PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 27 | nr 83 | 19--35
Tytuł artykułu

Rachunkowość dla menedżera - czy ostatni będą pierwszymi?

Warianty tytułu
Accounting for Manager - Shall the Last Be the First?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozważenie trzech perspektyw rachunkowości przez pryzmat zachowań interesariuszy: państwa, dostawców kapitału i menedżerów. Mechanizmem integracyjnym ich współistnienia są wspólne dane, które pochodzą z tego samego źródła - systemu rachunkowości. Państwo występuje zarazem jako regulator i uczestnik gry rynkowej, który może zmieniać reguły gry w trakcie jej trwania. W interesie dostawców kapitału leży upowszechnienie standardu, który spowoduje, że będą oni reprezentowani przez łańcuch nie- zależnych instytucji, z których każda będzie działała w interesie przejrzystości zachowań rynkowych. Praca menedżerska polega na tworzeniu architektury zasobów - połączenia ich we wzory, które dają firmie niepowtarzalne na rynku umiejętności kreowania, prze- chwytywania i ochrony wartości dostarczanych klientom. Tymczasem menedżerski punkt widzenia jest spychany na margines. Sprzeczne interesy interesariuszy powodują niekorzystne rozporządzanie zasobami przedsiębiorstwa, które jest areną gry o dochody: z jednej strony, żądanie przez dostawców kapitału krótkoterminowych zysków jest nieracjonalne z punktu widzenia efektywności zasobów; z drugiej strony, zepchniecie menedżerskiego punktu widzenia na margines powoduje obniżenie efektywności zasobów. Konsekwencja wymaga, aby uwolnić menedżerów od pokusy dbałości o krótkoterminowe interesy, a wiec, aby menedżerowie nie przedstawiali sprawozdań finansowych. Działanie to można wyprowadzić na zewnątrz przedsiębiorstwa, podobnie jak działania związane z obsługą instytucji państwa. Tym samym jedynym rodzajem rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie staje się rachunkowość zarządcza. Model taki tworzy korzystną sytuację rozwoju rachunkowości zarządczej i otwiera pole do spekulacji, w jakich kierunkach rozwój taki miałby miejsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is a consideration of three perspectives in accounting through the lenses of a behavior of three groups of stakeholders: state, capital suppliers and managers. The integration mechanism underneath is a set of common data from the same source, namely accounting system. The state plays dual role in a market, both a regulator and a player able to change rules of the game in a course of a game. Capital suppliers are interested in emergence of a standard resulting in that hey will be represented by a chain of independent organizations guarding a market transparency. Managers' job is creation of an architecture of resources - combining them into patterns winning a game of delivering value to the customers. In reality, the managerial point of view is suppressed by the others. Contradictory interests of the parties involved result in ineffective resource allocation in the companies, arenas of earning game: on the one hand capital suppliers demand for ever growing earnings creates resources ineffectiveness, on the other hand, sup- pressing managerial point of view evokes resource ineffectiveness. It is required that the managers should be freed from taking care of short term view, and thus, should be freed from submitting financial statements. This is an activity to be outsourced as much as the other activity related to serviced so far delivered to the organizations of the state. In the same token, managerial accounting should remain as the only one done within and for the company. This model created a favorable conditions for managerial accounting and, at the same time, opens ground for speculation in which directions the development should take place.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
27
Numer
Strony
19--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Ashkenas R., Ulrich D., Kerr T., Jick, S., The Boundaryless Organization: Breaking the Chains of Organizational Structure, Jossey Bass, Jossey - Bass Publishers, San Francisco, 1998.
 • [2] Barney J.B., (1996), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Ad-dison- Wesley Publishing Company, Inc., Readings, Massachussets.
 • [3] Berle A.A., Means, G. C., (1932), The Modern Corporation and Private Property, McMillan, New York.
 • [4] Buchanan J.M., Tollison R. D., (1972), The Theory of Public choice: Political Applications of Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.
 • [5] Cadbury A. Sir, (l992),The Code of Best Practices, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee & Co., Ltd.
 • [6] Chandler A.D., (1977), The Yisible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 • [7] Chaudhuri K.N., (1933), The English East India Company - The Study of an Early Joint-Stock Company, 1600-J640, Frank Cass Co, London, 1965.
 • [8] Cyfert Z., Krzakiewicz K., (2002), Teoria stakeholders. Krytyka założeń, w zbiorze: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Wy- dawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 147-156.
 • [9] Coase R.H., (1937), The Nature of the Firm, Economica 6, s. 386-405.
 • [10] Czarnecki J. S., (2003a), Współczesne zarządzanie, [w:] Sobańska L (red.), Rachu- nek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa
 • [11] Czarnecki J.S., (2003b), Sąd Rynku Kapitałowego, Nasz Rynek Kapitałowy, nr. 6, 2003.
 • [12] Czarnecki J.S., (2003c), Po drugiej stronie lustra, Nasz Rynek Kapitałowy, nr. 8, 2003.
 • [13] Czarnecki J.S., (2003d), An(g)ielski spokój; Nasz Rynek Kapitałowy, nr. 9.
 • [14] Czarnecki J.S., (2003e), Firmowa infrastruktura przejrzystości, Nasz Rynek Kapitałowy nr. 11/12.
 • [15] Dawkins R., (1996), Samolubny gen, Prószyński i Ska, Warszawa.
 • [16] Dey P., (1994), Where were the Directors?. Guidelines for Improved Corporate Governance in Canada (Dey Report), Toronto Stock Exchange Committee on Corporate Governance in Canada, December.
 • [17] DiPiazza S.A. Jr., Eccles R. G., (2002), Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, John Wiley and Sons, New York.
 • [18] Eccles G.E., Herz R. H., Keegan E. M., Phillips M. H., (2001), The Value Reporting Revolution: Moving Beyond the Earning Game, John Wiley & Sons, New York.
 • [19] Eisenhardt K.M., Martin J. A., (2001), Dynamic capabilities: where are they? Strategic Management Journal, no. 21, Special Issue.
 • [20] Foster W., The East India Company, Vol. l, Rutledge, London.
 • [21] Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., (2004), My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników. Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • [22] Fukuyama F., (2004), State Building, Cornell University Press, Ithaca, New York.
 • [23] Gajdka J., (2002), Teorie struktury kapitału i ich alokacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • [24] GasparskiW., (1999), Europejskie standardy etyki biznesu, Studia Europejskie, nr. l,s. 131.
 • [25] Gould, S.J., (1977), Ever Since Darwin, New York.
 • [26] Hamel G., Prahalad C.K., (1989), Strategie Intent, Harvard Business Review, May- June, ss. 63-76.
 • [27] Hannon, N., (2005), Post Sarbanes-Oxley: Does XBRL Hold the Key?, Strategie Finance, January.
 • [28] Gregory H., Simmelkjaer R. T., (2002), Comparative Study of Corporate Govemance Codes Relevant to the European Union and Its Member States, Executive Summary, Weil, Gotshal & Manges LLP, January.
 • [29] Higgs D., (2003), Review of the role and effectiveness of non -executive directors, January 2003, Printed in the United Kingdom by the Stationery Office, 19585 809438 01/03.
 • [30] Hoffman A., (1997) Wokół ewolucji, PIW, Warszawa.
 • [31] Jarugowa A, Fijałkowska J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, oddk, Gdańsk.
 • [32] Jaruga A.A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2001.
 • [33] Johnson H.T., Kapłan R. S., (1991), Relevance Lost. The Rise and Fall of Managerial Accounting, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 • [34] Kaplan R.S., Norton D. P., (1996), The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • [35] Keay J., (1991) The Honourable Company: A History of the English East India Company, HarperCollins, New York, p. 13.
 • [36] Lawson Ph., (1997) The East India Company: A History, Addison Wesley, New York, s. 30.
 • [37] Lippman S.A., Rumelt L. P., (2003), A Bargaining Perspective on Resource Advantage, Strategic Management Journal.
 • [38] Mayr E., (1963), Animal Species and Evolution, Cambridge, Massachusetts.
 • [39] Miller J., (2003), Game Theory at Work. How to Use Game Theory to Outhink and Outmaneuver Your Competition, McGraw Hill, New York.
 • [40] Monks R.A.G., (2001), The New Global Investor, Capstone, New York.
 • [41] Monks R.A.G., Minov N., (2000), Corporate Governance, Blackwell, San Francisco.
 • [42] Monks R.A.G., Minov N., (1992), Power and Accountability, Harper Collins, wersja elektroniczna książki.
 • [43] Obłój K., (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • [44] Perrow Ch., (1986), Complex Organizations, 3rd ed., Random House, New York.
 • [45] Post J.E., Preston L. E., Sachs S., (2002a), Redefining the Corporation: Stake-holder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford.
 • [46] Post J.E., Preston L. E., Sachs S., (2002b), Managing the Extended Enterprise: The New Stakeholder View, California Management Review, vol. 45, no. 1.
 • [47] Prahalad C.K., Bettis R. A., (1986), The dominant logie: A new linkage between diversity and performance, Strategic Management Journal, no. 7 (6).
 • [48] Prahalad C.K., Doz Y. L., (2000), The CEO: A Visible Hand in Wealth Creation?, Journal of Applied Corporate Finance, Bank of America, vol. 15, no. 5.
 • [49] Prahalad C.K., Hamel G., (1990), The core competencies of organization, Harvard Business Review, May - June.
 • [50] Preston L.E., Brooks L. J., Donaldson T., (1999), Principles of Stakeholder Management, Clarkson Centre for Business Ethics, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.
 • [51] Reichhollt J.H., (1996), Twórczy impuls, PWN, Warszawa, 1996.
 • [52] Sarbanes - Oxley Act, (2002), One Hundred Seventh Congress of the United States of America, At the Second Session. An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes, H.R. 3763.
 • [53] Sainsbury E., (1916), A Calendar of the Court Minutes of the East India Company 1655-1659, Oxford Press, Oxford, p. xvii-xix.
 • [54] Shapiro C., Yarian H. R, (1999), Information Rules, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • [55] Siudaj M., (2005), Wysyłka PITów za miliony złotych, Parkiet nr 45 (2716), 3 marca 2005, s. 8.
 • [56] Smith R., Sir (red), (2003), Audit Commitees Combined Code Guidance, raport opracowany przez zespół kierowany przez Sir Roberta Smitha na zlecenie Financial Reporting Council w grudniu 2002, ogłoszony w styczniu 2003.
 • [57] Sobańska L (red.), (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • [58] Solomon E.P., Berg L. R., Martin D. W., Yillee C. A., (1996), Biologia, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • [59] Stalk G-, Evans P., Shulman L., (1992), Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy, Harvard Business Review, March-April.
 • [60] Straffin P.D., (2004), Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • [61] Teng B. S., Cummings J. L., (2002), Trade - offs in managing resources and capabilities, Academy of Management Review, vol. 16, no. 2.
 • [62] Turnbull N., (1999), Internal control Guidance for Directors on the Combined Code, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, raport opra- cowany dla Giełdy Londyńskiej przez zespól pod kierunkiem Nigela Turnbulla.
 • [63] Wernerfelt B., (1984), A resource -based view of the firm, Strategic Management Journal, no. 5.
 • [64] Williamson, O.E., (1993), The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, Oxford University Press, Oxford, England.
 • [65] Zieleniewski J., (1975), Organizacja i zarządzanie, wyd. IV, PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126647503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.