PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 546 | 336
Tytuł artykułu

Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji

Warianty tytułu
The Role of Unit Trust under the Globalization Circumstances.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rosnące znaczenie przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, ich przyczyny i skutki. Omówiono także rolę, jaką w tych procesach odgrywają fundusze inwestycyjne oraz rozwój rynku pieniężno-kapitałowego. Zaprezentowano rozwój funduszy inwestycyjnych, ich strukturę, sposób pozyskiwania funduszy, politykę inwestycyjną. Analizie poddano rynek amerykański, gdzie tempo rozwoju funduszy jest największe, a następnie zanalizowano rynek europejski. Przedstawiono konsekwencje rozwoju funduszy inwestycyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Omówiono teorię efektywności rynku kapitałowego, która, zdaniem autora, jest dobrym narzędziem do analizy możliwości ograniczenia negatywnych konsekwencji rozwoju funduszy inwestycyjnych. Dokonano także analizy rynku pieniężno-kapitałowego i funduszy inwestycyjnych w Polsce.
EN
In this paper role, reasons and results of capital movements in global economy were presented. Role of unit trust in capital movements and development of money and capital market were showed together with development of unit trusts, their structure and investment policy. The author analyzed American and European market. Also market efficiency theory was described together with analysis of money market and unit trust market in Poland. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
336
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acs Z., The Changing Structure of the US Economy Lessons from the Steel Industry, Preager, New York 1984.
 • Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi, opracowanie KPWiG, Warszawa 2004.
 • Al-Kaber M., Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego sprawność w gospodarce współczesnej (na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce), Białystok 2004.
 • Allen F., Gale D., A welfare comparison of the German and US financial systems, LSE Financial Markets Group Discussion Paper No 191, 1994.
 • Anioł W., Paradoksy globalizacji, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 • Aschinger G., The nature of financial crises. "Economic and Financial Prospects" Swiss Bank Corporation, July/August 1996, No 3.
 • Balcerowicz L., W kierunku ograniczonego państwa, Distinguished Lecture, Word Bank Group, Washington 2004.
 • Bank Policy Research Report, Assessing Aid: What Works and What Doesn't, and Why, World Bank, New York 1998.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V., Financing Patterns around The World, the role of institutions, World Bank Working Paper, 2002.
 • Beck T., Levine R., Loayza N., Finance and the sources of growth, "Journal of Financial Economics" 2000, No 58.
 • Becker G., Rule no. 1 in switching to capitalism: move fast, "Business Week" 29.05.1995.
 • Bencivenga V.R., Smith B.D., Starr R.M., Transaction cost, technological chopice, and endegenous growth, "Journal of Economic Theory" 1995, No 67.
 • Berger A.N., Klapper L.F., Udell G.F., The ability of banks to lend to informationally opague small businesses, "Journal of Banking & Finance" 1995, Vol. 112.
 • Bernstein P., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Liber, Warszawa 1999.
 • Berle A.A., Means C., The Modern Corporation & Private Property, Transaction Publishers 1991.
 • Bernstein P.L., Intelektualna historia Wall Street, Wig Press, Warszawa 1998.
 • Bień A., Bień W., Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie, Difin, Warszawa 2006.
 • Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005.
 • Bień W., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2003.
 • Black B., Reinier K., Tarassova A., Russian Privatisation and Corporate Governance: What Went Wrong, Stanford 1999.
 • Blommestein H.J., Pension Funds and Financial Markets, "The OECD Observer" June/July No 212, 1998.
 • Boguszewski P., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 1992 r. a perspektywy przełamania recesji, "Bank i Kredyt" 1993, nr 11.
 • Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2005.
 • Bojańczyk M., Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, SGH, Warszawa 2001.
 • Bondt W.F.M., Thaler R.H., Further evidence on investor overreaction and stock market seasona-lity, "Journal of Finance" 1987, No 42.
 • Bossak J., Bieńkowski W, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2004.
 • Bossak J., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006.
 • Botchwey K., Finnacingfor Development Current Trends and Issues for the Future, "Global Policy Forum" 25.01.2000.
 • Bradley M., Schipani C.A, Sundaram A.K., Walsh J., The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroads, Bradley Foundation, Millwaukee 2000.
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
 • Buchanan J., Post-Socjalist Political Economy, E. Elgar, Chelentham 1997.
 • Budnikowski A., Zagrożenia związane z globalizacją procesu gospodarowania i możliwości ich pokonania ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: Globalizacją w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Carlin W., Myer C., Finance, Investment and Growth, CEPR Discussion Paper 2233, 1998.
 • Cerny P.G., Globalization and the Changing Logic of Collective Action, "International Organization" 1995, No 4.
 • Chirinko R., Garretsen H., Sterken E., Corporate control mechanism, voting and cashflow rights, and the performance of dutch firms, University of Groningen 2003.
 • Chłopecki A., Fundusze inwestycyjne, "Przegląd Podatkowy" 1992, nr 4.
 • Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Chrabonszczewska E., Oreziak Ł., Międzynarodowe rynki finansowe, SHG, Warszawa 2000.
 • Chrościcki A., Fundusze inwestycyjne zamknięte a model alokacji kapitału, "Penetrator" maj 1996.
 • Club de Bruxelles, The Future Relations between EEC and Eastern Europe, Brussels 1990.
 • Coffee J.C., Liquidity versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor, "Columbia Law Review" 1991, No 91.
 • Comment R., Jarrell G.A., Corporate Focus and Stock Returns, "Journal of Financial Economics" 1995, Vol. 37.
 • Corrigan T., Pension Funds Holdings Boost for Governance, "The Financial Times" 25.02.1998.
 • Cressy R., Olofsson C., European SME Financing: An Overview, "Small Business Economics" 1997, No 9.
 • Dahl R., A Preface to Economic Democracy, New Haven 1985.
 • Dahrendorf R., Nieświęte przymierze, "Polityka" 1998, nr 9.
 • Daniluk M., Rozwój rynku kapitałowego w Polsce (lata 1990-94), w: Państwo kontra rynek, WNE UW, Warszawa 1994.
 • Davis E.P., Financial Development, Institutional Investors and Economic Performance, Brunei University 2003.
 • Davis E., Debt, Financial Fragility, and Systemic Risk, Oxford University Press, Oxford 1995.
 • Davis E.P., Institutional Investors and Corporate Governance, MIT Press, 2001.
 • De Melo M., Denizer C., Gelb A., Tenev S., Circumstance and Choice: The role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, World Bank Working Paper 1/96, Washington 1997.
 • Diedrigkeit R., Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Warszawa 1993.
 • Djankov S., Murrell P., Enterprise restructuring in transition: a quantitative survey, Mimeo, World Bank, April 2000.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.T., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 • Doing Business 2004, Understanding Regulations, IFC-The Word Bank, Washington 2005.
 • Dołegowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002.
 • Dornbusch R., Capital Controls: An Idea Whose Time is Past, w: Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility, "Essays in International Finance" 1998, No 207, Princeton University.
 • Doyle R.J., Risk, Return and the Investment Planning Horizon. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
 • Dunning J.H., Governments and Macro-Organization of Economic Activity, w: Goverments, Globalization and International Business, New York 1977.
 • Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2001.
 • Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Toruń 1994.
 • EBRD Transition Report, London 1997.
 • Economic Freedom Report, Heritage Foundation 2005.
 • Economic impact of venture capital In Europe, EVCA, www.evca.com
 • Eichengreen B., Towards a New International Financial Architecture, Institute for International Economics, Washington 1998.
 • European Competitiveness Report, EC, Luxembourg, 2004 i 2005.
 • European Venture Capiał Association, Venture Capital in Europe in 1989, EVCA/Peat Marvick McLintock, London 1989.
 • Fabozzi, F., Modigliani F., Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall International, Inc. Englewood Clif, New Jersey, 1992.
 • Fama E.F., Efficient Capital Markets, "The Journal of Finance" December 1991, No 5.
 • Finnerty J.D., An Overview of Corporate Securities Innovation, "Journal Applied Corporation Finance" 1992.
 • Fleck H.G., Ławniczak R., Alternatywne modele gospodarki rynkowej dla krajów transformacji gospodarczej, Friedrich-Naumann-Stiftung, Warszawa 1993.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.
 • Gadomski W., Polski turbokapitalizm, "Parkiet" 11.04.2000.
 • Gardnem H., Comparative Economic systems, The Dryden Press, New York 1998.
 • Glaeser E., Johnson S., Shleifer A., Coase versus Coasians, "Quarterly Journal of Economics" 2001, No 116.
 • Global Economic Peospects and the Developing Countries 2000, Word Bank, Washington 2000.
 • Global Financial Stability Report 2005, IMF, Washington 2005.
 • Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna; konsekwencje dla świata i Polski, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy prezydium PAN, Warszawa 1998.
 • Globalizcja, mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE Warszawa 2002.
 • Global Financial Stability Report 2005, IMF, Washington 2005, April, October.
 • Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Gooijer J.G., Contributions to Univariate Timeseries to Dutch Stock Market Prices, disertation, Free University of Amsterdam 1984.
 • Gorynia M., Gospodarka polska a procesy globalizacji w: Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 • Greenwood D., Fictional Shareholders: For Whom are Corporate Managers Trustees, 1996.
 • Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 1998.
 • Gruszecki T., Instytucje i rynki finansowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1998.
 • Guttmann R., The Triad: Toward a New Multicurrency Standard. Reforming Money and Finance, Londyn 1997.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 • Haliżak E., Ideowe podstawy lądu liberalnego w gospodarce światowej, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warsza-wa 2004.
 • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
 • Hayek F., The Constitution of Liberty, Chicago University, 1960.
 • Hellman J., Schankerman M., Intervention, corruption and capture: the nexus between enterprises and the state, "Economics of Transition" 2000, Vol. 8.
 • Ho T.S.Y., Lee S., The Oxford Guide to Financial Modeling, Oxford University Press, Oxford 2004. Hörne J.C., Financial Management and Policy, 9th ed., Prentice Hall International 1992.
 • Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.
 • International Financial Statistics. Yearbook 2005, IMF, Washington 2005.
 • International Monetary Fund, International Capital Markets: Developments, Propsects and Key Policy Issues, World Economic and Financials Surveys, 1998.
 • Investment Company Institute, Mutual Fund Fact Book, 1997.
 • Jacob A.F., Klein S., Investment banking. Emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, Poltext, Warszawa 1998.
 • Janowicz A., Mechanizmy przepływu wybranych instrumentów rynku finansowego w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe WSEI" Warszawa 2005, nr 18.
 • Jasiecki K., Globalizacja i kontrowersje wokół międzynarodowych instytucji finansowych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
 • Jasiński L., Finanse, bank centralny, system bankowy, Biała Księga: Polska - Unia Europejska, URM 1993.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki - rynek, operacje, polityka, Warszawa 1992.
 • Johnson S., Boone P., Breach A., Friedman E., Corporate governance in the Asian financial crisis, "Journal of Financial Economics" 2000, No 58.
 • Johnson S., Private business in Eastern Europe, w: O. Blanchard, K. Froot, J. Sachs, The Transition in Eastern Europe, NBER and Chicago University Press, Chp. 16.
 • Kang J., Stulz R., Do banking shocks affect borrowing firm performance? An analysis of the Japanese experience, Working Paper, Ohio State University 1998.
 • Kaplan S., Top executives rewards and firm performance: A comparison of Japan and the United States, "Journal of Political Economy" 1994, No 102.
 • Karpiński f., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w okresie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe" AE w Poznaniu 1994, nr 122.
 • Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa 2005.
 • Kasiewicz S., Możaryn H., Teoria przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2004.
 • Kasiewicz S., Globalizacja Przedsiębiorstw - polskie dylematy, IFGN SGH, Warszawa 2003.
 • Kaufman H., Developing the West Global Financial Crises, "Washington Post", 28.01.1998.
 • Kenneth D., Comparative Economic Systems, Harcourt, Orlando 2001.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., Poprawka do teorii integracji, "Sprawy Międzynarodowe" 1996.
 • Klapper L., Sarria-Allende V., Sulla V., Small - and Medium Size - Enterprise Financing in Eastern Europe, World Bank Policy Research Working Paper, December 2002.
 • Kleer J., Liberska B., Kukliński A., Stacewicz J., Kowalik T., Zacher L., Karpiński A., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainity and Profit, Honghton Mifflin Company, Boston-New York 1921.
 • Kornai J., The Dilemmas of a Socialist Economy: The Hungarian Experience, "Cambridge Journal of Economics" 1980, Vol. 4.
 • Kornai J., The Socialist System: The Political Economy of Communism, Princeton Univeristy Press, Princeton 1992.
 • Kościelniak G., Fundusze powiernicze: stan prawny na l października 1997, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Kowalik T., Systemy gospodarcze, Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne, Powstanie, ewolucja, kryzys, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Krugman P., A model of Balance of Payments Crises, "Credit and Banking" 1979 Vol. 11.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, t. II, WN PWN, Warszawa 1994.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Corporate Ownership Around the World, Harvard University 1998.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor Protection and Corporate Governance, Department of Economics, Harvard University, Cambridge 2000.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor protection and corporate valuation, NBER Working Paper, Cambridge 1999.
 • Lane PR., Milesi-Ferretti G.M., International financial integration, IMF Staff Papers 2003, Vol. 50.
 • Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG Press, Warszawa 1996.
 • Lebaron B., Chaos and Nonlinear Forecastability in Economic and Finance, Working Paper Uniwersity of Wisconsin-Madison, October 1994.
 • Lee J.Y., Sterlizing capital inflows, "Economic Issues" IMF, February 1997.
 • Levine R., Loyaza R., Beck T., Financial intermediation growth: Causality and causes, "Journal of Monetary Economicss" 2000, No 46.
 • Levine R., The Legal Environment, Banks and Long-Run Economic Growth, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1998, No 30.
 • Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: J. Kleer et al., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Warszawa 1998.
 • Lipę M.G., Individual Investors, Risk Judmements and Investment Decisions: The Impact of Accounting and Market Data, "Accounting Organizations and Society" 1998, No 23.
 • Lipowski A., Przemiany strukturalne, INĘ PAN, Warszawa 1994.
 • Lipton D., Globalizacja, otwartość i stabilizacja makroekonomiczna, w: Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, red. J. Neneman, CASE, Warszawa 2000.
 • Lisbon European Council, Presidency Conclusions, Lisbon 23-24.03.2000.
 • Love I., Financial Development and Financing Constraints: International Evidence from the Structural Investment Model, World Bank Working Paper 2001, No 2694.
 • Lutkowski K., Międzynarodowy system walutowy, Warszawa 1998.
 • Lutkowski K., Problem międzynarodowej równowagi płatniczej, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 • Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Madej Z., Polski rynek kapitałowy, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa 1998.
 • Małecki W, Sławiński A., Piasecki R., Żuławska O., Kryzysy walutowe, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Marshall A., Principles of Economics, t. 1, New York 1890.
 • Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Martin R., Stateless Monies, Global Financial Integration and National Autonomy: The End of Geography?, w: S. Corbridge, Money, Power and Space, Oxford 1994.
 • Mayer C., Corporate governance, competition and performance, Economic Department Working Paper No 164, OECD, Paris 1996.
 • Mayer C., New issues in corporate finance, "European Economic Review" 1988, No 32.
 • Mayo H., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997.
 • Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw - standardem europejskim, materiały konferencyjne, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • Mc Grew, Conceptualizing Global Politics, Cambridge 1992.
 • McKinnon R.I., The Order of Economic Liberalization - Lessons from Chile and Argentina, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1982, No 17.
 • Merton R.C., Bodie Z., A Conceptual Framework for Analysing the Financial Environment, Harvard Business School Press 1995.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1997.
 • Między państwem a rynkiem, red. M. Okólski, Warszawa 1994.
 • Miklaszewska E., Polityka pieniężna a rozwój polskiego rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt" wrzesień 1994.
 • Miliard B.J., Pokonać rynek, Liber, Warszawa 1999.
 • Miller M.H., Financial Innovation: Achievements and Prospects, "Journal of Applied Corporate Finance" 1992, No 4.
 • Millman S., Czas spekulacji. Jak zbuntowani handlarze walutą obalili centralne banki świata, Philip Wilson, Warszawa 1997.
 • Misala J., Międzynarodowa zależność i współzależność ekonomiczna we współczesnej gospodarce światowej; aspekty teoretyczne, realia i implikacje dla Polski, w: Globalizacja gospodarki światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny A., Management ownership and market valuation, "Journal of Financial Economics" 1988, No 20.
 • Murphy J.J., Analiza techniczna. Obszerny podręcznik metod i strategii inwestycyjnych stosowanych na rynku kapitałowym, Wig Press, Warszawa 1995.
 • Murrall L., Survey of Fund Managers Engagement with Companies, Investment Management Association, London 2003.
 • Murray G., Change and Maturity in UK Venture Capital Industry 1991-1995, Warwick Business School.
 • Nacewski J., Globalizacja giełd światowych, w: Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Nagy R.A., Obenberger R.W., Factors Influencing Individual Investor Behaviour, "Financial Analyst Journal" 1995, No 4.
 • Nesbitt S.L., Long-Term Rewards from Shareholder Activism: A Study of the CalPERS Effect, "Journal of Applied Corporate Finance" 1994.
 • Newbery D.M., Kattuman P., Market Concentration and Competition in Eastern Europe, "World Economy" May 1992, Vol. 15.
 • Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998. O'Brien R., Global Financial Integration: The End of Geography, London 1992.
 • Obstfeld M., Destibilizing Effects of Exchange Rate Escape Clauses, "Journal of International Economics" 1977, No 43.
 • Obstfeld M., Rational and Self Fulfilling Balance-of Payments Crises, "American Economic Review" 1986, Vol. 76.
 • OECD, Principles of Corporate Governance, Ad Hoc Task Force on Corporate Governance, OECD SG/CG, Paris, April 1999.
 • OECD, Economic Outlook 2005, Paris 2005.
 • OECD in figures, 2004 i 2005.
 • Olszewski L., Państwo wobec procesów globalizacji gospodarki, w: Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki lat dziewięćdziesiątych, red. L. Olszewski, "Ekonomia" nr 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 • Osadnik M., Człowiek wobec wyzwań globalizacji, w: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 2.
 • Pajestka J., Rzecz o świecie i polskich sprawach, Warszawa 1993.
 • Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, nowe spojrzenie na cykle, ceny, ryzyko, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 • Piklikiewicz M., Integracja kontynentu amerykańskiego jako przejaw procesów globalizacyjnych, w: Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Pistor K., Raiser M., Geifer S., Law and finance in transition economies, EBRD Working Paper, 2000, No 48.
 • Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1995.
 • Porębski C., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Znak, Kraków 1997.
 • Porter M., Capital disadvantage: America's falling capital investment system, "Harvard Business Review" 1992, No 46.
 • Prowse S., Corporate Governance in an International Perspective: A Survey of Corporate Control Mechanism among Large Firms in the United States, "BIS Economic Papers" July 1994, No 41.
 • Rajan R.G., Financial system reform and global current account Imbalances, IMF 2006.
 • Rajan R.G., Zingales L., Financial dependence and growth, "American Economic Review" 1998, No 88.
 • Rajan R.G., Zingales L., The great reversals: the politics for financial development in the 20th century, Working Paper No 265, Economics Department, OECD 2000.
 • Reszat B., How has the European monetary integration process contributed to regional financial market integration?, HWWA Discussion Paper No 221, Hamburg 2003.
 • Rifkin J., Europejskie marzenie, Nadir, Warszawa 2005.
 • Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 • Roll R., The hubris theory of corporate takeovers, "Journal of Business" 1986, No 59.
 • Rutkowski K., Rynek kapitałowo-kredytowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku papierów wartościowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Biała Księga: Polska - Unia Europejska, URM, Biuro d/s Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
 • Rybiński K., Globalne nierównowagi, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 • Rynek pieniężny i kapitałowy, red. I. Pyka, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
 • Sadowski Z., Polityka długofalowego rozwoju kraju a akcesja do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Singh A., Financial Liberalisation the Stockmarket and Economic Development, "Economic Journal" 1997, No 107.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, New York 1942.
 • Sektor finansowy w Polsce, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 • Sheard P., The Main Bank System and Corporate Monitoring and Control in Japan, "Journal of Economic Behavior & Organisation" 1989, No 11.
 • Shiller R.J., Stock Market Volatility, MIT Press, Cambridge 1989.
 • Shleifer A., Vishny R.W., A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance" 1997, LII.
 • Silver A.D., Venture Capital. The Complete Guide for Investors, A Roland Press Publication, New York 1985.
 • Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 • Smith R.C., Risk and Volatility. New Forces in the World Economy, Cambridge, London 1996.
 • Sopoćko A., Giełda papierów wartościowych, PWE, Warszawa 1991.
 • Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Znak, Kraków 2004.
 • Staniszkis J., Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2004.
 • Statistical Abstract of the United States, U.S. Bureau of The Census, 1996.
 • Stiglitz J.E., A.Weiss, Credit rationing in markets with imperfect information, "American Economic Review" June 1981, Vol. 71.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo; podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 • Sulejewicz A., Niezwyczajne przedsiębiorstwo, "Prawo i Gospodarka" 6.04.1998.
 • Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, Warszawa 2005.
 • Svejnar J., Transition Economies: Performance and Challenges, "Journal of Economic Perspective" 2002, Vol 6.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Szymański W., Kapitalizm właścicielski a rozproszenie własności i rozwój inwestorów instytucjonalnych, w: Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2000.
 • Tamowicz P., Fundusze inwestycyjne typu venture capital, IBnGR, Gdańsk 1995.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe, Placet 1997.
 • The IT Revolution - New Data on the Global Impact, "Global Economic Weekly" October 2000.
 • Thiel M., Finance and economic growth - a review of theory and the available evidence, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Paper No 158, Brussels, July 2001.
 • Thornton E., Zegel S., Hedge Funds, The New Raiders, "Business Week" 28.02.2005.
 • Tkaczyk T.P., Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji, SGH, Warszawa 2002.
 • Tobin J., A Proposal for International Monetary Reform, "The Eastern Economic Journal" 1978, No 3-4.
 • Transfering workers within EU, PricewaterhouseCoopers, The Gigest Archive, December 2002.
 • Vaga F., The Coherent Market Hipothesis, "Financial Analysts Journal" December-January 1991.
 • Volpin P.P., Governance with Poor Investor Protection: Evidence from Top Executive Turnover in Italy, London Business School 2001.
 • Volz U., European financial integration and the financing of local businesses in the new EU mem-berstates, EBRD, Working Paper No 89, October 2004.
 • Wachtel H.M., Taming Global Money. Reforming Money and Finance, London 1997.
 • Wajszczuk J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Kierunki instytucjonalizacji, Key Text, Warszawa 2005.
 • Wałecki J., Globalny kapitalizm - potrzeba nowego podejścia, w: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. E., Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Walking R., Long M., Agency theory, managerial welfare and take over bid resistance, "Rand Journal of Economics" 1984, No 15.
 • West German Enterprises Profitability and Financing, Deutsche Bundesbank Monthly Report, November 1992.
 • Węcławski J., Venture capital, nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Wilczyński W., Antyglobalizm to maska lewaków, którzy dążą do restytucji totalitaryzmu, "Wprost" 25.04.2004.
 • Wilimowska Z., Madeła M., Fundusze inwestycyjne na polskim rynku, Wrocław 1998.
 • Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics, Washington 1990.
 • World Development Report. Building institutions and markets, The World Bank, Washington, 2001 i 2002.
 • World Development Report 1997: The State in a Changing World, Oxford University Press for the World Bank, New York 1997.
 • World Development Report 2006. Equity and Development, The World Bank, Washington 2006.
 • World Investment Report 2002 - Transnational Corporations and Export Competitiveness, UN-CTAD, New York 2002.
 • World Investment Report 2004, UNCTAD, Genova 2004.
 • Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka, proces inwestycyjny i efektywność, SGH, Warszawa 2006.
 • Wurgler J., Financial markets and the allocation of capital, "Journal of Financial Economics" 2000, No 58.
 • Wymeersch W., Corporate governance after the Investment Services Directive, "European Financial Services Law" April 1996.
 • Yarrow G., Privatization in theory and practise, "Economic Policy" April 1986, No 2.
 • Zielonka P., Tyszka T., Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne?, "Bank i Kredyt" 1999, nr 11.
 • Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000123168087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.