PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 165
Tytuł artykułu

Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski

Warianty tytułu
Integration and Globalisation and Economic System. Consequences for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące systemu gospodarczego i wpływ globalizacji na system gospodarczy. Omówiono wpływ europejskiej integracji na systemy gospodarcze krajów w niej uczestniczących. Przybliżono system gospodarczy Polski i jego ewolucję, zwłaszcza istotę i specyfikę transformacji.
EN
Presented theoretical issues connected to economic system and impact of globalisation on economic system. Discussed influance of european integration on economic system of EU countries. The article shows Polish economic system, its evolution, essence and specificity of transformation. (MP)
Rocznik
Strony
165
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Albert M.: Kapitalizm kontra kapitalizm. Signum, Kraków 1994.
 • Amable B.: The Diversity of Modern Capitalism. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Ambrosius G.: Staat und Wirtschaftsordnung. Eine Einffirung in Theorie und Geschichte. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2001.
 • Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Anioł W.: Paradoksy globalizacji. UW IPS, Warszawa 2002.
 • Ash TG: Czy Blair uratuje Europę? „Gazeta Wyborcza" z 4-5.06.2005.
 • Balassa B.: The Theory of Economic Integration. Allen&Unwin, London 1962.
 • Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. Polska Oficyna Wydawnicza „BGW", Warszawa 1992.
 • Balcerowicz L.: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Monografie i Opracowania. SGH, Warszawa 1993, nr 281.
 • Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1995.
 • Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L.: Państwo w przebudowie. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1999.
 • Bal-Woźniak T: Innowacyjność systemów gospodarczych. Doświadczenie Polski na tle UE, USA i Japonii. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Barber B.R.: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005.
 • Barber B.R.: Skazani na globalizację. „Gazeta Wyborcza" z 1-2.10.2005.
 • Bauman Z.: Globalizacja. PIW, Warszawa 2000.
 • Beck U.: Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • Bekasik J.: O restauracji kapitalizmu w Polsce. „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 1997, z. 4.
 • Bekasik J.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2000.
 • Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa 1984.
 • Blair T., Schroeder G.: Europa - Trzecia Droga - Nowy Środek. „Gazeta Wyborcza" z 10-11.07.1999.
 • Blanchard O.: Ekonomiczna przyszłość Europy. „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 11-12.
 • Bocian A.F.: Polska - kierunki zmian. Próba oceny. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Borowiec J., Wilk K.: Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej. AE, Wrocław 1997.
 • Bowden E.V., Bowden J.H.: Economies. The Science of Common Sense. Southwestern College Publishing, Cincinnati 1985.
 • Bożyk P., Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2003. Budnikowski A.: Globalizacja a integracja. SGH, Warszawa 2000.
 • Buksiński T.: Wyzwania globalizacji wobec Europy Środkowowschodniej. W: Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja. Red. D. Dobrzań-ski, J. Jakubowski, A. Wawrzynowicz. UAM, Poznań 2005.
 • Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000. Red. K. Tomala. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
 • Chołaj H.: Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. UMCS, Lublin 1998.
 • Chołaj H.: Wstęp do teorii transformacji. Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Reichmann E.: Unia Europejska. PWN, Warszawa 1997.
 • Coates D.: Models of Capitalism. Growth and Stagnation in the Modern Era. Polity Press, Cambridge 2000.
 • Conway P, Janod V., Nicoletti G.: Product Market Regulation in OECD countries: 1998-2003. Economic Department Working Paper No. 419, l April 2005.
 • Czech-Rogosz J.: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. AE, Katowice 2005.
 • Czerny M.: Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno--gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dembiński P.H.: Przemiany w gospodarce światowej. W: Transformacja - Integracja - Globalizacja. Red. S. Miklaszewski. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Red. W. Dymarski. PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 • Durska M.: Kulturowe źródła amerykańskiego modelu biznesowego. W: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania. Red. W. Bieńkowski i M.J. Radło. SGH, Warszawa 2006.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. M. Milewski. PWN, Warszawa 1993.
 • Eucken W: Die Grundlagen der Nationalökonomie. Springer-Verlag, Berlin, Gottingen, Heilderberg 1950.
 • Europa przyszłością świata! Rozmowa J. Żakowskiego z J. Rifkinem. „Polityka" z 12.11.2005.
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 1999.
 • Fiedor B.: Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer i A. Kondratowicz. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Fischer J.: Quo vadis, Europo? „Gazeta Wyborcza" z 25.05.2000. Flejterski S., Wahl P.T.: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003.
 • Frister R.: McKibuc. „Polityka" z 28.01.2006.
 • Fukuyama F. : Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Fukuyama E: Koniec historii. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Fukuyama E: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gabler Wirtschaftslexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden 2000.
 • Gabryś L.: Globalizacja a integracja - stopień zbieżności i rozbieżności. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2002.
 • Gabryś L., Gierczycka J., Okoń-Horodyńska E., Rzeszotarska G, Swadźba S.: Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej. AE, Katowice 1994.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 • Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy. Word Bank, Washington DC 2000.
 • Globalization Ledger. Global Bussiness Policy Council A.T. Kearney, April 2000. Global Politics. Red. A. McGrew. Polity Press, Cambridge 1992.
 • Gray J.: Od wielkiej transformacji do światowego wolnego rynku. W: Po liberalizmie. Fundacja Aletheja, Warszawa 2001.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 • Hali P.A., Soskice D.: Introduction. W: Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Red. P.A. Hall i D. Soskice. Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Hampden-Turner C., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. PWN, Warszawa 1995.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000.
 • Huntington S.P.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001.
 • Hutton W: The State We're In. Vintage, London 1996.
 • Jak ujarzmić kapitalizm. Wywiad A. Domosławskiego z R.B. Barberem. „Gazeta Wyborcza" z 24-26.12.2004.
 • Jantoń-Drozdowska E.: Regionalna integracja gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Józefiak C.: Zależność między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. T. 1. Red. M. Belka i W. Trzeciakowski. Poltext, Warszawa 1997.
 • Kaczmarek T.T.: Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa. Difin, Warszawa 2004.
 • Kaja J.: Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. SGH, Warszawa 1999. Kamecki Z.: Pojęcie i typy integracji gospodarczej. „Ekonomista" 1967, nr 1.
 • Kedaj W.: Chińska republika globalna. „Wprost" z 29.01.2006.
 • Kennett D.: A New view of Comparative Economics Systems. Harcourt College Publishers, Orlando 2001.
 • Kisiel-Łowczyc A.B.: Współczesna gospodarka światowa. UG, Gdańsk 1994.
 • Kleer J.: Wprowadzenie. W: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku". Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1998.
 • Kleer J.: Drogi do gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • Kleer J.: Zagrożenia transformacji. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. AE, Kraków 2005.
 • Kleer J.: Ciągłość i nieciągłość w transformacji. W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer i A. Kondratowicz. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Kołodko G.W.: Ekonomia i polityka transformacji. Od szoku do terapii. Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W.: Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów postsocjalistycznych. „Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2001.
 • Kołodko G.W: Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. PWN, Warszawa 1977.
 • Kowalik T.: „Wybór" systemu ekonomicznego jako proces społeczny. „Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych". SGH, Warszawa 1997, z. 4.
 • Kowalik T.: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie ewolucja kryzys. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kowalik T.: Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji i integracji. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Kowalik T.: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1998.
 • Kozłowski S.G.: Współczesna Ameryka. Mity i rzeczywistość. UMCS, Lublin 2001.
 • Kozłowski S.G: Systemy ekonomiczne. UMCS, Lublin 2004.
 • Koźmiński A.K.: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki gospodarczej. „Życie Gospodarcze" 1997, nr 17.
 • Koźmiński A.K: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki. W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska. Raport nr 22. RSSG, Warszawa 2003.
 • Laszlo E.: Systemowy obraz świata. PIW, Warszawa 1978.
 • Leipold H.: Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme im Vergleich. Grundzüge einer Theorie der Wirtschaftssysteme. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1988.
 • Lewis W.W.: Potęga wydajności. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Liberska В.: Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. W: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku". Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1998.
 • Lipowski A.: Dualizm transformacji: przypadek Polski 1990-1998. PAN, Warszawa 2000.
 • Lis S., Miklaszewski S.: Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych. PAN, Wydawnictwo „Secesja", Kraków 1993.
 • Luttwak E.: Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Łukaszewicz A.: W kwestii dyskusji o modelach ustrojowych. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. AE, Kraków 2005.
 • Machlup F.: Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei. PWN, Warszawa 1986.
 • Matysiak A.: Dwa modele transformacji systemowej. W: Od i do gospodarki rynkowej. Red. W. Jarmołowicz i J. Orczyk. AE, Poznań 1992.
 • Mączyńska E.: Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Pułapki modelowe. W: Polska transformacja. Sukcesy i bariery. UL, Łódź 2003.
 • Mączyńska E.: Trudno o gotowy wzorzec. W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska. Raport Nr 22. RSSG, Warszawa 2003.
 • Mączyńska E.: Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja? W: Ład instytucjonalny w gospodarce. T. II. Red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke. UMK, Toruń 2006.
 • Mead W.R.: Dzieci Thatcher i Reagana. „Wprost" z 27.03.2005.
 • Meisner J.: Ekonomia I. Zagadnienia ogólne i mikroekonomiczne. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 1998.
 • Micklethwait J., Wooldridge A.: Czas przyszły doskonały. Wyzwania i ukryte obietnice globalizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Miklaszewski S.: Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. AE, Kraków 1991.
 • Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki R, Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne u progu XXI wieku. Difm, Warszawa 2003.
 • Miller J.B., Tenev S.: Państwo i reformy własnościowe w gospodarkach przemian: Chiny a doktryna. W: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania. Red. W. Bieńkowski, M.J. Radło. SGH, Warszawa 2006.
 • Miles M.A., Feulner EJ., O'Grady M.A.: 2005 Index of Economic Freedom. Washington D.C. 2005, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company Inc.
 • Minc B.: Systemy ekonomiczne. T. 1. PWN, Warszawa 1975.
 • Molle W: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1995.
 • Moravcsik A.: Bruksela gasi pożar. „Newsweek" z 22.01.2006.
 • Mrozek-Dumanowska A.: Globalizacja a idea pax islamica. W: Kultury europejskie i globalizacja. Zderzenia. Red. J. Zdanowski. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2000.
 • Morawski W.: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. PWN, Warszawa 1998.
 • Morawski W: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995.
 • National Diversity and Global Capitalism. Red. S. Berger, R. Dore. Cornell University Press, Ithaca-London 1996.
 • Niklewicz K.: Czy Brytyjczycy przekonają Europę do liberalizacji? „Gazeta Wyborcza" z 20.06.2005.
 • North D.C.: Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Nowak Z.: Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1973.
 • Ocena krajowych systemów gospodarczych. Analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Część I. Sfera produkcji i wymiany. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2005 (maszynopis).
 • Ocena krajowych systemów gospodarczych. Analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Część II. Sfera redystrybucji. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006 (maszynopis).
 • Ohmae K.: Triada Power. The Free Press, New York 1985.
 • Ohmae K.: The Borderless Word. Power and Strategy In the Interlinked Economy. Harper Perennial, New York 1991.
 • Ohmae K.: The End of the Nation State. The Rise of the Regional Economies. Harper-Collins, New York 1995.
 • Olsen J.P.: Przed nowa rewolucją. W: Nordycki model państwa dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Peters H.-R.: Typologie der Wirtschaftssysteme. „Wirtschaftswissenschaftliches Studium" 1976, nr 9.
 • Peters H.-R.: Theorie realtypischer Wirtschaftssysteme. „Wirtschaftswissenschaftliches Studium" 1988, nr 6.
 • Peters H.-R.: Wirtschaftssystemtheorie und Allgemeine Ordnungspolitik. R. Oldenbourg Verlag, München, Vien 2002.
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Piklikiewicz M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie wieków. Difin, Warszawa 2000.
 • Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. Red. U. Płowieć. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 2000.
 • Polska w Unii Europejskiej. Red. K. Żukrowska i J. Stryjek. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Porwit K.: Warianty ewolucji systemu gospodarczego w Polsce. „Ekonomista" 1998, nr 1.
 • Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. Red. E. Okoń-Horodyńska. AE, Katowice 2003.
 • Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Puślecki Z.W.: Polska wobec integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki światowej. W: Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Materiały z konferencji naukowej. AE, MWSE, Kraków-Tarnów 2004.
 • Radło M.J.: Reformy gospodarcze w Unii Europejskiej. Czy „lizbońska" Unia dogoni Stany Zjednoczone? W: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania. Red. W. Bień-kowski i M.J. Radło. SGH, Warszawa 2006. Rifkin J.: Europejskiemarzesie. Naair, Warszawa 2^)05. Rosati D.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Rosser J.B., Rosser M.V.: Comparative Economics in a Transforming World Economy. Irwin, Chicago 1996.
 • Sachs J.D.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. McGraw-Hill Book Company, New York 1989.
 • Sandmo A.: Ekonomiści o państwie dobrobytu. W: Nordycki model państwa dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Schölte J.A.: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Sosnowiec 2006.
 • Schüller A.: Theorie des wirtschaftlichen Systemvergleichs: Ausgangspunkte, Weiterentwicklungen und Perspektiven. In: Ordnungstheorie und Ordnungspolitik. Konzeptionen und Entwicklungsperspektiven. Hrsg. von H. Leipold, I. Pies. Lucius & Lucius, Stuttgart 2000.
 • Schüller A.: Probleme des Übergangs von der Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft. In: Zur Transformation von Wirtschaftssystemen: Von der sozialistischen Planwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft. Arbeitsberichte zum Systemvergleich Nr. 15, Marburg 1991.
 • Schüller A.: Vergleichende Systemforschung und Ordnungstheorie: Der Beitrag der Marburger Forschungsstelle. In: Wirtschaftliche Systemforschung und Ordnungspolitik. Hrsg. von A. Schüller, Ch. Watrin. Lucius & Lucius, Stuttgart 1999.
 • Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy? Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992.
 • Soft Paternalism. The State is Looking After You. „The Economist" z 8.04.2006.
 • Soros G: Kryzys światowego kapitalizmu. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1999.
 • Społeczna gospodarka rynkowa - idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska i P. Pysz. РТЕ, Warszawa 2003.
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Swadźba S.: Integracja z Unią Europejską a system gospodarczy Polski. W: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 1. Red. S. Partycki. UMCS, Lublin 2002.
 • Swadźba S.: Transformacja systemowa polskiej gospodarki i jej efekty. W: Transformacja systemowa polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Red. H. Cwikliński. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Swadźba S.: Kontrowersje wokół amerykańskiego i europejskiego modelu gospodarczego w kontekście rozwoju nowej ekonomii. W: Nowa Ekonomia a społeczeństwo. Red. S. Partycki. T. 1. KUL, Lublin 2006.
 • Swadźba S.: System gospodarczy Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. W: Ekonomia. Kierunki badań. AE, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2006.
 • Swadźba S., Swadźba U.: Człowiek a rynek w różnych modelach gospodarki rynkowej. W: Człowiek a rynek. Tom. 1. Red. S. Partycki. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
 • Swadźba S., Swadźba U.: Konfucjanizm a wzrost gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej. W: Religia a gospodarka. T. I. KUL, Lublin 2005.
 • System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2001.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2000.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2002.
 • Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2004.
 • Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2003.
 • Szonburg J.: Jaki kapitalizm? „Przegląd Polityczny" 1993.
 • Szonburg J.: Jaki ład społeczno-gospodarczy w Polsce? W stronę modelu „środka Atlantyku". W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska. Raport Nr 22. RSSG, Warszawa 2003.
 • Szymański W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2002.
 • Szymański W.: Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Difïn, Warszawa 2004.
 • Tendera-Właszczuk H.: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2005.
 • Thieme M.J.: Społeczna gospodarka rynkowa. C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Tinbergen J.: International Economic Integration. Eisevier, Amsterdam 1954.
 • Tofflerowie A. i H.: Czego świat nie wie o Ameryce. „Rzeczpospolita" z 4-5.02.2006.
 • Tomala K.: Globalizacja a modernizacja chińska. W: Kultury europejskie i globalizacja. Zderzenia. Red. J. Zdanowski. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2000.
 • Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress. East Asia Vision Group Report, 2001.
 • Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Materiały z konferencji naukowej. AE, MWSE, Kraków-Tarnów 2004.
 • Trzeciakowski W: Teoretyczne przesłanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka i W. Trzeciakowski. Poltext, Warszawa 1997.
 • UNCTAD, World Investment Report 2005.
 • Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec. IKiCHZ, Warszawa 1997.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Ustrojowa wizja gospodarki polskiej. „Raporty" Nr 55. IRIS, Warszawa 1997.
 • Wilczyński W.: Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej. W: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 • Wilczyński W.: Rynek. W: Encyklopedia biznesu. T. 2, Warszawa 1995.
 • Wilczyński W: Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1996.
 • Wilczyński W.: Jaki ustrój gospodarczy dla Polski? „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 1997, z. 4.
 • Wilczyński W.: Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
 • Wilkin J.: Jaki kapitalizm, jaka Polska? PWN, Warszawa 1995.
 • Wilkin J.: Co wniosła transformacja postsocjalistyczna do teorii ekonomii? W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer i A. Kondratowicz. CeDeWu, Warszawa 2006. Winiecki J.: Stary świat. „Wprost" z 27.06.1999.
 • Wojtyna A.: Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka i W. Trzeciakowski. Poltext, Warszawa 1997.
 • Wojtyna A.: Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji. „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 10.
 • Wojtyna A.: Alternatywne modele kapitalizmu. „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 9.
 • Wojtyna A.: Model szwedzki ma jednak szansę. „Rzeczpospolita" z 26.06.2006.
 • Woźniak M.G.: Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Część I. Systemy gospodarcze w teorii ekonomii. AE, Kraków 1992.
 • Woźniak M.G: Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Część II. Deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja. AE, Kraków 1995.
 • Woźniak M.G: Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki. W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke. UMK, Toruń 2005.
 • Woźniak M.G.: Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Woźniak M.G.: Czy ekonomia musi być bezradna wobec zagrożeń globalnych ludzkości. W: Nowa ekonomia a społeczeństwo. Tom 1. Red. S. Partycki. KUL, Lublin 2006.
 • Woźniak M.G: Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej. Wnioski dla Polski. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2006.
 • Woźniak M.G: Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 • Woźniak M.G: Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku. W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Wprowadzenie do ekonomii. Red. Z. Dach. AE, Kraków 1997.
 • Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. H. Tendera-Właszczuk. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Wysokińska Z., Witkowska J.: Integracja europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 • Zacher L.: Globalne problemy współczesności -- interpretacje i przykłady. UMCS, Lublin 1992.
 • Zacher L.: Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2003.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Żukrowska K.: Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: Globalizacja. Red. J. Klich. ISS, Kraków 2001.
 • Żukrowska K.: Rola organizacji międzynarodowych w transformacji krajów postkomunistycznych. W: Transformacja - Integracja - Globalizacja. Red. S. Miklaszewski. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Żukrowska K.: Transformacja gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską. W: Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Materiały z konferencji naukowej. AE, MWSE, Kraków-Tarnów 2004.
 • www.aladi.org
 • www. algarbull .com
 • www.aseansec.org
 • www. atkearney. com
 • www.caricom.org
 • www.comunidadandina.org
 • www.ceac.jp
 • www.ceeac.org
 • www.csgr.org
 • www.ecowas.int
 • www.forbes.com
 • www.fortune.com
 • www.freedomhouse.org
 • www.gcc-sg.org
 • www.geocities.com
 • www.heritage.org
 • www.imf.org
 • www.nafta-sec-alena.org
 • www.oecd.org
 • www. south-asia.com/saarc
 • www.uemoa.int
 • www.unctad.org
 • www.worldbank.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150930212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.