PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 31 | nr 87 | 142--162
Tytuł artykułu

Ramy koncepcyjne strategicznej rachunkowości zarządczej: in statu nascendi

Autorzy
Warianty tytułu
Conceptual framework of strategic management accounting: in statu nascendi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy strategiczna rachunkowość zarządcza (SRZ) jest podsystemem bądź działem rachunkowości zarządczej, czy wyraża zmianę jej nastawienia, tzn. ukierunkowanie rachunkowości zarządczej na sprawy dotyczące strategii i zarządzania strategicznego jednostką gospodarczą. Artykuł zawiera zestawienie i analizę definicji SRZ, sformułowanych przez autorów, którzy najwcześniej lub najszerzej zajmowali się tym zagadnieniem. Stworzyło to podstawę do rozróżnienia ścisłego i ogólnego rozumienia pojęcia „strategiczna rachunkowość zarządcza". Następnie, w myśl ogólnego pojmowania SRZ jako zbioru koncepcji i metod, które mogą być zastosowane do wsparcia zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, przedstawiono klasyfikacje tych koncepcji i metod oraz wskazano (na podstawie wyników badań empirycznych zagranicznych i polskich autorów), jaki jest zakres ich zastosowania w praktyce w wybranych krajach. W podsumowaniu zamieszczono konkluzję, iż termin „strategie management accounting" konotuje zmianę ukierunkowania rachunkowości zarządczej na spawy strategii przedsiębiorstwa. W porównaniu do rachunkowości zarządczej rozwijanej w praktyce oraz stanowiącej przedmiot badań naukowych w przeszłości, a współcześnie nazywanej operacyjną lub konwencjonalną, SRZ oznacza rozszerzenie celów, przedmiotu zainteresowania i zakresu narzędziowego tej dziedziny procesu zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to provide an answer to the question whether strategic management accounting is a subsystem or a part of management accounting, whether it represents a change in orientation, i.e. reorganization of management accounting to strategy issues and strategic management of a business entity. The article sets out and analyses the definitions of strategic management accounting formulated by the authors who were the first to address this issue or the most engaged in investigating it. This provides a basis for a distinction between the strict and general view of the term of „strategic management accounting". Next, in accordance with the general view of strategic management accounting as a set of concepts and methods that can be used to support strategic management of an enterprise, a classification of these concepts and methods in presented, followed by the scope of their application in the practice of selected countries (on the basis of results of empirical research by foreign and Polish authors). The author concludes that the term „strategic management accounting" denotes are direction of management accounting towards the issues of a company's strategy. Compared to management accounting as regarded in the practice or research of the past, now referred to as operational or conventional management accounting, strategic management accounting involves an exposition of the goals, object of interest and a range of tools in this sphere of the management process. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Numer
Strony
142--162
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Bromwich M. (1990), The case for strategie management accounting: the role of accounting Information for strategy in competitive markets, Accounting, Organizations and Society", Vol. 15, No. 1/2, s. 27-46.
 • [2] Carr C., Tomkins C. (1996), Strategic investment decision: the importance of SCM. Comparative analysis of 51 cases studies in U.K., U.S. and German companies, „Management Accounting Research", Vol. 7, s. 199-270.
 • [3] Dixon R., Smith D.R. (1997), Strategiczna rachunkowość zarządcza, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu współczesnymi organizacjami gospodarczymi, , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 145, Wydawnictwo UL, Łódź, s. 15-39.
 • [4] Foster G., Young S.M. (1997), Frontiers Management Accounting Research, „Journal of Management Accounting Research", Vol. 9, s. 63-77.
 • [5] Guilding C., Cravens K.S., Tayles M. (2000), An International comparison of strategic management accounting practices, „Management Accounting Research", March, Vol. 11, No. l, s. 113-136.
 • [6] Hoffjan A., Wömpener A. (2004), Framework or Patchwork? Comparative Analysis of Strategic Management Accounting in German and English-Language Management Accounting Textbooks, 4* Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9.
 • [7] Horvath P., Brokemper A. (1998), Stratęgieorientierte Kostenmanagement, „Zeitschrift für Bettriebwirtschaft", nr 6.
 • [8] Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorców (2003), pr. zbiór, pod red. K.G. Świderskiej, Difin, Warszawa.
 • [9] Ittner Ch.D., Larcker D.F. (2001), Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective, „Journal of Accounting and Economics", 2001, Vol. 1(32), s. 349-410.
 • [10] Januszewski A. (2004), Stan, potrzeby i możliwości wdrożenia rachunku kosztów działań w dużych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 21 (77), SKwP, Warszawa, s. 112-125.
 • [11] Jaruga A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lodzi, wyd. II, Łódź, 2001, s. 2-71.
 • [12] Johnson H.T., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost, The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston, rep. 1991.
 • [13] Kaplan R.S. (1984), The Evolution of Management Accounting, „The Accounting Review", July, s. 390-418.
 • [14] Kaplan R.S. (1995), New Role s for Management Accountants, „Journal of Cost Management", Fall, Vol. 9, No. 3, s. 6-13.
 • [15] Kaplan R.S., Norton D.P. (2001a), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • [16] Kaplan R.S., Norton D.P. (2001b), Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. Centrum Informacji Menedżera CIM, Warszawa.
 • [17] Kawada M., Johnson D. F. (1993), Strategic Management Accounting - Why and How, „Management Accounting", August 1993, s. 32-38.
 • [18] Lebas M. (1994), Management Accountants, The Challenges of the Next Decade, [w:] A View of Tomorrow Management Accountancy in the Year 2004, IFAC, Financial and Management Accounting Committee, New York, s. 35-54.
 • [19] Lord B.R. (1996), Strategic management accounting: the emperor's new clothes, „Management Accounting Research", Vol. 7, s.347-366.
 • [20] Management Accounting Concepts (1998), International Management Accounting Practice Statement, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York.
 • [21] Michalak J. (2002), Proces kształtowania się strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] Rozwój gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku - wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 159, Wydawnictwo UL, Łódź, s. 117-127.
 • [22] Nita B. (2005), Perspektywa strategiczna w rachunkowości zarządczej. Stan badań naukowych a dydaktyka, [w:] Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, red. naukowy A. Kardasz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław, s. 115-129.
 • [23] Nowak E. (2000), Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5, s. 18-20.
 • [24] Official Terminology (2000), CIMA, London.
 • [25] Porter M.E. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985.
 • [26] Roslender R.(1995), Accounting for Strategic Positioning: Responding to the Crisis in Management Accounting, „British Journal of Management", Vol. 6, s. 45-57.
 • [27] Roslender R., Hart S. J. (2003)., In search of strategic management accounting: theoretical and field study perspectives, „Management Accounting Research", Vol. 14, s. 255-279.
 • [28] Sakurai M. (1997), Integratives Kostenmanagement, Verlag Vahlen, München.
 • [29] Selto F.H., Widener S.K. (2004), New directions in management accounting research: insights from practice, „Advances in Management Accounting", Vol. 12, ELSEVIER JAI, Amsterdam, Boston, s. 1-35.
 • [30] Shank J.K., (1989), Strategic cost management: new wine, or just new bottles?, „Journal of Management Accounting Research", Vol.l, Fall, s. 47-65.
 • [31] Shank J.K., Govindarajan V. (1993), Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York, Toronto.
 • [32] Shank J.K., Govindarajan V. (1992), Strategic Cost Management: The Value Chain Perspective, „Journal of Management Accounting Research", Vol.4, Fall 1992, s. 179-197.
 • [33] Simmonds K. (1981), Strategic Management Accounting, „Management Accounting", April, s. 26-29.
 • [34] Smith R. (1997), Accounting for the environment: the role of strategic management accounting, „Management Accounting", February, s. 34-35.
 • [35] Sobańska I. (1999), Rachunkowość zarządcza konwencjonalna i strategiczna, [w:] „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", numer promocyjny, s. 11-13.
 • [36] Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr l, s. 6-11.
 • [37] Sobańska I. (2003), Rachunkowość zarządcza, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 32-57.
 • [38] Sobańska L, Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 56, Warszawa, s. 215-221.
 • [39] Sojak S., Jóźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków.
 • [40] Stróżyński B. (2003), Strategiczna rachunkowość zarządcza, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, UMK Toruń, s. 715-724.
 • [41] Szadziewska A. (2002), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 9 (65), SKwP, Warszawa, s. 90-112.
 • [42] Szychta A. (1997), Paradygmaty rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 41, SKwP, Warszawa, s. 50-68.
 • [43] Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 5 (61), SKwP, Warszawa 2001, s. 101-119.
 • [44] Szychta A. 2002,, The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, „Management Accounting Research", December 2002, Vol. 13, No. 4, s. 401-418.
 • [45] Szychta A. (2003), Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 12 (68), SKwP, Warszawa, s. 66-93.
 • [46] Szychta A. (2005), Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 25 (81), SKwP, Warszawa, s. 108-131.
 • [47] Szychta A. (2006), Praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle wyników badań ankietowych, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, praca zbiorowa pod red. I. Sobańskiej i W.A. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [48] Tomkins C., Carr Ch. (1996), Reflections on the papers in this issue and a commentary on the state of Strategie Management Accounting, „Management Accounting Research", vol. 7, s. 271-280.
 • [49] Ward K. (1992), Strategic Management Accounting, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford.
 • [50] Wierzbiński M. (2004), Instrumenty rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przez wartość, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 21 (77), SKwP, Warszawa, s. 241-252.
 • [51] Wilson R.M. S. (1995), Strategic Management Accounting, [w:] Issues in Management Accounting, ed. D. Ashton, T. Hopper, R.W. Scapens, Prentice Hall, London, s. 159-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130189821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.