PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 27 | 411
Tytuł artykułu

Zmiany zależności ekonomicznych polskiej gospodarki w okresie transformacji w wymiarze regionalnym

Warianty tytułu
Changes in Economic Dependences of Polish Economy in Transformation Period in Regional Dimension.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono reformy związane z odbudową gospodarki rynkowej i samorządu terytorialnego. Dokonano przeglądu teoretycznych koncepcji dotyczących ekonomicznej równowagi przestrzennej i jej zakłóceń. Dokonano rekonstrukcji zmian strukturalnych, demograficznych, infrastrukturalnych i warunków życia w Polsce w układzie regionalnym. Opisano proces przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej w różnych dziedzinach życia. Przedstawiono różnice międzywojewódzkie w poziomie i dynamice rozwoju według: sprzedaży towarów, produkcji przemysłu i wartości środków trwałych. Opisano nowe podejście metodologiczne użyte w analizie empirycznej zaczerpnięte z synergetyki. Omówiono zróżnicowanie dynamiki gospodarki Polski oraz dysproporcje sektorowe i regionalne. Na koniec przedstawiono zasadniczą analizę empiryczną zależności ekonomicznych Polski.
EN
In this paper reforms related to reconstruction of market economy and territorial self-government were presented together with reconstruction of structural, demographical and infrastructural changes in Poland. Also transformation process was described. Differences between voivodeships in dynamic of development according to production, value of fixed assets and sales of goods were showed. Lastly empirical analysis of economic dependences in Poland was presented. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
411
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiak J., 2001, Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: W. Kosiedowski (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Agenda 21 w Polsce. 10 lat po Rio, 2002, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Agopszowicz A., 1991, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Allen P.M., Sanglier M., 1979, A dynamic model of growth in central place system, Geographical Analysis, nr 3, s. 256-272.
 • Andrzejewski R., 1985, Cele ekologiczne w planowaniu przestrzennym, Przyroda Polska, nr 2.
 • Arszynów W., Wojciechowicz W., Sinergetuczeskoje znanie: meżdu setju i princypami. http://www.synergetic.ru/science.
 • Bagdziński S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 • Bagdziński S.I., 1996, Restrukturyzacja gospodarki w regionie jako środek i cel polityki zagospodarowania przestrzennego, w: U. Wich (red.), Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Bagdziński S.L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., 1995, Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, w: S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek, (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.
 • Bagdziński S.L., Maik W, Potoczek A. (red.), 1995, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.
 • Balcerowicz L., 1993, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa.
 • Balcerowicz L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Balcerowicz L., 1999, Państwo w przebudowie, Znak, Kraków.
 • Bałtowski M., 2002, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barro R., Sala-I-Martin X., 1995, Economic Growth, McGraw-Hill Book Comp., New York.
 • Bartkowski T., 1991, Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, PWN, Warszawa.
 • Baczykowski A., 1975, Mierniki intensywności wzrostu gospodarczego. PWE, Warszawa.
 • Beksiak J., Libura W., 1969, Równowaga gospodarcza w socjalizmie, PWN, Warszawa.
 • Belka M., Trzeciakowski W. (red.),1997, Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, t. l i 2, Poltext, Warszawa.
 • Bernaciak A., Gaczek W.M., 2001, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bernard Y., Colli J.-C., 1998, Słownik ekonomiczny i finansowy, Wydawnictwo "Książnica", Katowice.
 • Berry B.J.L., Conkling E.G., Ray D.M., 1976, The Geography of Economic Systems. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.
 • Berry B.J.L., Gonkling E.G., Ray D.M., 1993, The Global Economy: Resource Use, Locational Choice and International Trade, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
 • Bielecki C., 1974, Ekonomika i planowanie rozwoju regionów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Blakley E.J., 1990, Planning Local Economic Development: Theory and Practice. CA: Sage. Newbury Park.
 • Bornstein M., (red.), 1994, Comparative Economic Systems, Models and Cases, Irwin, Burr Ridge, Boston.
 • Bressler R.G., King R.A., 1970, Markets, Prices, and Interregional Trade, John Wiley and Sons, New York.
 • Broszkiewicz R. (red.), 1999, Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Budner W., 2001, Współczesne przemiany miejskiej sieci osadniczej Wielkopolski, w: A. Sobczak (red.), Prace z gospodarki przestrzennej. Zeszyty Naukowe AE, z. 14, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 24-48.
 • Budner W., 2004, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Bywalec Cz., 1999, Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Chenery H., Syrquin M., 1986, Typical Patterns of Transformation, w: H. Chenery, S. Robinson, M. Syrquin (red.), Industrialisation and Growth: A Comparative Study, Oxford University Press, New York.
 • Chojnicki Z., 1973, Założenia i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej, Przegląd Geograficzny 45, z. 1, s. 3-27.
 • Chojnicki Z., 1998, Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego - koncepcja i założenia teoretyczne, w: B. Gruchman, J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W., 1978, Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PAN Oddz. Poznań, seria Geografia, t. 2.
 • Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Gustaw Fischer, Jena (tłum. polskie: Ośrodki centralne w południowych Niemczech, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1963, z. 1).
 • Chrupek Z., 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie transformacji i rozwoju gospodarczego Polski, w: Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Ciechocińska M., Szlachta J., 1990, Wybrane aspekty restrukturyzacji gospodarki Polski, "Przegląd Geograficzny", t. 62, z. 3-4.
 • Ciok S., 1986, Analiza systemu makroregionalnego południowo-zachodniej Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 758, Studia Geograficzne XIL, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ciok S., Unicki D. (red.), 2000, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Clark C., 1957, The Conditions of Economic Progress, London.
 • Connell J.H., Sousa W.P., 1983, On the evidence to judge ecological stability or persistence, "The American Naturalist" nr 6, s. 789-829.
 • Corning P.A., 1983, The Synergism Hypothesis. A Theory of Progressive Evolution, McGraw-Hill, New York.
 • Creamer D., 1943, Shifts of Manufacturing Industries, w: Industrial location and National Resoruces, US National Resources Planning Board, Washington D.C.
 • Czerwiński Z. 1982, Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Czyż T., 1998, Polaryzacja rozwoju regionalnego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce, w: J. Parysek, H. Rogacki (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Czyż T., 2000; Zróżnicowanie regionalne i nowa organizacja terytorialna Polski, w: S. Ciok, D. Unicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Wiedza - różnorodność - równowaga, 2004, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Długookresowa koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 1990, Centralny Urząd Planowania, Warszawa.
 • Doboszewicz Z., Olszewski T., 1994, Geografia ekonomiczna świata, PWE, Warszawa.
 • Dobrzański G., 1995, Ekologiczne uwarunkowania lokalizacji inwestycji przemysłowych, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 • Dolata S., 2001, Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dolata S. (red.), 2002, Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dolnicki B., 2001, Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 • Domański R., 1963, Zespoły sieci komunikacyjnych, Prace Geograficzne, IG PAN, t. 41, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1970, Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin - Łęczyca - Inowrocław, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1977, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1984, Przestrzenna samoorganizacja gospodarki. Podstawa ładu przestrzennego, "Przegląd Geograficzny" t. 56, z. 1-2, s. 13-28.
 • Domański R., 1987a, Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 93, Warszawa.
 • Domański R., 1987b, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Domański R., 1988, Regionalne konsekwencje zmian technologicznych, "Czasopismo Geograficzne" z. 1, s. 3-29.
 • Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Domański R., 1990, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1991, Kształtowanie równowagi ekologiczno-ekonomicznej. Optimum Pareto, "Czasopismo Geograficzne" z. 3, s. 187-201.
 • Domański R., 1992a, Propozycja badań systemu środowisko przyrodnicze - gospodarka - społeczeństwo za pomocą teorii struktur dyssypatywnych, "Przegląd Geograficzny" t. 64, z. 1-2, s. 19-35.
 • Domański R., 1992b, Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju, Studia KPZK PAN, t. 100, Warszawa.
 • Domański R., 1993, Gospodarka przestrzenna, wyd. 1, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1995, Structural changes in geographical systems fulfilling the conditions of sustainable development, "Geographia Polonica" nr 65, s. 79-89.
 • Domański R., 1996, Przestrzenna organizacja procesu przejścia od scentralizowanego do rynkowego systemu gospodarczego, "Czasopismo Geograficzne" z. 1, s. 49-58.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1998, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, wyd. 4. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 • Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t. 109, Warszawa.
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., Marciniak A. 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, t. CXIII.
 • Domański R., Wierzbicki A., 1983, Self-Organisation in Dynamie Settlement Systems, Papers of the Regional Science Association, t. 51.
 • Domański S.R., 1995, Kapitał ludzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dudzik S., 1998, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków.
 • Dworzecki Z., Cygler J., Kalinowski T., Leśniak-Łebkowska G., Nowak A., Umiński S., 1994, Ryzyko inwestycyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Transformacja Gospodarki 43, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Dworzecki Z., Cygler J., Kalinowski T., Nowak A., Umiński S., 1998, Mapa ryzyka inwestycyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, nr 5, Gdańsk.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne 21 (54), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 1998, Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 1999, Dynamika międzyregionalnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-1998, w: J. Szlachta, A. Pyszkowski (red.), Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Dziemianowicz W., Komorowska K.A., Kosarczyn H., Żebrowska J., 2001, Nowe województwa. Fakty, opinie, nastroje, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" z. 39, s. 33-50.
 • Elandt R.,1964, Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa.
 • Encyklopedia, 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Faber M., Proops L., 1985, Interdisciplinary research between economists and physical scientists: retrospect and prospect, Kyklos, 38, Fasc. 4, s. 599-615.
 • Fajferek A., 1966, Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.
 • Fierla L, 1984, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa.
 • Fierla L, 1985, Przemysł, w: R. Domański (red.), Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa.
 • Fierla I. (red.), 1998, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Fisher A., 1935, The Clash of Progress and Security, MacMillan And Co., London.
 • Fuchs V.R., 1959, Changes in Location of U.S. Manufacturing Since 1929, "Journal of Regional Science" vol. 1.
 • Gawlikowska-Hueckel K., (red.), 2000, Regiony Polski. Województwo wielkopolskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Gawlikowska-Hueckel K., 2002, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Przemiany struktury przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich, "Czasopismo Geograficzne" t. 72, z. 3-4.
 • Gilejko L. (red.), 2001, Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), Monografie i Opracowania, nr 476, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Glansdorff P., Prigogine L, 1971, Thermodynamics Theory of Structure, Stability and Fluctuations, John Wiley & Sons, New York.
 • Glikman P., Lipowski A., 1997, Przezwyciężanie dysproporcji makrostrukturalnych w okresie transformacji, w: M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, cz. 2, Poltext, Warszawa.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2003, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Gorzelak E., 1997, Przekształcenia w rolnictwie państwowym a rozwój regionalny, w: G. Gorzelak (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, EUROREG UW, Warszawa.
 • Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reform, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, seria: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd terytorialny, Warszawa.
 • Gorzelak G., 2000, Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, "Ekonomista" nr 6.
 • Gorzelak G., 2003, Zróżnicowania regionalne a przyszłość trwałego rozwoju, "Polska 2000 Plus, Biuletyn" nr 2 (8).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1996, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach '95. Raport z I etapu badań. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, t. 16 (49), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Gościński J., 1982, Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.
 • Grabów B., Henckel D., Hollbach-Grömig B., 1995, Weiche Standortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik, Stuttgart.
 • Grabowiecki R., 2003, Transformacja przemysłu w Polsce - wnioski na przyszłość, "Polska 2000 Plus, Biuletyn" nr 1(7).
 • Gregory S., 1976, Metody statystyki w geografii, PWN, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (8).
 • Gruchman B., 2002, Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2.
 • Gruchman B., Pietrzyk I., 1996, Regionalne aspekty wspierania postępu technicznego w świetle doświadczeń OECD, w: Wzrost konkurencyjności regionów, [IV sesja tematyczna projektu badawczo-wdrożeniowego] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Haken H., 1978, Synergetics: An Introduction. Nonequilibrium Phase-Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology, 2nd enlarged edition, Springer Verlag, Heidelberg-Berlin-New York.
 • Hellwig Z., 1967, Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii. PWN, Warszawa.
 • Herbst I., 1996, Mieszkalnictwo a rozwój społeczny, w: J. Kucharzak (red.), Habitat a rozwój społeczny. Polska 1996. Raport o Rozwoju Społecznym, United Nations Development Program, Warszawa.
 • Herman A., 1988, W poszukiwaniu równowagi strukturalnej w Polsce. Aspekt metodologiczny, "Ekonomista" nr 3-4.
 • Hirschman A., 1958, The strategy of economic development, Yale University Press, New Heaven.
 • Hockuba Z., 1993, Zmiana systemowa. Transformacja a regulacja ekonomiczna, "Ekonomista" nr 5-6.
 • Hockuba Z., 1995, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hoover E.M., 1971, An introduction to regional economics, Alfred A. Knox, New York.
 • Hotelling H., 1929, Stability in Competition, "The Economic Journal" nr 39.
 • Hubert J.Z, 1997, Synergetyka i społeczeństwo: model relacji i struktur społecznych oparty na uniwersalnych prawach opisujących systemy złożone, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków.
 • Instytucje państwa 1989-1998, 1999, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Isard W., 1956, Location and Space-Economy, J. Wiley and Sons, New York.
 • Isard W., 1960, Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science, J. Wiley and Sons, New York, (tłumaczenie polskie: 1965, Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa.
 • Isard W., 1969, Some notes on the linkage of the ecologic and economic systems, Papers of the Regional Science Association, t. 22.
 • Isard W., 1969, General Theory: Social, Political, Economic and Regional with Particular Reference to Decision-Making Analysis, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Izdebski H., Kulesza M., 1998, Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, "Liber", Warszawa.
 • Jabłoński Z., Potoczek A., 1997, Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa.
 • Jakóbik W., 1997, Transformacja systemowa w Polsce - ujęcie retrospektywne, "Gospodarka Narodowa" nr 4-5 (80).
 • Jakóbik W., 2000, Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jakubowicz E., 2000, Rola usług nowych w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego, w: J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Jałowiecki B., Kukliński A. (red.), 1991, Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, t. 2, EUROREG UW, t. 4 (37), Warszawa.
 • Jankowski S., 2002, Transformacja systemowa w Polsce, w: S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jantoń-Drozdowska E., 1997, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, w: E. Cyrson (red.), Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jelonek A., 1998, Ludność, w: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A. 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jedrzejczyk D., 1993, Region ekonomiczny jako system, w: D. Jedrzejczyk, W. Kusiński (red.), Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 57-78.
 • Johansson B., Karlsson Ch., Stough R. R., (red.) 2001, Theories of endogenous regional growth: Lessons for regional policies, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg.
 • Jokiel B., Kostrubiec B., 1981, Statystyka z elementami matematyki dla geografów, PWN, Warszawa.
 • Kamiński W., 1980, Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa.
 • Karpiński A., 2003, Co dalej z przemysłem w Polsce? Zarys strategii przemysłowej na lata 2005-2015, "Polska 2000 Plus, Biuletyn" nr 1(7).
 • Kida J., 1997, Samorząd gminy i jego funkcje rozwojowe. Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 • KlamutM. (red.), 1999, Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klamut M., Cybulski L. (red.), 2000, Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klasik A., 1971, Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionu (na przykładzie woj. katowickiego), Studia KPZK PAN, t. 35, PWN, Warszawa.
 • Klasik A., 1974, Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, PWE, Warszawa.
 • Klasik A. (red.), 1996, Zróżnicowania regionalne jako wyzwanie strategiczne polityki rozwoju regionalnego Polski. Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta, Katowice.
 • Klasik A., 1999, Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, w: R. Roszkiewicz (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klasik A., 2000, Strategia rozwoju regionu. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3.
 • Klasik A., 2001, Strategia konkurencyjna regionu, w: A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Klasik A., 2002, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., Kuźnik F. (red.), 1997, Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski Południowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., Kuźnik F. (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katowice.
 • Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S.M., 1993, Polityka regionalna a integracja z Unią Europejską, Rada Ministrów, Biała Księga Polska - Unia Europejska, tom 37, Warszawa.
 • Kloten N., 1991, Die Transformation, von Wirtschaftsordnungen, Tübingen.
 • Kłosiński K., 2000, Zmiany w strukturze wytwarzania usług rynkowych w latach 1990-1998, w: A. Lipowski (red.), Struktura gospodarki transformującej się, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Kołodko G., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, "Poltext", Warszawa.
 • Kołodziejski J., 1990, Model samorządowej gospodarki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, z. 146,s. 140-168.
 • Komorowski S.M., 1978, Przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego, Biuletyn KPZK PAN, z. 98, Warszawa.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001, "Monitor Polski" nr 26, Warszawa.
 • Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 r., 1999, Ministerstwo Gospodarki (przyjęta przez rząd 15 czerwca 1999 r.).
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki. Analiza porównawcza wybranych czynników ekonomicznych, 2002, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.
 • Korenik S., 2003, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 • Kornai J., 1975, Anti-Equilibrium. Teorie systemów gospodarczych. Kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., 2002, Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kosiedowski W., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., 2001, Słownik rozwoju regionalnego. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kramer J., 1980, Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.), 2000, Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, EUROREG UW, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Krzysztofiak M., Urbanek D., 1977, Metody statystyczne, PWN, Warszawa.
 • Kubiak A.F., 1972, Infrastruktura ekonomiczna jako czynnik rozmieszczenia produkcji, Miasto, nr 2.
 • Kuciński K., 1998, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kudłacz T., 2001, Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji, w: J. Szomburg (red.), Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kulesza H., 1996, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce, w: J. Kucharzak. (red.) Habitat a rozwój społeczny, Raport o Rozwoju Społecznym Polska, United Nations Development Program., Warszawa.
 • Kupiec L., 1971, Rola infrastruktury w zagospodarowaniu przestrzennym, "Miasto" nr 9.
 • Kuznets S., 1976, Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., 1994, Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 • Kwiatkowski E., Kubiak P., 1998, Poziom rozwoju gospodarczego i dynamika restrukturyzacji a bezrobocie regionalne w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 7.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., 2002, Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" nr 3.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T., 1995, Determinanty bezrobocia w Polsce w okresie transformacji. Modele teoretyczne i próba ich weryfikacji, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Zeszyt Naukowy, nr 11.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T., 2000, Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, "International Review of Economics and Business" June.
 • Lavigne M. (red.), 1994, Capitalismes ä VEst: un accouchement difficile, Economica, coll. Grands Debats, Paris.
 • Lavigne M., 1995, The Economics of Transition, Macmillan Press, London.
 • Leichenko R.M., 2000, Exports, employment and production: a causal assessment of US states and regions. "Economic Geography" nr 4, s. 303-325.
 • Lenik J., 1985, Znaczenie podstawowych funkcji środowiska przyrodniczego dla produkcji i konsumpcji, w: A. Giusbert-Gebert (red.), Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Ossolineum, Wrocław.
 • Leontief W., 1936, Quantitative Imput-Output Relations in the Economic System of the United States, "The Reviev of Economics and Statistics" nr 18, s. 105-125.
 • Leontief W., 1941, The Structure of American Economy, 1919-1929, Harvard Uniwersity Press, Cambridge.
 • Leontief W., 1966, Imput-Output Economics, Oxfort Uniwersity Press, New York.
 • Lis S. (red.), 1996, Transformacja gospodarki polskiej: doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo "Secesja", Kraków.
 • Leszczak O., 2003, Metodologiczna wartość pojęć "porządek" i "bezład" w funkcjonalno-pragmatycznej koncepcji doświadczenia, "The Peculiarity of Man" vol. 8, Warszawa - Kielce, s. 33-66.
 • Leszczycki S., 1965, Zadania regionalizacji ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny" t. 37, z. 2.
 • Leszczycki S., Domański R., 1992, Geografia Polski społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lijewski T., 1998, Infrastruktura, w: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Lipowski A. (red.), 2000, Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Lipowski A., 2000a, Zmiany w strukturze przetwarzania PKB w latach 1990-1998, w: A. Lipowski (red.), Struktura gospodarki transformującej się, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Lipowski A., 2000b, Zmiany w strukturze przemysłu w latach 1990-1998, w: A. Lipowski (red.), Struktura gospodarki transformującej się, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Lodkowska-Skonieczna A.G., Pyszkowski A., Szlachta J., 1996, Rozwój regionalny Polski 1990-1995. Raport diagnostyczny, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Lösch A., 1940, Die Räumliche Ordnung der Wirtschaft, Gustaw Fischer, Jena, (tłumaczenie polskie: 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa).
 • Łukasiewicz A., Karpiński A., 2001, Struktura gospodarcza. Modyfikacje i nowe zjawiska gospodarki, "Ekonomista" nr 4.
 • Łukaszewicz A., 2001, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Keytext, Warszawa.
 • Macieja J., 1996, Sektor publiczny i możliwości poprawy zarządzania przedsiębiorstwami publicznymi, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Maik W., 1997, Problemy rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, w: W. Maik, (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa.
 • Maik W. (red.), 1997, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Małuszyńska E., 1993, Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, Zeszyty Naukowe - seria II, nr 132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Marciniak S., 2002, Współczesne systemy gospodarcze, w: S. Marciniak (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski T., 2000, Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, "Samorząd Terytorialny" nr 3.
 • Markowski T., Kot J., Stawasz D., Stawasz E., 1998, Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów. "Samorząd Terytorialny" nr 6.
 • Marshall A., 1916, Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Mazurski K., 2000, Ekonomiczne aspekty regionalistyki, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław.
 • McCarty H., Lindberg J.B., 1969, Wprowadzenie do geografii ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 • Meyer B., 1998, Gospodarka przestrzenna. Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Mikołajewicz Z., 2000, Przestrzenna struktura inwestycji realizowanych w Polsce od roku 1990, w: S. Ciok, D. Unicki (red), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Milewski R., 1999, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mizgajski A., 1999, Ekologia człowieka, w: J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Morawski W., 1998, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mujżel J., 2001, Dynamika polskiej gospodarki od końca 1997 roku, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 • Mujżel J., Baczko T., 1996, Rozwój i funkcjonowanie sektora prywatnego w przebudowującej się gospodarce polskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Mujżel J., Baczko T., 1997, Rozwój sektora prywatnego w polskiej gospodarce w okresie transformacji, w: M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, cz. 2, Poltext, Warszawa.
 • Muszyński J., 2000, Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-1998, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa.
 • Myrdal G., 1957, Economic Theory and Under-Development Regions, Duckworth, London.
 • Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006, 2000, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (przyjęta przez rząd 28 grudnia 2000 r.), Warszawa.
 • Narodowy plan rozwoju 2004-2006. Podstawowe informacje, 2003, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Nicolis G., Prigogine I., 1977, Self-Organization in Non-Equlibrium Systems, Wiley and Sons, New York.
 • Norcliffe G.B., 1986, Statystyka dla geografów: wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 • Nowa polityka ekologiczna państwa, 2000, Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 • Nowińska E., 1997, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowińska-Łaźniewska E., 2004, Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego. Prace Habilitacyjne, nr 13, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowosielska E., 2000, Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997 - przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, IGiPZ PAN, Dokumentacja Geograficzna, nr 17, Warszawa.
 • Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej starych województw w latach 1976-1998. Bilans zamknięcia, 2000, oprac. pod kier. R. Chmielewskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Poznaniu, Poznań.
 • Odum E.P., 1982, Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa.
 • Olesiński Z. (red.), 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Orians G.H., 1975, Diversity, stability and maturity in natura ecosystems, w: W.H. von Dobben, R.H. Lowe-McConnell (red.), Unifying Concepts in Ecology, W. Junk B.V. Publishers, The Hague, s. 139-149.
 • Ortowski W., 2001, Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych, w: J. Szomburg (red.), Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Paelinck J.H.P., 1992, Równowaga ogólna w ekonomii przestrzennej, w: C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pająk K., 2001, Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce. Wydawnictwo Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk Sp. z o.o., Poznań.
 • Pająk K., 2005, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Palander T., 1935, Beitrage zur Standortstheorie, Almqvist and Wiksells Boktryckeri, Uppsala.
 • Pareto V., 1897, Cours d'economic politique, Ronge, Lausanne.
 • Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Pearce D.W., Turner R.K., 1990, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheef, New York.
 • Perreur J., 1992, Lokalizacja jednostek produkcyjnych, w: C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Perroux F., 1955, Note sur le "pole de croissance", Economic Appliquee, VIII, 1-2. Peterson P., 1981, City Limits, University of Chicago Press, Chicago.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrzyk I., 2001, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, w: A. Klasik (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Prace Naukowe, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Podolak S. (red.), 1998, Gospodarka przestrzenna gmin, wyd. 3, t. II, Brytyjski Fundusz Know-How, IGiPZ, Kraków.
 • Poland. Directions in Regional Policy, 2004, The World Bank, Washington.
 • Polityka ekologiczna państwa, 1991, Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 • Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2000, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Polska przestrzeń. Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju, 2006, Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Warszawa.
 • Ponsard C., 1983, History of Spatial Economic Theory, Springer Verlag, Berlin.
 • Ponsard C., 1992, Wstęp, w: C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Porwit K., Kozłowski P. (red.), 2001, Współczesne przemiany systemowe w Polsce: ich czynniki sprawcze i perspektywy, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, "Ziggurat", Warszawa.
 • Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Poweska H., 2000, Regionalne zróżnicowanie rozwoju sfery usług w Polsce w latach 90., w: S. Ciok, D. Unicki (red.), Przekształcenia struktur funkcjonalno-prze-strzennych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Prandecka B., 1965, Analiza tworzenia i podziału dochodu narodowego Polski w układzie regionalnym, Studia KPZK PAN, t. 9, PWN, Warszawa.
 • Prandecka B., 1969, Wzrost gospodarczy w układzie przestrzennym, PWE, Warszawa.
 • Prandecka B., 1983, Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa.
 • Predöhl A., 1925, Das Standordsproblem in der Wirtschaftstheorie, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 21.
 • Prigogine I., 1967, Introduction to Thermodynamics of Irrevisible Processes, Inter-science, New York.
 • Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, 2003, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Program stabilizacji gospodarki, 1989, Urząd Rady Ministrów RP, Warszawa.
 • Pumain D., Saint-Julien Th., Sanders L., 1986, Urban dynamics of some French cities, "European Journal of Operational Research" nr 25, s. 3-10.
 • Raport o polityce regionalnej, 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.
 • Ratajczak M., 1999, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Recine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 • Rek J., 2001, Przemysł, w: J. Wrona, J. Rek (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Regionalny program wsparcia MSP, 2002, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Rebowska A., Podolak S. (red.), 1995, Gospodarka przestrzenna gmin, t. II: Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, wyd. 2, Brytyjski Fundusz Know-How, IGiPZ, Kraków.
 • Ricardo D., 1817, Principles of Political Economy and Taxation (wydanie polskie: 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wyd. Naukowe PWN).
 • Richardson H.W., 1969, Regional economics, Preagar Publisher, New York.
 • Richling A., Solon J., 1994, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.
 • Rogacki H., 1976, Uprzemysłowienie jako czynnik urbanizacji. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Rogut A., Tokarski T., 2000, Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Studia Prawno-Ekonomiczne t. 61.
 • Rostow W.W., 1960, The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifest,. University Press, Cambridge, Mass.
 • Rutkowski M., 1990, Labour Hoarding and Future Unemployment in Eastern Europe: The Case of Polish Industry, "Discussion Paper", LSE.
 • Rykiel Z., 2001, Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Saterna B., 1994, Regionalne zróżnicowanie stanu bezrobocia w 1993, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 • Schumpeter J., 1924, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und Konjunkturzyklus, Duncker und Humblot, Leipzig.
 • Secomski K., 1982, Ekonomika regionalna. PWE, Warszawa.
 • Sfera społeczna w 1998 r., na tle lat 1990-1997. Zjawiska i tendencje, 2000, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje, 2002, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Skalmowski W., 1988, Rozprzestrzenianie się przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce w latach 1977-1986, w: B. Jałowiecki (red.), Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość, Studia z gospodarki przestrzennej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Skutki reform społecznych. Raport o procesie wdrażania i stopniu realizacji celów czterech reform systemowych, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000.
 • Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
 • Stachowiak S., 1997, Ekonomika agrofirmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Staś A., 1977, Rynek usług w układzie przestrzennym, PWE, Warszawa.
 • Stawasz D., 2000, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Statistical Appendix, "Economic Survey of Europe" nr 1, 2000.
 • Stola W., Szczęsny R., 1998, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, w: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Strahl D., Obrębalski M., 1999, Bank danych lokalnych jako źródło wspomagania informacyjnego rozwoju lokalnego, w: H. Ciołkosziin. (zesp. red.) Ogólnopolska konferencja. Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Warszawa.
 • Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, Polska 2000-2010, 1999, Komitet Rady Ministrów, Warszawa.
 • Surażska W., 2001, Warszawa ucieka prowincji. "Rzeczpospolita" (231/ 3.10.2001).
 • Surażska W., 2002, Sopot nadal na czele. "Rzeczpospolita" (231/ 3.10.2002).
 • Surdykowska S.T., 1997, Prywatyzacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 1998, Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego. "Samorząd Terytorialny" nr 12.
 • Swianiewicz P., 2004, Najbogatsze samorządy. "Wspólnota" nr 14.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1998, Atrakcyjność inwestycyjna miast, "Transformacja Gospodarki" nr 95, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 2001, Samorządy zabiegają o przedsiębiorców. "Rzeczpospolita" 21.06.2001.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport, 2000, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Szewczuk A., 2001, Finanse samorządowe - rozwój lokalny - nowe wyzwania, w: Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, S. Dolata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Szlachta J., 1993, Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 • Szlachta J., 1995, Zróżnicowanie regionów jako przesłanka polityki regionalnej państwa, "Gospodarka Narodowa" nr 2-3, s. 4-7.
 • Szlachta J., 1997, Polityka rozwoju regionalnego polski jako element integracji europejskiej, w: Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej, Konferencje i Seminaria nr 14, Komisja Integracji Europejskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Szlachta J., Pyszkowski A. (red.), 1999, Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006. IBnGR, Gdańsk - Warszawa.
 • Szołek K. (red.), 2002, Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów. Biblioteka Regionalistyki nr 2 (1/2002), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szomburg J. (red.), 2001, Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych. IBnGR, Gdańsk.
 • Szulce H., 1985, Handel i usługi, w: R. Domański (red.), Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa.
 • Szymla Z., 1994, Regionalne uwarunkowanie rozwoju przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ossolineum, Kraków.
 • Tarno J.P. (red.), Sieniuc M., Sulimierski J., Wyparska J., 2002, Samorząd terytorialny w Polsce. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
 • Taylor E., 1998, Zanieczyszczenie środowiska geograficznego oraz jego ochrona, w: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Thiinen J.H., 1826, Der isolierle Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Hamburg.
 • Tinbergen J., 1957, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa.
 • Tokarski T., Rogut A., 2000, Zróżnicowanie struktury pracujących a odpływy z bezrobocia "Wiadomości Statystyczne" nr 3, s. 51-68.
 • Tomek W.G., Robinson K.L., 2001, Kreowanie cen artykułów rolnych. Mechanizmy-modele-przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, 2002, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Trzeciakowski W., 1997, Teoretyczne przesłanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki, w: M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Instytut Nauk Ekonomicznych, t. 1, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (DzU z 1997 r. nr 009 poz. 43).
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 578).
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95).
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 576).
 • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (DzU, z 1994 r. nr 123, poz. 600).
 • Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z dnia 14 czerwca 1991 r. (DzU z 1991 r. nr 060 poz. 253).
 • Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dnia 30 czerwca 2000 r. (DzU z 2000 r. nr 060 poz. 704 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r (DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603).
 • Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z 12 maja 2000 r.( DzU z 2000 r. nr 048 poz. 550).
 • Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 8 marca 1990 r. (DzU z 1990 r., Nr 16, poz. 94).
 • Walras L., 1874, Elements d'economie politique pure; ou, Theorie de la richesse so-ciale, Rouge, Lausanne.
 • Wasilkowa W.W., Charakteristiki (atrybuty) poriadka i chaosu: ot drewnich ko-smogonij k sowremennoj sinergetike, w: Materialy naucznogo seminaria "Samo-organizacja ustojcziwych celostnostej w prirode i obszczestwe", http://lpur.tsu.ru/Public/art98/index.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129750242

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.