PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 32 | 36--38
Tytuł artykułu

Cybernetyczne robactwo

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wirusy wakacji nie mają. Cyberprzestępcy, podobnie jak włamywacze do mieszkań, oczekują, że letnia kanikuła osłabi naszą czujność. Aby zachować bezpieczeństwo wystarczy zachować ostrożność. Aktu­al­ną li­stę najgroźniej­szych i naj­bar­dziej szko­dli­wych pro­gra­mów, jakie mo­gą za­gnieź­dzić się w na­szych kom­pu­te­rach i telefo­nach, po­zna­je­my co mie­siąc. Tra­fia­ją tam w róż­ny spo­sób i róż­ny­mi dro­ga­mi. Chro­nią nas przed ni­mi róż­ne za­bez­pie­cze­nia, a jed­nak – naj­czę­ściej z po­wo­du lekceważe­nia przez nas pod­sta­wo­wych za­sad bez­pie­czeń­stwa – tra­fia­ją do sys­te­mu i... ma­my pro­blem. Za­gro­że­nie ta­ki­mi in­fek­cja­mi w le­cie, w okre­sie wa­ka­cyj­nych wo­ja­ży po świe­cie wca­le nie jest mniej­sze, na­to­miast na­sza czujność w tym cza­sie jest wy­raź­nie osła­bio­na, co zdecydo­wa­nie po­tę­gu­je za­gro­że­nie dla na­szych da­nych. Inter­net i bez­prze­wo­do­we sie­ci do­stę­pu są ogrom­nym ułatwie­niem w do­stę­pie do in­for­ma­cji, ale stwa­rza­ją też za­gro­że­nie dla kom­pu­te­ra, któ­rym łą­czy­my się z sie­cią i da­nych, któ­re w nim prze­cho­wu­je­my. Czy pro­gram antywiruso­wy rze­czy­wi­ście wy­star­czy? (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131268993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.