PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1-2 | 5--16
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa w świetle badań własnych

Warianty tytułu
Selected Aspects of the Status and Role of the Parish Councillor in the Light of Personal Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sołectwo to jednostka pomocnicza gminy. Wybierany w powszechnym zebraniu mieszkańców wsi sołtys piastuje funkcję jej reprezentanta i naturalnego przywódcy. Liczba badań z udziałem sołtysów zdaje się być odwrotnie proporcjonalna do ich znaczenia we wspólnocie i dla wspólnoty. Niniejszy artykuł opiera się na badaniach pilotażowych. Według nich obraz sołtysów konstruuje ich wysoki status w społeczności, reprodukowany przez ich sytuację materialną i wykonywany zawód, nie zaś ich wykształcenie. Piastowanie funkcji wiązałoby się często z aktywnością samorządową oraz społeczną, rzadziej - partyjną jednostek. Główną determinantą objęcia funkcji byłby konkretny cel, ważny z perspektywy mieszkańców. Największym utrudnieniem pracy sołtysa były środki finansowe, dopiero potem - brak reprezentanta wsi w radzie gminy oraz marazm wspólnoty wiejskiej. Podjęte przez Autorów rozważania to zarówno asumpt do kolejnych badań i studiów, jak i przyczynek do podjęcia problematyki samorządności u korzeni jej powstawania i konstruowania. (abstrakt oryginalny)
EN
A parish is currently a sub-division of the municipality. The parish councillor, who is elected at a parish meeting, is its representative and the natural leader. The number of studies with the participation of parish councillors appears to be indirectly proportional to their significance in and to the community. This article is based on pilot studies. According to them, the picture of parish councillors is defined by their high status in society, which is reflected by their financial situation and their occupations, instead of their qualifications. Holding the post is frequently related to self-government and social activity and less often with party units. The main determinant for assuming the function would be a specific objective, which is important from the point of view of the inhabitants. The greatest difficulty in the work of the parish councillor would be funding, followed by the lack of a village representative in the municipal council and the apathy of the village community. Our reflections are both a starting point for further research and studies and a reason to consider the area of self-government at the roots of its origin and development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Bartkowski: Samorząd terytorialny, (w:) Demokracja polska 1989-2003, JJ. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Wyd. Scholar, Warszawa 2003, s. 147.
 • K. Dojwa: Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce (1990-2002), „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 4, ss. 27-36.
 • K. Dojwa: Obraz polityki i polityków w społeczeństwie polskim, (w:) Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, pod red. J. Klebaniuka, Wyd. Atut, Wrocław 2006.
 • B. Dolnicki: Rada gminy i jej kompetencje, Katowice 1990.
 • P Fenrych: Wprowadzenie oraz Siła liderów wiejskich, (w.) Sołtys w Europie. O skutecznym działaniu na zachodniopomorskiej wsi, Wyd. FRDL, Szczecin 2004.
 • T. Fuks, S. Zawadzki: Warunki i wymogi działalności samorządu wiejskiego, ,Wieś Współczesna" 1979, nr 10, s. 20.
 • J. Grzybczak: Działalność samorządu wiejskiego - oceny, propozycje, wnioski, ,Wieś Współczesna" 1979, nr 10, s. 31.
 • I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Tarnowski, „Książka i Wiedza", Warszawa 1999, s. 100 i nast. Tamże, s. 104.
 • P Kozarzewski: Społeczeństwo i elity transformacji, (w:) Transformacja. Elity Społeczeństwo, pod red. M. Jarosz, INP Warszawa 2007.
 • Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, 4 wydanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 130.
 • E. Nalewajko: Grzechy partii politycznych, (w:) Transformacja. Elity. Społeczeństwo, pod red. M. Jarosz, INP Warszawa 2007, s. 95.
 • E. Niedzielska-Klimek: Koncepcje „usamorządowienia" rad narodowych w PRL, „Przegląd Politologiczny" 2005, nr 3.
 • Z. Niewiadomski: Organizacja samorządu terytorialnego, (w.) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny Warszawa 1996.
 • Oława. Zarys monografii miasta, pod red. K. Matwijow-skiego, Wyd. DYSK Silesia, Wrocław - Oława 2004, s. 9.
 • A. Piekara: Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj, Wyd. Twigger, Warszawa 2005, s. 172.
 • T. Rabska: Organizacja wsi w gromadzie, Zeszyty Naukowe UAM, „Prawo" 1958, nr 6, s. 55 i nast.
 • J. Raciborski: Konstruowanie rządów i elit rządowych, (w:) J. Raciborski (red.): Elity rządowe III RP 1997-2004, Wyd. Trio, Warszawa 2006, s. 44.
 • Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, s. 108.
 • E Swianiewicz, U. Klimska: Kto rządzi gminą i jak. Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4 (14), ss. 23-24.
 • Z. Sypniewski, M. Szewczyk: Status prawny radnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 • M. Waniewska: Historyczne znacznie instytucji sołtysa wsi w samorządzie stanowym, (w:) Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. G. Radomskiego, Wyd. UMK, Toruń 2006, s. 14.
 • M. Waniewska: Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 11.
 • B. Wciórka: Społeczeństwo obywatelskie 1998-2006, „Opinie i Diagnozy" nr 3, CBOS.
 • B. Wciórka, K. Zagórski: Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej 1993-2006, CBOS, „Opinie i Diagnozy" 2007, nr 5, s. 7.
 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna Wydawnictwo Gutenberga, Wyd. „Gutenberg - Print", Warszawa 1995, t. XVI, ss. 133-134.
 • E. Wnuk-Lipiński: Polityka, (w:) Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 135.
 • J. Zawadzki: Struktura organizacji politycznych, „Przegląd Politologiczny" 2004, nr 1.
 • J. Ziółkowski: Urbanizacja miasto - osiedle, Warszawa 1971.
 • http://pl.wikipedia.org.
 • http://portalwiedzy.onet.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150061818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.