PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 28 | 203
Tytuł artykułu

Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Improvement of Process Construction in Management.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono powiązania strategii rozwoju z architekturą procesów. Zanalizowano i oceniono metody doskonalenia procesów: Six Sigma, Business Process Reengineering, metodę podnoszenia efektywności organizacji Rummela-Brache’a oraz Strategiczną Kartę Wyników. Dokonano empirycznej weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą podejmowane w polskich przedsiębiorstwach działania nakierowane na doskonalenie procesów realizowane są w sposób niewłaściwy. Zaprezentowano autorską metodę strategicznego doskonalenia architektury procesów. Wykorzystując studium przypadku przeprowadzono empiryczną weryfikację metody strategicznego doskonalenia architektury procesów oraz omówiono ograniczenia wynikające z przyjętych w metodzie założeń.
EN
In this paper relations between development strategy and process construction were discussed. The author analyzed Rummel-Brache method, Balanced Scorecard, Six-Sigma and Business Process Reengineering and he also showed why strategic improvement of process construction in Polish enterprises is realized inappropriately. Also author's method of strategic improvement of process construction was presented together. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
203
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.A. (2001): Developing Business Strategies, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Acur N., Bititci U. (2003): Managing Strategy through Business Processes, "Production Planning & Control" vol. 14, no. 4.
 • Adair C.B., Murray B.A. (2001): Radykalna reorganizacja firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adams C., Roberts P. (1993): You are What You Measure, Manufacturing Europe, Sterling Publications.
 • Ansoff H.I. (1985): Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Antony J., Banuelas R. (2002): Key Ingredients for the Effective Implementation of Six Sigma Program, "Measuring Business Excellence" vol. 6, no. 4.
 • APQC (2005): Process Classification Framework, APQC, Huston.
 • Badiru A.B., Ayeni B.J. (1993): Practitioner's Guide to Quality and Process Improvement, Chapman & Hall, London.
 • Banaszyk P. (2001): Cele strategiczne przedsiębiorstwa jako przesłanka konstrukcji zrównoważonej karty wyników, w: Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Banaszyk P. (2004): Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Beenhakker H.L. (1964): Optimization versus Suboptimization, "The International Journal of Production Research" vol. 3, no.4.
 • Bełz G. (2003): W poszukiwaniu szkieletu, czyli o filarach procesowej orientacji firmy, w: Management Forum 2020, red. K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Bessire D. & CRI (2000): French Tableau de Bord versus American Balanced Scorecard: Misery and Glory of Metaphors, "The Six Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, Manchester", UMIST/University of Manchester, 9-12 July.
 • Biazzo S. (2002): Process Mapping Techniques and Organizational Analysis, "Business Process Management Journal" vol. 8, no. 1.
 • Bielski M. (1996): Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2001): Zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bieniok H., Rokita J. (1984): Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Bond T.C. (1999): Systems Analysis and Business Process Mapping: A Symbiosis, "Business Process Management Journal" vol. 5, no. 2.
 • Borkowski S., Siekański K. (2004): Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" nr 2.
 • Bounds G., Yorks L., Adams M., Ranney G. (1994): Beyond Total Quality Management. Toward Emerging Paradigm, McGraw-Hill, New York.
 • Bourguigon A., Malleret V, Norreklit H. (2001): Balanced Scorecard versus French Tableau de Bord: beyond Dispute, a Cultural and Ideological Perspective, "EBSLG" no. 724.
 • Briffaut J.P., Saccone G. (2002): Business Performance Sustainability through Process Modeling, "Measuring Business Excellence" vol. 6, no. 2.
 • Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Campbell D. (2002): Putting Strategy Hypotheses to the Test with Cause-and-Effect Analysis, "Balanced Scorecard" vol. 4, no. 5.
 • Chajtman S. (1986): Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa.
 • Chandler A. (1962): Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press.
 • Charreire S., Huault I. (eds.) (2002): Lesgrands auteurs en management, Editions EMS, Colombelles.
 • Chełpa S. (2003): Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych: kierunki i dynamika zmian, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Child J. (1977): Organization. A Guide to Problems and Practice, Harper & Row, London.
 • Choi Ch.E, Chan S.L. (1997): Business Process Re-engineering: Evocation, Elucidation and Exploration, "Business Process Management Journal" vol. 3, no. 1.
 • Chung R.K. (1994): The Horizontal Organization: Breaking down Functional Silos, "Business Credit" no. 5.
 • Criteria for Performance Excellence (2006): Baldrige National Quality Program, Gaithenburg.
 • Cyfert Sz. (2003a): Kaskadowanie Strategicznej Karty Wyników, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 1, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 • Cyfert Sz. (2003b): Strategiczne dopasowanie procesów biznesowych jako metoda zarządzania organizacją w warunkach kryzysu, w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetis, Wrocław.
 • Cyfert Sz. (2004a): Barriers Occurring during the Implementation of Management Processes in an Organization, "Management" vol. 8, no. 1.
 • Cyfert Sz. (2004b): Strategiczna restrukturyzacja procesów biznesowych jako metoda podnoszenia efektywności organizacji w warunkach kryzysu, w: Zmiana warunkiem sukcesu: organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cyfert Sz. (2004c): System Strategicznej Karty Wyników: model amerykański, w: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert Sz. (2005a): Koncepcja Zmodyfikowanej Strategicznej Karty Wyników, w: Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia metod i praktyki zarządzania, red. J. Skalik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cyfert Sz. (2005b): Model strategicznego dopasowania procesów - studium przypadku PEC, w: Sukces organizacji. Strategie i innowacje, red. J. Rybicki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Cyfert Sz. (2006a): Modified Balanced Scorecard Concept, w: Contemporary Aspects of Manufacturing and Restructuring, eds. A. Anastassi, R. Borowiecki, A. Jaki, Abrys, Warsaw-Cracow.
 • Cyfert Sz. (2006b): Spójność systemów zarządzania, w: Zmiany we współczesnych organizacjach, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu (w druku).
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2003): Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie dostosowania przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej, w: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, red. R. Rutka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2004a): Ograniczenia metodyki Strategicznej Karty Wyników z perspektywy koncepcji zarządzania procesowego, w: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, red.}. Pyka, TNOiK, Katowice.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2004b): Strategiczna kontrola procesów, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, 1.1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Ćwiklicki M. (2005): Ewolucja zrównoważonej karty wyników, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Davenport T.H. (1993a): Process Innovation. Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Davenport T.H. (1993b): Need Radical Innovation and Continuous Improvement? Integrate Process Reengineering and TQM, "Planning Review" May/June, vol. 21, no. 3.
 • Davenport T.H., Short J.E. (1990): The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign, "Sloan Management Review", Summer.
 • Durlik I. (1998): Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering: teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Durlik L (2004): Projektowanie techniczno-organizacyjne procesów biznesowych w warunkach high-technology, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Dziadkowiec G. (1998): Business Engineering - nowa metoda usprawniania procesów w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie firmą (nowe trendy w zarządzaniu), red. M. Przybyła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Edwards Ch., Peepard J. (1997): Operationalizing Strategy through Process, "Long Range Planning" vol. 30, no. 5.
 • EFQM (2003): EFQM Fundamental Concepts of Excellence, Brussels.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981): PWE, Warszawa.
 • Filipowicz P. (2004): Strategia organizacji a zarządzanie procesami, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, 1.1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Friedag H.R., Schmidt W. (2003): My Balanced Scorecard, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Galbraith J.R. (2003): Strategy and Organization Planning, w: The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, Fourth Edition, eds. H. Mintzberg, J. Lampel, J.B. Quinn, S. Ghoshal, Pearson Education, Harlow.
 • Galbraith J.R., Nathanson D.A. (1978): Strategy Implementation: The Role of Structure and Process, West Publishing, St. Paul.
 • Glad E., Hill M. (2004): A New Era in Managing Organizations, "Chartered Accountants Journal" September.
 • Govindarajan V. (1988): A Contingency Approach to Strategy Implementation at the Business-unit Level: Integrating Administrative Mechanism with Strategy, "Academy of Management Journal" vol. 31, no. 4.
 • Grajewski P. (2000): Procesowe projekcje organizacyjne, "Przegląd Organizacji" nr 5.
 • Grajewski P. (2003a): Strukturalno-organizacyjne aspekty dostosowania przedsiębiorstwa do warunków współczesnego rynku, w: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, red. R. Rutka, Gdańsk.
 • Grajewski P. (2003b): Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 • Grajewski P. (2004): Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie, "Przegląd Organizacji" nr 12.
 • Grajewski P., Nogalski B. (2004): Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gruchman G. (1997): Reorganizacja procesów biznesowych -przeszłość, teraźniejszości (prawdopodobna) przyszłość, w: Business Information Systems, red. W. Abramowicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gruchman G. (2002): Orientacja na procesy biznesowe, "Manager" nr 7.
 • Grunberg Th. (2003): A Review of Improvement Methods in Manufacturing Operations, "Work Study" vol. 52, no. 2.
 • GUS (2006): Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r, GUS, Warszawa.
 • Hackos J.T. (1997): From Theory to Practice: Using the Information Process-Maturity Model as a Tool for Strategic Planning, "Technical Communication" November, no. 44.
 • Halvey J., Melby B.M. (2000), Business Process Outsourcing: Process, Strategies and Contracts, John Wiley & Sons, New York.
 • Hammer M. (1999): Reinżynieria i jej następstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammer M., ChampyJ. (1990): Reengineering Work. Don't Automate - Obliterate, "Harvard Business Review" no. 7-8.
 • Hammer M., Champy J. (1993): Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Nicholas Bradley Publishing, London.
 • Hammer M., Champy J. (1996): Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Hammer M., Stanton S. (2003): Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowa, "Harvard Business Review Polska" nr 7.
 • Hamrol A., Mantura W. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harmon P. (2003): Business Process Change, A Manager's Guide to Improving, Redesigned and Automating Processes, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco.
 • Harrington H.J. (1991): Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York.
 • Harrington H.J. (1995): Continuous versus Breakthrough Improvement. Finding the Right Answer, "Business Process Reengineering and Management Journal" vol. 1, no. 3.
 • Harrington HJ., Esseling E.K.C., Nimwegen H. (1997): Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York.
 • Klefsjo B., Wiklund H., Edgeman R.L. (2001): Six Sigma Seen as a Methodology for Total Quality Management, "Measuring Business Excellence" vol. 5, no. 1.
 • Konecki K. (2000): Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2004): Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. red. (1985): Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K. (1989): Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Kraule O. (2003): Beyond BBC: A Process Based Approach to Performance Management, "Measuring Business Excellence" vol. 7, no. 3.
 • Kreikebaum H. (1997): Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R. red. (2001): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krupski R. red. (2005): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Krzakiewicz K. red. (2006): Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Kraśniak J. (2006): Zmiany w systemie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami - wyniki badań, w: Zmiany w systemie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań (w druku).
 • Krzyżanowski L. (1985): Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1999): O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lasek M., Pęczkowski M. (2005): Doskonalenie jakości procesów produkcji i usług metodą Six Sigma, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6.
 • Leavitt H. (1964): Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical and Human Approaches, "New Perspectives in Organization Research", John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Leksykon zarządzania (2004): Difin, Warszawa.
 • Lichtarski J. (1999): Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 • Lichtarski J. (2004): O relacjach pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Lichtarski J. (2006): Wykorzystanie dorobku nauk o zarządzaniu w praktyce gospodarczej w opinii przedstawicieli środowiska naukowego, w: Zmiany w systemie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, red. K. Krzakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań (w druku).
 • Lichtarski J., Węgrzyn A. (2000): Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 12.
 • Lin F.-R., Yang M.-Ch., Pai Y-H. (2002): A Generic Structure for Business Process Modeling, "Business Process Management Journal" vol. 8, no. 1.
 • Ljungberg A. (2002): Process Measurement, "International Journal of Physical Distribution and Logistic Management" vol. 32, no. 3-4.
 • Machaczka J. (1998): Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Machol R.E. (1965): System Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York.
 • Maisei L.S. (1992): Performance Measurement: The Balanced Scorecard Approach, "Journal of Cost Management" vol. 6, no. 2.
 • Majchrzak J. (2001): Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Manganelli R.L., Klein M.M. (1998): Reengineering - metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
 • Marr B., Adams Ch. (2004): The Balanced Scorecard and Intangible Assets: Similar Ideas, Unaligned Concepts, "Measuring Business Excellence" vol. 8, no. 3.
 • Marr B., Neely A. (2003): Automating the Balanced Scorecard - Selection Criteria to Identify Appropriate Soßware Application, "Measuring Business Excellence" vol. 7, no. 3.
 • Martyniak Z., Sanak J. (1995): Wprowadzenie do reengineeringu, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 • McAdam R., O'Hare C. (1998): An Improved BPR Approach for Offline Enabling Processes, "Business Process Management Journal" vol. 4, no. 3.
 • McCormack K.P., Johnson WC. (2001): Business Process Orientation. Gaining the E-business Competitive Advantage, St. Luce Press, London.
 • McNair C.J., Lynch R.L., Cross K.E (1990): Do Financial and Nonfinancial Performance Measures Have to Agree? "Management Accounting" November.
 • Melan H.E. (1989): Process Management: A Unifying Framework for Improvement, "National Productivity" Autumn.
 • Mikolajczyk Z. (2001): Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (2004): Metody i techniki zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu), w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Miles R., Snów C. (1978): Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York.
 • Miller D., Friedsen PH. (1978): Archetypes of Strategy Formulation, "Management Science" no. 8 (24).
 • Morgan G. (1997): Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (2000): Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (2003): Zarządzanie strategiczne - system założeń, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 • Moszkowicz M. (red.) (2005): Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Müller R., Rupper P. (2000): Process Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Astum, Wrocław.
 • Nalepka A. (2001): Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
 • Nyman J., Levitt J. (2002): Maintenance Planning, Scheduling and Coordination, Industrial Press, New York.
 • Oakland J. (2003): TQM: Text with Cases, Butterworth-Heinemann, Burlington. Obłój K. (2001): Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 • Osterloh M., Forst J. (1996): Prozessmanagement als Kernkompetenz, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Fände P.S, Neuman R.P., Cavanagh R.R. (2003): Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa.
 • Peppard J., Rowland P. (1997): Reengineering, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Perechuda K. (1999): Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perechuda K. (2000): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa.
 • Peters T.J., Waterman R.H. (2000): Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2003): Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. (1985): Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Pritchard J.-R, Armistead C. (1999): Business Process Management - Lessons from European Business, "Business Process Management Journal" vol. 5, no. 1.
 • Pszczołowski T. (1978): Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Romanowska M. (2004): Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M. (2004): Wstęp, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t.1, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Rumelt R.P. (1974): Corporate Diversification Strategies and Financial Performances, Working Paper MGL-54, Managerial Studies Center, Graduate School of Management, University of California, Los Angeles.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (1991): Managing with White Space, "Training Magazine" January.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (1997): Managing Organization as a System, "Training Magazine" February.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000): Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sandras W. (1995): Just-in-Time: Making it Happen: Unleashing the Power of Continuous Improvement, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Scheer A.W. (1999): ARIS - Business Process Modeling, Third Edition, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Scheer A.W. (ed.) (2002): Business Process Excellence. ARIS in Practice, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Scott B.R. (1973): Stages of Corporate Development, "Harvard Business Review" no. 3-4.
 • Sharp A., McDermott P. (2001): Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, Artech House Publishers, Boston.
 • Skalik J. (1997): Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stabryła A. (2000): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stalk G., Black J. (1994): The Myth of the Horizontal Organization, "Canadian Business Review" vol. 21, no. 4.
 • Stankiewicz M.J. (2004): Kooperatywne budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa jako proces strategiczny, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. l, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. red. (2002): Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wyd. UMK, Toruń.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (1995): Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Strategor (1996): Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S. (2005): Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" nr 1.
 • Sułkowski Ł. (2004): Status poznawczy zarządzania procesowego, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, t. l, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Szumowski W. (2005a): Ewolucja koncepcji zarządzania procesami, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Szumowski W. (2005b): Orientacja procesowa w zarządzaniu placówką administracji samorządowej, Wyd. AE we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, rozprawa doktorska, maszynopis niepublikowany).
 • Tague N.R. (2004): The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee.
 • Tinnilä M. (1995): Strategic Perspective to Business Process Redesign, "Business Process Management Journal" vol. 1, no. 1.
 • Tushman M.L., O'Reilly Ch.A. (2002): Winning through Innovation. A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal, Harvard Business School Press, Boston.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Veen-Dirks P., Wijn M. (2002): Strategic Control: Meshing Critical Success Factor with the Balanced Scorecard, "Long Range Planning" no. 34.
 • Verweire K., Van den Berghe L. (2003): Integrated Performance Management: Adding a New Dimension, "Management Decision" vol. 41, no. 8.
 • Wierzbicki T. red. (1986): Informatyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Witczak H. (2006): Wstęp do poznania systemów zarządzania, AE w Poznaniu, Poznań (maszynopis)
 • Wrzosek S. (2005): Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, w: Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Yeniyurt S. (2003): A Literature Review and Integrative Performance Measurement Framework for Multinational Companies, "Marketing Intelligence & Planning" vol. 23, no. 3.
 • Zairi M. (1997): Business Process Management: A Boundaryless Approach to Modern Competitiveness, "Business Process Management Journal" vol. 1, no. 1.
 • Zieleniewski J. (1975): Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (1999): Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2002): Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129751025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.