PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 4 | 75--100
Tytuł artykułu

Kontrola operacji koncentracyjnych w prawie wspólnotowym. Wybrane zagadnienia prawne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Merger Control in European Law. Selected Legal Aspects.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono genezę i znaczenie przepisów o kontroli koncentracji we wspólnotowym porządku prawnym. Zaprezentowano pojęcie koncentracji gospodarczej. Opisano zjawisko podziału kompetencji w zakresie kontroli operacji koncentracyjnych pomiędzy Komisję a organy i sądy krajowe. Przedstawiono kryteria oceny operacji koncentracyjnych.
EN
In the article presented origin and importance of regulations about merger control. Described phenomenon of authority division in the range of control of merger operations between Commission and national courts. Showed criterions of evaluation of mergers operations.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
75--100
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baden Fuller C.W., Article 86 EEC: Economic Analysis of the Existence of a Dominant Position, "European Law Review", vol. 4/1979, s.423 i nast.
 • Bagdziński T., Analiza joint ventures w prawie antymonopolowym w: Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S.Biernat, Kraków 2000.
 • Bieber R., Wettbewerbspolitik w: B.Beutler, R.Bieber, J.Pipkorn, J.Streil, Die Europäische Gemeinschaft - Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden 1987.
 • Böge U., Analytical Framework of Merger Review, 28 September 2002, (http://www.internationalcompetitionnetwork.org/conferencespeeches.html).
 • Böge U., Muller I., From the Market Dominance Test to the SLC Test: Are there any reasons for a change?, "European Competition Law Review", vol. 23/2002, s.495 i nast.
 • Borkowski M., Łączenie się spółek akcyjnych, Warszawa 2001.
 • Brittan L., The Law and Policy of Merger Control in the EEC, "European Law Review", vol. 15/1990, s.351-352.
 • Broberg M.P., The EC Commission's Green Paper on the Review of the Merger Regulation, "European Competition Law Review", vol. 17/1996, s.289 i nast.
 • Burzyński A., Joint ventures w międzynarodowym obrocie gospodarczym, "Studia Prawnicze", z. 1-2/1976, s.123 i nast.
 • Cass D.Z., The word that saves Maastricht? The principle of subsidiarity and the division of powers within the European Community, "Common Market Law Review", no. 6/1992, s.1107 i nast.
 • Craig P., Bürca de G., EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 1998.
 • Cyrson E., Strategia konkurencji oraz przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w: Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E.Cyrson, Warszawa-Poznań 1997.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze 2002.
 • Dudzik S., Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, red. S.Biernat, S.Dudzik, M.Niedźwiedź, Zakamycze 2003, s.248.
 • Ehlermann C.D., The Contribution of EC Competition Policy to the Single Market, "Common Market Law Review", vol. 29/1992, s.257 i nast.
 • Ehlermann C.D., The modernization of EC antitrust policy: a legal and cultural revolution, "Common Market Law Review", vol. 37/2000, s.537 i nast.
 • Emiliou N., Subsidiarity: An Effective Barrier Against "the Enterprises of Ambition", "European Law Review", vol. 17/1992, s.383 i nast.
 • Emmerich V., Kartellrecht, München 2001.
 • Emmerich V., Kartellrecht, op.cit., s.463 i nast.; T.A.Downes, D.S.Macdougall, Significantly Impeding Effective Competition: Substantive Appraisal under the Merger Regulation, "European Law Review", vol. 19/1994, s.286 i nast.
 • Feldmann W., Die Europäische Fusionskontrolle - Ein Überblick für die Praxis, "Wettbewerb in Recht und Praxis", 1990, s.578.
 • Fingelton J., Does Collective Dominance Provide Suitable Housing for All Anticompetitive Oligopolistic Mergers, Fordham Corporate Law Institute 2002, s.181 i nast.
 • Goyder G., EC Competition Law, Oxford 2003.
 • Gröning J., Die dezentrale Anwendung des EG-Kartellrechts gemäß dem Vorschlag der Kommission zur Ersetzung der VO 17162, "Wettbewerb in Recht und Praxis", no. 2/2001, s.84.
 • Gronowski S., Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Häberlle P., Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre, "Archiv des öffentlichen Rechts", no. 2/1994, s. 169 i nast.
 • Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Immenga F., Stopper M., Impulsgeber Baby Food Merger - Die Berücksichtigung des Effizienzgedankens im US-amerikanischen und europäischen Fusionskontrollrecht, "Recht der internationalen Wirtschaft", 2001, s.512 i nast.
 • Immenga U., Fuchs A., Art. 85 EWG-Vertrag als Grenze für Unternehmensbeteiligungen?, "Neue Juristische Wochenschrift", no. 48/1998, s.3052.
 • Janusz R., Sachajko M., Skoczny T., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, "Kwartalnik Prawa Publicznego", nr 3/2001, s.190.
 • Jażdżewski A.K., Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego - uwagi teoretyczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2/2000, s.95 i nast.
 • Jurkowska A., Economic Approach jako jeden z głównych kierunków modernizacji wspólnotowego prawa konkurencji na przykładzie nowych regulacji w dziedzinie porozumień kooperacyjnych w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C.Mik, Toruń 2002, s.179 i nast.
 • Kirkbride J., Xiong T., The European Control of Joint Ventures: An Historic Opportunity or a Mere Continuation of Existing Practice?, "European Law Review", vol. 23/1998, s.37 i nast.
 • Kleinmann W., Die Anwendbarkeit der EG - Fusionskontrollverordnung auf Gemeinschaftsunternehmen, "Recht der internationalen Wirtschaft", no. 8/1990, s.605 i nast.
 • Klimisch A., Krueger B., Decentralised application of E.G. competition law: current practice and future prospects, "European Law Review", vol. 24/1999, s.463 i nast.
 • Knurowska I., Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej, Kraków 2000.
 • Korah V., Concept of a dominant position within the meaning of article 86, "Common Market Law Review", vol. 17/1980, s.395 i nast.
 • Korah V., Lasok P., Philip Morris and its Aftermath - Merger Control?, "Common Market Law Review", vol. 25/1988, s.333 i nast.
 • Kraay van F., Towards a regulation on the control of mergers. Pre-history of the draft Regulation, "European Law Review", vol. 2/1977, s.54.
 • Lane R., EC Competition Law, Pearson Education Limited 2000.
 • Levy J., Dominance vs SLC: A Subtle Distinction, 8 November 2002, (http://www.ibanet.org).
 • Majewska-Jurczyk B., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998, s.118 i nast.
 • Majewska-Jurczyk B., Nowa regulacja łączeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Prawo Unii Europejskiej", nr 10/2004, s.27-28.
 • Marenco G., Public Sector and Community Law, "Common Market Law Review", vol. 20/1983, s.499-500.
 • Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Zakamycze 2004.
 • Modzelewska-Wąchal E., Ochrona konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Monti G., The scope of collective dominance under articles 82 EC, "Common Market Law Review', vol. 38/2001, s.131 i nast.
 • Nestoruk I.B., Reforma europejskiego prawa konkurencji (Biala Księga Komisji z 28 IV 1999), "Państwo i Prawo", z. 5/2001, s.53 i nast.
 • Nippel J., Minderheitsbeteiligungen bei Gemeinschaftsunternehmen im deutschen und im europäischen Recht, Berlin 1997, s.43 i nast.
 • Olszewski J., Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Rzeszów 2004.
 • Podsiadlik C., Wrogie przejęcie spółki, Warszawa 2003.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa 1992.
 • Quellmalz J.H., Die Justiziabilität des Art. 81 Abs. 3 EG und die nichtwettbewerblichen Ziele des EG-Vertrages, "Wettbewerb in Recht und Praxis" 2004, s.463 i nast.
 • Rittershofer W., Wirtschaftslexikon, München 2000.
 • Rittner F., Einführung in das Wettbewerbs- und Kartellrecht, Heidelberg 1985.
 • Rittner F., Wirtschaftsrecht mit Wettbewerbs- und Kartellrecht, Heidelberg-Karlsruhe 1979.
 • Sasiak R., Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Zakamycze 2000.
 • Sauter W., Competition policy w: The European Union. Economics and Policies, ed. Ali M.El-Agraa, London 2001.
 • Schulte I.-M., Die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach Art. 86 EWG-V, Köln 1975.
 • Sendrowicz M., Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej w: Subsydiarność, red. D.Milczarek, Warszawa 1998, s.61 i nast.
 • Sibree W., EEC Merger Control and Joint Ventures, "European Law Review", vol. 17/1992, s.91 i nast.
 • Sinclair F., Ancillary Restraints under the Merger Regulation: The Commission's Approach Cast into Doubt by the Court of First Instance, "European Competition Law Review", vol. 24/2003, S.315 i nast.
 • Siragusa M., Subiotto R., The EEC Merger Control Regulation: The Commission's Evolving Case Law, "Common Market Law Review", vol. 28/1991, s.879 i nast.
 • Skoczny T., Doskonalenie i modernizacja stosowania wspólnotowych regul konkurencji, "Studia Europejskie", nr 1/2001, s.49 i nast.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do artykułów 459-633, Warszawa 2004.
 • Stecki L., Konsorcjum, Toruń 1996.
 • Steiner J., Woods L., Textbook on EC Law, London 2000.
 • Streinz R., Europarecht, Heidelberg 1996.
 • Szpringer W., Koncepcja "przyjaznych" i "wrogich" fuzji kapitałowych w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7/1993, s.13 i nast.
 • Szpringer W., Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa, Warszawa 1993.
 • Szpringer W., Regulacje struktur rynkowych, "Prawo Spółek", nr 10/1997, s.52.
 • Szydło M., Kontrola wspólnych przedsiębiorstw (joint-ventures) w prawie antymonopolowym, "Prawo Spółek", nr 12/2002, s.41 i nast.
 • Toth A., The Principle of Subsidiarity in the Maastricht Treaty, "Common Market Law Review", vol. 29/1992, s.1079 i nast.
 • Triantafillakis G., Die Abgrenzung zwischen Kooperation und Kartell im deutschen und EG-Recht, Frankfurt am Main-Bern-New York 1985, s.145 i nast.
 • Venit J.S., Two steps forward and no steps back: economic analysis and oligopolistic dominance after Kali&Salz, "Common Market Law Review", vol. 35/1998, s.1101 i nast.
 • Vickers J., How to reform the EC merger test?, 8 November 2002, (http://www.oft.gov.uk).
 • Weisner A., Verteidigungsmaßnahmen gegen unfreundliche Übernah-hmeversuche in den USA, Deutschland und nach europäischem Recht, Hamburg 1999.
 • Weiss I., Łączenie spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9/1993, s.2.
 • Wesseling R., Subsidiarity in Community Antitrust Law: Setting the Right Agenda, "European Law Review", vol. 22/1997, s.41 i nast.
 • Wesseling R., The draft-regulation modernising the competition rules: the Commission is married to one idea, "European Law Review", vol. 26/2001, s.357 i nast.
 • Whish R., Competition Law, London 2003.
 • Whish R., Substantial lessening of competition / creation or strengthening of dominance, 28 September 2002, (http://www.internationalcompetitionnetwork.org/conference-speeches.html).
 • Wils W.P.J., The undertaking as subject of E.C. competition law and the imputation of infringements to natural or legal persons, "European Law Review", vol. 25/2000, s.99 i nast.
 • Winckler A., Hansen M., Collective Dominance under the EC Merger Control Regulation, "Common Market Law Review", vol. 30/1993, s.787 i nast.
 • Witosz A., Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz-Katowice 2002.
 • Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000.
 • Wyatt D., Dashwood A., The substantive law of the EEC, London 1980.
 • Zużewicz I., Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w: Konkurencja, red. Z.Brodecki, Warszawa 2004, s.305.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128749660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.