PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 661 | 256
Tytuł artykułu

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Determinants of Innovation Processes in Polish Industrial Enterprises in the Context of EU Countries Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest badanie wpływu determinant kształtowania procesów innowacyjnych polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji krajowej gospodarki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono pojęcia i cechy procesów innowacyjnych oraz innowacji. Scharakteryzowano politykę innowacyjną państwa, jej genezę, założenia i ewolucję. Jeden z rozdziałów poświęcono polityce innowacyjnej prowadzonej przez Unię Europejską i wybrane kraje członkowskie (Szwecję, Finlandię, Irlandię, Wielką Brytanię, Niemcy). Na końcu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wysokiej technologii w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
EN
Innovations are one of the key factors concerning the increase of competitiveness of enterprises. Each enterprise, in order to develop, needs innovations: new products, services, technologies, organization systems, innovation of Polish enterprises should increase due to the following factors: Polish access to the EU, developing globalization, spreading science and technology revolution. It will contribute to the growth of Polish economy's competitiveness and the increase of living standard of the citizens. There are many positive and negative processes taking place during the Polish system transformation influencing both the society and economy: increase of unemployment rate, poverty, less money on science, weaker innovation of enterprises, a small number of high-tech enterprises. The innovation increase in enterprises is a method to overcome these negative phenomena. An innovative activity determines the development of economy subjects, shows its position on both state and international market. There are two kinds of factors determining innovation processes in enterprises: external and internal ones. The former involve: state policy, market mechanisms, educational system, science and research potential, a type of a sector and market on which the enterprise acts. These factors depend on specific solutions (especially in Poland: economy in transformation) and, consequently, influence the innovation processes in particular states in different ways. The internal factors involve: material, human and capital resources in an enterprise. The main aim of this paper is to do research on the influence (identification and characteristic) of determinants on innovation processes in Polish industry enterprises within a period of economy's transformation and access to the EU. The following research tasks emerged from the general aim: ordering the terminology connected with innovations and innovation process creating a measure of innovation processes in the examined enterprises identification and selection of innovation processes' determinants establishing a model of relations between determinants and innovation processes defining character, strength and direction of these relations. The author is focused on technological innovations (product and process). Organizational innovations were omitted deliberately. The qualitative and quantitative research was conducted on the group of 46 enterprises of high technology from Poland and chosen states of the 'old EU': Germany, Sweden and Denmark. The enterprises belong to 5 classes of PKD (Statistical Clasisification of Economic Activities): 33, 30, 32, 24.4 i 31. The time span of the research is as follows: 1999-2004. Paper contents was determined by the aim of the paper and the scope of research. Consequently, there are six chapters. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
256
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 2000. New Financial Perspective. Presidency Conclusions. European Council, European Commission, Bruksela-Luksemburg 2000.
 • Anderson M., Karlsson Ch.: Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions. A Critical Review & Assessment. Jönköping International Business School, Jönköping 2002.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria z elementami prognozowania matematycznego i analizy porównawczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1986.
 • Bartosiewicz S.: Prosta metoda doboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu nr 43. Wrocław 1974.
 • Baruk J.: Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne). Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
 • Berliński L.: Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz 2003.
 • Białoń L.: Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym. WPW, Warszawa 1976.
 • Bierfelder W.: Entstehung und Ausbreitung von technischen Neuerungen. W: Von den Bereitschaft zum technischen Wandel. Red. E. Hofmeister, M. Ulbricht. Berlin-München 1981.
 • Blomstrom M., Kokko A., Sjoholm F.: Growth and Innovation Policies for a Knowledge Economy: Experiences from Finland, Sweden and Singapore. Working Paper 156. Stockholm School of Economics, Stockholm 2002.
 • Boguta M., Bylicki A.: Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej. Fundacja im. W. Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice 1998.
 • Bryndza w nauce. "Gazeta Wyborcza" z 23-24.10.2004.
 • Budziński K.: Formy i geneza postępu technicznego. Zeszyty Naukowe UJ nr 4. PAN, Warszawa-Kraków 1974.
 • Caracostas P., Muldar U.: Society. The Endless Frontier. W: Highlights of the 1998 UKBI Questionnaire Survey. Aston Science Park, Birmingham 1998.
 • Chomątowski S.: Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 • Collins Paperback Dictionary. HarperCollins Publishers, London 1995.
 • Cooke Ph.: Planowanie regionalnej sieci innowacyjnej: doświadczenia regionalnej polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w Południowej Walii. W: Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja. PARP, Warszawa 1997.
 • Cooke P., Boekholt P., Todtling F.: The Governance of Innovation in Europe. Printer, London-New York 2000.
 • Czechowski T.: Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii. PWE, Warszawa 1972.
 • Czupiał J.: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. PWN, Warszawa 1988.
 • Dąbrowski J., Koładkiewicz J.: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw. Warszawa 1998.
 • Differentiating Between Cognitive and Sensory Innovativeness, Concepts, Measurement and Implications. "Journal of Business Research" 1990, nr 20.
 • Domaszewicz Z.: Zjechać z bocznego toru. "Gazeta Wyborcza" z 8.11.2004.
 • Dotychczasowy udział polskich zespołów w 6PR, www.mnii.gov.pl.
 • Drucker P.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dworczyk M., Szlasa R.: Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000. GUS, Warszawa 2002.
 • Ekonometria. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
 • Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. Red. B. Guzik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Red. J. Dziechciarz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław, Wrocław 2002.
 • Ekonomika innowacji. Red. J. Czupiał. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Entrepreneur ship in Europe. Commission's Green Paper. COM (2002) 27.
 • Europa von A-Z. Taschenbuch der europäischen Integration. Red. W. Weidenfeld, W. Wessels. Institut für Europäische Politik, Europa Union Verlag GmbH, Bonn 1997.
 • Europejska przestrzeń badań a rzeczywistość: wytyczne dla działalności Unii Europejskiej w dziedzinie badań (2002-2006). COM (2000) 612.
 • Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group Chaired by Wim Kok, November 2004.
 • Fengler Z.: Potencjał firmy a innowacyjność. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 10.
 • Fiedor B.: Teoria innowacji. PWN, Warszawa 1979.
 • Fober I.: Era Eureki w Europie. "Przegląd Techniczny" 2002, nr 18-19.
 • FP6 in brief, http://fp6.cordis.lu/fp6.
 • FP6. Instruments. European Commission, June 2003.
 • Francik A.: Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Francik A., Pocztowski A.: Procesy innowacyjne. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 • Freeman Ch.: The Economics of Industrial Innovation. F. Pinter, London 1982.
 • Freeman Ch.: The Role of Technical Change in National Economic Development. W: Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development. Allen & Unwin, London 1986.
 • FuE-Ausgaben und FuE-Personal in den europaeischen Regionen 1979-1999. "Wissenschaft und Technologie" 2002, nr 2.
 • Fundusze europejskie dla MSP i nauki polskiej. Łukasz Kurpisz, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego. Warszawa 2003.
 • Future Directions of Innovation Policy in Europe. European Commission. "Innovation Papers" 2002, No 31.
 • Gajda J.: Ekonometria praktyczna. Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1998.
 • Gazińska M.: Etapy modelowania ekonometrycznego. W: Ekonometria. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
 • Goldberg I.: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej. Bank Światowy, Departament Rozwoju Sektora Prywatnego i Finansowego, Waszyngton 2004.
 • Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa 1972.
 • Gomułka S.: Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo CASE, Warszawa 1998.
 • Goodman R.A., Lawless M.W.: Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics. Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
 • Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part II. Innovation Policy Trends and Rationalities. Red. P. Koch, J. Oksanen. STEP Report nr 8. Oslo 2003.
 • Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part III. Nordic Innovation Policy Measures, Documents and Government Structures. Red. P. Koch, S. Aanstad. STEP Report nr 8. Oslo 2003.
 • Gordon J.: Jak utorować drogą innowacjom. "Życie Gospodarcze" 1978, nr 31.
 • Green Paper on Innovation. Commission of European Communities [COM (95) 688], December 1995.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Grosse T., Olbrycht J.: Przygotowania do absorpcji funduszy strukturalnych. Ocena podjętych działań i rekomendacje. Analizy i Opinie nr 3. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Kierunki i organizacja badań naukowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami (nauka, technika, zarządzanie). W: Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Grywalska M.: Shannon - irlandzka Dolina Krzemowa. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 5.
 • Guinet J.: National Systems for Financing Innovation. OECD, Paris 1995.
 • Hagen E.: On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins. Chicago 1962.
 • Harman A.J.: The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage. Harvard University Press, Cambridge 1971.
 • Hatzichronoglou T.: Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD, Paris 1996.
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predykant. "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 • Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Hofmeister E.: Innovationsbarrieren. W: Von der Bereitschaft zum technischen Wandel. Siemens Aktiengesellschaft, Berlin-München 1981.
 • Hozer J.: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993.
 • Hozer J., Zawadzki J.: Zmienna czasowa i jej rola w badaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1990.
 • Ileczko B.: Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4.
 • Informationsgesellschaft Deutschland 2006, www.bmwa.bund.de.
 • Innovation in a Knowledge-Driven Economy. The European Commission's Communication. COM (2000)567 final, IX 2000.
 • Innovation Policy in Europe 2002. Innovation Papers, European Commission 2003, No 29.
 • Innovation Policy: Updating the Union 's Approach in the Context of the Lisbon Strategy. COM (2003) 112 final. Brussels 2003.
 • Innovation. Driving Products, Process and Market Change. Red. E. Roberts. Jossey-Bass2001.
 • Innovationspolitik. Mehr Dynamik für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Ministerstwo Kształcenia i Badań, Ministerstwo Gospodarki i Technologii 2002.
 • Innovative Clusters: Drivers of National Innovation System. OECD, Paris 2001.
 • Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej. Red. A.H. Jasiński. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
 • Innowacje. Problemy Zarządzania nr 1. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Innowacyjność przedsiębiorstw. Red. J. Bogdanienko. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • International Monetary Fund: Finland: Selected Issues. IMF Country Report No 1/215. Washington 2001.
 • Investing in Research. An Action Plan for Europe. COM (2003) 226 final/2.
 • Jak zwiększyć zasysanie wiedzy? Rozmowa z K. Krystowskim, wiceministrem gospodarki i pracy. "Gazeta Wyborcza" z 4.10.2004.
 • Jaka polityka naukowa dla Polski. Priorytety badawcze. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2002.
 • Janasz W.: Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
 • Janasz W.: Ewolucja modeli procesu innowacyjnego. "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 • Janasz W.: Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375. Szczecin 2004.
 • Janasz W.: Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J.: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J.: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • Janasz W., Leśkiewicz I.: Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Jasiński A.H.: Innovation in Transition the Case of Poland. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 • Jasiński A.H.: Innowacje i polityka innowacyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Jasiński A.H.: Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania. PZPR ANS IPG, Warszawa 1987.
 • Jasiński A.H.: Postęp techniczny w okresie transformacji. Polskie doświadczenia i perspektywy. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2003.
 • Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1992.
 • Jednolity Akt Europejski. Luksemburg-Haga 1986.
 • Johnston R.: Technical Progress and Innovation. "Oxford Press" 1966, nr 18.
 • Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 1995.
 • Judson A.S.: Manager's Guide to Making Changes. McGraw-Hill, London 1966.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe - metody i techniki. PWE, Warszawa 1999.
 • Kalisiak J.: Nowy produkt. Planowanie i organizacja. PWN, Warszawa 1975.
 • Kalka P.: Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich. Instytut Zachodni, Poznań 1997.
 • Kamm J.B.: An Integrative Approach to Managing Innovation. Lexington, Toronto 1987.
 • Kasperkiewicz W.: Źródła innowacji. Klasyfikacja i charakterystyka. "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1986, t. XXXVI.
 • Kasprzyk S.: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa 1980.
 • Key Figures 2003-2004. European Commission, Directorate General for Research 2003.
 • Kędelski M., Roeske-Słomka I.: Statystyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Kin Z.: Wdrażanie postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. PWE, Warszawa 1973.
 • Kline S.J.: Innovation is not a Linear Process. "Research Management" 1985, nr 4.
 • Kloten N.: Die Transformation von Wirtschaftsordnungen. Tübingen 1991.
 • Koch P., Norgren L., Oksanen J.: Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part I. Summary and Policy Recommendations. STEP Report nr 6. Oslo 2003.
 • Kotarba W.: Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kozioł K.: Identyfikacja przedsiębiorstw wysokiej technologii w województwie zachodniopomorskim. W: Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Kozioł K.: Innowacyjność krajów kandydujących do Unii Europejskiej w świetle badań European Innovation Scoreboard. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375. Szczecin 2004, nr 42.
 • K. Kozioł: Innowacyjność krajów Unii Europejskiej na podstawie rankingu innowacyjności 2005. W Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 446. Szczecin 2007.
 • Kozioł K.: Wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie programów Unii Europejskiej. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Szczecin 2003.
 • Kozioł K., Rudawska L: Supporting the Activity of Polish Small and Medium-Sized Enterprises in the Union Market. W: Together in Europe. Competitiveness of the Acceding Countries on the Common Market of the European Union. West Pomeranian Business School, Szczecin 2004.
 • Kozłowski J.: Polityka naukowa państw OECD. "Sprawy Nauki" 1996, nr 4.
 • Kozłowski J.: Statystyka nauki i techniki, www.kbn.gov.pl.
 • Krzykała F.: Wprowadzenie do socjologii przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1975.
 • Krzysztofiak M.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1984.
 • Krzysztofiak M.: Statystyka. PWN, Warszawa 1981.
 • Kuznets S.: Six Lectures on Economic Growth. Chicago 1959.
 • Loose M.: Parki naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 5.
 • Love J., Roper S.: The Organisation of Innovation: Collaboration, Co-operation and Multinational Groups in UK and German Manufactoring. NIERC 2001.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana. PWE, Warszawa 1996.
 • Luukkainen S.: Industrial Clusters in the Finnish Economy. W: Innovative Clusters: Drivers of National Innovation System. OECD, Paris 2001.
 • Luukkonen T., Halikka S.: Knowledge Creation and Knowledge Diffusion Networks — Impacts in Finland of the EU's Fourth Framework Programme for Research and Development. Tekes, National Technology Agency, Publications of the Finnish Secretariat for EU R & D, 2000/1.
 • Madej Z.: Nauka i rozwój gospodarczy. Warszawa 1970.
 • Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu statystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • Malerba F.: Sectorial system of innovation and production. "Research Policy" 2002, No 31 (2).
 • Mały słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1968.
 • Mansfield E.: The Economics of Technological Change. W.W. Norton and Co., New York 1968.
 • Marciniak S.: Innowacje i rozwój gospodarczy. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Marek S.: Edukacja - krytyczny czynnik długofalowej konkurencyjności. W: Ekonomia w Szczecinie 1946-2001. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Marek S.: Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw. W: Innowacje, konkurencja, kreowanie wartości, struktura kapitału, modele oceny przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375. Szczecin 2004.
 • Marek S., Czerniachowicz B.: Cywilizacyjne uwarunkowania procesów dezintegracyjnych w przedsiębiorstwie. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracje i dezintegracja. Red. H, Jagoda, J. Lichtarski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Martens J. A,. Young J. P: Soviet implementation of domestic inventions —first results. W: Soviet Economy in a Time of Change. US Government Printing Office, Washington 1979.
 • Martin M.: Bariery rozwoju małych firm technologicznych (MFT) w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 4.
 • Matusiak K.B.: Polityka technologiczna i wspieranie przedsiębiorczości w Niemczech. W: Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa. Red. K.B. Matusiak, E. Stawasz. Łódź-Żyrardów 1998.
 • McGowan P.: Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna. W: Praktyka kierowania. Red. D.M. Stewart. PWE, Warszawa 1994.
 • Mizgajska H.: Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Prace Habilitacyjne nr 4. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Mohmen P., Roller L.H.: Complementarities in Innovation Policy. Diskussion Paper FS IV 00-18. Wissenschaftscentrum Berlin, 2000.
 • More Research for Europe. Towards 3% of GDP. Commission's Communication, COM (2002) 499.
 • Moszczyński J.: Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyki z zakresu innowacji technologicznych. KBN, Warszawa 1994.
 • Moszkowicz K.: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk, Poznań 2002.
 • Nas S.: How Innovative is Norwegian Industry? An International Comparison. STEP Group, 1996.
 • Nauka i technika w 2001 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 • Nauka i technika w 2002 roku. GUS, Warszawa 2004.
 • Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym. Red. T. Obrębski, L. Białoń. PWN, Warszawa 1989.
 • Ney B.: Uwarunkowania i kierunki prac rozwojowych w Polsce. W: Strategia rozwoju Polski do roku 2020. T. II. Warszawa 2000.
 • Niedbalska G.: Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 10.
 • Nikodemska-Wolowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • Nowak-Far A.: Globalna konkurencja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw. Red. Z. Cygan. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Obrębski T.: Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Makro- i mikroekonomia - podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Obrębski T.: Elementy polityki przemysłowej. Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
 • Obrębski T., Białoń L., Pietras C., Marciniak S. (red. nauk): Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 • Okoń-Horodyńska E.: Jak budować regionalne systemy innowacji. "Polska Regionów", Warszawa 2000.
 • Oksanen J.: Research Evaluation in Finland - Practices and Experiences, Past and Present. VTT Group for Technology Studies, Working Papers 2000, No 51.
 • Olejniczak K.: Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii, przykłady i zadania. Red. N. Łopińska-Sobczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Osęka M., Wipijewski J.: Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty. PWN, Warszawa 1985.
 • Pajestka Z.: Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa 1975.
 • Parker J.: The Economics of Innovation. The National and Multinational Enterprise in Technological Change. London 1974.
 • Pasieczny L., Więckowski J.: Ekonomika przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1981.
 • Passella E.: Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez -wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Red. M. Klamut. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Pavitt K.: The Inevitable Limits of EU R&D Funding. "Research Policy" 1998, No 27.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1978.
 • Pawłowski Z.: Modele ekonometryczne równań opisowych. PWN, Warszawa 1971.
 • Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Penc J.: Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania. Myślenie o jutrze w jednoczącej się Europie. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2004.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 • Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Piątkowski Z., Sankowski M.: Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Piekarec T., Rot P., Wojnicka E., Popławski W.: Sektor przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce. "Polska Regionów" nr 24. Gdańsk 2000.
 • Pietrasiński Z.: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa 1971.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1977.
 • Podręcznik Oslo. OECD. KBN, Warszawa 1999.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • Podsumowanie programu PHARE 2000. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Podsumowanie uczestnictwa Polski w 5PR UE. "Granty Europejskie" 2003, nr 3.
 • Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategia — modele — postęp techniczny. Red. M. Klamut. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Polityka innowacyjna w Polsce do 2006 roku, jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki. Dokument Ministerstwa Gospodarki, www.mg.gov.pl/portalout/cig_OIS.jsg.
 • Polityka w dziedzinie badań i rozwoju, http://rcie.czest.pl/docs/raport_spoj.
 • Polska na szarym końcu. "Rzeczpospolita" z 27.04.2004.
 • Polskie firmy chcą inwestować. "Gazeta Wyborcza" z grudnia 2004.
 • Pomykalski A.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacje. W: Cz. Glinkowski: Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — między teorią a praktyką. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014. Wrocław 2004.
 • Popławski W.: Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki (studium doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Popławski W.: Szansę małych przedsiębiorstw w przemysłach wysokiej techniki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 4.
 • Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 • Poznańska K.: Badania naukowe w RFN, www.kbn.gov.pl/archiwum.niemcy.
 • Poznańska K.: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Poznański K.: Innowacje w gospodarce kapitalistycznej. PWN, Warszawa 1979.
 • Prange H.: Technology and Innovation Policies in the European System of Multi-Level Governance. Technische Universität München, Technikfolgenabschätzung nr 2. München 2003.
 • Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Przedsiębiorczość w Polsce. MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Public R & D Funding, Technological Competitiveness, Productivity and Job Creation. Red. R. Asplund. ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Publisher, Helsinki 2000.
 • R&D and Collaboration in the Innovation System. "Government Bill" 2002, No 2.
 • R&D and Innovation Statistics. Twelfth EEA Working Party Meeting, Eurostat 2001.
 • Raport Rządowego Zespołu Międzyresortowego ds. JBR. Warszawa 2003.
 • Raport W. Koka oceniający stan realizacji strategii lizbońskiej z 3.XI.2004 roku. "Gazeta Wyborcza" z 4.11.2004.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Red. E. Mączyńska. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 • Review 2000: The Challenge of Knowledge and Know-How. Science and Technology Policy Council, Helsinki 2000.
 • Rogers E.M.: Diffusion of Innovation. The Free Press, New York 1983.
 • Rola innowacji w polityce Unii Europejskiej a 5 Program Ramowy. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, www.mg.gov.pl/struktur/DSG/ index3_sg/5ii_roz2.htm.
 • Romanainen J.: The Cluster Approach in Finnish Technology Policy. W: Innovative Clusters: Drivers of National Innovation System. OECD, Paris 2001.
 • Roper S.: Innovation, Networks and Plant Location: Some Evidence for Ireland. NIERC 1998.
 • Roper S.: Innovation Policy in Israel, Ireland and the UK - an Evolutionary Perspective. Working Paper Series nr 47. Northern Ireland Economic Research Centre, Ireland 2000.
 • Roszkowski W.: Historia Polski 1914-I991. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Rothwell R.: Successful Industrial Innovation. Critical Factors for the 1990's. "R and D Management" 1992, No 22.
 • Rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i diagnoza. Red. M. Białasiewicz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M.: Leksykon integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Science and Technology, the Key To Europe 's Future - Guidelines For Future European Union Policy to Support Research. COM (2004) 353 final, 16.06.2004.
 • Science, Technology and Industry Scoreboard. Towards a Knowledge-Based Economy. Science and Innovation. OECD 2001.
 • Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej. Red. K. Poznańska. SGH, Warszawa 2001.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z.: Mały słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1968.
 • Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1980.
 • Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Some Research Issues. "Government Bill" 1998-1999, No 94.
 • Spruch W.: Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii. PWN, Warszawa 1976.
 • Statistics on Innovation in Europe. Data 1996-1997. Eurostat 2001.
 • Stawasz E.: Innowacje a mala firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Steinberg L., Marklund G.: Swedish National Report to the OECD-Project: Knowledge Flows in National Innovation Systems. NUTEK - Technology Policy Studies. Stockholm 1997.
 • Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, www2.ukie.gov.pl/sl.
 • Strategia zwiększania nakładów na działalność B + R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej. Dokument Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2004.
 • Swedish Industry and Industrial Policy 1994. Swedish National Board for Industrial and Technical Development, Stockholm 1994.
 • Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Red. C. Edquist. Cassel 1997.
 • Szatkowski K.: Istota i rodzaje innowacji. W: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa 2001.
 • Szczurkiewicz T.: Niektóre uwagi krytyczne o ankietach. Zeszyty Naukowe UMK, Filozofia II. Toruń 1968.
 • Szomburg J.: Jaka Europa? Jaka Polska w Europie? "Gazeta Wyborcza" z 3.07.2003.
 • Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. "Śląsk", Katowice 1995.
 • Szultka S.: Uwarunkowania rozwoju nowych technologii w Gdańsku. Znaczenie sektorów wysokich technologii we współczesnej gospodarce. "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2002, nr 3-4.
 • Talaga L.: Własności predyktowe niestacjonarnych procesów regularnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace KEiS nr 14. Szczecin 2003.
 • Technologiepolitik. Dokument Ministerstwa Gospodarki i Pracy, www.bmwa.de/technologiepolitik.
 • Technology, Productivity and Job Creation- Best Policy Practice. OECD, Paris 1998.
 • The First Action Plan for Innovation in Europe. COM (1995) 589.
 • The Lisbon Strategy for Economic, Social and Environmental Reneval, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html.
 • Unger B., Zagler M.: Organizational versus Technological Determinants of Innovation. Vienna University of Economics, Vienna 2000.
 • Urban L.G., Hauser J.R.: Design and Marketing of New Products. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1980.
 • Ustawa o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych z dnia 12.01.1991 roku. DzU 1991, nr 8.
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z 10.09.2004 roku. DzU 2004, nr 238, poz. 2390.
 • Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 26.10.2000 roku. DzU 2000, nr 103, poz. 1100.
 • Vertrag von Amsterdam. Texte des EU- Vertrages und des EG- Vertrages. Europa Union Verlag, Bonn 1998.
 • VI Program Ramowy w skrócie. Materiały szkoleniowe Krajowego Punktu Kontaktowego. Warszawa 2004.
 • Wandelt K.: Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym. PTPN, Poznań 1972.
 • Weife A.: Ekonometria. P WE, Warszawa 1995.
 • Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft - WING. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2003.
 • Westhead P.: R&D Inputs and Outputs of Technology Based Firms Located on and off Science Parks. "R & D Management" 1997, No 27.
 • Whitfield P.R.: Innowacje w przemyśle. PWE, Warszawa 1979.
 • Wiedza a -wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Wielka Brytania: rząd pragnie zachęcić prywatny sektor do finansowania powstających małych i średnich przedsiębiorstw high-tech. "Przegląd Ekonomiczny" 2001, nr 228.
 • Williams R.: UK Science and Technology Policy — Controversy and Advice. "Political Quarterly" 1988, No 59.
 • Wiśniewska J.: Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Witek M.: Metody opisu współzależności cech statystycznych. W: Statystyka. Opis statystyczny. Red. J. Hozer. Szczecin 1998.
 • Wojnicka E.: Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 5.
 • Wojnicka E.: Współpraca w procesie innowacyjnym w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 4.
 • Wprowadzenie do zarządzania małym przedsiębiorstwem. Red. W. Popławski. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1994.
 • Wsparcie badań i rozwoju w Niemczech, www.infoniemcy.pl.
 • Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. Difin, Warszawa 2003.
 • Yearly S.: From One Dependency to Another. The Political Economy of Science Policy in the Irish Republic in the Second Half of the Twentieth Century. "Science, Technology and Human Values" 1995, No 20.
 • Zając K.: Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa 1994.
 • Zajączkowski M.: Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej. Economicus, Szczecin 2003.
 • Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
 • Zatoński D.: Agencja wypadła z gry. "Przegląd Techniczny" 2002, nr 15-16.
 • Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku. Warszawa 2000.
 • 2002 European Innovation Scoreboard. Commission Staff Working Paper, SEC (2002) 1349. Brussels 2002.
 • 2003 European Innovation Scoreboard. SEC (2003) 1255. Brussels 2003.
 • http://fp6.cordis.li/instruments.htm.
 • http://trendchart.cordis.lu/Scoreboard2002/indicators.
 • http://www.cbmtest.com.pl.
 • http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/innobarometer.htm.
 • http://www.cordis.lu/irc/home.
 • http://www.fnp.org.pl/programy.
 • http://www.innovating-regions.org.
 • http://www.innowacje.org.pl.
 • http://www.irc.org.pi.
 • http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/cost.
 • http://www.mnii.gov.pl.
 • http://www.parp.gov.pl.
 • http://www.parp.gov.pl/phare2000/innowacje.
 • http://www.step.no.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131817469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.