PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 41--57
Tytuł artykułu

Unowocześnianie systemu raportowania w spółkach publicznych kreatorem bogactwa akcjonariuszy

Warianty tytułu
How Range and Quality of Reporting to Investors Creates the Stockholders' Wealth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji użytecznych szerokiemu kręgu odbiorców, a w szczególności akcjonariuszom. Interesariusze zewnętrzni, jako że nie mają dostępu do wewnętrznych danych o działalności jednostki, informacji tych poszukują w publikowanych raportach rocznych i okresowych. Wysoka jakość i rzetelność systemu raportowania stanowi nie tylko podstawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale wpływa także na zwiększenie wiarygodności i lepsze postrzeganie spółki przez otoczenie. W niniejszym artykule omówiono podstawowe czynniki stanowiące zagrożenie dla rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych oraz wskazano główne drogi zwiększenia przydatności decyzyjnej publikowanych raportów. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom corporate governance i kontroli wewnętrznej, jako jednym z ważniejszych sposobów doskonalenia systemów ochrony interesariuszy, zwłaszcza inwestorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The basic aim of financial reporting is delivering reliable and credible information useful for the wide range of recipients, in peculiarity stockholders. External stakeholders, as they have no access to internal data about activity of the company, they seek information in published year to year and periodical reports. The high quality and reliability of the reporting system is not only basis of safety of economic turn, but it also influences the enlargement of the credibility and the better perception of the company by surroundings. In this article the basic factors making up threat for reliability and credibility of the financial reporting as well as the main ways of enlargement of decision usefulness are presented. Separate chapter was dedicated to corporate governance and internal control, as they are very important ways of improvement systems of stakeholders protection, especially investors.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--57
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Baran W., Stanisz B., (2005), Wewnętrzne mechanizmy kształtowania wiarygodności informacji finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, red. B. Micherda, Kraków.
 • Bela A., Boleslawska E., (2005), Oszustwa Finansowe. Podręcznik Audytora, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.
 • Deloitte, (2005), "Nadużycia gospodarcze w polskich firmach - wyniki badania sondażowego 2004/2005.
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, (2004), Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance, Warszawa.
 • Eccles R. G., Herz R. H., Keegan E. M., Phillips D. M. H., (2001), The ValueReporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, Wiley.
 • Furtek M., Jurcewicz W., (2002) Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 6.
 • Green Paper for Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, European Communities (www.europa.eu.int).
 • Greser J., (2005), Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, "Gazeta IT" nr 9 (39).
 • Howell R. A., (2005), Jak usprawnić raportowanie finansowe, "CFO Magazyn Finansistów" nr 2.
 • Kochanek T., (2005), Co sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu firmy w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech?, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 11.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych IF AC wydany przez Międzynarodową Federację Księgowych (2001).
 • Kodeks Nadzoru Korporacyjnego, Polskie Forum Corporate Governance, zespół redakcyjny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Kosierkiewicz K., (2004), "Epoka postenronowska" - kryzys kapitalizmu inwestorskiego? Działania naprawcze i próby uszczelnienia systemu, referat na konferencję "American Economic Way", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Micherda B., (2005), "Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, red. B. Micherda, Kraków.
 • Międzynarodowy Standard Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, (2003), The Institute of Internal Auditors.
 • MSRF 240 "Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości popełnienia oszustwa1'1 (2005), w: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, SKwP, Warszawa.
 • NAO, (1995) Financial Audit Manual, September.
 • Norma nr l wykonywania zawodu biegłego rewidenta "Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych".
 • Palczyńska - Gościniak R., Gościniak K., (2005), Dezyderaty sekcji 404 SOX i ich wpływ na prace biegłego rewidenta, w : Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, red. B. Micherda, Kraków.
 • Pałczyńska - Gościniak R., (2005), Problematyka analizy finansowej w obradach XXVI i XXVII Kongresu E AA, w : Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Hamrol, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Pałczyńska - Gościniak R., Gościniak K., (2004), Aktywa bilansowe jako informacja na rynku kapitałowym, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 • Public Sector Accounting and Auditing - Study Text, (1990), The Association of Accounting Technicians, BPP Publishing Ltd.
 • Rowden J., (2005), Sarbanes-Oxley two years on, "World Watch", Issue 1.
 • Sarbanes-Oxley Act, Wikipedia, the free encyclopaedia. www.en.wikipedia.org.
 • SFAC 1 " Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises", (2004) w: GAAP 2005, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, (2004), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • SFAC 2 "Qualitative Characteristics of Accounting Information", (2004) w: GAAP 2005, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, (2004), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Skoczyłaś W., (2005), Potrzeba i kierunki rozszerzania zakresu sprawozdawczości finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Summary of Sarbanes-Oxley Act of 2002 (www.aicpa.org).
 • Świderska M., Swiderska G. K., (2005), Oczekiwania inwestorów a zakres informacji ujawnianej w raporcie rocznym, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, red. B. Micherda, Kraków.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M., Poptawski W., (2003), Rynek standardów ładu korporacyjnego, "Gazeta Bankowa" nr 11.
 • Thomas A., (2005), Are investors kept informed?, "World Watch" Issue l.
 • Winiarska K., (2005), Audyt wewnętrzny jako element corporate governance, w: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, red.: Kardasz A, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1079, Wrocław.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania Í prezentacji sprawozdań finansowych, (2004), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138160415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.