PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 69--82
Tytuł artykułu

Zarządzanie propodmiotowe - Jana Pawła II myśl o zarządzaniu organizacjami

Autorzy
Warianty tytułu
Prosubjective management - John Paul's II thought about management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce po śmierci Jana Pawła II ludzie związani z Kościołem wskazywali na potrzebę podjęcia refleksji nad ogromnym dziełem pozostawionym przez Karola Wojtyłę oraz Jana Pawła II. Artykuł ten wypływa ze zrozumienia tej potrzeby, a podjęto w nim próbę uchwycenia poglądów Papieża dotyczących zarządzania organizacjami. Przy czym, ograniczono się do poglądów wyrażonych w encyklikach Jana Pawła II. Ich lektura pozwoliła zidentyfikować trzy podstawowe płaszczyzny, na których Ojciec Święty porusza zagadnienia związane z zarządzaniem. Pierwsza, dotyczy problematyki podstawowego celu funkcjonowania organizacji, a zarazem kluczowych kryteriów oceny skuteczności jej działania. Druga, odnosi się do negatywnych skutków funkcjonowania sfery biznesowej. Trzecia, dotyczy sposobów przeciwdziałania tym skutkom. W artykule omówiono problemy poruszane przez Jana Pawła II na każdej z tych płaszczyzn oraz kilka zagadnień istotnych dla współczesnej teorii i praktyki zarządzania, pozostających w ścisłym związku z refleksją Papieża. Chodzi tu przede wszystkim o downsizing, krytyczną orientację w naukach o organizacji i zarządzaniu oraz koncepcję organizacji duchowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Holly Father touches in the encyclicals three groups of problems related to management. He refers: to the issue of the epigenetic purpose of an organization and the most important criterions of efficiency of its functioning, to the negative effects of organizations' functioning, and to the ways of counteraction these effects. In the article thoughts of John Paul II about each of these three groups of problems and same themes (downsizing, critical management studies, the conception of spiritual organization among other things) very important for contemporary management, closed to the reflection of The Holly Father, has been discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--82
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Agger B., Critical Theory, Poststructuralizm, Postmodernism: Their Sociological Relevance, "Annual Review of Sociology" 1991, 17.
 • [2] Akella D., Giving Voice to the Powerless: The Role of Critical Theory in India, "IIMB Management Review" 2003, 15 (3).
 • [3] Alvesson M, Deetz S., Doing Critical Management Research, Sage, London 2000.
 • [4] Amabile T.M., Conti R., Changes in the Work Environment for Creativity During Downsizing, "Academy of Management Journal" 1999, 42 (6).
 • [5] Appelbaum S.H., Lavigne-Schmidt S., Downsizing: Measuring The Costs of Failure, "Journal of Management Development" 1999, 18 (5/6).
 • [6] Appelbaum S.H, Henson D., Knee K., Downsizing Failures: An Examination of Convergence/ Reorientation and Antecedents - Processes - Outcomes, "Management Decision" 1999, 37 (6).
 • [7] Blair M.M., Post-Enron Reflections on Comparative Corporate Governance, Georgetown University, Washington 2002.
 • [8] Btatton W.W., Enron and the Dark Side of Shareholder Value, "Tulane Law Review" 2002, 76.
 • [9] Butts D., Spirituality at Work: An Overview, "Journal of Organizational Change Management" 1999, 12 (4).
 • [10] Capra F., The Web of Life: A New Understanding of Living Systems, Anchor Books, New York 1996.
 • [11] Cavanagh G.F., Spirituality for Managers: Context And Critique, "Journal of Organizational Change Management" 1999, 12 (4).
 • [12] Childs J.M., Business in an Age of Downsizing, "Business Ethics Quarterly" 1997, 7 (2).
 • [13] Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance, "Academy of Management Review" 1995, 20 (1).
 • [14] Clegg S.R., "Lives in the Balance": A Comment on Minings and Greenwood's "Disconnects and Consequences in Organization Theory", "Administrative Science Quarterly" 2002, 47 (3).
 • [15] Cragg W., Business Ethics and Stakeholder Theory, "Business Ethics Quarterly"2002, 12 (2).
 • [16] Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review" 1995, 20 (1).
 • [17] Ellingson S., The New Spirituality from a Social science Perspective, "Dialog: A Journal of Theology" 2001,40 (4).
 • [18] Evan W.M., Freeman R.E., A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism, [w:] An Introduction to Business Ethics, pod red. G.D. Chryssidesa, J.H. Kalera, Chapman and Hall, London 1993.
 • [19] Feldman D., Leana C.R., Bolino M.C., Underemployment and Relative Deprivation among re - employed Executives, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2002, 75 (4).
 • [20] Fournier V., Grey C., At the Critical Moment: Condotions and Prospects of Critical Management Studies, "Human Relations" 2000, 53 (1).
 • [21] Freeman R.E., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, [w:] Handbook of Strategic Management, pod red. M. Hitta, E. Freemana, J. Harrisona, Blackwell Publishing, Oxford 2001.
 • [22] Freeman R.E., Wicks A.C., Farmer B., Stakeholder Theory and the " The Corporate Objective Revisited", "Organization Science" 2004, 15 (3).
 • [23] Freshman B., An Exporatory Analysis of Definitions And Applications of Spirituality In the Workplace,, "Journal of Organizational Change Management" 1999, 12 (4).
 • [24] Frost P., Toward a Radical Framework for Practicing Organization Science, "Academy of Management Review" 1980, 5 (4).
 • [25] Garrett C., Transcendental Meditation, Reiki and Yoga: Suffering, Ritual and Self- Transformation, "Journal of Contemporary Religion", 2001, 16(3).
 • [26] Grey C., Mitev N., Re-engineering Organizations: A Critical Appraisal, "Personnel Review"1995, 24(1).
 • [27] Gruenberg G.W., Papal Pronouncements on Labor Unions and Workplace Democracy, "International Journal of Social Economics" 1998, 25 (11/12).
 • [28] Hillman A.J., Klein G.D., Shareholder Values, Stakeholder Management, and Social Issues: What's the Bottom Line, "Strategic Management Journal" 2001, 22 (2).
 • [29] Hinings C.R., Greenwood R., Disconnects and Consequences in Organization Theory, "Administrative Science Quarterly" 2002, 47.
 • [30] Hodgetts R.M., A Conversation with Warren Bennis On Leadership in the Midst of Downsizing, "Organizational Dynamics" 1996, 25 (1).
 • [31] Jan Paweł II, Encyklika " Redemptor hominis ", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 • [32] Jan Paweł II, Encyklika "Sollicitudo rei socialis", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawia II, Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 • [33] Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 • [34] Jan Paweł II, Encyklika "Laborem exercens", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 • [35] Kaler J., Morality and Strategy in Stakeholder Identification, "Journal of Business Ethics" 2002,39(1-2).
 • [36] Kaler J., Differentiating Stakeholder Theories, "Journal of Business Ethics" 2003, 46 (1).
 • [37] Karake Z.A., An Examination of The Impact of Organizational Downsizing and Discrimination Activities on Corporate Social Responsibility as Measured by a Company 's Reputation Index, "Management Decision" 1998, 36 (3).
 • [38] Konz G.N.P., Ryan F.X., Maintaining an Organizational Spirituality: No Easy Task, "Journal of Organizational Change Management" 1999, 12 (4).
 • [39] Kowalczyk S., Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 • [40] Kowalczyk S., Z nauczania społeczno-teologicznego Papieża Jana Pawła U, Wydawnictwo Diecejzalne, Sandomierz 2004.
 • [41] Laabs J.J., Balancing Spirituality And Work, "Personnel Journal" 1995, 74 (9).
 • [42] Leana C.R., Ivancevich J.M., Involuntary Job Loss: Institutional Interventions and a Research Agenda, "Academy of Management Review" 1987, 12(2).
 • [43] Maitland I., Distributive Justice in Firms: Do the Rules of Corporate Governance Matter, "Business Ethics Quarterly" 2001, 11 (1).
 • [44] Majka J., Filozofia społeczna, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Warszawa 1982.
 • [45] Mazurek F., Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, "Chrześcijanin w świecie" 1986, nr 156.
 • [46] Mirvis P.H., Soul Working Organizations, "Organization Science" 1997, 8 (2).
 • [47] Neal J., Spirituality In Management Education: A Guide to Resources, "Journal of Management Education" 1997, 21 (1).
 • [48] Orlando J., The Fourth Wave: The Ethics of Corporate Dowsizing, "Business Ethics Quarterly" 1999,9(2).
 • [49] Orts E.W., Strundler A., The Ethical and Environmental Limits of Stakeholder Theory, "Business Ethics Quarterly" 2002, 12 (2).
 • [50] Peterson G.P., Buss J.A., Establishing the Priority of Labor, "International Journal of Social Economics" 1998, 25 (11/12).
 • [51] Phillips R., Freeman R.E., Wicks A.C., What Stakeholder Theory Is Not, "Business Ethics Quarterly" 2003, 13(4).
 • [52] Prasad P., Caproni P.J., Critical Theory in the Management Clasroom: Engaging Power, Ideology, and Praxis, "Journal of Management Education" 1997, 21 (3).
 • [53] Reich R., Has Downsizing Gone too far?, "Challenge" 1996, 39 (4).
 • [54] Rosen M., Critical Administrative Scholarship, Praxis, and the Academic Workplace, "Journal of Management" 1987, 13 (3).
 • [55] Sadri G., The Impact of Downsizing On Survivors - some Findings and Recommendations, "Journal of Managerial Psychology" 1996, 11 (4).
 • [56] Senge P.M., Wheatley M., Changing How We Work Together, "Reflections" 2002, 3 (3).
 • [57] Shore B., The Legacy of Downsizing: Putting the Pieces Back Together, "Business Forum" 1996,21 (3/4).
 • [58] Skorowski H., Problematyka praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005.
 • [59] Sundaram A.K., Inkpen A.C., The Corporate Objective Revisited, "Organization Science" 2004, 15(3).
 • [60] Szwiec P, Miejsce oraz znaczenie wartości i praktyk duchowych we współczesnych organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7/8.
 • [61] Walsh J.P., Weber K., Margolis J.D., Social Issues in Management: Our Lost Cause Found, "Journal of Management" 2003, 29 (6).
 • [62] Wang-Bae K., Economic Crisis, Downsizing and " Layoff Survivor' s Syndrome ", "Journal of Contemporary Asia" 2003, 33 (4).
 • [63] Wielgosz P., Mielizny technologizmu, [w:] W poszukiwaniu innych światów. Europa, lewica, socjaldemokracja wobec zmian globalnych, pod red. P. Żuka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • [64] Willmott H., Business Process Re-engineering and Human Resource Management, "Personnel Review" 1994, 23 (3).
 • [65] Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 • [66] Zięba M., Wprowadzenie, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000127081093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.