PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 3 | 311--340
Tytuł artykułu

Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

Warianty tytułu
The Concept of Clusters as the Regulatory Framework of Firms' Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozwiniętych gospodarkach rynkowych działanie „mechanizmu cenowego” obudowane jest funkcjonowaniem różnego typu rozwiązań instytucjonalnych, które wspierają i uzupełniają regulacyjną rolę neoklasycznego systemu cen, zamiast ograniczania roli rynku. Szczególnym przypadkiem jednoczesnego wzajemnego przenikania się relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych jest koncepcja klastrów. W artykule podjęto próbę rekonstrukcji najważniejszych elementów koncepcji klastrów Najpierw zaprezentowano jej genezę, ze szczególnym uwzględnieniem związków z teorią regulacji gospodarki. Następnie przedstawiono definicje, atrybuty i typologie oraz kryteria identyfikacji klastrów. Przeprowadzone rozważania wydają się potwierdzać, że koncepcja klastrów stanowi uzupełnienie brakującego elementu ekonomii neoklasycznej i rozbudowanie ważnego wątku nowej ekonomii instytucjonalnej – wprowadza do analizy element zaufania do partnerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The developed market economies exploit 'the price mechanism' being assisted by the operation of various institutional instruments and measures which rather support and complement the regulatory role of the neoclassical price system than limit the influence of the market. A specific form of the mutual interplay of competitive and cooperative relations is the concept of clusters. The article attempts to reconstruct the most important elements of this concept in relation of the economic role of clusters to the theory of regulation. We present the origins and the relevant definitions of clusters, their attributes and typologies, as well as the criteria of their identification. The results of our enquiries seem to support the thesis that the concept of clusters can be regarded as an important complement of neoclassical economic theory and as an extension of the new institutional economics thanks to the introduction of another dimension, viz. of the element of trust. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
311--340
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Amendoa G., Guerrieri P., Padoan P.C., International Patterns of Technological Accumulation and Trade, "Journal of International and Comparative Economics" 1992, vol. 1.
 • Anderson G., Industry Clustering for Economic Development, "Economic Development Review" 1994, vol. 12, nr 2.
 • Archibugi D., Pianta M., The Technological Specialisation of Advanced Countries. A Report to EEC on International Science and Technology Activities, Dorddrecht, Boston, London 1992, za: Steinle C, Schiele H., When Do Industries Cluster? A Proposal on How to Assess an Industry's Propensity to Concentrate at a Single Region or Nation, "Research Policy" 2002, vol. 31, nr 6.
 • Aspers P., The Economic Sociology of Alfred Marshall, "American Journal of Economics and Sociology" 1999, vol. 58.
 • Barnes T.J., Industrial Geography, Institutional Economics and Innis, w: Barnes T., Gertler M. (eds.), The New Industrial Geography: Regions, Regulation and Institutions, Ro-utledge, London 1999.
 • Becattini G., Italian Industrial Districts: Problems and Perspectives, "International Studies of Management and Organization" 1991, vol. 21, nr 1.
 • Biec A.B., Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa 1988.
 • Birkinshaw J.M., Hood N., Foreign Investment and Industry Cluster Development: The Characteristics of Subsidiary Companies in Different Types of National Industry Cluster, "SIBU Working Paper" 13, University of Strathcklyde, Glasgow 1997, za: Peters E., Hood N., Implementing the Cluster Approach, " International Studies of Management and Organization" 2000, vol. 30, nr 2.
 • Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Brusco S., The Emillian Model: Productive Decentralization and Social Integration, "Cambridge Journal of Economics" 1982, vol. 6, nr 2.
 • Cooke P., Knowledge Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage, Routled-ge, London 2002.
 • DeBresson C, Why Innovative Activities Cluster, w: Economic Interdependence and Innovative Activity. An Input-Output Analysis, red. C. DeBresson, Cheltenham, Brookfield 1996, za: Steinle C., Schiele H., When do Industries Cluster? A Proposal on How to Assess an Industry's Propensity to Concentrate at a Single Region or Nation, "Research Policy" 2002, vol. 31, nr 6.
 • DTI, Business Clusters in Uk - a First Assessment, Ministry of Science, London 2001, za: T. Brodnicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Durkheim E., De la Division du Travail Social, Paris 1973.
 • Dworzecki Z., Żlobińska A., Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa 2002.
 • Eisenstadt S.N., Social Change, Differentiation and Evolution, w. System, Change and Conflict. A Reader in Contemporary Sociological Theory, red. N.J. Demerath, R.E. Peterson, Free Press, New York 1967.
 • Enright M.J., The Globalization of Competition and the Localization of Competitive Advantage: Policies Toward Regional Clustering, w: The Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development, red. N. Hood, S. Young, Macmillan, London 1999, za: E. Peters, N. Hood, Implementing the Cluster Approach, "International Studies of Management and Organization" 2000, vol. 30, nr 2.
 • Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commission - Enterprise Directorate General, Brussels 2003.
 • Fabiani S., Pellegrini G., Un'analisi quantitative delia imprese nei distretti industńali italia-ni: redditvita, produttivita e costo del lavoro, "L'lndustria. Rivisita di economia e politi-ca industrial" 1998, vol., 19, za: C. Steinle, H. Schiele, When do Industries Cluster? A Proposal on How to Assess an Industry's Propensity to Concentrate at a Single Region or Nation, "Research Policy" 2002, vol. 31, nr 6.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.J., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge Mass. 1999.
 • Gertler M.S., Implementing Advanced Manufacturing Technologies in Mature Industrial Regions: Towards a Social Model of Technology Production, "Regional Studies" 1993, vol. 27, nr 7.
 • Gordon I.R., McCann P., Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks, "Urban Studies" 2000, vol. 37.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej, AE Poznań, Poznań 1995.
 • Gramsci A., Selections from the Prison Notebooks, Lawrence and Wishart, London 1971.
 • Granovetter M., The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology" 1973, vol. 78.
 • Halimana C.M., Sverisson Ä., Light Engineering Networks and Structural Adjustment in Zimbabwe, w: Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, red. A. Sverisson, M.P. van Dijk, Macmillan, Basingstoke 2000.
 • Hockuba Z., Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna, "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Hodgson G., The Democratic Economy. A New Look at Planning, Market and Power, Penguin, Harmondsworth 1984.
 • Hoover E.M., The Location of Economic Activity, Harvard University Process, Cambridge, Mass. 1948.
 • Isaksen A., Regional Clusters and Competitiveness: the Norwegian Case, "European Planning Studies" 1997, vol. 5, No. 1.
 • Isacson M., Magnuson L., Proto-industrialisation in Scandinavia: Craft Skills in the Industrial Revolution, Berg Publishers, Lemington Spa 1987.
 • Isard W., Kuenne R.E., The Impact of Steel Upon the Greater New York-Philadelphia Industrial Region, "Review of Economics and Statistics" 1953, vol. 35.
 • Jarillo J.C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth-Heine-mann, Oxford 1995.
 • Johansson B., Economic Networks and Self-Organization, w: Regions Reconsidered, red. E.M. Bergman, G. Maier, F. Tödtling, Mansell, London 1991.
 • Johansson B., Karlsson G, Geographical Transaction Costs and Specialization Opportunities of Small and Medium-Sized Regions: Scale Economies and Market Extension, w: Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, B. Johansson, C. Karlsson, R.R. Stough, Springer Verlag, Berlin 2001.
 • Karlsson Ch., Johansson B., Stough R., Industrial Clusters and Inter-Firm Networks: An Introduction, w: Industrial Clusters and Inter-Firm Networks, red. B. Johansson, C. Karlsson, R.R. Stough, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, Mass. 2005.
 • Ketels Ch., The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments, Prepared for NRW Conference on Clusters, Duisburg, Germany, 5 grudnia 2003.
 • Klapwijk M., Rural Industrial Clusters in Central Java, Indonesia, Vrije Universiteit, Amsterdam 1997, za: M.P. van Dijk, Ä. Sverisson, Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development" 2003, lipiec-wrzesień, vol. 15.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Mass. 1991.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, PWN, Warszawa 1965.
 • Malinowski A.A., Problemy ogólnej teorii systemów i ich znaczenie w biologii, w: Problemy metodologu badań systemowych, red. S. May, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
 • Malmberg A., Maskell P., Towards an Explanation of Regional Specialisation and Industry Agglomeration, "European Planning Studies" 1997, vol. 5, nr 1.
 • Marshall A., Elements of Economics, Macmillan, London 1932.
 • McCann P., Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • McCornik D., Industrial District or Garment Ghetto_ Nairobi's Mini-manufacturers, w: Enterprise Clusters and Networks in Developing Countries, red. M.P. van Dijk., R. Rabel-lotti, Frank Cass., London 1997, za: M.P. van Dijk, Ä. Sverisson, Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-wrzesień 2003, vol. 15.
 • Meyer-Stamer J., Adjusting to an Opening Economy: Three Industrial Clusters in Brazil, w: Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, red. Ä. Sverisson, M.P. van Dijk, Macmillan, Basingstoke 2000.
 • Moses L, Location and the Theory of Production, "Quarterly Journal of Economics" 1958, vol. 78, nr 2.
 • Mumford L., Technics and Civilization, Routledge&Kegan Paul, London 1962.
 • Ohlin B., Inter-regional and International Trade, Harvard University Process, Cambridge, Mass., Problemy metodologii badań systemowych, Wydawnictwo Naukowo-Technicz-ne, Warszawa 1933.
 • Patel P., Pavitt K., Large Firms in Production of the World's Technology: an Important Case of Non-globalisation, "Journal of International Business Studies" 1991, vol. 22, nr 1.
 • Patel P., Vega M., Patterns of Internationalisation of Corporate Technology: a Location vs. Home Country Advantages, "Research Policy" 1999, vol. 28.
 • Pedersen P.O., Clusters ofEnterpńses Within Systems of Production and Distribution: Collective Efficiency and Transaction Costs, w: Enterprise Clusters and Networks in Developing Countries, red. M.P. van Dijk, R. Rabellotti, Frank Cass., London 1997, za: M.P. van Dijk, Ä. Sverisson, Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-wrzesień 2003, vol. 15.
 • Peters E., Hood N., Implementing the Cluster Approach, "International Studies of Management and Organization" 2000, vol. 30, nr 2.
 • Polanyi K., The Great Transformation, Beacon, London 1957.
 • Porter M.E., The Competetiive Advantage of Nations, Macmillan, London 1988.
 • Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, nr 1.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, P WE, Warszawa 2001.
 • Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi, PWN, Warszawa 1990.
 • Pyke F., Sengenberger W., Industrial Districts and Local Economic Regeneration, International Institute of Labour Studies, Geneva 1992, za: M.P. van Dijk, Ä. Sverisson, Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-wrzesień 2003, vol. 15.
 • Quah D., ICT Clusters in Development: Theory and Evidence, "EIB-Papers" 2001, vol. 6.
 • Rabelotti R., Is there an "Industrial District Model"? Footwear Districts in Italy and Mexico Compared, "World Development" 1995, vol. 23, nr 1.
 • Rabellotti R., External Economies and Co-operation in Industrial Districts: A Comparison of Italy and Mexico, Macmillan, Basingstoke 1997.
 • Richardson G.B., The Organization of Industry, "The Economic Journal" 1972, vol. 82.
 • Rosenfeld S., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, vol. 5, nr 1.
 • Sandee H., Rietveld P., Innovation in Roof Tile and Copper Craft Clusters in Indonesia, w: Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, red. Ä. Sverisson, M.P. van Dijk, Macmillan, Basingstoke 2000.
 • Saxenian A., Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge 1994, za: S. Rosenfeld, Bringing Business Cluster into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1977, vol. 5, nr 1.
 • Schmitz H., Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of a Supercluster, Discussion Paper 331, Institute of Development Studies, Brighton 1996.
 • Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1934.
 • Scott A.J., New Industrial Spaces, Pion, London 1988.
 • Scranton P., Endless Novelty: Speciality Production and American Industrialisation 1865-1924, Princeton University Press, Princeton 1997.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, PWE, Warszawa 1954.
 • Sölvell Ö., Lindquist G., Ketels Ch., Cluster Navigators Ltd., Cluster Building - A Toolkit, Ivory Tower, Stockholm 2003.
 • Steinle G, Schiele H., When do Industries Cluster? A Proposal on How to Assess an Industry's Propensity to Concentrate at a Single Region or Nation, "Research Policy" 2002, vol. 31, nr 6.
 • Sternberg R., Technologiepolitik and High-Tech Regionen - ein internationaler Vergleich, LIT Verlag, Münster, Hamburg 1995.
 • Sverisson A., Evolutionary Technical Change and Flexible Mechanization: Entrepreneur-ship and Industrialization in Kenya and Zimbabwe, Lund University Press, Lund 1993.
 • Sverisson Ä., Enterprise Networks and Technological Change: Aspects of Light Engineering and Metal-working in Accra, w: Enterprise Clusters and Networks in Developing Countries, red. M.P. van Dijk, R. Rabellotti, Frank Cass., London 1997, za: van Dijk M.P., Sverisson A., Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-sierpień 2003, vol. 15.
 • Sverisson A., Economic Cultures and Industrial Development in the South, w: Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, red. A. Sverisson, M.P. van Dijk, Macmillan, Basingstoke 2000.
 • Sverisson A., Technological Development in Networked SME Clusters, w: Private Sector Promotion in Developing Countries, Institute of Development Studies, red. T. Pyetilä, Helsinki 2001, za: van Dijk, Sverisson Ä., Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-sierpień 2003, vol. 15.
 • Takeuchi J., The Role of Labour-intensive Sectors in Japanese Indutrialization, United Nations University Press, Tokyo 1991.
 • van Dijk M.P., Sverisson A., Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-wrze-sień 2003, vol. 15.
 • Visser E.J., Structural Adjustment and Cluster Advantages: a Case from Pern, w: Enterprise Clusters and Networks in Developing Countries, red. M.P. van Dijk, R. Rabellotti, Frank Cass., London 2000, za: M.P. van Dijk, Ä Sverisson., Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", lipiec-sierpień 2003, vol. 15.
 • Wahlley J., den Hertog P., Cluster, Innovation and RTOs -A Synthesis of the Findings from the RISE Cluster Studies, University of Strathclyde, Dialogic, Glasgow 2000, za: T. Bro-dzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiostwa, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Waits M.J., The Added Value of the Industry Cluster Approach to Economic Analysis. Strategy Development, and Service Delivery, "Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, nr 1.
 • Weber A., Über den Standort von Industrien, w tłumaczeniu: C.J. Friedrich, Alfred We-bers's Theory and the Location of Industries, Chicago IL, University of Chicago Press 1929.
 • Wehrli H.P., Jüttner U., Beziehungsmarketing in Wertsystemen, "Marketing ZFP" 1996.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
 • World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialisation, red. C. Sa-bel, J. Zetlin, Cambridge University Press, London 1997.
 • Yamazaki M., Innovations in Japan's Community-Based Industries: A Case Study, Asian Productivity Organisation, Tokyo 1981.
 • Young S., Hood N., Peters E., Multinational Enterprise and Regional Development, "Regional Studies" 1994, vol. 28, nr 7.
 • www.rtsinc.org, 07.02.2005
 • www.klasterv.pl. 10.02.2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135306937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.