PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 554 | 308
Tytuł artykułu

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów

Warianty tytułu
Social Services and Sustainable Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problematykę usług społecznych, ich znaczenie w tworzeniu bogactwa w kraju i dla rozwoju współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Omówiono zrównoważony rozwój jako nową jakość rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ukazano zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne regionów oraz uwarunkowania rozwoju usług społecznych. Przedstawiono także problem edukacji wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju regionów. Poruszono problematykę ochrony zdrowia jako celu i warunku zrównoważonego rozwoju oraz kultury i rekreacji w kontekście rozwoju regionów. Zanalizowano aktywność konsumentów i ich gospodarstw domowych w sferze usług społecznych.
EN
In this paper problems connected with the issue of social services were presented together with their meaning in contemporary economy and society development. Sustainable development as new quality of socio-economic development was discussed. Economic and social differentiation of regions were presented together with educational problem in the presence of sustainable regional development. Also problem of health care as purpose and condition of sustainable development was showed together with consumers and their households activity in social services. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
308
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Agenda społeczna (2006-2010). Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Agendy społecznej na lata 2006-2010, 2004/2191(INI), P6 TA (2005) 0210.
 • Aksman E., Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
 • Auleytner, Nowa polityka edukacyjna, w: Kształcenie ustawiczne a edukacja europejska w Polsce, red. D. Tourdanow, WSP TWP, Warszawa 2004.
 • Barteczko K.,. Bocian A.F, Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2004.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 • Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa 2006.
 • Bąk S.A., Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.
 • Becker G., Human Capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, The University Chicago Press, Chicago 1975.
 • Becla A., Czają S., Problem jakości i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena), w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2003.
 • Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego: próba prognozowania społecznego, IBWPK, Warszawa 1975.
 • Bendyk E., Czubaj M., O, roku słów!, "Polityka" nr 25, 24.06.2006.
 • Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Bezpośrednie funkcje rekreacji, red. M. Kwilecka, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • Białecki L, Czepulis-Rutkowska Z., Sztanderska U., Wóycicka L, Biała księga 2003, CL. VI: Nowy model społeczny, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Biedasystem, artykuł redakcyjny, "Business Week" 2002, nr 11.
 • Blaug M., Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey, "Journal of Economic Literature"1976, vol. XIV, no 3.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 305.
 • Bocian A.F., Rozwój regionalny a procesy integracyjne, w: Rozwój regionalny - konsekwencje integracji, red. A.F. Bocian, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2005.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003.
 • Bombol M., Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Mróz B., Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych na początku lat 2000. (etap I), SGH, Warszawa 2003 [maszynopis].
 • Bombol M., Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Mróz B., Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych na początku lat 2000. (etap II), SGH, Warszawa 2004 [maszynopis].
 • Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, "Monografie i Opracowania" nr 537, SGH, Warszawa 2005.
 • Boruc R., Prywatne jest piękne, "Menedżer Zdrowia" 2005, nr 3.
 • Borys T., Jakość życia a wskaźniki ekorozwoju, w: Metodologia pomiaru jakości życia, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Borys T., Jakość życia a zrównoważony rozwój: relacje i pomiar, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1: Teoria i kształcenie, red. F. Piontek, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Borys T., Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, w: Jak żyć. Wybrane problemy jakości życia, red. A. Wachowiak, Fundacja Humaniora, Poznań 2001.
 • Borys T., Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czają, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Nowa Ruda 2005.
 • Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii dopraw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Bosiacki S., Wpływ aktywności turystycznej na poziom i strukturę wydatków polskich rodzin na turystykę, w: Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Diagnoza i propozycje rozwiązań, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Siwiński, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki, Poznań 2000.
 • Bremond J., Salort M.M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Brittan L., Globalisation vs. Sovereignty? The European Response, Rede Lecture, Cambridge University, 20.02.1997.
 • Brol R., Gospodarka lokalna, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995.
 • Budżet czasu ludności 1.06.2003-31.05.2004, GUS, Warszawa 2005.
 • Building the Knowledge Society: Social and Human Capital Interaction, Commission of the European Communities, Brussels, 28.05.2003.
 • Bujny J., Prawa pacjenta. Między utopią a paternalizmem, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Bukowski Z., Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii dopraw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Burian M., The Clean Development Mechanism, Sustainable Development and Its Assessment, HWWA-Report 264, Hamburg Institute of International Economics, 2006.
 • Bylok F., Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Bywalec Cz., Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego, w: Kultura - gospodarka - media, Ogólnopolski Kongres Kultury, red. E. Orzechowski, Kraków 2002.
 • Bywalec Cz., O istocie i klasyfikacji usług polemicznie, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 9.
 • Bywalec Cz., Od kopciuszka do królowej, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 15.
 • Bywalec Cz., Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Bywalec Cz., Usługi w świetle ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1989, vol. XXXII.
 • Bywalec Cz., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, IRWiK, Warszawa 1991.
 • Bywalec Cz., Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 • Bywalec Cz., Wydymus S., Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 1.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Chmielnicki P., Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Municipium, Warszawa 2005.
 • Chudy K., Wierzbińska M., Badanie zróżnicowania poziomu życia ludności w województwie podkarpackim, w: Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny - czasem konsumpcji, PWE, Warszawa 1992.
 • Co jest w życiu najważniejsze?, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, maj 2006.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, vol. 94.
 • Commission Comunication: A Sustainable Europe for a better world: A European strategy for Sustainable Development, COM (2001) 264 final, Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 15.05.2001.
 • Cote S., Healy T., The Well-being of Nation. The role of human and social capital, OECD, Paris 2001.
 • Cowell D., The Marketing of Services, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993.
 • Cultural Industries: A challenge for the future culture, UNESCO, Paris 1982.
 • Culyer A.J., The nature of the commodity "health care" and its efficient allocation, "Oxford University Papers" 1971, no. 23.
 • Cymerman R., Hopper A., Gospodarka przestrzenna podstawę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Agricultura" (zeszyt naukowy ART w Olsztynie) 1998, nr 66.
 • Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Człowiek czuje, że żyje, "Rzeczpospolita", 5.10.2005.
 • Czy warto się uczyć, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, maj 2007.
 • Daszkowska M., Usługa - geneza, pojęcie, istota produkcji i jej mierniki, w: Marketing usług, wybrane aspekty, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Dąbrowska A., Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, w: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa 2006.
 • Dąbrowska A., Bombol M., Czas wolny: konsument, rynek, marketing, Liber, Warszawa 2003.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania konsumentów na rynku usług (etap I), SGH, Warszawa 2006 [maszynopis].
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania konsumentów na rynku usług (etap II), SGH, Warszawa 2007 [maszynopis].
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek L, Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwój/index.php.
 • Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Deklaracja haska w sprawie turystyki, "Problemy Turystyki" 1989, nr 3.
 • Denek E., Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, w: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 • Diagnoza społeczna 2005: warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, 10.01.2006.
 • Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 10.09.2007.
 • Dobrzański G., Dylematy trwałego rozwoju, w: Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, t. 1: Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok 1998.
 • Domański R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27, RSSG przy RM, Warszawa 1998.
 • Domański R. S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków, Raport z badań, opr. M. Pączkowska, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2006.
 • Drewnowski J., The Level of Civilisation. A New Field for the Application of Social Indicators, "Social Indicators Research" 1986, no. 18.
 • Dyczewski L., Kulturowe czynniki rozwoju gospodarczego, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, t. l, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2006.
 • Dziarski G., Kłosowski W, Usługi publiczne, w tym komunalne, FRDL, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa 2003.
 • The economy of culture in Europe, www.europa.eu.portal.
 • Education at a Glance, OECD Indicators, 2006.
 • Edukacja w Europie, Komisja Europejska, Warszawa 2003.
 • Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Raport Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, UNESCO, Warszawa 1998.
 • Euro Health Consumer Index 2007 Report, Health Consumer Powerhouse, 1.10.2007.
 • Evans R.G., Strained Mercy: The Economics of Canadian Heath Care, Buttersworth, Toronto 1984.
 • Fatyga B., Jakie wartości będą. cenić Polacy w roku 2020?, w: Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność, Kongres Obywatelski, Gdańsk 2007.
 • Fogli L., What We Need to Know to Develop Strategies and Tactics to Improve Service Delivery, w: Customer Service Delivery: Research and Best Practice, red. L. Fogli, Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 • Foote N.N., Hatte P.K., Social mobility and economic advancement, "American Economic Review" 1953, vol. 3.
 • Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroekonomicznej, w: Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Polityka ochrony zdrowia i warunki jej tworzenia, w: A. Frączkiewicz-Wronka, J. Jasłowski, B. Owcorz-Cydzik, D. Sobsiuk, Samorządowa polityka zdrowotna, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobsiuk D., Samorządowa polityka zdrowotna, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha, "Rzeczpospolita", Warszawa 1993.
 • Fundusze strukturalne na wsparcie edukacji w latach 2007-2013, www.men.gov.pl/oswiata/istotne/fundusze_2007-20013.php.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • Getzen T.E., Ekonomika zdrowia: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
 • Głąbicka K., Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka, Radom 2004.
 • Golinowska S., Decyzje potrzebne natychmiast, "Rzeczpospolita", 5.08.2004.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Problemy i koszty funkcjonowania systemu zdrowia w Polsce a potrzebne zmiany i reformy, w: Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golinowska, M. Boni, Raport CASE nr 65, Warszawa 2006.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd pojęć, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Kopińska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Golka M., Poczucie zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych, Fundacja Humaniora, Poznań 2000.
 • Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Gomułka S., Służba zdrowia: Jakie problemy? Jakie wady obecnej reformy? Jaka zmiana reformy?, "Rzeczpospolita", 1.12.2000 .
 • Grossman M., On the Concept of Health Capital and Demand for Health, "Journal of Political Economy" 1972, vol. 80.
 • Grossman M., The Human Capital Model of the Demand for Health, "NBER Working Paper" no. 7078, April 1999.
 • Growing Regions, Growing Europe: Fourth report on economic and social cohesion, provisional version, European Unions Regional Policy, Brussels, May 2007.
 • Growth, Poverty and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union, October 2005, www.worldbank.org.
 • Grzelakowski A., Jasiński P., Streżyńska A., Szablewski A., Woźniak P, Żylicz T., Biała księga 2003, cz. III: Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Grzybowski A., Prywatyzacja w opiece zdrowotnej - szansę i zagrożenia, w: Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - bariery i możliwości, red. J. Putz, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 • Gutkowska K., Ozimek L, Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001.
 • Hanusik K., Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury lecznictwa w Polsce w latach 1980-1989, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole 1992.
 • Hautcoeur J.P., Illiteracy. Direction? Action? Results?, w: Alpha 92: Current Research in Literacy, red. J.P Hautcoeur, Quebec 1992. Health at a Glance, OECD, 2006.
 • Healy J., Mckee M., The evolution of hospital system, w: Hospitals is a changing Europe, red. J. Healy, M. Mckee, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2002.
 • Hobbs G., What is Social Capital? A Brief Literature Overview, Economic and Social Research Foundation, June 2000.
 • Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, UNDP, New York 2007.
 • i2010 - europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 1.6.2005, COM (2005) 229 końcowy [SEC (2005) 717].
 • Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, UJ, Kraków 2002.
 • Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, IBnGR, Gdańsk 2003.
 • Indulski J.A., Matulewicz M., Bryła M., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994.
 • Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Rada Ministrów, Warszawa, 23 maja 2006.
 • Informacja Rządu na temat obecnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa, 23 stycznia 2008.
 • Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, red. A. Wojtyna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Investing in Health. World Development Report 1993, Publisher for World Bank, Oxford University Press, 1993.
 • Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową, dla Polski, red. J. Szomburg, IBnGR, Gdańsk 2002.
 • Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jak wypoczywać, to tylko w luksusie. Ekspertyzy, wyniki badań, "Rzeczpospolita", 7.02.2008, www.rp.pl/artykul/19417,90460html.
 • Jakość usług medycznych, www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul-rodzaj=15&idartykul=27, 18.09.2005.
 • Janoś-Kresło M., Aktywność kulturalna Polaków, "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 68, Warszawa 2006.
 • Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Warszawa 2002.
 • Janoś-Kresło, Wartości życiowe polskich elit ekonomicznych, w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005.
 • Janowski A., Transformacja oświaty w latach 1989-2004, w: Polska transformacja ustrojowa: próba dyskursu - zarys perspektyw, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Jasiński L.J., Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2005.
 • Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Johannesburg Summit 2002 (problematyka szczytu - wzorce konsumpcji i produkcji, ubóstwo a milenijne cele rozwoju), www.unic.un.org.pl/johannesburg/konsumpcja.php.
 • Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, Warszawa 1972.
 • Karski P., Optymalizacja systemu ochrony zdrowia: koszty i korzyści, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Ke Xu et al., Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis, "The Lancet" 2003, July 12, vol. 362, s. 111-117, www.thelancet.com.
 • Key Indicators of the Labour Market, wyd. 5, ILO, Geneva 2007, www.ilo.org/public....
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kiker B.F., The Historical Roots of the Concept of Human Capital, "The Journal of Political Economy" 1966, vol. 74, no. 5.
 • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.
 • Klamut M., Przesłanki realizacji nowej polityki spójności UE w latach 2007-2013, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce UE, red., M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie: między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 • Klepacki B., Sytuacja dochodowa rolników o różnym poziomie wykształcenia w okresie przemian gospodarczych, "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr 2.
 • Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Klonowicz T., Cichomski B., Eliasz A., Pieniądze dają szczęście, zdrowie i..., "Psychologia Jakości Życia" 2002, t. l, nr 2.
 • Kłeczek R., Działalność usługowa jako problem badawczy, "Prace Naukowe" nr 643, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1992.
 • Kłosiński K., Międzynarodowe obroty usługowe Unii Europejskiej, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, IBRKiK, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Kłosiński K., Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa 2002.
 • Kłosiński K., Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
 • Kłosiński K., Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, IRWiK, Warszawa 2005.
 • Kłosiński K., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 • Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji: zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Kołakowski L., Introductory Remarks, "Dialoque and Universalism" 1995, vol. 5, no. 1.
 • Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2006.
 • Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Dąbrowska, M. Janoś--Kresło, PWE, Warszawa 2007.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 • Kornai J., Eggelston K., Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Korporowicz V., Zdrowie i jego promocja: kształtowanie przyszłości, SGH, Warszawa 2005.
 • Kosiedowski W., Regionalne aspekty rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w nowych warunkach systemowych, w: Polityka ekonomiczna: współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8.
 • Kotarbiński T., Zagadnienie produkcyjności usług, w: Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kowalak T., Polityka społeczna, wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2002.
 • Kowalska K., Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 4.
 • Krajewski M., Konsumpcja i współczesność, "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 3.
 • Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej na lata 2004-2006, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Krasucki P., Optymalizacja ochrony zdrowia: koszty i korzyści, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Krawczyk Z., Aksjologiczne uwarunkowania turystyki, w: Sport, kultura, społeczeństwo, red. J. Kosiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, AlmaMer WSE, Warszawa 2007.
 • Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Krzysztofek K., Przemysły kultury a globalizacja - wnioski dla Polski, w: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojowe dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
 • Krzysztofek K., Ewolucja założeń i programów polityki kulturalnej w Polsce w latach 90., w: Kultura polska w dekadzie przemian, red. T. Kostyrko, M. Czerwiński, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kultura 2006, GUS, Warszawa 2006, www.stat.gov.pl.
 • Kuzińska H., Finansowanie oświaty w Polsce: realia i konieczne zmiany, WSPiZ, Warszawa 2005.
 • Kwiatkowski E., Teoria trzech sektorów, PWN, Warszawa 1981.
 • Landreth H.,. Colander D.C, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. l, PWN, Warszawa 1963.
 • Laureaci Nagrody Nobla, red. Z. Matkowski, PWN, Warszawa 1991.
 • Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 • Leonardi R., Convergence, Cohesion and Integration in the Europe Union, Macmillan, London 1995.
 • Leowski J., Czy zdrowie jest towarem czy dobrem publicznym?, w: Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - bariery i możliwości, red. J. Putz, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Leśniak J., Zrównoważone społeczeństwo a jakość życia w Szwecji, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2003.
 • Liberalizing International Transactions in Services, United Nations, New York-Geneva 1994.
 • Liberda B., Tokarski T, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Lipiński E., Historia myśli ekonomicznej do 1870 r., PWN, Warszawa 1981.
 • Lipiński E., Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa 1969.
 • Lipiński E., Wstęp do rozważań nad problematykę usług w ekonomi politycznej socjalizmu, w: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965.
 • Lisiecka K., Regulacje prawne i rynkowe wyznacznikiem zakresu działań jednostek ochrony zdrowia - aspekt teoriopoznawczy, w: Zarządzanie jakością, usług zdrowotnych, red. K. Lisiecka, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Lorek A., Zrównoważony rozwój a problem wykluczenia społecznego i ubóstwa, w: Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Lovelock Gh., Services Marketing: People, Technology, Strategy, wyd. 4, Prentice Hall, Upper Side River, NJ 2001.
 • Lucas R., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", July 1988.
 • Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle wyników badań GUS, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 • Łobocki M., Pedagogika wobec wartości, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993.
 • Madden D. The Demand for Health Capital - the Grossman Model, 2002, www.ucd. ie/economics/staff/dmaden.
 • Makówka M., Czynniki kształtując rynek dóbr i usług kultury w Polsce w okresie transformacji, w: Prace z zakresu konsumpcji, "Zeszyty Naukowe" nr 541, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Mamo, kup mi lek, PAP, 2005, www.fakty.interia.pl/news.
 • Marketing usług, red. A. Styś, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Marketing usług. Wybrane aspekty, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Marshall A., Principles of economics: an introductory volume, Macmillan, London 1961.
 • Masłowski A., W kwestii pojęcia usług, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 9.
 • Mateju P., Social Capital: Problem of its conceptualization and measurement in transforming societies, OECD, London, 26-27.09.2002.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002.
 • The Millennium Development Goals Report 2007, UNDP, New York 2007.
 • Mishan E.J., Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986.
 • Misiaszek Z., Z zagadnień terminologicznych i metodologicznych badania warunków życia i poziomu życia ludności, "Problemy Ekonomiczne" 1975, nr 1.
 • Misiuna M., Jakość życia - geneza i interpretacja pojęcia w krajach cywilizacji zachodniej, "Przegląd Socjologiczny" 1977, t. XXXI, z. 1.
 • Młokosiewicz M., Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 • Modrzejewski A., Edukacja polska wobec wyzwań cywilizacji postindustrialnej, w: Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2005.
 • Monitoring Environmental Progress - a Report on Work in Progress, The World Bank, Washington 1995.
 • Moroń D., Szkoły niepubliczne w Polsce w latach 1989-2002, w: Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej, red. L. Dziewięcka-Bokun, L. Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 • Mucha J., Interwencje państwa w system opieki zdrowotnej. Racje ekonomiczne, "Polityka Społeczna" 2006, nr 7.
 • Nankervis A., Managing services, Cambridge University Press, New York 2005.
 • Narayan D., Pritchett L., Cents and Sociability Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, World Bank, Washington 1997.
 • Narodowa strategia kultury na lata 2004-2006, Ministerstwo Kultury, Warszawa, wrzesień 2004.
 • Narodowy program zdrowia na lata 2007-2015, załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • Naumowicz K., Usługi. Zagadnienia ogólne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992.
 • Nie ma ucieczki przed wirtualną nauką, "Rzeczpospolita", 14.02.2007.
 • Niewadzi Cz., Sektor usług w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1972.
 • Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1975.
 • Niewadzi Cz., Zagadnienia usług w teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1979.
 • Niżankowski R., Jakość świadczeń zdrowotnych i jej ocena, "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, nr 6.
 • Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 • Nowakowski A., Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej w świetle ustawy z 1996 roku, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 4.
 • Nowlan D.M., A Short Essay on Local Public Goods, University of Toronto, www.chass. utoronto.ca/~nowlan/papers/lpg.htm.
 • O aktywności fizycznej Polaków, Komunikat CBOS, Warszawa, styczeń 2003.
 • Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1989.
 • On-line Dictionary of the Social Sciences, www.socialsciencedictionary.nelson.co.
 • Opinie na temat zasięgu biedy w Polsce, Komunikat CBOS, Warszawa, kwiecień 2007.
 • Opinie o opiece zdrowotnej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Komunikat CBOS, Warszawa, styczeń 2005.
 • Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat CBOS, Warszawa, październik 2006.
 • Opinie o skutkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Komunikat CBOS, Warszawa, grudzień 2004.
 • Organizacja i finansowanie kultury w gospodarce rynkowej, red. D. Ilczuk, W. Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 • Ossowski S., Konflikty niewspółmiernych skal wartości, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1967.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Pakulska J., Turystyka zrównoważona szansę rozwoju regionu, w: Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych, red. M. Sirko, J. Bek, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Stalowa Wola 2006.
 • Pankowski K., O sensie życia, wartościach życiowych, cnotach i występkach, w: O stylu życia Polaków, red. M. Falkowska, CBOS, Warszawa 1997.
 • Papuziński A., Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: antologia polityki ochrony środowiska, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Pawlak R., Polska reforma oświatowa a europejska polityka edukacyjna, "Studia Europejskie" 2004, nr 3.
 • Perzanowska-Zamajtys M., Polityka regionalna, w: Integracja europejska: wprowadzenie, red. M. Perkowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Piątek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Piątek B., Piątek R, Piątek W., Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
 • Pięty program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, w: Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, Suplement I: Zagadnienia ogólne. Powietrze, MOŚZNiL, Warszawa 1997.
 • Piekut-Brodzka D.M., Kapitał ludzki i inwestycje w ludzkie istnienie oraz kapitał społeczny a praca socjalna, w: Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Pisz Z., Kapitał społeczny jako wyzwanie dla edukacji, w: Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej, red. L. Dziewięcka-Bokun, A. Ładyżyński, Uniwersyetet Wrocławski, Wrocław 2004.
 • Pluta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006.
 • Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Podróże Polaków w 2006 r. Podstawowe wyniki badań, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/ruch.
 • Podróże Polaków w lecie 2007, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/ruch.
 • Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń, red. K. Landa, HTA Consulting, Kraków 2006.
 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Podstawowe kierunki dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego Komitetu Regionów, COM (2003) 716 final, Bruksela, 21.11.2003.
 • Podział środków publicznych na kulturę przez organa administracji państwowej, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 • Pogonowska B., Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, "Zeszyty Naukowe" nr 42, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 • Pohorille M., Dobrobyt społeczny. Pojęcie, mierzenie, metoda analizy, "Ekonomista" 1977, nr 5.
 • Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, red. A. Jasieńska-Kania, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Polak K., Popularność języka angielskiego jako miernik ekspansji cywilizacji zachodniej, "Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni" 2001, nr 7.
 • Poland Subsidies and Income Distribution, Document of the World Bank, Report no. 7776, November 1989.
 • Polarczyk K., Wynik pracy podstawę definicji i klasyfikacji usług, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 1.
 • Polityka społeczna, podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, IGS, SGH, Warszawa 2003.
 • Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, Komunikat Komisji [SEC (2005) 904], Bruksela, 5.07.2005, COM (2005) 299 końcowy.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, dokument przyjęty przez Sejm RP 2 marca 1999 r.
 • Polska na tle innych państw członkowskich UE w realizacji Programu "Edukacja i szkolenie 2010", materiał opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, Warszawa, listopad 2006.
 • Polska. Narodowy plan rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., Warszawa 2003.
 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kurzynowski, IGS, SGH, Warszawa 2002.
 • Poziom satysfakcji życiowej Polaków w latach 1994-2006, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2007.
 • Poziom satysfakcji życiowej Polaków, Węgrów, Gruzinów i Ukraińców, Komunikat CBOS, Warszawa, lipiec 2006.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 • Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów: wybrane zagadnienia, UJ, Kraków 2003.
 • Prawelska-Skrzypek G., Smoleń M., Polityka kulturalna samorządów, w: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2007.
 • Proces kreatywności w marketingu, red. A. Styś, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Program operacyjny "Kapitał ludzki". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7.09.2007.
 • Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 22.10.2007, COM (2007) 647 final.
 • Przemysły kultury w: Kultura polska w dekadzie przemian, red. T. Kostyrko, M. Czerwiński, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 • Przybyłka A., Infrastruktura ochrony zdrowia w Polsce u progu XXI w., "Antidotum" 2003, nr 2.
 • Przymeński A., Kapitał społeczny, pój ecie czy teoria?, w: Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Purchla J., Kultura a transformacja Polski, "Rocznik MCK" nr 10, Kraków 2001, s. 30.
 • Putnam R.D., Bowling Alone: the collapse and revival of America Community, Simon and Schuster, New York 2000.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 • Quo vadis ochrono zdrowia?, "Ochrona Zdrowia na Świecie" 2006, nr 3.
 • Raport Grupy ds. Turystyki Zrównoważonej KE, www.ec.europa.eu.
 • Raport o rozwoju społecznym Polska'98. Dostęp do edukacji, UNDP, Warszawa 1998.
 • Reforma systemu edukacji - wyzwania, szansę, zagrożenia, red. M. Adamczyk, W. Dutkiewicz, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000.
 • Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, GUS, Warszawa 1995.
 • Rogoziecki R., O niewdzięcznym rysowaniu mapy. Przyczynek do krytyki pojęcia konsumpcji, www.institut-of-culture./p/instytut/kwartalnik/kw3.
 • Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Poznań 2003.
 • Rogoziński K., Spór o istnienie usług, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 2.
 • Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 • Rok B., Etapy rozwoju współczesnego konsumeryzmu a kształtowanie wzorców konsumpcji, w: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, projekt pod kier. J. Kamienieckiej, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Romer P., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, vol. 94.
 • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, red. S. Czaja, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Rudawska I., Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, "Rozprawy i Studia" t. 602, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Rudawska I., Opieka zdrowotna: aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rutkowski J., Badania jakości życia (synteza), w: Jakość życia i warunki bytu, GUS, Warszawa 1990.
 • Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, "Z Prac ZBSE" z. 162, GUS, Warszawa 1987.
 • Rutkowski J., Podstawowe pojęcia statystyki społecznej (część I), "Wiadomości Statystyczne" 1984, nr 10.
 • Rymsza M., Ocena Narodowego planu rozwoju na lata 2004-2006 z punktu widzenia przemian społecznych, w: NPR a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, materiały pokonferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 2002.
 • Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Ryszkiewicz A., Przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2003.
 • Sabatini F., The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical Perspective, FEEM, Nota di Lavoro 2006, www.feem.it/Feem/Pub/Publications/Wpa-pers/default.htm.
 • Sartorii G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
 • Scheuer B., Kilka uwago erozji kapitału społecznego. Glossa do Putnama, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Schuller T., The Complementary Roles of Human and Social Capital, "The Canadian Journal of Policy Research" 2001, vol. 2, no. 1.
 • Schulz T.W., Investment in Human Capital: the role of education and of research, The Free Press Collier-Macmillan, New York-London 1971.
 • Sciachi A., Prywatne szpitale w Unii Europejskiej, "Menedżer Zdrowia" 2003, nr 4.
 • Sektor publiczny w Polsce i na świecie: między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. l, PWN, Warszawa 1955.
 • Skarbek R, Ogólne zasady nauki gospodarstwa domowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, t. l, Warszawa 1955.
 • Słaby T., Konsumpcja: eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
 • Słaby T., Poziom i jakość życia, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Słaby T., Przyszłość wskaźników społecznych, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1.
 • Słaby T., Statystyczny pomiar konsumpcji, w: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa 2006.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. l, PWN, Warszawa 1954.
 • Smoleń M., Przemysły kultury, wpływ na rozwój miast, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Sochacka-Krysiak H., Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych, w: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, red. T. Juja, J. Kotlińska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 • Social Capital, Reviewing the Concept and Its Policy Implications, Research Paper, Aus-Info, Productivity Commission, Canberra 2003.
 • Social Capital: A Discussion Paper, Performance and Innovation Unit, London, April 2002.
 • Social Capital: A Multifaced Percpective, red. P. Dasgupta, I. Seregaldi, World Bank, Washington 1999.
 • Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Sowada Ch., Współpłacenie - "za i przeciw" szerokiemu zastosowaniu w systemie powszechnego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, w: System ochrony zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 37, Warszawa 2004.
 • Stan świata 2004, Raport Worldwatch Institiut dotyczący postępów na drodze do społeczeństwa zrównoważonego, Earth Conservation - Fundacja "Ochrona Ziemi", online.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa 2006.
 • Staniek Z., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.
 • Stankiewicz A., Żale do służby zdrowia, "Rzeczpospolita", 29.04-1.05. 2006.
 • Stańczyk J.Z., Kapitał społeczny a gospodarka, "Zeszyty Naukowe" nr 589, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Starting Strong II. Early Childhood Education and Care, OECD, Paris 2006.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strahl D., Markowska M., Transformacja sektorowej struktury zatrudnienia w regionach Polski na tle przestrzeni europejskiej, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. H. Ćwikliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Strategia kierunkowa rozwoju i informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 24.06.2005.
 • Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 27.06.2006.
 • Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2007.
 • Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Styś A., Rynek usług w ujęciu przestrzennym, PWE, Warszawa 1977.
 • Styś A., Sfera usług w Polsce. Ujęcie retrospektywne, w: Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Styś A., Olearnik J.,. Kurczyna J., Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa 1980.
 • Sulmicka M., Rynek edukacji w dobie społeczeństwa informacyjnego i globalizacji, w: Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. A. Zbierzchowska, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
 • Sulmicka M., Strategia lizbońska - nowe wyzwania, "Polityka Społeczna" 2005, nr 1.
 • Sulmicka M., Ubóstwo we współczesnym świecie, SGH, Warszawa 2001.
 • Sustainable Development in a Dynamic World, Transforming, Institutions, Growth and Quality of Life, World Development Report 2003, The World Bank, 2003.
 • Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej, red. M.J. Bali, D.W. Simborg, J.W. Albright, J.V. Douglas, Springer-PWN, Warszawa 1997.
 • Szablewski A., Pojęcie usług a kategoria pracy produkcyjnej, "Ekonomista" 1974, nr 2.
 • Szarfenberg R., Kwestia edukacyjna, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski, Śląsk, Katowice 1998.
 • Szczepański M.S., Między rozwojem i regresem społecznym. Próba interpretacji pojęć, w: Rozwój społeczny województwa katowickiego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 • Szpakowska S., Goss M., Europejskich pieniędzy nie starczy dla wszystkich, "Rzeczpospolita", 13.02.2007.
 • Sztander-Sztanderska U., Minkiewicz B., Baba M., Raport: Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, Badanie Instytutu Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa 2004.
 • Sztompka P., Teorie zmian społecznych a doświadczenie polskiej transformacji, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 • Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Wrocław-Jelenia Góra 1996.
 • Śleszyński J., Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Tarkowska L., Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć, w: Jak żyję Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. l, Delfin, Lublin 1991.
 • Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, AWF, Wrocław 1998.
 • Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 • Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Tondl G., Can UE's Cohesion Policy Achieve Convergence? "Working Papers" no. 9, Research Institute for European Affairs, Wien 1995.
 • Truszkowska J.A., Wyrównywanie szans edukacyjnych - doświadczenia Unii Europejskiej (wybrane problemy), w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, t. l, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2006.
 • Trwanie życia w 2005 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2006.
 • Turystyka w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie 1.10.1998-30.09.1999, "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2000.
 • Uczestnictwo w kulturze i niektóre inne formy spędzania czasu wolnego w 2003 r., Komunikat CBOS, Warszawa, luty 2004.
 • Wakacyjny wypoczynek i praca zarobkowa uczniów, Komunikat CBOS, Warszawa, październik 2005.
 • Walkowska W., Edukacja w świetle praw człowieka, w: Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej, red. L. Dziewięcka-Bokun, A. Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 • Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Waluch K., Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2002.
 • Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007.
 • Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 • The well-being of nation: the role of human and social capital, OECD, Paris 2001.
 • Westlund H., Social Capital in the Knowledge Economy: theory and empirics, Springer, Berlin 2006.
 • What is Social Capital, World Bank 2000, www.worldbank.org.povert.
 • What Schools for the Future? OECD, Centre for Educational Research and Innovation, 2001.
 • Włodarczyk C.W., Paździoch S., Systemy zdrowotne, UJ, Kraków 2001.
 • Włodarczyk C.W., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998.
 • Wojnar L, Kultura przyszłości - przyszłość kultury, w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
 • Wolniewicz-Dobrzyńska M., Gry i zabawy sportowe i rekreacyjne, w: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński, AWF, Poznań 2001.
 • Woolcock M., The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, "The Canadian Journal of Policy Research" 2001, vol. 2, no. 1. The World Health Report, WHO, 2004.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, COM (2005) 24, 2.02.2005.
 • Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Wydatki rodziców na edukację uczniów w latach 1997-2007, Komunikat CBOS, Warszawa, październik 2007.
 • Wyjazdy na wypoczynek w latach 1992-2007, Komunikat CBOS, Warszawa, grudzień 2007.
 • Wyniki badania 2006 PISA, Ministerstwo Edukacji Narodowej, www.men.gov.pl.
 • Wysocki J., Miler M., Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia, nowe zdrowie publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny" 2003, nr 57.
 • Zadania społeczne, red. Z. Pisz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Zagóra-Jonszta U., Wykłady z historii myśli ekonomicznej, cz. l, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Zahorska M., Hipoteza cudu nad Wisłę: modernizacja bez edukacji?, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
 • AKTY PRAWNE
 • Aneks do Rezolucji Parlamentu dotyczącej wspólnotowej polityki regionalnej i roli regionów z dnia 18 listopada 1988 r., Official Journal C 326/296, 19.12.1988.
 • Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego nr 508/2000 z 14 lutego 2000 r. (OJ 63/2000) ustanawiająca Program ramowy Unii Europejskiej "Kultura 2000" na okres pięciu lat od 1.01.2000 r. do 31.12.2004 r.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 21.10.2006.
 • Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa niematerialnego, przyjęta w Paryżu 17 października 2003 r.
 • Konwencja w sprawie dyskryminacji w dziedzinie oświaty, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., DzU 1991, nr 120, poz. 526.
 • Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, przyjęta w Paryżu 20 października 2005 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 z 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyki dochodów i warunków życia ludności (EU SILC), DzU WE nr L 165, 3.07.2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzU WE nr L 210, 31.07.2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 2007, nr 251, poz. 1885.
 • Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, DzU 1938, nr 38, poz. 389.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, DzU 1961, nr 32, poz. 160.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, DzU 1990, nr 65, poz. 385, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991, nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU 2001, nr 13, poz. 123 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jednolity, DzU 2001, nr 57, poz. 602.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, DzU 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity, DzU 2005, nr 226, poz. 1943, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997, nr 153, poz. 38.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU 1997, nr 85, poz. 539, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jednolity, DzU 2001 nr 55, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, DzU 1998, nr 106, poz. 668, zmiany: DzU 1998, nr 162, poz. 1115 i 1116.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, z późn zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003, nr 45, poz. 391, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Wniosek dotyczący Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji kształcenia zawodowego: Europejska karta na rzecz jakości mobilności (przedstawiony przez Komisję), COM (2005) 450 końcowy, 2005/0179 (COD), Bruksela, 23.09.2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150760207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.