PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 33 | 34--36
Tytuł artykułu

Biometria w banku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czy w przyszłości odcisk palca i skanowanie tęczówki zastąpią podawanie kodów i haseł? Proszę przy­ło­żyć pa­lec do czyt­ni­ka!” Ta­kie po­le­ce­nie otrzy­mu­ją klien­ci austriackie­go ban­ku z sie­dzi­bą w Wied­niu, gdy chcą dokonać prze­le­wu elek­tro­nicz­ne­go. Od 2004 ro­ku bank oferu­je swo­im klien­tom sys­tem we­ry­fi­ko­wa­nia od­ci­sku palca za­miast po­da­wa­nia jed­no­ra­zo­we­go ha­sła dla poszczegól­nej trans­ak­cji. Klient przy­kła­da swój pa­lec do spe­cjal­ne­go czyt­ni­ka, któ­ry po­łą­czo­ny jest z kom­pu­te­rem. Da­ne ze­ska­no­wa­ne­go pal­ca są po­rów­ny­wa­ne z wcze­śniej zapisa­ny­mi war­to­ścia­mi re­fe­ren­cyj­ny­mi. Gdy war­to­ści te zga­dza­ją się, trans­ak­cja ban­ko­wa jest ak­cep­to­wa­na i reali­zo­wa­na. Tym sa­mym wspo­mnia­ny bank jest jed­nym z pierw­szych ban­ków eu­ro­pej­skich, któ­re za­sto­so­wa­ły da­ne bio­me­trycz­ne w ob­ro­cie ban­ko­wym. Te­raz to tyl­ko kwe­stia cza­su, aż pol­skie in­sty­tu­cje kre­dy­to­we po­dą­żą je­go śladem. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--36
Opis fizyczny
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130865715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.