PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 5 | 23--32
Tytuł artykułu

Koncentracja aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych

Warianty tytułu
Concentration of open investment funds' net assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba dokonania analizy koncentracji wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w latach 1998—2005. Autorzy w tym celu posłużyli się współczynnikiem koncentracji K. Kukuły. Badaniem objęto 101 funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych działających na polskim rynku kapitałowym przynależnych do pięciu grup: funduszy akcji polskich (AKP), funduszy zrównoważonych (MIP), funduszy stabilnego wzrostu (SWP), funduszy polskich papierów dłużnych (PDP), funduszy rynku pieniężnego (RPP). W analizowanym okresie współczynnik Kt dla badanych podmiotów cechowała bardzo duża zmienność. Wartości tego współczynnika wskazywały na zróżnicowany poziom skupienia aktywów netto funduszy inwestycyjnych należących do poszczególnych grup. Najwyższą średnią wartość współczynnika koncentracji odnotowały fundusze zrównoważone (0,44). Na polskim rynku funduszy można było zaobserwować generalną tendencję spadkową miary Kt, co było bezpośrednio związane z poszerzaniem oferty przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wynikało to z coraz większej liczby otwartych funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the analysis trial of open investment funds' net assets value concentration functioning in Poland in years 1998—2005. The authors for this purpose used the K. Kukuła concentration coefficient. The survey took up 101 open investment funds and specialized open funds functioning on Polish capital market belonging to five groups: stock funds, equity funds, stable growth funds, Polish debt securities funds, money market funds. In the analyzed period the coefficient K, for the testing units was very variable. The values of this coefficient showed that the level of concentration of investment funds' net assets belonging to the particular groups were diversified. The highest average value of concentration coefficient was noted by equity funds (0,44). On the Polish funds market, the decrease tendency of measure K, was observed, which was directly connected with enlarging the offer by the investment funds companies. It was the result of growing number of open investment funds on the market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bogle J.C. (1994), Bogle on mutual funds, R. D. Irwin Inc., New York
 • Carhart M. (1997), On persistence in mutual fund performance, "Journal of Finance", nr l
 • Chybalski F. (2005), Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE, "Wiadomości Statystyczne", nr 12
 • Czempas J. (1999), Próba oceny przestrzennej koncentracji wybranych dochodów nowych województw, (w:) Jajuga T., Słoński T. (red.), Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. O. Langego nr 837, Wrocław
 • Czempas J. (2000), Koncentracja dochodów w gminach woj. śląskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 10
 • Dymny Z. (1972), Koncentracja ludności w miastach Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Gabryelczyk K. (2005), Rola funduszy zbiorowego inwestowania w gospodarce, (w:) Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, Poznań-Trzebaw
 • Gabryelczyk K. (2006), Fundusze inwestycyjne - rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Góralski A. (1976), Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa
 • Kukuła K. (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: "Monografie", nr 89, Kraków
 • Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 • Lavine A. (1996), Wszystko o funduszach powierniczych, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa
 • Luchter E., Wacławowicz S. (1963), O stosowaniu różnych miar koncentracji, (w:) "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 25, Kraków
 • Malkiel B. (1995), Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, "Journal of Finance", nr 2
 • Muszyńska A. (1973), Zmiany koncentracji ludności Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 3 Mynarski S. (red.) (1992), Badanie przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa Olechowski A., Wyżnikiewicz B. (1978), Towarowa koncentracja eksportu krajów europejskich, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Palica Z. (2006), Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, (w:) (red. Mamcarz H.), "Rynki finansowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Pozen R. (2002), The mutual fund business, 2nd ed., Houghton Mifflin Company, Boston
 • Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa
 • Roeske-Słomka I. (1994), Klasyczne a entropijne miary koncentracji i asymetrii w badaniu rozmieszczenia ludności, (w:) Prace Katedry Statystyki i Demografii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" seria I, nr 219, Poznań
 • Roeske-Słomka I. (1994), Rozkłady cech a rozkłady liczebności na przykładzie gospodarstw domowych, (w:) Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe", seria I, nr 217, Poznań
 • Roeske-Słomka I. (1994), Wielkość i entropia gospodarstw domowych w Polsce (w świetle powojennych spisów ludności), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 • Roeske-Słomka I. (1997), Rozkłady gospodarstw domowych pracowniczych według dochodu na podstawie miar entropijnych, (w:) Prace z zakresu statystyki i demografii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" Seria I, nr 251, Poznań
 • Roeske-Słomka I. (2005), Koncentracja wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, "Wiadomości Statystyczne", nr 7
 • Sączewska-Piotrowska A. (2006), Nierówności dochodowe gospodarstw, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa
 • Strahl D. (1995), Transformacja strukturalna w Polsce w świetle parametrów krajów Unii Europejskiej, (w:) Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Opole
 • Stroińska Z. (1972), Zróżnicowanie i koncentracja plac w gospodarce uspołecznionej w latach I960-1970, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 • Szulc S. (1967), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
 • Wyżnikicwicz B. (1987), Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. PWE, Warszawa
 • Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa
 • Analizy Online - www.analizy.pl (stan na listopad 2006 r.)
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - www.izbazarzadzajacych.pl (stan na listopad 2006 r.)
 • Securities and Exchange Commission - www.scc.gov/investor/pubs/inwsmf.htm (stan na listopad 2006 r.), dokument Invest wisely: An Introduction to Mutual Funds, Stany Zjednoczone
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126657460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.