PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1143 Gospodarka - przestrzeń - rozwój | 59--85
Tytuł artykułu

Znaczenie wybranych miast dla rozwoju obszarów przygranicznych

Warianty tytułu
The Meaning of Selected Cities for Cross-Border Area Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zbadano wpływ istnienia dużych i mniejszych miast na terenach przygranicznych i wpływ tych ośrodków miejskich na poziom rozwoju społecznego, mierzony systemem mierników. Ten wpływ był bardzo widoczny. Ogółem w analizie uwzględnionych zostało 20 miast. W większości analizowanych mierników rozwoju społecznego pojawiały się informacje o szczególnym poziomie miernika w mieście.
EN
The study points at the significance of big cities for the level of regional development. The area of research covered the territories close to the country's border. Regardless of the means of identification of the borderland there are big cities belonging to these areas. The question of the settlement network of the country was also taken into account in the introduction to the analysis. The spatial development's level was based on the analysis of the measures. Another set of measures (15) was applied to examine the frontier communes and another one (20) to examine the administrative districts contiguous to the country's border. The set of measures was forced by the GUS's mode of data publication for the units of administrative division of the country. These publications for communes and administrative districts do not always refer to the same issues. Within the border area there were 20 cities identified of 36 - 460 thousand inhabitants. These cities emerge in the discussion of the levels of the particular measures, when the extreme values are being discussed. Big cities then unambiguously influence the assessment of the social development' s level of examined areas. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Barteczek A., Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, Śląsk Opolski, PIN, Instytut Śląski w Opolu, nr spec. (43), Rok XI, 2001.
 • Chojnicki Z., Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego, [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego, t. 2, Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, red. J.J. Parysek, B. Gruchman, AE, Poznań 1998, s. 11.
 • Czeike F., Das Große Groner Wien Lexikon, Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich 1974.
 • Definicje podstawowych pojęć z zakresu demografii, GUS, Warszawa 1979.
 • Die Grenzgebiete Österreichs, Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), Schriftenreihe nr 7, Wien 1975, s. 11.
 • Eser T.W., Regionale Disparitäten in der mittel- und osteuropäischen Ländern und die Osterweiterungsstrategie der Europäischen Union, Zentrum für europäische Studien, Universität Trier 1998, s. 28.
 • Europe's Cities. Community Measures in Urban Areas, European Commision, Luxemburg, s. 4.
 • Europejska karta regionów granicznych i transgranicznych, część I, Prearnbuła, DzU 1993 nr 61, poz. 287.
 • Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, art. 2, par .1.
 • Felderer B., Wirtschaftliche Entwicklung bei schrumpfender Bevolkerung, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-Nowy York-Tokyo 1983, s. 34.
 • Fic D., Rozwój transgranicznej współpracy regionalnej w Europie, [w:] Polityka regionalna - doświadczenia i stan badań, raport nr 20, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1996.
 • Fic M., Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych, materiały z seminarium "Regionalna statystyka transgraniczna", Jachranka 1995.
 • Gminy przygraniczne, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, 1997.
 • Gminy w Polsce w 1996 r., GUS, Warszawa 1998.
 • Heffner K., Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy, PIN, IŚ, Opole 1998, s. 17.
 • Hingel A.J., Co-Development Across EC's External Borders, [w:] Baltic Europe in the Perspective of Global Change, red. A. Kukliński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995, s. 25.
 • Indulski J., Kowaleski J. T., Some Characteristics of the Ethno-Demographic Situation in Lithuania, Latvia and Estonia, "Polish Population Review" nr 12, Warszawa 1998, s. 151.
 • Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej Euroregion Bug, t. 2, Wydawnictwo Norbertinum sp. z o.o., Lublin 1996, s. 24.
 • Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 23.
 • Jelonek A., Regiony demograficzne Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCLXXXV, Kraków 1971, zeszyt 30, Prace Geograficzne, zeszyt 52, Prace Instytutu Geograficznego.
 • Klasik A., Samorządy lokalne jako podmiot polityki restrukturyzacji gospodarki województwa katowickiego, [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego, Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, zeszyt 3, Katowice 1994, s. 177.
 • Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus", [w:] Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, red. J. Kołodziejski, Biuletyn KPZK, zeszyt 176, PAN, Warszawa 1997, s. 39.
 • Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, AE, Wrocław 1999, s.14.
 • Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna, PAN, Warszawa 1985, s. 307.
 • Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, UW, Warszawa 2001, s. 236.
 • Lorych M., Powstanie, działalność i etapy rozwoju drogowego przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą, [w:] Studia porównawcze gospodarki pogranicza polsko-niemieckiego, red. B. Gruchman, F. Walk, AE, Poznań 1997.
 • Mierosławska A., Wspieranie rozwoju regionalnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9/129(XI), s.5.
 • Mirowski W., Morozowa G.F., Migracje do wielkich miast na tle procesów urbanizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Społeczne problemy migracji do wielkich miast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Mirowski, G.F. Morozowa, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 • Molenda J., Podział terytorialny kraju. Podstawowe problemy, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z, Niewiadomski, UW, Warszawa 1992, s. 231.
 • Molendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław 1998, s. 42.
 • Mortimer-Szymczak H., Głos w dyskusji, [w:] Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 127.
 • Niewiadomski Z., Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Difin, Warszawa 2000.
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin: na przykładzie gmin przygranicznych, AE, Poznań 1997, s. 15.
 • Okólski M., Pajestka J., Ludność i gospodarka świata, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 254.
 • Okólski M., Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa, KiW, Warszawa 1988.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 117.
 • Pfaffenberger H., Chassé K-A., Armut in einer ländlichen Region. Zentrum für europäische Studien 29, Universität Trier, Trier 1996, s. 37.
 • Powiaty w Polsce, GUS, Warszawa 2003.
 • Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 1998.
 • Rączaszek A., Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce, AE, Katowice 2002.
 • Rocznik Demograficzny 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975, s. 251.
 • Słaby T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, Warszawa 1994, s. 39.
 • Sokołowski A., Zając K., Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
 • Townsend R., Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić. aby nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju, KiW, Warszawa 1974, s. 33.
 • Trosiak C., Pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej, Uniwersytet A.M., Poznań 1999, s. 21.
 • Ursachen des Geburtenrückgangs - Aussagen. Theorien und Forschungsansätze zum generativen Verhalten, red. M. Wengen, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1979, s. 155.
 • Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, DzU 1990 nr 78, poz. 461.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998 nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, DzU 1972 nr 49, poz. 312.
 • Weber A., Standortwahl und Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union. Schriftenreihe des Zentrums für europäische Studien, Band 36, Universität Trier, Trier 1998, s. 5.
 • Weber E., Gegenstand. Stellung und Aufgaben der Bevölkerungsgeographie, [w:] Probleme der Bevölkerungsgeographie, red. W. Kuls, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1978, s.59.
 • Wingen M., Vorüberlegungen zu einer Typologie familienpolitischer „Grundmuster“, [w:] Leitbilder für Familie und Familienpolitik, red. R. von Schweitzer, Duncker & Humbolt, Berlin 1981, s. 13.
 • Winiarski B., Rozwój regionalny w perspektywie europejskiej, [w:] Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej, red. B. Winiarski, AE, Wrocław 1994, s. 15.
 • www.stat.gov.pl.
 • Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000.
 • Zamojski J.E., Migracje i społeczeństwo, PAN, Warszawa 1995, s. 10.
 • Zdrojewski E.Z., Rozmiary i stopa bezrobocia w układzie nowych województw, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 7, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2001, s. 213.
 • Zimmermann K.F., Economic Theory of Optimal Population, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-Nowy Jork-Londyn-Paryż-Tokio 1989.
 • Znaniecka K., Komunalne podmioty pośrednictwa finansowego, [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego, Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, zeszyt 3, Katowice 1994, s. 163.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131655410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.