytuł artykułu

Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting as a stimulant of cultural development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość jest bezsprzecznie związana z rozwojem kultury społeczeństw. Najwcześniejsze dowody na te funkcje rachunkowości pochodzą z archiwalnych źródeł datowanych na 8000 lat p.n.e. Badania opublikowane przez znakomitych uczonych dowodzą, że już od najdawniejszych czasów rachunkowość wpływała (i nadal wpływa) na rozwój cywilizacji. Rozrachunek kolektywnych wysiłków społeczeństwa jest niezbędny w celu sprawiedliwego podziału zasobów miedzy zaangażowanymi stronami. Rozrachunek był obecny w procesie kulturotwórczym nie tylko w gospodarce agrarnej, miastach państwach Mezopotamii, wiekach mykeńskich i czasach pieniądza monetarnego, ale jest także obecny współcześnie i jego rola nadal wzrasta. Rachunkowość razem z prawem, własnością i kolektywną pracą stanowią filary kreowania i trwania kultury oraz cywilizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting is inevitably bound up to the development of societies' culture. The earliest evidence for this accounting function comes from the archive sources dating as early as 8000 years B.C. Research published by outstanding scholars shows that since the ancient times accounting has been influencing the development of civilizations. Accountability of collective efforts of society is indispensable in order to fairly divide the resources among involved parties. Accountability was present in the culture - creating process not only in the early rural economy, Mesopotamian state-towns, Mycenaean Age and coined-money times, but is also present now and needs still to grow. Accounting together with law, ownership and collective work are the building blocks of culture and civilization.(original abstract)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
38--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Alexander, J. R., History of Accounting, (Association of Chartered Accountants in the United States), Available: http: //www.acaus.org/acc_his.html (Accessed: 2004, January 10).
 • [2] Bielicki, M. [1969], Zapomniany świat Sumerów, PIW, Warszawa.
 • [3] Brzezin, W. [1995], Ogólna teoria rachunkowości, PC, Częstochowa.
 • [4] Burzym, E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • [5] Burzym, E. [1989], Koncepcja modelu zintegrowanego systemu rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 305, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • [6] Cajori, F. [1922], A History of Mathematics, 2nd Edition, MacMillan New York, [za:] Hendriksen, E. A. & van Breda, M. F [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [7] Das Rechnungswesen im vorbabylonischen Sumer Mesopotamiens vor viertausend Jahren, insbesondere die perfekte Fabrikbuchhandlung eines grossen Textilbetriebes, Die Wirtschaftsprüfung, Nr 14/1993, [za:] Rachunkowość fabryki włókienniczej sprzed 4000 lat, Rachunkowość Nr 5/1994 (523).
 • [8] Dobija, D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • [9] Dobija, D. [2004], Accounting for Costs of Risk, [w:] Dobija, M. & Martin, S. (Eds.), General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • [10] Dobija, M. [1996], Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 467.
 • [11] Dobija, M. [2000], Inflacja i ryzyko inflacji. Analiza teoretyczna, [w:] W. Tarczyński (Red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Cześć I, Materiały konferencyjne Nr 53, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę i Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 21-23 września 2000 r., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • [12] Dobija, M. [2003a], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour, [w:] M. Dobija, M. (Ed.), General Accounting Theory: in statu nascendi, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • [13] Dobija, M. [2003b], Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 2, Kraków.
 • [14] Dobija, M. [2004a], Magic Accounting. Financing Public Services without Tax Funds, [w:] Dobija, M. & Martin, S. (Eds.), General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • [15] Dobija, M & Dobija, D. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowość, Tom 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • [16] Dobija, M. & Śliwa, M. [2001], Money as an Intellectual Venture, [w:] Kwiatkowski, S. & Stowe, Ch. (Eds.), Intellectual Product and Intellectual Capital, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • [17] Dobija, M. (Ed.) [1998], Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • [18] Fisher, I. [1906], The Nature of Capital and Income. Reprints of Economics Classics, Augustus M. Kelley, reprinted 1965, New York.
 • [19] Flamholtz, E. [1985], Human Resources Accounting. Advances in Concepts, Methods and Applications, Jossey-Bass Inc, San Francisco.
 • [20] Gabrusewicz, W. [1996], Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, [w:] Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska, A., Poetschke, H., Rachunkowość zarządem, AE, Poznań.
 • [21] Gmytrasiewicz, M. & Karmańska, A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • [22] Grojer, J. & Johanson, U. [1996], Human Resource Costing and Accounting, 2nd Edition, The Joint Industrial Safety Council, Sweden.
 • [23] Hendriksen, E., A. & van Breda, M., F, [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [24] Hill, Ch., W., L. [2003], International Business: Competing in the Global Marketplace, 4th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • [25] Hofstede, G. [1984], Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • [26] Hofstede, G. [1986], The Cultural Context of Accounting, AA, New York.
 • [27] Ijiri, Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association [28] Ijiri , Y. [1999], The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth, [w:] Sunder, S. & Yamaji, H. (eds.) The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport, Connecticut & London.
 • [29] Ijiri, Y. [2002], Accounting as a Microcosm, [w:] Demski, J., S., Fellingham, J., C., Ijiri, Y., Sunder, S., Some Thoughts on the Intellectual Foundations of Accounting, Ąccounting Horizons, vol. 16, No. 2, June 2002, American Accounting Association.
 • [30] Jaruga, A. [1993], Rachunkowość finansowa, TG Rafib, Łódź.
 • [31] Jaruga, A. [1995], Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, [w:] Jaruga, A., Sobańska, I., Kopczyńska, L., Szychta, A., Walińska, E., Rachunkowość dla menedżerów, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź.
 • [32] Jaruga, A. [2002], Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] Jaruga A. (Red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa.
 • [33] Jaruga, A. & Fijałkowska, J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODiDK, Gdańsk.
 • [34] Kam, V. [1990], Accounting Theory, John Willey & Sons, New York.
 • [35] Kołaczyk, Z. [1997], Rachunkowość finansowa, AE Poznań.
 • [36] Kula, W. [1986], Measures and Men, Princeton.
 • [37] Kramer, S. N. [1961], Historia zaczyna się w Sumerze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • [38] Krawczuk, A. [1990], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie.
 • [39] Kurek, H. & Zielińska, H. [2003], Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions, [w:] M. Dobija (Ed.), General Accounting Theory: in statu nascendi, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • [40] Lev, B. [2001], Intangibles. Management, Measurement and Reporting, D.C., Brooking Institution Press, Washington.
 • [41] Mattessich, R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, European Accounting Review, vol. 3, No. 2.
 • [42] Matuszewicz, J. & Matuszewicz, P. [2001], Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości, Finans-Serwis, Warszawa.
 • [43] Meigs W. B. & Meigs R. F. [1986], Financial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • [44] Micherda, B. [1997], Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Nr 129/1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • [45] Namenwirth, J., Z. & Weber, R., B. [1987], Dynamics of Culture, Allen & Unwin, Boston.
 • [46] Pacioli, L. [1494], Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita., Wenecja, [za:] Wójtowicz, P. [2001], Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym, [w:] B. Micherda (Red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowość (12-14 września 2001 r.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • [47] Pacioli, L. F. [1494], An Original Translation of the Treatise on Double-Entry Book-keeping, by Poetrop Crivelli [1924] for the Institute of Book-keepers, Harper&Row, New York.
 • [48] Polanyi, K., Arsenberg, K., Person, H. [1957], Trade and Market in the early Empires, The Free Press, New York.
 • [49] Popularna Encyklopedia Powszechna [1997], Tom 16, Fogra, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • [50] Ross, G. & Ross, J. [1997], Measuring Your Company's Intellectual Performance Long Range Planning, June.
 • [5l ] Rouhesmaa, H. [1996], Human Resource Accounting in Finnish Enterprises - A National Report for OECD, Ministry of Labour, Tampere.
 • [52] Sawicki, K. (Red.), [1998], Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Wrocławska Drukarnia Naukowa.
 • [53] Schmandt-Besserat, D. [1979], Reckoning before writing, Archeology, vol, 32, No 3, [za:] Mattessich, R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, European Accounting Review, vol. 3, No. 2.
 • [54] Schmandt-Besserat, D. [1988], Accounting In Prehistory, Vth World Congress of Accounting Historians. Sydney, [za:] Dobija, M. & Śliwa, M. Money as an Intellectual Venture, [w:] Intellectual Product and Intellectual Capital. Kwiatkowski, S. & Stowe, Ch. (Eds.), Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • [55] Sombart, W. [1924], Der Moderne Capitalismus, Münich u. Leipzig.
 • [56] Stickney C.P. & Well R.L. [1997], Financial Accounting, The Dryden Press, New York.
 • [57] Struve, W. [1969], Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur, [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.
 • [58] Sunder, S. [1997], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing Cincinnati, Ohio.
 • [59] Sunder, S. [2002], Knowing What Others Know: Common Knowledge, Accounting and Capital Markets, Accounting Horizons, vol. 16, No. 4, December 2002, American Accounting Association.
 • [60] Surdykowska, S., T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Kraków-Zakamycze.
 • [61] Tylor, B. [1871], Primitive Culture, Murray London, [za:] Hill, Ch.. W., L. [2003] International Business: Competing in the Global Marketplace, 4lh Edition, Mc-Graw-Hill/Irwin, New York.
 • [62] Wójtowicz, P. [2001], Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym, [w:] Micherda, B. (Red.) Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości (12-14 września 2001 r.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • [63] Zabłocka, J. [1987], Historia Bliskiego Wschodu w Starożytności, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122283155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.