PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 160
Tytuł artykułu

Analiza ekonomiczno-przestrzenna

Warianty tytułu
Economics and Spatial Analysis.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono przedmiot analizy przestrzenno-ekonomicznej, kwestie podstawowej jednostki badawczej w przestrzennej analizie ekonomicznej oraz dobór zmiennych do badania. Przedstawiono zagadnienia badań taksonomicznych w gospodarce przestrzennej oraz tradycyjne badania taksonomiczne w analizie ekonomiczno-przestrzennej (metodę Czekanowskiego, taksonomię wrocławską, metodę średnich arytmetycznych i Mc Quittty'ego). Zaprezentowano również przykłady zastosowania metod taksonomicznych do analizy statystycznej i przestrzennej małych miast województwa śląskiego i konkurencyjności tego województwa.
EN
In this paper economics and spatial analysis was discussed. Basic research unit in economics and spatial analysis was presented. Problems of taxonomic researches in spatial economy and traditional taxonomic researches in economics and spatial analysis were showed (method of Czekanowski, Mc Quitty). Also examples of using taxonomic methods in statistical and spatial analysis of small cities of the silesian voivodeship were described. (KZ)
Rocznik
Strony
160
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analyse economiąue spatiale. Ed. C. Ponsard. Wydanie polskie: Ekonomiczna analiza przestrzenna. Red. B. Gruchman. AE, Poznań 1992.
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji -- przewodnik metodyczny. Red. S. Mynarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
 • Borys T.: Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 284, seria - Monografie i Opracowania nr 25, Wrocław 1984.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • Chomątkowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 • Chudy K., Wierzbicka M.: Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. Referat przygotowany na konferencję "Przemiany strukturalne - Przedsiębiorczość - Konkurencyjność Miast i Regionów". Ustroń 14-16 listopada 2001.
 • Filipiak K.: Ocena wykorzystania potencjału rolnictwa w ujęciu regionalnym. "Wieś Jutra" 2006, nr 6.
 • Frankowski Z.: Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach przestrzennych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa 1991.
 • Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
 • Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
 • Grabiński T.: Metody taksonometrii. AE, Kraków 1992.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 • Harańczyk A.: Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast polski. W: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów. Red. K. Szołek. Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Harasim A.: Wskaźniki stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. "Wieś Jutra" 2006, nr 6, s. 24-25.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 15.
 • Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Jakubowicz E.: Podstawy metodologiczne geografii usług. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993.
 • Jażdżewska L: Statystyka dla geografów. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Jażewska J.: Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku. "Przegląd geograficzny" 2006. T. 78, z. 4, s. 561-574.
 • Klasyfikacja i analiza danych: Problemy teoretyczne. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. AE, Wrocław-Jelenia Góra-Wrocław 1998.
 • Kostrubiec B.: Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne. Prace geograficzne nr 93.IG PAN, Wrocław-Warszawa 1972.
 • Kostrubiec B.: Łańcuch algorytmów w procedurze regionalizacji. W: Metody taksonomii w geografii. PAN, Oddz. w Poznaniu. Seria: Geografia. T. V. PWN, Poznań 1980, s. 101-111.
 • Kosturbiec B.: Taksonomia numeryczna w badaniach geograficznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1982.
 • Kramer J.: Badania rynku w ujęciu przestrzennym. AE, Katowice 1995.
 • Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kukuła K.: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 • Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J.: Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi. "Przegląd geograficzny" 2000. T. 78, z. 4, s. 515-536.
 • Mc Quitty L.L.: Elementary linkage analysis for isolating orthogonal and obliąue types and typal relevavancies. W: "Educational and Psychological Measurement" 1957, nr 17.
 • Metody badania usług rynkowych. Red. K. Zając. PWE, Warszawa 1982.
 • Michalski T.: Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Młodak A.: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa 2006.
 • Namyślak B.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów w Polsce. Praca doktorska napisana w Zakładzie Geografii Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Łobody. Wrocław 2003.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PAN. Komitet Statystyki i Ekonometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292. Seria: Monografie i opracowania, nr 29. Wrocław 1985.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Górecki T.: Metody badań przestrzenno- Ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (20). Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2005, s. 91-102.
 • Olejniczak K.: Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne nr 2(12). Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L.: Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979. Studia KPZK PAN. T. 69.
 • Pawłowicz L.: Wybrane metody taksonomii numerycznej. Cz. 1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988.
 • Piasecka K.: Wpływ aglomeracji miejskich na sytuację społeczno-gospodarczą powiatów dolnośląskich. W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu. Red. K. Szołek. Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Pluta W: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1977.
 • Polityka regionalna państwa - pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych. Red. J. Szomburg. IbnGR, Gdańsk 2001.
 • Rauziński R.: Zastosowanie metody taksonomicznej do regionalizacji demograficznej o charakterze regionalnym i przestrzennym. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1975.
 • Runge J.: Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 • Runge J.: Zmiany strukturalne w procesie urbanizacji demograficzno-społecznej województwa katowickiego w latach 1975-1995. "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 7.
 • Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Sokołowski A.: Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe - Kraków, 29-30 października 2003 r. StatSoft Polska, 2003.
 • Strahl D.: Klasyfikacja jednostek terytorialnych NUTS 3 w aspekcie kryteriów wyodrębniania "obszarów wsparcia". "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • Strahl D., Markowska M.: Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów. W: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery. "Biuletyn KPZK PAN" 2004, z. 214.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1990.
 • Strahl D.: Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 • Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w granicznym systemie referencyjnym. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1.
 • Strijker D., Deinum T.: Relative welfare differences in the EU. W: Development issues and strategies in the new Europe. Ed. Tykkylainen M. Aldershot 1992.
 • Strojny J.: Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 7.
 • Strojny J.: Poziom rolniczej produkcji roślinne krajów UE. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 4.
 • Sytuacja społeczna Dolnego Śląska. Red. W. Ostasiewicz, Z. Pisz. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Opole 2000.
 • Szczotka F.A.: Podstawy taksonomii numerycznej. "Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk" 1976, z. 17.
 • Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Red. D. Strahl. AE, Wrocław 1999.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2000.
 • Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji. Red. J. Dzieciuchowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Walesiak M.: Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych. "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 10.
 • Zastosowania metod taksonomicznych. Red. T. Borys, M. Walesiak. AE, Wrocław-Jelenia Góra-Wrocław 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134164099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.