PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1155 | 378
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003 - trendy i ocena efektu strukturalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Structural Changes in the Industry of OECD Countries between 1993-2003 - Trends and Assessment of Structural Effects.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono teoretyczne aspekty rozwoju współczesnego przemysłu. Zaprezentowano długoterminowe trendy oddziaływania kluczowych czynników rozwoju przemysłu w państwach OECD. Dokonano analizy inwestycji w wiedzę, sfery badawczo-rozwojowe, umiędzynarodowienia wynalazków oraz patentów związanych z sektorem technologii informacji i komunikacji, a także tendencji w handlu zagranicznym i przepływie inwestycji. Ukazano główne kierunki przeobrażeń strukturalnych w przemyśle krajów OECD. W wybranych państwach (USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska) przeanalizowano sektory zaawansowane technologicznie. Wykorzystując narzędzia metody kwantytatywnej dokonano gradacji państw ze względu na poziom ich rozwoju. Zamieszczono również obszerny aneks zawierający szczegółowe wyniki zastosowanych metod badawczych, łącznie z pomiarem i danymi wyjściowymi.
EN
The long-term trend towards a knowledge-based economy is continued. Science, technology and innovation have become key factors contributing to economic growth in both advanced and developing economies. New technologies and their implementation in productive activities change economic structure and contribute to the increase in the OECD economy. Economic success is the highest level of the socio-economic development and financial prosperity of society. To achieve such an effect in economy is possible thanks to restructuring. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 • Ahmad N., Measuring Investment in Software, STI Working Paper 6, OECD, Paris 2003.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Archibugi D., Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press 1997.
 • Bartosik Z., Bartosik L., Procesy tworzenia Produktu Krajowego Brutto i ich regulacja - aspekty metodyczne, Zeszyty Naukowe WSB nr l, Wrocław 2001.
 • Bartosik Z., Bernaś B., Forlicz S., Kaleta A., Zmiany strukturalne w przemyśle Polski - spojrzenie prospektywne, Książka Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 • Bartosik Z., Bukietyński W., Kaleta A., Rozmieszczenie i lokalizacja inwestycji - zastosowanie metody taksonomicznej, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 12.
 • Bartosik Z., Ekonomika i polityka przemysłowa, AE, Wrocław 1993.
 • Bartosik Z., Forlicz S., "Efekt strukturalny" i jego wpływ na proces gospodarczy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 588, AE, Wrocław 1991.
 • Bartosik Z., Intensywny rozwój społeczno-gospodarczy, podstawowe problemy, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Bartosik Z., Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Barak J., Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 • Baruk J., Nauka i technika w rozwoju gospodarczym, UMCS, Lublin 1997.
 • Baruk J., Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4.
 • Baygan H., Freudenberg M., The Internationalisation of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implications for Measurement and Policy, STI Working Paper 7, 2000.
 • Bąkiewicz A., Czy drugi przełom przemysłowy, "Ekonomista" 1990, nr 4-5.
 • Bekas J., Regionalne drogi do parków technologicznych, "Nowator" 1998, nr 8.
 • Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 • Bennet A.L., International Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993.
 • Bennet R., Dictionary of Personal and Human Resources Management, London 1992.
 • Bernaś B., Handel zagraniczny, WSZF, Wrocław 1999.
 • Bernaś B. (red.), Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • Bernaś B., Ryszawska-Grzeszczak B., Kowalik P., Pietrzak A., Unia Europejska na przełomie tysiącleci. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2002.
 • Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Bieliński J., Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001.
 • Blum P., Technologia jeszcze nie nadąża, "Dialog Europejski" 1998, nr 9-10.
 • Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2003.
 • Buckley A.S., Inwestycje zagraniczne, PWN, Warszawa 2002.
 • Buckley P.J., International Investment, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot 1990.
 • Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
 • Cameron R., Historia gospodarcza świata, KiW, Warszawa 1996.
 • Castells M., Halla P., Techno/poles of the World: The Making of Twenty-First-Century Industrial Complexes, Routledge, London 1994.
 • Chmiel I., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 243, GUS, Warszawa 1997.
 • Chmiel J., O głębokości przekształceń strukturalnych w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 11.
 • Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, AE, Kraków 1993.
 • Chomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie, AE, Kraków 1986.
 • Ciamaga L., Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce, URB, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 • Ciborowski R.W., Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w warunkach transformacji krajów Europy Środkowowschodniej (w świetle międzynarodowej konferencji), "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2000, nr 3.
 • Cichowski L., Czy mamy dobrą politykę proinnowacyjną, "Nowator" 1999, nr 7-8.
 • Coyne W.E., Building a Tradition of Innovation, The UK Innovation Lecture, The Design Conuncial, DT, CBI 1996.
 • Criscuolo C., The Contribution of Foreign Affiliates to Productivity Growth; Evidence from OECD Countries, STI Working Papers, OECD 08/2005.
 • Czerwiński R., Zadania Agencji Techniki i Technologii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 7.
 • Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Database on Immigrants and Expatriates, OECD, April 2005.
 • Dmochowski Z., Transfer technologii, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 10.
 • Dobiegała-Korona B., Strategia rozwoju Polski a innowacyjność, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 5.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1993.
 • Dumont J.C., Lemaitre G., Counting Immigrants and Expatriates: A New Perspective, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD 2004.
 • Dworak E., Ewolucja francuskiej polityki restrukturyzacji przemysłu - między interwencjonizmem a liberalizmem, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2001, nr 2.
 • Dworak E., Kasperkiewicz W., Polityka restrukturyzacji przemysłu w Niemczech - liberalizm i pragmatyzm, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2000, nr 1.
 • Education at a Glance: OECD Indicators 2004, OECD, Paris 2004.
 • Eisenhard K.M., Martin J.A., Dynamic Capabilities, What are they?, "Strategic Management Journal" 2000, nr 10-11.
 • Europejska Klasyfikacja Działalności, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, GUS, Warszawa 1990.
 • Fazey I.M., The UK Experience with Science Parks and Technology incubators, [w:] OECD, Technology Incubators, Paris 1997.
 • Fiedor B., Dickheuer G. (red.), Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód - aspekty ekonomiczne (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1056, AE, Wrocław 2005.
 • Fiedor B., Uwagi o trwałości rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście współczesnych teorii wzrostu i rozwoju, [w:] B. Fiedor, B. Klimczak (red.), Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 724, AE, Wrocław 1996.
 • Forlicz S. (red.), Wpływ niedoskonałej wiedzy podmiotów i działalności informacyjnej na funkcjonowanie rynków i gospodarki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1049, AE, Wrocław 2004.
 • Forlicz S. (red.). Współzależności między wiedzą ekonomiczną a funkcjonowaniem gospodarki w skali mikro i makro, AE, Wrocław 1997.
 • Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1996.
 • Forlicz S., Propozycja nowego współczynnika wpływu zmian strukturalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 576, AE, Wrocław 1991.
 • Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, Paris 2002.
 • Freeman Ch., Soete L., The Economics of Industrial Innovation, The MIT Press, Cambridge 1999.
 • GajdaJ. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, PWE, Warszawa 1987.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja - wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Glossary of Terms, World Trade Organization. IDB User Reference Manual 15 Feb. 1996.
 • Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M., Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Gomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Case, Warszawa 1998.
 • Górka K., Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. M. Burchard-Dziubińska, T.1. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000.
 • Górka K., Szabłowski J. (red.), Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków, WSFiZ, Materiały konferencyjne, Białystok 2000.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Grindley P., A Strategic Analysis of the Diffusion of Innovations: Theory and Evidence, Ph. D. Thesis, London School of Economics 1996.
 • Gross B., Technology Centers and Business-Incubators in Germany, [w:] OECD: Technology Incubators: Nurturing Small Firms. GD (97) 202, Paris 1997.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Przemiany w technice i technologii u progu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 11.
 • Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1996.
 • Handbook of Development Economics, Chenery H.B. & Srinivasan T.N., Amsterdam 1989.
 • Hansen I.D. (red.), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Harmoza R., Wykorzystanie technologii podwójnego zastosowania w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 2.
 • Hatzichronoglou T., Revision of the High - Technology Sectors and Product Classification, OECD, Paris 1997.
 • Hausner J., Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2005.
 • Hayter R., The dynamice of industrial location. The faktory, the firm and the production system, John Wiley, Chichester 1997.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Herbut R., Systemy partyjne w Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Hermanowski H. (red.), Ekonomika i programowanie przemysłu, PWN, Warszawa 1973.
 • Hirisch R.D., Pater M.M., Enterpreneurship, Irwin, Boston 1989.
 • Hołyński M., Dolina Krzemowa, "Wiedza i Życie" 1997, nr 12.
 • Innovative People: Mobility of Skilled Personel in National Innovation Systems, OECD, Paris 2001.
 • Jakubów L., Kiełczewski S., Noga M., Cele rozwojowe władz publicznych i organizacji gospodarczych: kompatybilność czy konflikt, AE, Wrocław 2004.
 • Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2000.
 • Janasz W. (red). Podstawy ekonomiki przemysłu, PWN, Warszawa 1997.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
 • Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Janasz W., Uwarunkowania strategiczne procesów innowacji, "Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 3.
 • Janasz W. (red), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006.
 • Janszen F., The Age of Innovation, Prentice Hall, London 2000.
 • Jasiński A.H., Innowacyjność gospodarki - drogi przełamywania impasu, "Sprawy Nauki" 1997, nr 2.
 • Jasiński H., Ubóstwo nie wyklucza rozrzutności, "Sprawy Nauki" 1999, nr 7-8.
 • Jaworska M., Restrukturyzacja - czynnik rozwoju przemysłu polskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 480, AE, Wrocław 1989.
 • Jaworska M., Skowrońska A., Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie transformacji systemowej, AE, Wrocław 2001.
 • Jaworska M., Uwarunkowania rozwoju współczesnego przemysłu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 6.
 • Jaworska M., Zmiany strukturalne w przemyśle polskim a społeczna efektywność gospodarowania w latach 1988-1996. Ocena kwantytatywna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 843, AE, Wrocław 2000.
 • Jenner A.R., Hubner W., Przekształcenie chaosu w światowej klasy konkurencyjność. Strategia narodowego systemu innowacji, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 • Kaase M., Political Culture and Political Consolidation in Central and Eastern Europe, "Research on Democracy and Society" 1994, nr 2.
 • Kaleta A., Analiza strategiczna w przemyśle, AE, Wrocław 1997.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 • Kania M., Przemysły wysokiej techniki. Mierniki, kryteria, próby definicji, "Gospodarka Planowa" 1988, nr 8.
 • Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1997.
 • Karpiński A., Paradysz S., Przemyśl "wysokiej techniki" w gospodarce polskiej "Gospodarka Planowa" 1984, nr 2.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Karpiński A., Spór o przyszłość przemysłu światowego (dyskusje, prognozy, wnioski), ELIPSA, Warszawa 1994.
 • Karpuś P., Kształtowanie struktury gospodarczej Polski, UMCS, Lublin 1989.
 • Kasperek A., Wokół nowożytnej koncepcji człowieka refleksje nad kulturowym podłożem przedsiębiorczości, Studia Przedsiębiorczości, t. 1, Chorzów 2002.
 • Kasperkiewicz W., Instrumenty polityki restrukturyzacji przemysłu, "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1-2.
 • Kasperkiewicz W., Polityka innowacyjna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, "Gospodarka Planowa" 1998, nr 12.
 • Katz H.C., The Decentralisation of Collective Bargaining, "Comparative Analysis, Industrial and Labour Relations Review", vol. 47(1), 1993.
 • Khan M., Dernis M., Impact of Patent Cooperation Treaty Data on EPO Patent Statistics and Improving the Timeliness of EPO Indicators, STI Working Paper, OECD, Paris 2/2005.
 • Khan M., Estimating the Level of Investment in Knowledge aross OECD Countries, [w:] A. Bounfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, Cities, 2004.
 • Kielczewski S., Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej, AE, Wrocław 1997.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, AE, Wrocław 1996.
 • Klamut M., Zmiany strukturalne w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, [w:] L. Olszewski (red.), Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998.
 • Kołodko G., Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość. Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 25-26 stycznia 2001.
 • Korenik D., Korenik S., Ośrodki przedsiębiorczości i inkubacji, "Nowator" 1994, nr 7.
 • Korenik D., Ośrodki innowacji i technologii w Polsce, "Nowator" 1994, nr 8.
 • Kornacka D., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 10.
 • Korona M., Nauka i technika w 1995 r., GUS, Warszawa 1996.
 • Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Kozioł K., Identyfikacja przedsiębiorstw wysokiej technologii w województwie zachodniopomorskim, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Kozłowski J., Polityka innowacyjna, j ej cele i instrumenty, "Sprawy Nauki" 1998, nr 2.
 • Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 • Kreinin M.E., International Economics, HBJ, San Diego 1987.
 • Krugman P., A Model of Innovations, Technology Transfer and the World Distribution of Income, "Journal of Political Economy" 1979, nr 87.
 • Kudrycka I., Dyfuzja nowoczesnej techniki, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Kuziński S., Polityka przemysłowa - studium porównawcze, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 • Lequiller F., Ahmad N., Varjonen S., Cave W., Ahn K.H., Report of the OECD Task Force on Software Measurement in the National Accounts, OECD Statistics Working Paper 1, OECD, Paris 2003.
 • Liberska B., Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Lijphart A., Democracies. Patterns of Majoritan and Consensus Government in Twenty One Countries, New Haven 1984.
 • Lipowski A., Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, PAN, Warszawa 1997.
 • Lisikiewicz J., Jurek-Stępień S., Sosnowska A., Wyznaczniki rozwoju współczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1990.
 • Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T: Canberra Manual, OECD, Paris 1995.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 • Martin M., Instrumenty stymulowania rozwoju małych firm technologicznych przez rządy krajów wysoko rozwiniętych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2001, nr 1.
 • Measuring Globalization - OECD Handbook on Economic Globalization Indicators, OECD, Paris 2005.
 • Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacja międzynarodowa, PWN, Warszawa 2002.
 • Mtodawska I., Polityka przemysłowa - doświadczenia japońskie, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 17.
 • Młodawska I., Rola rynku w rozwoju japońskiego przemysłu wysokiej techniki, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12.
 • Moszkowicz K., Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych, AE, Wrocław 1995.
 • Moszkowicz K., Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE, Wrocław 2001.
 • Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer-Verlag, Wiedeń-Nowy Jork 1993.
 • Muroyama J.H., Stever J.H., Globalization of Technology, National Academy Press 1988.
 • Naisbitt I., Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives, Warren Books, New York 1982.
 • Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2001.
 • Narski Z., Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu, Suspens, Toruń 2000.
 • National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2004, Arlington, Virginia 2004.
 • Nauka i technika w 2000 r., GUS, Warszawa 2002.
 • Nauka i technika w 2001 r., GUS, Warszawa 2003.
 • New Perspectives on ICT Skills and Employment Information Economy, Working Paper, DSTI/ /ICCP, IE, 2004, l O/FIN AL, 2005.
 • Niedbalska G., Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 10.
 • Noga M., Makroekonomia, AE, Wrocław 2000.
 • Noga M., Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem procesu transformacji, Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 • Nowosielska E., Strefa usług w badaniach geograficznych, IGiPZ PAN 1994.
 • O'Donnell G., Schmitter P.C., Whitehead L., Transition from Authoritarian Rule, Baltimore 1986.
 • Ocipka J.K., Jak i gdzie tworzyć parki technologiczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 8.
 • OECD Information Technology Outlook 2004, OECD, Paris 2004.
 • OECD Statistics on Measuring Globalisation - AFA, OECD, March 2005.
 • Olszewski L. (red.), Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998.
 • Osbert-Pociecha G., Polityka innowacyjna - z doświadczeń krajów o rynkowym mechanizmie gospodarowania, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2001.
 • Oziewicz E., Globalizacja gospodarki światowej - wybór czy przeznaczenie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 893, Wrocław 2001.
 • Paloheimo H., Pluralizm, Corporatism and the Distributive Conflict in Developed Capitalist Countries, "Scandinavian Political Studies", vol. 7, 1984.
 • Parkiem do Europy, "Sprawy Nauki" 1999, nr 11.
 • Paszkowski M., Zmiany strukturalne przemysłu. Metody badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, UJ, Kraków 1996.
 • Pawlak R., Wysokie technologie, "Sprawy Nauki" 2000, nr 11.
 • Pełka B., Nauka i edukacja w strategii rozwoju polskiego przemysłu (1), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 11.
 • Pełka B., Polityka, strategie i restrukturyzacja przemyślą w systemie gospodarczym, ORGMASZ, Warszawa 1994.
 • Pełka B., Przemysł polski w perspektywie strategicznej - polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja, ORGMASZ, Warszawa 1998.
 • Piekarec T., Rot P., Wojnicka E., Sektor przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 • Pietrzyk I., Fenomen technopolii a postąp techniczny i rozwój regionalny, "Gospodarka Narodowa" 1989, nr 8-9.
 • Pilat D., Cimper A., Olesn K., Webb C., The Changing Nature of Manufacturing in OECD Economies, STI Working Paper, OECD, Paris 2005.
 • Pilat D., Lee F., Productivity Growth in ICT-producting and ICT-using Industries: A Source of Growth Differentials in the OECD7, STI Working Paper 4, 2001.
 • Pilat D., Schreyer P., The OECD Productivity Database - An Overview, "International Productivity Monitor" 2004, nr 8.
 • Pilat D., Wolfl A., ICT Production and ICT Use: What Role in Aggregate Productivity Growth, [w:] The Economic Impact of ICT- Measurement, Evidence and Implications, OECD, Paris 2004.
 • Polska 2005. Raport o stanie przemysłu. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa 2005.
 • Polska Klasyfikacja Działalności obowiązująca od 01.05.2004, "Ekspert", Wrocław 2004.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, UMK, Toruń 1995.
 • Popławski W., Szanse małych przedsiębiorstw w przemysłach wysokiej techniki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 4.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Porwit K., Systemowe uwarunkowania polityki przemysłowej, "Ekonomista" 1992, nr 2.
 • Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej, Polska OECD - KBN, Warszawa 1997.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 2-3.
 • Przybylska K., Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 4.
 • Research and Development Expenditure in Industry, OECD, 2005.
 • "Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej" 2002, GUS, Warszawa 2002.
 • "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Rosenfeld S.A., Just Clusters, Economic development strategies that reach move people and places, "Regional Technologic Strategies", Carrobor NC September 2002.
 • Rostow W.W., The Fifth Upswing and the Fourth Industrial Revolution, "Economic Impact" 1983, nr 4.
 • Rostow W.W., The Process of Economic Growth, Oksford, London 1962.
 • Salt J., International Movements of the Highly Skilled, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD, 1997.
 • Schreiner M., Ein Ökonomischer Weg in eine ökologische Wirtschaft, Gabler, Wiesbaden 1988.
 • Schreyer P., Capital Stocks, Capital Services and Multi-factor Productivity Measures, OECD Economic Studies No. 37, 2003/2, OECD, Paris 2004.
 • Schumpeter I.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • Simpson J., The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, 2 Edycja, Oxford 1989.
 • Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • STAN Indicators Database, OECD, March 2005; STAN BTD- Bilateral Trade Database, OECD, March 2005.
 • Sianek K., Wzrost gospodarczy w warunkach postępu technicznego i zmian strukturalnych, PWN, Warszawa 1990.
 • Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, AE, Wrocław 2006.
 • Strahl D., Metody ekonometryczne w programowaniu rozwoju przemysłu, AE, Wrocław 1984.
 • Strategia rozwoju Polski do 2020, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 • Structure and Change In European Industry, ONZ Geneve-New York 1977; "The Economist", 31 lipca 1982.
 • Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2003.
 • Syrguin M., Patterns of Structural Change, [w:] Handbook of Development Economics, Chenery H.B., Srinivasan T.N., Amsterdam 1989.
 • Szumpter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Thurow L.C., The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World, N. Brealy Publishing, London 1996.
 • Toffler A., Trzecia fala, PWN, Warszawa 1986.
 • Wahl P., Ekonomia globalna: synteza, Difin, Warszawa 2003.
 • Wanke-Jakubowska M., Wanke-Jerie M., Stan nauki i techniki w Polsce, "Sprawy Nauki" 1999, nr 7-8.
 • Warda J., R&D Tax Treatment in OECD Countries: A 2003- 2004 Update, IPW Innowation Associates Inc., August, 2004; OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 • Wieloński A., Geografia przemysłu, PWN, Warszawa 2000.
 • Wierzbicki A. (red.), Nauka i technologia, Biała Księga. Polska - Unia Europejska, URM - KBN, Warszawa 1995.
 • Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2002.
 • Wiszniewski W., Transfer technologii - szansę rozwoju, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1996, nr 4.
 • Witkowski J., Parki naukowe w Europie, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 2.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
 • Wolfl A., Hajkova D., Measuring Multifactor Productivity Growth, STI Working Papers, OECD, Paris 2005.
 • Wolfl A., The Service Economy in OECD Countries, STI Working Papers 3, OECD, Paris 2005.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa 2001.
 • Zaorska A., Ku globalizacjil Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
 • Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu, "Sprawy Nauki" 1997, nr 4.
 • Zasiadły K., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, "Sprawy Nauki" 1997, nr 1.
 • Zielińska-Głębocka A., Koncepcja polityki przemysłowej Unii Europejskiej i OECD, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 8-9.
 • Strony internetowe
 • http://www.qdnet.pl.
 • http://www.oecd.org.
 • http://www.isc.org.
 • http://www.isep.pw.edu.pl.
 • http://www.ecp.wroc.pl.
 • http://www.mg.gov.pl.
 • http://www.europa.edu.pl.
 • http://www.ueonline.host.sk.
 • http://www.euroinfo.org.pl.
 • http://encyklopedia.pwn.pl.
 • http://web.mg.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000142661423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.