PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 | 32--38
Tytuł artykułu

Pozbawienie pracownika stanowiska kierowniczego w trybie wypowiedzenie zmieniającego

Autorzy
Warianty tytułu
Depriving Worker of Managerial Position Under the Modyfying Notice Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca kierownicza jest szczególnym rodzajem pracy ukształtowanym w wyniku społecznego podziału pracy. Pracodawcy stawiają kierownikom wyższe wymogi oraz formułują wobec nich oczekiwania związane z zarządzaniem i osiąganiem efektów kierowanej jednostki, wydziału, działu itp. Pomimo specyfiki pracy kierowniczej brak jest odrębnych regulacji dotyczących zmiany lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zajmującym stanowisko kierownicze. W tej sytuacji zasadnicze znaczenie należy przypisać wykładni wypowiedzenia uzasadnionego warunków pracy lub płacy dokonywanej przez Sąd Najwyższy, za pomocą której orzecznictwo stara się wypełnić istniejącą lukę. Autor omawia wybrane, najbardziej charakterystyczne przyczyny uzasadniające pozbawienie pracownika stanowiska kierowniczego w trybie wypowiedzenia zmieniającego, takie jak brak przydatności zawodowej do pełnienia funkcji kierowniczej, utrata zaufania, długotrwała usprawiedliwiona nieobecność w pracy oraz zmiany organizacyjne dotyczące sposobu zarządzania jednostką organizacyjną. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego daje podstawę do sformułowania wniosku, że w stosunku do pracowników zajmujących tego typu stanowiska nastąpiło daleko idące "uelastycznienie" rozumienia przyczyny uzasadniającej dokonanie wypowiedzenia. Przyjęto mianowicie, że kryteria ocen przyczyn wypowiedzenia muszą być w stosunku do kierowników "ostrzejsze", co w zasadzie nie ma oparcia w przepisach obowiązującego prawa, a wynika jedynie z pozaprawnych ustaleń dotyczących charakteru pracy kierowniczej i oczekiwań z nią związanych. Skutkiem wspomnianego "uelastycznienia" jest faktyczne zmniejszenie powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym pracowników na stanowiskach kierowniczych w porównaniu do pozostałych pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The managerial job is the particular kind of work, shaped as the result of a social division of work. The employers face those employees with higher requirements, and set forth different expectations related to the management and achievement the effects by the department administered by them. The author's goal is to define a concept of an employee at the managerial position, and to determine closer characteristics of the managerial work. Despite unquestionable specificity of the managerial job, there is a lack of separate regulations concerning modification or dissolution of an employment contract with an employee occupying a managerial position, regardless of the position of this post in the management hierarchy of the working place, this concerns also a notice of the work and wages terms arising from the indefinite duration (employment) contract. In this situation, the fundamental significance should be ascribed to the Supreme Court's interpretation of the justifiable notice of the terms of work or wages, whereby jurisdiction tries to fulfill a legal loophole. In the light of the Supreme Court's case law, selected, the most typical grounds justifying notice from the managerial position, under the modifying notice process, were analyzed, especially: the lack of the professional usefulness to fulfill the managerial function, the loss of confidence, the prolonged excused absence, and the organizational changes concerning the manner of the department's management. The analysis of the selected case law warrants the conclusion that in the relation to the managerial staff a great "flexibility" of understanding the reason justifying the notice took place. It was accepted that the criteria of dismissal of the managers have to be "stricter", which actually does not have basis in the binding law, and it is derived from the extralegal determinations concerning managerial work and the expectations connected with it. As a result of mentioned "elasticity" actual common protection from the notice changing the employees at the managerial positions, comparing with other employees, decreased. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • T. Bińczycka-Majewska, Zmiana treści umownego stosunku pracy. Warszawa 1985.
 • B. Bury. Podporządkowanie pracownika, "Państwo i Prawo" 2006, nr 9, s. 58-59.
 • T. Duraj, Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 6, s. 21.
 • M. Gersdorf-Giaro, Zawarcie umowy o pracę, Warszawa 1985, s. 201.
 • Z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy - część I, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 5, s. 23
 • U. Jackowiak, Utrata zaufania jako podstawa rozwiązania stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 11.
 • A. Kisielewicz, Prawo pracy w zarysie, Przemyśl 2002, s. 8.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 110.
 • Masewicz (w:) Kodeks pracy. Komentarz (red. J. Jończyk), Warszawa 1977, s. 370-371.
 • A. Sadowska, Czy kierownicy sklepów mają prawo do świadczeń za prace w godzinach nadliczbowych, "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń" 2005, nr 19, s. 18-19.
 • Z. Salwa, Charakter i zakres wypowiedzenia zmieniającego, "Państwo i Prawo" 1979, nr 12.
 • Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1999, s. 50.
 • Z. Salwa, Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego, "Państwo i Prawo" 1983, nr 1.
 • Słownik współczesny języka polskiego, wyd. Reader's Digest, Warszawa 1998, s. 634.
 • J.A.E Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1996, s. 27-28.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 117-118.
 • A. Wypych-Żywicka (w:) U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Zakamycze 2005, s. 216.
 • Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1981, s. 451-452.
 • T. Zieliński, Dyscyplina pracy kierowników (w:) Dyscyplina pracy. Materiały V Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1978 r., Wrocław 1978, s. 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000142381987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.