PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 197
Tytuł artykułu

Ekonomia rynku pracy

Warianty tytułu
Labour Market Economy.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono podstawowe pojęcia rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Porównano neoklasyczne i keynesowskie ujęcie bezrobocia oraz zaprezentowano wybrane alternatywne teorie rynku pracy. Zanalizowano determinanty sytuacji na rynku pracy (uwarunkowania gospodarcze, strukturalne, demograficzne i edukacyjne). Na podstawie modeli zaprezentowano koncepcje i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przyjęte w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono działania podejmowane na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej. Omówiono także rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki.
EN
In this paper basic concepts of labour market, unemployment, employment policy and labour market policy were discussed. Neoclassical and Keynes depiction of unemployment was compared. Situation on labour market conditions was analyzed. Solutions in scope of counteraction unemployment in the European Union were presented. Also labour market in period of transformation in Poland was described. (KZ)
Rocznik
Strony
197
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A profile of the Working Poor, 2003, U.S. Bureau of Labour Statistics, 03.2005, www.bls.gov. (stan na 15.01.2007).
 • Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Warszawa 2002.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski 1992-2005. Warszawa 1992-2005.
 • Altig D., Gomme P.: In search of the NAIRU. Federal Reserve Bank of Cleveland (Research Department), May 1, 1998.
 • Atamańczuk K., Przybyszewski R.: Edukacja i szkoła u progu XXI wieku. Olsztyn 2002.
 • Ball L., Mankiw N.G.: The NAIRU in Theory and Practice "NBER Working Paper" No 8940, National Bureau of Economic Research, Cambridge, May 2002, http://www.nber.org/papers
 • Banasiak B.: Program "Absolwent". "Rynek Pracy" 1999, nr 4.
 • Banecka E.: Poszukiwanie pracy. Gdańsk 2004.
 • Becker G.S., HumanCapital, http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html
 • Becker G.S.: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Princeton 1964.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 2: Makroekonomia. Warszawa 1992.
 • Bernais J.: Elastyczność zatrudnienia jako instrument przeciwdziałania bezrobociu. "Rynek Pracy" 1998, nr 7.
 • Bernais J.: Klasyfikacja metod i środków przeciwdziałania bezrobociu. "Rynek Pracy" 2003, nr 4.
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwartał 1998. GUS, Warszawa 1999.
 • Biała Księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa 1997.
 • Biuletyn Migracyjny 2006, nr 6.
 • Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 2000.
 • Borkowska S.: Negocjacje zbiorowe. Warszawa 1997.
 • Borkowska S.: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa 2002.
 • Borkowska S.: Wpływ zbiorowych stosunków pracy na zatrudnienie i bezrobocie. "Rynek Pracy" 1996, nr 8.
 • Boruta I.: Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD, ISP. Warszawa 2002.
 • Boruta I.: Strategie zatrudnienia w Unii Europejskiej. Warszawa 2002.
 • Caban W.: Ekonomia. Warszawa 2001.
 • Calmfors L.: Active Labour Market Policy and Unemployment; A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. OECD Economie Studies, nr 22/1994.
 • Cholwo-Sosnowska K., Karbońska K., Wnukowska A.: Instytucje Unii Europejskiej. Warszawa 2006.
 • Colin C: The Conditions of Economic Progress. London 1940, 1957.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: The Global Approach to Migration one Year on: Towards a comprehensive European Migration Policy, Brussels, 30.11. 2006.
 • Communication from the Commission: Strengthening the implementation of the European Employment Strategy. Bruksela, 7.04.2004.
 • Czyżewski A.B., Łapińska-Sobczak N.: Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. "Ekonomista" 2001, nr 4.
 • Dach Z., Szopa B.: Makroekonomia. Kraków 2004.
 • Dach Z.: Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 7.
 • Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K. W. Frieske. Warszawa 2003.
 • Dickens W.T., Lang K.: Labor Market Segmentation Theory: Reconsidering the Evidence "NBER Working Paper" No 4087, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June 1992, http://www.nber.org/papers
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z.: Zarys polityki zatrudnienia. Warszawa 1990.
 • Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa 2000.
 • Drucker P.F.: Zawód menedżer. Warszawa 2004.
 • Dublińska M.: Equal - nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. "Rynek Pracy" 2003, nr 1.
 • Dunin-Wąsowicz M.: Europa i piąte rozszerzenie. Unia Europejska dla przyszłości. Warszawa 2004.
 • Duszczyk M.: Swoboda przepływu pracowników - dylematy związane z integracją Polski z Unią Europejską. "Studia Europejskie" 1999, nr 2.
 • Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji polski z Urną Europejską. Red. J. Orczyk. Poznań 2001.
 • Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Red. J. Delors. Warszawa 1998.
 • Edukacja i rynek pracy. Raporty CASE nr 35. Red. S. Golinowska. Warszawa 1999.
 • Edukacja wobec rynku pracy. Realia-możliwości-perspektywy. Red. R. Gerlach. Bydgoszcz 2003.
 • Efektywność kształcenia zawodowego. Red. U. Jeruszka. Warszawa 2000.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. Warszawa 2003.
 • Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm. Red. L. Machol-Zajda. Warszawa 2001.
 • Employment Strategies for Decent Work Country Programmes: Concepts, Approaches and Tools for Implementing the Global Employment Agenda. Committee on Employment and Social Policy. Geneva, marzec 2006.
 • EPolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006. Warszawa 2001.
 • Espinosa-Vega M.A., Russell S.: History and Theory of the NAIRU: A Critical Review. "Economic Review" 1997, 2-nd Quarter Federal Reserve Bank of Atlanta.
 • Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • European Commission. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. White Paper, Brussels 1994.
 • Fisher A.G.B.: The Clash of Progress and Security. London 1935.
 • Galenson W.: Economic Development and the Sectoral Expansion of Employment. "International Labour Review" 1963. No 6.
 • Gęsicka G.: Długoterminowe bezrobocie. "Rynek Pracy" 2003 nr 11-12.
 • Głąbicka K.: Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Warszawa 2005.
 • Głąbicka K.: Wybrane elementy rynku pracy. Warszawa 2001.
 • Globalizacja od A do Z. Red. E. Czarny. Warszawa 2004.
 • Goldberg I.: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. Waszyngton 2004.
 • Góra M.: Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje. "Ekonomista" 2005, nr 1.
 • Górny A., Kaczmarczyk P.: Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.
 • Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa 1975.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce transformowanej. "Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Grodzicki J.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk 2003.
 • Grosse T.G.: Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce? Analizy i Opinie nr 24/06. IPS, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W.M., Hejduk J.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa 2004.
 • Gruziński A.: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warszawa 2005.
 • Hales J.: New Deal for Young People and Long-term Unemployment. "Labor Market Trends" 2000, No 11.
 • Hesselbein F., Goldsmith M., Beckahard R.: Organizacja przyszłości. Warszawa 1998.
 • Holzer J.: Demografia. Warszawa 1992,2003.
 • http://epp.eurostat.cec.eu.int/
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 • http://esc.eu.int
 • http://europa.eu.int/lisbon/lisbon_strategy.
 • http://eurostat.eu/
 • http://www.stat.gov.pl/
 • Huws U., Nilles J., Naim G.: Teleworker Army will Grow to 200mln Worldwide by Year 2016. "Financial Times" 1997, January 8.
 • Huws U.: Teleworking - Limits and Possibilities. "Employment Review" 1996, No 613.
 • i2010 A European Information Society for growth and employment, http://europa.eu/
 • Iglicka K.: Kierunki Rozwoju Polskiej Polityki Migracyjnej w Ramach Obszaru Legalnej Migracji Pracowniczej na Lata 2007-2012. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy 1/07, Warszawa 2007.
 • Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodeńska i S. Pangsy-Kania. Warszawa 2007.
 • Jończy R.: Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Opole 2003.
 • Kabaj M.: Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (Wybrane problemy). Studia i Materiały IPiSS. Warszawa 1990.
 • Kabaj M.: Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania. Studia i Materiały. Z. 2. EPiSS, Gdańsk 1994.
 • Kabaj M.: Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1972.
 • Kabaj M.: Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 1998.
 • Kabaj M.: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS). Warszawa 1996.
 • Kabaj M.: Projekt systemu integracji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia dualnego. "Polityka Społeczna" 1998, nr 9.
 • Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa 2004.
 • Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, studium porównawcze. Warszawa 1997.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M.: Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskij. Warszawa 2005.
 • Kalwińska A., Surdej A.: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej. Kraków 2004.
 • Karpiński A., Paradysz S.: Studia nad możliwymi kierunkami zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w Polsce w perspektywie roku 2010. Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" PAN, Warszawa 1996.
 • Karpiński A.: Przyszłość gospodarki opartej o wiedzę w Polsce a rynek pracy. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", 11/2003, Warszawa 2003.
 • Katouzian M.A.: The Development of the Service Sector: A New Approach. "Oxford Economic Papers" 1970, March.
 • Key Data on Education in Europe 1992-1999, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa 1985.
 • King W.: A Role for Search Theory, http://william_king.www.drexel.edu/top
 • Kołodko G.W.: Kwadratura pięciokątna: Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa 1993.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak, W. Bieńkowski. Warszawa 2001.
 • Kornai J.: Zastosowanie programowania w planowaniu. Warszawa 1969.
 • Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U.: Rynek pracy w teorii i praktyce. Katowice 1998.
 • Kotlorz D.: Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Materiały do studiowania. Katowice 1995.
 • Kotlorz D.: Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki. Katowice 1999.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Warszawa 1998.
 • Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa 2001.
 • Kryńska E.: Popyt na pracę w Polsce - tendencje i perspektywy. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 1998.
 • Kryńska E.: Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie. W: E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki. Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Warszawa 1998.
 • Kukliński A.: Cztery wizje przyszłości świata. "Przyszłość-świat, Europa, Polska" 2006, nr 1/13/. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku", Warszawa 2006.
 • Kurzynowski A.: Polityka społeczna. Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T.: Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP. "Ekonomista" 2004, nr 1.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa 1988.
 • Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa 1980.
 • Lichniak I.: Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji. Warszawa 1995.
 • Lindbeck A., Snower D.: The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment. The MIT Press 1999.
 • Lindbeck A., Snower D.: The Insider-Outsider Theory: A Survey. "Discussion Paper" 2002, No 534.
 • Lipiec I.: Telepraca - utopia czy rzeczywistość. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 8.
 • Livingstone D.W.: Beyond Human Capital Theory: The Underemployment Problem, University of Toronto, http://leo.oise.utoronto.ca/~dlivingstone/beyondhc/
 • Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie woj. łódzkiego. Red. S. Borkowska i P. Bohdziewicz. Wyd. Ibidem, Łódź 1995.
 • Łuczka T.: Małe i średnie przedsiębiorstwa: szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań 2005.
 • Marks K.: Kapitał. T. I. Warszawa 1950.
 • Marszałek A.: Integracja europejska. Warszawa 2004.
 • Martin H.P., Schuman H.: Pułapka globalizacji. Wrocław 1999.
 • Mataczyński M.: Swoboda przepływu osób. Warszawa 2003.
 • Mazur-Rafał R.: Wyzwania dla narodowej polityki migracyjnej w kontekście UE. Doświadczenia Polski i Niemiec. Warszawa 2004.
 • Mik C, Wojtaszek-Mik E.: Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów. Kraków 2005.
 • Mikrus L.: Swoboda przemieszczania się pracowników w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 12.
 • Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. Red. E. Kryńska. Warszawa 2000.
 • Naisbitt J.: Megatrendy. Warszawa 1997.
 • Narodowa Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-2006. Program rządowy 2000.,.Rynek Pracy" 2000, nr 9.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zaakceptowany 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 14 luty 2006.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., Warszawa 2003.
 • New Institutional Arrangements in the Labour Market. Transitional Labour Markets as a New Fuli Employment Concept. Red. H. Schwedler. Berlin 1998.
 • Nilles J.M.: Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. Warszawa 2003.
 • Nowak A.Z.: Integracja europejska. Szansa dla Polski? Warszawa 2002.
 • Okólski M.: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa 2004.
 • Olędzki M.: Polityka zatrudnienia. Warszawa 1978.
 • Oleksyn T.: Współczesne tendencje polityki zatrudnienia w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 9.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skuteczniejszego wdrażania Strategii Lizbońskiej. Bruksela 2004.
 • Orczyk T.: Instrumenty strukturalne Unii Europejskiej. "Rynek Pracy" 2003, nr 1.
 • Pajestka J.: Zatrudnienie i inwestycje a wzrost gospodarczy. Warszawa 1961.
 • Phelps E.S. i inni: Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, W.W. Norton and Co. Inc., New York 1970.
 • Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. Warszawa 2004.
 • Polityka gospodarcza okresu transformacji. Red. M. Dąbrowski. Warszawa 1995.
 • Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Warszawa 2004.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Red. W. Cellary. Warszawa 2002.
 • Polski rynek pracy w realiach członkostwa w UE na przykładzie woj. świętokrzyskiego. Kielce 2005.
 • Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej. Red. S. Borkowska. Warszawa 2003.
 • Polskie przemiany. Transformacja rynkowa. Red. L. Ciamaga. Warszawa 1992.
 • Popowicz G.: Europejski Fundusz Społeczny. "Rynek Pracy" 2003, nr 1.
 • Popowicz G.: Inicjatywy wspólnotowe - innowacyjne narzędzie do walki z dyskryminacją. "Rynek Pracy" 2003, nr 1.
 • Posłowie domagają się debaty o sytuacji na rynku pracy. "Rzeczpospolita" z 28.08.2002 r.
 • Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Red. B. Paradowska. Warszawa 2003.
 • Prawo UE. Red. J. Barcz i I. Kolowca. Vol. II. Swoboda przepływu osób. Swoboda przedsiębiorczości. 2006.
 • Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do roku 2013. Warszawa 2004.
 • Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. T. X. Warszawa 2003.
 • Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I.E. Kotowska. Warszawa 1999.
 • Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. Warszawa 2004.
 • Pyszczak A.: Czy teleaktywność to szansa na pracę? "Rynek Pracy" 2001, nr 1.
 • Quiggin J.: Human Capital Theory and Education Policy in Australia. "Australian Economic Review" 1999, No 32(2), 11 April.
 • Rajkiewicz A.: Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności. "Polityka Społeczna" 2004, nr 3.
 • Rajkiewicz A.: Regionalne zróżnicowanie zewnętrznych procesów migracyjnych. Dynamika, struktura oraz układ kosztów i korzyści. Warszawa 1996.
 • Rapacki R.: Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce. "Ekonomista" 2002, nr 4.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005. Warszawa 2006.
 • Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy -Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006.
 • Reich R.: Praca narodów. Toruń 1996.
 • Reszke L.: Wobec bezrobocia, opinie i stereotypy. Warszawa 2003.
 • Review of the Core Elements of the Global Employment Agenda, Committee on Employment and Social Policy. Geneva, marzec 2003.
 • Rifkin J.: The European Dream. Tarcher-Penguin 2004.
 • Roczniki Statystyczne Pracy. GUS, Warszawa 1995-1999.
 • Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Red. E. Kryńska. Warszawa 1999.
 • Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Red. R. Horodeński i C. Sadowska-Snarska. Białystok-Warszawa 2003.
 • Rynek pracy w Polsce w 1997 roku. Krajowy Urząd Pracy, Departament Statystyki, Badań i Analiz, Warszawa 1998.
 • Rynek pracy w Polsce. Krajowy Urząd Pracy, Departament Statystyki, Badań i Analiz, Warszawa 2003.
 • Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego. Red. A. Szałkowski. Kraków 1992.
 • Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. S. Borkowska. Warszawa 2002.
 • Sewastianowicz M.: Współczesne teorie bezrobocia, Studia i opracowania. "Rynek Pracy" 2004, nr 6.
 • Shostak F.: What is the NAIRU?, http://www.mises.org/story/470
 • Sieczkowska J.: Start zawodowy młodzieży - program przygotowujący do aktywnego wejścia na rynek pracy: "Rynek Pracy" 2000, nr 6.
 • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań, 2004.
 • Skórska A.: Rynek pracy młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań 2004.
 • Skrzypczak J.: Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej. "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 1998, nr 3.
 • Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002.
 • Smandek I.M.: Sroka B., Sypniewski K.: Rynek pracy i jego teorie. Badania własne. Katowice 1992 (maszynopis).
 • Snowdown B., Vane Howard R.: Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Warszawa 2003.
 • Socha M., Sztanderska U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa 2000.
 • Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L.H. Chaber i M. Niezgoda. Kraków 2006.
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa 2006.
 • Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej. (Problemy społeczne i demograficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski). Komitet Prognoz ,Polska w XXI wieku", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
 • Sprawozdanie z realizacji w 2005 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2006.
 • Stasiak J.: Struktura bezrobocia w Polsce w okresie transformacji. Gospodarka w praktyce i teorii. Warszawa 2004.
 • Stockhammer E.: Is the NAIRU Theory a Monetarist New Keynesian, Post Keynesian or a Marxist Theory. "Working Paper" 2006, No 96, March.
 • Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, http://www.menis.gov.pl
 • Strojna E.: Program Aktywizacji Młodzieży Bezrobotnej - działania na rzecz ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży. "Rynek Pracy" 1994, nr 8.
 • Structures of the Education and Initial Training Systems in the EU. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995.
 • Studia o procesach migracji zagranicznych. T. III. Studia i Materiały IPiSS. Warszawa 1994.
 • Swoboda przepływu osób - praktyczny przewodnik po rozszerzonej Unii Europejskiej. Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 • Symons J.S.V.: Relative Prices and the Demand for Labour in British Manufacturing. "Economica" 1985, No 52.
 • Systemy edukacji w Europie, www.socrates.org.pl
 • Szeworski A.: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów. Warszawa 1975.
 • Szul R., A. Tucholska A.: Rynek pracy w skali lokalnej. Warszawa 2004.
 • Szymański W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001.
 • Teorie rynku pracy. Red. I.M. Smandek. Katowice 1993.
 • The Modernization of Public Employment Services in Europe: Three Key Elements, European Commission, Office of the Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999.
 • Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna. CASE. Red. S. Golinowska i M. Wawelski. Warszawa 2000.
 • UE: konsekwencje dla polskiego rynku pracy. "Unia Europejska" 2003, nr 3 (38).
 • Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Red. M. Cini. Warszawa 2006.
 • Unia Europejska. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec. Warszawa 2004.
 • Unolt J.: Ekonomiczne problemy rynku pracy. Katowice 1999.
 • Urbanek-Krzysztofiak J.D., Makać W.: Przydatność diagnostyczna różnych sposobów pomiaru bezrobocia. Referat na konferencję pt. "Bezrobocie, wyzwanie dla polskiej gospodarki". Warszawa 1992 (maszynopis).
 • Urbaniak B.: Zbiorowe stosunki pracy w Stanach Zjednoczonych i Japonii. "Rynek Pracy" 1999, nr 3.
 • W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa 2004.
 • Wejnar A.: Polityka migracyjna Polski w latach 1990-2003. Próba podsumowania. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy 10/05, Warszawa 2005.
 • Wiśniewski J.: Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r. Warszawa 2006.
 • Wiśniewski Z.: Deregulacja rynku pracy. Wybrane rozwiązania europejskie. Poznań-- Wrocław 2001.
 • Wiśniewski Z.: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń 1999.
 • Wiśniewski Z.: Niektóre aspekty europejskiej strategii zatrudnienia. "Rynek Pracy" 1999, nr 7.
 • Wiśniewski Z.: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Toruń 1994.
 • Wiśniewski Z.: Przeciwdziałanie bezrobociu. Kilka uwag do Narodowej Strategii zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich "Rynek pracy" 1999 nr 9.
 • Wojtaszczyk K.A.: Integracja Europejska. Warszawa 2006.
 • Wojtyna A.: Czy Polsce grozi efekt histerezy? "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Wojtyna A.: Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii. Kraków 1988.
 • Wolińska I.: Rynek pracy w Danii. "Rynek Pracy" 1996, nr 8.
 • Word Bank Country Study, Poland Labor Market Study, The Challenge of Job Creation 2001.
 • www.eures.praca.gov.pl
 • www.eurofunds.pl
 • www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal/
 • www.fundusz.ukie.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • www.fundusze-ue.menis.gov.pl
 • www.kprm.gov.pl.
 • www.mpips.gov.pl
 • www.mps.gov.pl
 • www.npr.gov.pl.
 • www.psz.praca.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • www.wup-katowice.pl
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Red. S. Krajewski i L. Kucharski. Łódź 2004.
 • Yearbook of Labour Statistics, International Labour Office, ILO, Geneva 1998.
 • Zaretsky A.M.: Coughlin Cletus C: An Introduction to the Theory and Estimation of a Job-Search Model "Review" 1995, January/February.
 • Zarychta H.: Funkcja dochodowa i motywacyjna zasiłków dla bezrobotnych w Polsce. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 3.
 • Zarychta H.: Problemy dostosowania systemu zasiłków dla bezrobotnych w Polsce do polityki socjalnej Wspólnot Europejskich (w aspekcie stowarzyszenia i członkostwa). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 10-11.
 • Zatrudnienie w Polsce 2005. Departament Analiz i prognoz Ekonomicznych. Red. M. Bukowski. Warszawa 2005.
 • Zatrudnienie w Polsce 2006. Red. M. Bukowski. Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150361805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.