PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 29 | nr 85 | 5--33
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny - wybrane zagadnienia rachunkowości w Erze Wiedzy

Warianty tytułu
Intellectual capital - selected accounting issues in the Knowledge Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z wejściem przedsiębiorstw w nową erę, zwaną Erą Wiedzy, stanęły one w obliczu nowej fazy w ich rozwoju ekonomicznym. Charakteryzuje się ona przewagą innowacji, szybką komunikacją, nowymi formami organizacyjnymi oraz ogromnym udziałem czynników niematerialnych w kreowaniu wartości dodanej przedsiębiorstw. Szeroko rozumiana wiedza stała się podstawowym zasobem organizacji, a zasoby nie- materialne - głównym źródłem przewagi konkurencyjnej [Andriessen, 2004], w wielu przypadkach czynnikiem warunkującym rozwój i przetrwanie organizacji. Przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach Nowej Ekonomii, zwanej też Ekonomią Niematerialną. Czynnikiem, który głównie przyczynia się do zwiększania ich wartości rynkowej, jest kapitał intelektualny. Jest on nazywany bogactwem, czy też skarbem organizacji i jest już powszechnie postrzegany jako czynnik napędzający globalną go- spodarkę przyszłości, a jednocześnie jako klucz do sukcesu w XXI wieku. W artykule przedstawiam specyfikę i charakterystykę kapitału intelektualnego oraz modele i metody jego sprawozdawczości. (abstrakt oryginalny)
EN
It is widely accepted that organizations have entered a new era called Knowledge Era and that they are facing a new phase in economic development. It is characterized by prevalence of innovation, especially in high technology, in spread of communication, in new Organizational forms and intangible factors creating added value for companies. Knowledge is now the primary corporate resource and intangibles are now the most important source of competitive advantage for corporations [Andriessen, 2004]. Organizations operate within so called New or Intangible Economy. The main factor that boosts their market value is Intellectual Capital, the new wealth of organizations or the innovative notion of companies' wealth. This article presents specifics and characteristics of the Intangible Era relevant for the development of the companies, the concept of Intellectual Capital and the models and methods of Intellectual Capital reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
5--33
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Abraham T., Sidhu B., The role of R&D capitalisations infirm valuation and performance, University of South Wales, 1997.
 • [2] Amir E. i Lev, B., Value-relevance of Non-financial Information: The Wireless Communications Industry,, Journal of Accounting and Economics", 22: 3-30, 1996.
 • [3] Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of lntangibles, Elsevier Butterworth Heinemann, 2004.
 • [4] Arthur W.B. Increasing returns and the new world of business, Harvard Business Review, July-August, p. 100-109, 1996.
 • [5] Bartch M., Clinch G., Revalued financial, tangible and intangible assets: associations with share prices and non market-based value estimates, Stanford University, 1997.
 • [6] Brennan N. and Connell B., Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implementation, Paper presented at the 23rd Annual Congress of the European Accounting Association, Munich, 2000.
 • [7] Brooking A. Intellectual Capital, London, Thomas Business Press, 1996.
 • [8] Canning J.B., The Economics of Accountancy, Roland Press Company, 1929.
 • [9] Cańibano L., Garcia-Ayuso, M. and Sanchez P., Accounting for Intangibles: A Literature Review, Journal of Accounting Literature", Vol., 19, 102-130, 2000.
 • [10] Collins D., Maydew E., Weiis I., Changes in the value relevance of earnings and book values over the past forty years,, Journal of Accounting and Economics", 1997.
 • [11] Danish Confederation of Trade Unions, Your knowledge - can you book U? Rapport presented on the International Symposium of Measurement and Reporting of Intellectual Capital. June, 1999, Amsterdam, 1999.
 • [12] Dicksee L.R., Goodwill and its treatment in accounts, „Accountant", January, 9, p. 40-48, 1897.
 • [13] Dobija M., Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 46, 1998.
 • [14] Dobija D., Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 553, 2000.
 • [15] Dobija D., „Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw" Warszawa, 2003.
 • [16] Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 • [17] Dzinkowski R. Buried Treasure, „World Accounting Report Financial Times", Issue 2 [4], May, 1999a.
 • [18] Dzinkowski R. Revealed Treasure, „World Accounting Report Financial Times", Issue 2:5 June, 1999b.
 • [19] Eccles R. and Mavrinac S., Improving the Corporate Disclosure Process, Sloan Management Review, Vol. 36 [4]: 11-25, 1995.
 • [20] Edvinson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, „Long Range Planning", 30 [3], 1997.
 • [21] Edvinsson L. and Malone, M. Intellectual Capital; the Proven Way to Establish your Company's Real Value by Measuring its Hidden Brainpower, London, Piatkus, 1997.
 • [22] Ely K., Waymire, G., Accounting standard-setting organizations and earnings relevance; longitudinal evidence from NYSE common stocks, University of Chicago, 1996.
 • [23] Ericsson „Read more about the Cockpit Communicator", www.4ghi.com. 2001.
 • [24] Fazlagić A., Zarządzanie wiedza w praktyce - wycenić niewidzialne, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 10, 2001.
 • [25] Financial and Management Accounting Committee, The Measurement and Management of Intellectual Capital: Ań Introduction. IFAC, September, 1998.
 • [26] Financial Accounting Standards Board [FASB], Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosure, 2001.
 • [27] Fijałkowska J., Ferreira L., Sarmento M., Intangible Economy and Knowledge Era: How Portuguese and Polish Companies Face it, XX IASP World Conference on Science and Technology Selected Presentations. Lisbon, Estoril, 2003.
 • [28] Flamholtz E., A Model for Human Resource Valuation: A stochastic Process with Service Rewards, „The Accounting Review", April, pp. 253-267, 1971.
 • [29] Flamholtz E., Assesing the Validity of a Theory of Human Resources Value: A Field Study, „Empirical Research in Accounting: Selected Studies", Pp. 241-266, 1972a.
 • [30] Flamholtz E., Toward a Theory of Human Resource Value in Formal Organizations, „The Accounting Review", October, pp. 666-678, 1972 b.
 • [31] Flamholtz E. Human Resource Accounting and Effective Organizational Control: Theory and Practice, Los Angeles: Jossey-Bass Publishers, 1987.
 • [32] Francis J. Schipper, K., Have financial statements lost their relevance?, „Journal of Accounting Research, 37 [2]: 319-352, 1999.
 • [33] Garcia-Ayuso M. Monterrey, J. Pińeda C., Empirical Evidence on the Convex Relationship between Prices and Earnings: The Role of Abnormal Earnings in Equity Valuation, „Working Paper", University of Seville, 1997.
 • [34] Goldfinger C., Understanding and Measuring the Intangible Economy: Current Status and Suggestions for Future Research, CIRET, seminar, Helsinki, 1997.
 • [35] Hall B., Bibliometrics and the value of intangibles, University of California at Berkeley, 1998.
 • [36] Haanes K. and Lowendahl. B. The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm. Strategy, Structure and Style, Copenhagen, John Wiley and Sons, 1997.
 • [37] Hand J., Lev, B., Intangible Assets. Values, Measures, and Risks, Oxford University Press, 2003.
 • [38] Hansson B., Personnel Investments and Abnormal Return, „Journal of Human Resource Costing and Accounting", Vol. 2, [2]: 9-29, 1997.
 • [39] Handy C., Beyond Certainty, Hutchinson, London 1995.
 • [40] Hermanson R.H., Accounting for Human Assets, „Occasional paper" No. 14. Bureau of Business and Economic Research, Graduate School of Business Administration, Michigan State University, 1994.
 • [41] Jaglińska Z. Rachunkowość społecznej odpowiedzialności korporacji amerykańskich - bariery rozwoju, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Alicji Jarugowej w 1983 roku w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.
 • [42] James D., The Troubled Language of Accounting Gets Tongue-Tied over Intangibles, „Business Review Weekly, October, 92-4, 1997.
 • [43] Jaruga A., Jaglińska, Z., Nowe spojrzenie na rachunkowość społeczną, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszeni Księgowych w Polsce, Warszawa, nr 2, 1978.
 • [44] Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Zbilansowana karta dokonań, w: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk, 1997.
 • [45] Jaruga A., Rachunkowość zarządcza u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa, Nr 47, 1998.
 • [46] Jaruga A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", 1/2000.
 • [47] Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Łódź, Absolwent SWSPiZ, 2001.
 • [48] Jaruga A., Fijałkowska J. Rachunkowość i zarządzania kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Gdańsk, ODDK, 2003.
 • [49] Jaruga A., Martyniuk T. [red], Komentarz do Ustawy o Rachunkowość. Rachunkowość. MSR. Podatki. ODDK, Gdańsk, 2002.
 • [50] Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Adoption of IAS/IFRS In Poland,: Challenges and Problems, General Accounting Theory Conference, Zakopane, 2005.
 • [51] Kaplan, R., and Norton, D., The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, „Harvard Business Review", January-February, 1992.
 • [52] Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard Translating Strategy into Action., Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1996.
 • [53] Kaplan R., Norton D., Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, „Harvard Business Review", September-October, 2000.
 • [54] Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy Focused Organization: How Balanced corecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001.
 • [55] Kaplan R.S., Norton D.P., Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Measurement, Part l, „Accounting Horizons" vol 15, Nov, March, 2001.
 • [56] Kaplan R., Norton, D., Strategy Maps, Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004a.
 • [57] Kaplan R., Norton, D., Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, „Harvard Business Review", February, 2004.
 • [58] Kerstein J. and Kim S., The Incremental Information Content of Capital Expenditures, „The Accounting Review", No 70: 513-526, 1995.
 • [59] Leak P.D., Goodwill: Its nature and how to value it, „Accountant", January. 81-90,1914
 • [60] Lev B., Intangibles. Management, Measurement, and Reporting, The Brookings Institutions, Washington, 2001.
 • [61] Lev B., Fair market values of R&D-In-Progress, New York University, 1998.
 • [62] Lev B. and Zarowin P., The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, „Journal of Accounting Research", 37 [2]: 353-385, 1999.
 • [63] Likert R., The Human Organization: Its Management and Yalue, New York, McGraw-Hill, 1967.
 • [64] Mortensen J, Eustace C. and Lannoo K., Intangibles in the European Economy. Paper presented at the CEPS workshop on intangibles in the European Economy. Brussel,1997.
 • [65] Norreklit L., Schoenfeld H., M., Resources of the Firm - Creating, „Controlling and Accounting", Kopenhagen 1996.
 • [66] Odiorne G.S., Personnel policy: Issues and practises, Colubus, Ohio, Charles, E. Merrill Books, Inc., 1963.
 • [67] Parkes H., Valuing intelligence: Rethink some fundamentals, „Australian Accountant", Vol. 67, No. 10, p. 28-31, 1997.
 • [68] Paton W., A., Accounting Theory, Chicago, Accounting Studies Press, 1962.
 • [69] Petrash, Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, „European Management Journal", 14 [4], 1996.
 • [70] Prismo, The 2003 European Intangibles Summit, 2003.
 • [71] Ramesh K., Thiagarajan R., Intertemporal decline in earnings response coeficciency, Northwestern University, 1995.
 • [72] Ramboll, The Holistic Company Model, Holistic Operations, www.ramboll.dk. 2001.
 • [73] Roos J.G., Roos N., Dragonetti C. and Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, London, Macmillan Press, 1997.
 • [74] Roslender R. and Dyson J., Accounting for the Worth of Employees, A New Look at an Old Problem, „British Accounting Review", 24: 315, 1992.
 • [75] Roslender R. Accounting for the Worth of Employees: Is the Discipline Finally Ready to Respond to the Challenge?, „Journal of Human Resource Costing and Accounting", Vol. 2 [1]: 9-26, 1997.
 • [76] Ryan J., and Tibbits G., Intangibles - An Alternative View. Australian Accountant. May: 50-52, 1996.
 • [77] Sackmann S., Flamholtz E. and Bullen M., Human Resources Accounting: a State Of the Art Review, „Journal of Accounting Literature", [8]: 235-264, 1987.
 • [78] Schumpeter J., Capitalism, Socialism and the Democracy, 5ch ed., London, George Allen & Unwin, 1942.
 • [79] Scott D.R., Theory of Accounts, New York, Henry Holt Co., 1925.
 • [80] Schoenfeld H.M., Managerial Accounting - Still an Incomplete Approach, Rachunkowość u progu XXI w. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsaw, Publication in the occasion of the jubillee of Honoris Causa of Prof. Alicja Jaruga, 1998.
 • [81] Stewart T., The New Wealth of Organisations, London, Nicholas Brealey, 1997.
 • [82] Stewart T., You think your company's so smart? Prove it, Fortune, Vol. 143, No. 9, p. 188, 2001.
 • [83] Stewart T., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First- Century Organization, Doubleday, Random House Inc, 2003.
 • [84] Sullivan P.H., Value-Driven Intellectual Capital. How to convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, 2000.
 • [85] Sveiby K., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Intangible Assets, San Francisco, Berret-Koehler Publishers, 1997.
 • [86] Sveiby K., Intellectual Capital and Knowledge Management, [available www.sveibv.com.au]. 2001.
 • [87] Tissen R., Andriessen D., Lekanne Deprez F., Yalue-based knowledge management; creating the 21st century company: knowledge intensive, people rich, Amsterdam, Addison-Wesley Longman, 1998.
 • [88] Tollington T., The Steamy Heap, „Management Accounting", 43-44, 1994.
 • [89] Visualizing Intellectual Capital in Skandia - Supplement to Skandia's 1994 Annual Report.
 • [90] Vitale M., Mavrinac C., Hausner M., New Process/Financial Scorecard: A Strategic Performance Measurement System, „Planning Review", Vol. 22, No. 4, p. 21-26, 1994.
 • [91] Wall A., Kirk R., Martin G., Intellectual Capital. Measuring the Immeasurable?, CIMA Publishing, An imprint of Elsevier, Oxford, 2004.
 • [92] Wallman S., The Future of Accounting and Disclosure in the Evolving World: The Need For a Dramatic Change, „Accounting Horizons", Vol. 9, No. 3, p. 81-91, 1995.
 • [93] Wallman S., The Future of Accounting and Financial Reporting. Part II: The Colorized Approach, „Accounting Horizons", 1996.
 • [94] Wayne S., Upton Jr., Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy, „Financial Accounting Series, Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation", No. 219 - A, April, 2001.
 • [95] Wasiel J., Rachunkowość zasobów ludzkich [Human Resources Accounting] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa, nr 7, s. 25 [fragments of Master's Thesis written under the supendsion of Prof. Alicja Jaruga], 1984.
 • [96] Wiig K., Successful Knowledge Management: Does it Exist?, „European American Business Journal", August [available at: www.krii.com1. 1997].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131169134

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.