PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 34 | 14--15
Tytuł artykułu

Zmierzyć konkurencję (1)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
De­re­gu­la­cja oraz po­stęp tech­no­lo­gicz­ny spo­wo­do­wa­ły, że ban­ki zmie­ni­ły swo­ją po­zy­cję z bez­piecz­ne­go po śred­ni­ka i in­sty­tu­cji za­ufa­nia pu­blicz­ne­go, na agre­syw­nąfir­mę dzia­ła­ją­cą na ryn­ku glo­bal­nym, na­sta­wio­ną na maksymaliza­cję zy­sku. Z mikro­eko­no­micz­ne­go punk­tu widzenia ban­ki są trak­to­wa­ne ja­ko przed­się­bior­stwa usługo­we, któ­re pod­le­ga­ją pra­wom eko­no­mii kla­sycz­nej. Za tra­dy­cyj­ne mia­ry po­zio­mu kon­ku­ren­cji w sek­to­rze ban­ko­wym przyj­mu­je się mia­ry kon­cen­tra­cji (m.in. udział w ryn­ku k naj­więk­szych pod­mio­tów CRk oraz in­dek­sy Her­fin­dah­la­-Hirsch­ma­na). Wzrost po­zio­mu kon­ku­ren­cji od­zwier­cie­dla spa­dek miar koncen­tra­cji (wzrost kon­ku­ren­cji na ryn­ku ban­ko­wym objawia się rów­nież w zwę­ża­ją­cych się mar­żach realizowanych na po­szcze­gól­nych trans­ak­cjach). Wskaź­ni­ki kon­cen­tra­cji są jed­nym z wie­lu na­rzę­dzi wy­ko­rzy­sty­wa­nych do po­mia­ru po­zio­mu kon­ku­ren­cji. Obec­nie do po­mia­ru poziomu kon­ku­ren­cji w sek­to­rach ban­ko­wych go­spo­da­rek rozwi­nię­tych co­raz czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­na jest tzw. staty­sty­ka H es­ty­mo­wana me­to­dą Pan­za­ra­-Ros­sa (P­-R). (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--15
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130840242

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.