PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 33 | 38--39
Tytuł artykułu

Frontem do klienta

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie tylko banki wprowadzając systemy motywacyjne jednocześnie z góry zakładają, że klient jest nieuczciwy, a zamiast przeciwdziałać reklamacjom, starają się je szybko załatwiać. Pierw­szą li­nię fron­tu we wszyst­kich fir­mach sta­no­wią pra­cow­ni­cy, któ­rzy ma­ją do czy­nie­nia z klien­ta­mi. Co praw­da no­wo­cze­sna pierw­sza li­nia już jest nie­co in­na, bo w e­-com­mer­ce przy­sło­wio­wa pa­nien­ka z okien­ka mo­że sie­dzieć przy sta­no­wi­sku oddalonym o set­ki, a na­wet ty­sią­ce ki­lo­me­trów, to i tak cel po­zo­sta­je ten sam: za­do­wo­lić klien­ta. Ta­ki jest cel biz­ne­so­wy ban­ku, na­to­miast ce­lem in­for­ma­ty­ków jest zastoso­wa­nie ta­kich roz­wią­zań i sys­te­mów, aby wspo­ma­ga­ły one wła­śnie pra­cow­ni­ków ban­ko­we­go „front of­fi­ce’u” obsługu­ją­cych klien­tów, któ­rzy po­ja­wi­li się w od­dzia­le albo skon­tak­to­wa­li się te­le­fo­nicz­nie lub na­wią­za­li kontakt w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób (na przy­kład przez inter­net). Naj­now­sze tech­no­lo­gie znacz­nie uła­twia­ją obsłu­gę klien­tów, ale ko­rzy­ści z te­go osią­ga­ją tyl­ko te fir­my, któ­re po­tra­fią od­po­wied­nio wy­ko­rzy­stać moż­li­wo­ści tech­nicz­ne. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
38--39
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130866034

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.