PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6 | 7--36
Tytuł artykułu

Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw komunalnych w polskim prawie samorządowym. Omówiono przepisy prawa samorządowego ograniczające działalność gospodarczą przedsiębiorstw komunalnych w świetle przepisów TWE Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) o swobodach rynku wewnętrznego.
Rocznik
Numer
Strony
7--36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • C. Banasiński: Uwagi do poselskiego projektu ustawy o działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5, s. 45.
 • C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 89.
 • K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2006, s. 156 i nast.
 • K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 106.
 • K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik: Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 128.
 • L. Bar: Publiczna subsydiarna działalność w gospodarce rynkowej (Wybrane zagadnienia prawne), "Państwo i Prawo" 1994, z. 6, s. 13 i nast.
 • A. Bettermann: Juristische Personen des offentlichen Rechts als Grundrechtstrager, Neue Juristische Wochenschrift 1969, nr 31, s. 1323.
 • S. Biernat, A. Wasilewski: Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, s. 35 i nast.
 • A. Brigola: Das System der EG-Grund-freiheiten: Vom Diskriminierungsverbot zum spezifi-schen Beschrankungsverbot, Miinchen 2004, s. 223 i nast.
 • M. Brombach: Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niederlassungsfreiheit, Jena 2006, s. 56 i nast.
 • J. L. Buendia Sierra: Article 86 - Exclusive rights and other anti-competitive state measures, (w:) The EC law of competition, red. J. Faull, A. Nikpay, Oxford 1999, s. 286.
 • M. Burgi: Die óffentlichen Unternehmen im Gefiige des primiiren Gemcinschaftsrechts, Europarecht 1997, nr 3, ss. 286-287.
 • K. Byjoch, S. Redd: Prawo gospodarki komunalnej, Wars'zawa 2000, ss. 56-57.
 • M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6, s. 20 i nast.
 • M. Ciepiela: Pośrednia działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004, ss. 261-262.
 • S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, 1998, s. 88 i nast.
 • S. Dudzik: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, 2002, s. 327 i nast.
 • D. Ehlers: Die Grundfreiheiten der Europaischen Gemeinschaften. Allgemeine Lehren, (w:) Europaische Grundrechte und Grundfreiheiten, red. D. Ehlers, Berlin 2005, s. 195 i nast.
 • V. Emmerich: Das Wirtschaftsrecht der offentlichen Unternehmen, Bad Homburg-Berlin--Ziirich 1969, ss. 422-423.
 • W. Frenz: Handbuch Europarecht. Band 1. Europaische Grundfreiheiten, Berlin-Heidelberg 2004, s. 91 i nast.
 • W. Frenz: Handbuch Europarecht. Band 2. Europaisches Kartellrecht, Berlin-Heidelberg 2006, s. 744.
 • J. Gebauer: Die Grundfreiheiten des EG-Vertrags als Gemeins-chaftsgrundrechte, Berlin 2004, s. 83 i nast.
 • A. Gern: Wirts-chaftliche Betatigung der Gemeinden auBerhalb des Gemeindegebiets, Neue Juristische Wochenschrift 2002, nr 36, s. 2593 i nast.
 • D.G. Goyder: EC Competition Law, Oxford 2003, s. 484.
 • S. Grundmann: Europaisches Gesellschaftsrecht, Heidelberg 2004, ss. 86-88.
 • K. Hailbronner, G. Jochum: Europarecht II. Binnenmarkt und Grundfreiheiten, Stuttgart 2006, s. 46 i nast.;
 • H.D. Jarass: Elemente einer Dogmatik der Grundfreiheiten, Europarecht 1995, nr 3, s. 204 i nast.
 • A. Hatje: Wirtschaftsverfassung, (w:) Euro-paisches Verfassungsrecht. Theoretische und dogma-tische Grundziige, red. A. von Bogdandy, Berlin-Heidelberg 2003, s. 735.
 • V. Hatzopoulos: Recent Developments of the Case Law of the ECJ in the Field of Services, Common Market Law Review 2000, vol. 37, s. 58 i nast.
 • J. Jagoda, (w:) B. Dolnicki, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, Cz. Martysz, M. Taniewska-Banacka, R. Cybulska: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Zakamycze 2005, s. 67.
 • A. Jiittner: Gesellschaftsrecht und Niederlassungsfreiheit, Frankfurt am Main 2005, ss. 26-28.
 • D. Jarass: Aktivitaten kommuna-ler Unternehmen auBerhalb des Gemeindegebiets, insbesondere im óffentlichen Personennahverkehr, Deutsches Verwaltungsblatt 2006, nr l, s. l i nast.
 • M. Kalisiak, W. Paluch: Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zielona Góra 2000, ss. 60-61 oraz 136 i nast.
 • W. Kluth: Die Bindung privater Wirtschaftsteilnehmer an die Grundfreiheiten des EG-Vertrages. Eine Analyse am Beispiel des Bosman-Urteils des EuGH, Archiv des óffentlichen Rechts 1997, nr 4, s. 557 i nast.
 • K. Knedler: Regulowanie systemu własności w sektorze publicznym w prawodawstwie krajowym a wymagania prawa wspólnotowego, (w:) Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 459.
 • J. Kiihling: Verfassungs- und kommunalrechtliche Probleme grenziiberschreitender Wirtschaftsbetatigung der Gemeinden, Neue Juristische Wochenschrift 2001, nr 3, s. 178.
 • G. Marenco: Public Sector and Community Law, Common Market Law Review 1983, vol. 20, s. 510.
 • T. Mann: Offentliche Unternehmen im Span-nungsfeld von óffentlichem Auftrag und Wettbewerb, Juristen Zeitung 2002, nr 17, s. 825.
 • K. Mortelmans: The relationship between the Treaty rules and Community measures for the establishment and functioning of the internal market - towards a concordance rule, Common Market Law Review 2002, vol. 39, s. 1303 i nast.
 • W. Moschel: Service public und europaischer Binnenmarkt, Juristen Zeitung 2003, nr 21, ss. 1024-1025.
 • A.C. Page: Member States, Public Undertakings and Article 90, European Law Review 1982, vol. 7, ss. 24-25.
 • K. Pawłowicz: Wolność gospodarcza, (w:) C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 2001, s. 72 i nast.
 • B. Pieroth, B. Schlink: Grundrechte. Staats-recht II, Heidelberg 2003, s. 39.
 • K. Preedy: Die Bindung Privater an die europaischen Grundfreiheiten. Zur sogenannten Drittwirkung im Europarecht, Berlin 2005, s. 17 i nast.
 • M. Ronellenfitsch: Wirtschaftliche Betatigung des Staates, (w:) Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band III. Das Handeln des Staates, red. J. Isensee, P. Kirchhof, Heidelberg 1988, s. 1191.
 • P. Schindler: Public Enterprises and the EEC Treaty, Common Market Law Review 1970, vol. 7, s. 59.
 • P. Steinhauser przeciwko City of Biarritz, Zbiór Orzeczeń 1985, s. 1819, pkt 12.
 • K. Strzyczkowski: Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992, s. 11.
 • M. Szydło: Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 76.
 • M. Szydło: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2005, s. 29.
 • M. Szydło: Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Toruń 2006, s. 358 i nast.
 • J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska: Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s. 61.
 • A. Wasilewski: Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 131.
 • W. Weiss: Kommunale Energieversorger und EG-Recht: Fordert das EG-Recht die Beseitigung der Beschrankungen fiir die kommimale Wirtschaft? Ein Beitrag zum Grundfreiheitsstatus offentlicher Unternehmen, Deutsches Verwaltungsblatt 2003, nr 9, ss. 568-569.
 • P. V. Wilmowsky: Mit besonderen Aufgaben betraute Unternehmen unter dem EWG-Vertrag, Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1991, Band 155, s. 550.
 • H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober: Verwaltungsrecht. Band l, Munchen 1999, s. 534.
 • D. Wyatt, A. Dashwood: The substantive law of the EEC, London 1980, s. 368.
 • A. Zabłocka: Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002, nr 1-2, s. 117 i nast.
 • A. Zawidzka: Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Warszawa 2002, s. 22 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129382072

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.