PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 282
Tytuł artykułu

Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing Strategies in Achieving Competitive Advantage in Consumer Banking.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Określono rolę marketingu w procesie budowy przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej: zdefiniowano pojęcie bankowości detalicznej i scharakteryzowano zachodzące w niej przeobrażenia pod wpływem zmian w otoczeniu rynkowym i systemach bankowych. Przedstawiono rozważania dotyczące teoretycznych uwarunkowań działania banku na rynku. Poruszono problematykę źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze bankowości detalicznej - zanalizowano jakość usług banku, jego wizerunek i reputację oraz nowoczesną technologię wraz ze zdolnością do jej wdrażania. Określono podstawowe pola wyboru strategicznego banków w bankowości detalicznej i scharakteryzowano występujące w ich ramach główne opcje strategiczne. Dokonano także oceny przydatności wybranych, wzorcowych strategii konkurencyjnych dla bankowości detalicznej.
EN
In this paper role of marketing in process of building competitive advantage in consumer banking was presented. Definition of consumer banking was described together with changes in market environment and banking systems. Issues concerning theoretical considerations of banks activity were discussed. Problems connected with the issue of sources of competitive advantage in consumer banking were presented. Also field of strategic choice in consumer banking and main strategic options were discussed together with evaluation of usability of competitive strategies in consumer banking. (KZ)
Rocznik
Strony
282
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte
 • Andrew K.: The Bank Marketing Handbook. Woodhead-Faulkner Ltd, Cambridge 1987.
 • Ansell T.: Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Ansoff H.I., Mc Donnel E.: Implanting Strategie Management. Prentice Hall, Hemel Hempstead 1990.
 • Ansoff H.I.: Strategie Management. Macmillan, London 1979.
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Baranowski M.: Wpływ nowych technologu na rozwój bankowości na świecie i w Polsce. W: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Praca zbiorowa pod red. R.N. Hanisza. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Berry L.L., Bennet D.R., Brown C.W.: Service Quality. A Profit Strategy for Financial Institutions. Dow Jones-Irwin, Homewood 1989.
 • Bieda J., Kassarjian H.H.: An Overwiew of Market Segmentation. W: A. Bernard, N. Morin: Marketing in a Changing World. AM A, Chicago 1969.
 • Bielecki J.: Strategia i marketing bankowy. W: Studium bankowości. T. II. Praca zbiorowa pod red. R. Wierzby. Materiały Studialne. Gdański Instytut Bankowości przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 1997, nr 11.
 • Brealey R., Myers S.: Principles of Corporate Finance. Me Graw Hill Co, New York 1984.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Capiga M., Harasim J.: Cele strategiczne a wskaźniki oceny banku w relacji centrala - oddział. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Bankowość tynki. T. I. Praca zbiorowa pod red. K. Znanieckiej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Carmoy de H.: Strategie bancaire. Le refus de la derive. Presses Universitaires de France, Paris 1988.
 • Carrington M., Langguth P., Steiner T.: The Banking Revolution. Salvation or Slaughter. How Technology is Creating Winners and Loosers. FT Pitman Publishing, London 1997.
 • Certo S., Peter J.: Strategic Management. Random House, New York 1988.
 • Champy J., Hammer M.: Reengineering the Corporation. Nicholas Brealey Publishing, London 1995.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. Chapters in History of Industrial Entreprise. MIT Press, Cambridge 1962.
 • Channon D.F.: Bank Strategic Management and Marketing. John Wiley and Sons Ltd, Chichester 1993.
 • Cohen W.A.: Marketing Management, Analysis, Planning and Implementation. McMillan Publishing Co., New York 1988.
 • Crag J.C., Grant R.M.: Strategic Management. West Publishing, St. Paul, MN 1993.
 • Dixon R.: Banking in Europe - The Single Market. Routhledge, London 1991.
 • Ennew Ch.T., Watkins T., Wright M.: Marketing Financial Sendees. Butteworth Heineman Ltd, Oxford 1995.
 • Faulkner D., Bowman C: Strategie konkurencji. Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • Flejterski S.: Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości. Rozprawy i Studia T (CDXV) 341. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Frank R.E.: Market Segmentation Research: Findings and Implications. W: Application of the Sciences in Marketing Management. John Willey and Sons, New York 1968.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. P WE, Warszawa 1996.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1999.
 • Golębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Gray J.L., Harvey T.W.: Quality Value Banking: Effective Management Systems that Increase Earnings, Lower Costs and Provide Competitive Customer Service. John Wiley & Sons, New York 1992.
 • Grönroos C.: Developing the Service Offering: A Source of Competitive Advantage. Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki 1987.
 • Grónroos C.: Internal Marketing - An Integral Part of Marketing Theory. W: J.H. Donelly, W.R. George: Marketing of Services. American Marketing Association, Chicago 1981.
 • Grónroos C.: Strategic Management and Marketing in the Service Sector. Chartwell-Bratt, UK 1984.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Harasim J.: Marketing usług bankowych. Seria: Finanse w procesie urynkowienia gospodarki. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995, z. 11.
 • Harasim J.: Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków. Praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej i L. Żabińskiego. PTE, Katowice 1998.
 • Hofer C.W., Schendel D.: Strategy Formulation: Analytical Concepts. West, St. Paul, MN 1978.
 • Howcroft J.B., Lavis J.: Retail Banking: The New Revolution in Structure and Strategy. Blackwell, Basil 1986.
 • Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. Praca zbiorowa pod red. K. Opolskiego. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki, rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1997.
 • Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Johnson E.P., Johnson R.D.: Commercial Bank Management. Dow-Jones-Irwin, Homewood 1985.
 • Jonas A.: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Kassarjian H.H., Robertson T.S.: Perspectives in Consumer Behaviour. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs 1991.
 • Kępa D., Kępa K.: Informatyzacja banku komercyjnego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o., Warszawa 1992.
 • Klęczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Klein G.: Dictionnary of Banking. Pitman Publishing, London 1995.
 • Köppen von J.: Strategie banków w Europie. CeDeWu, Warszawa 1999.
 • Kosiński B.: Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. W: Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod red. L. Oręziak i B. Pietrzaka. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, CEiRB, Warszawa 2000/2001.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989.
 • Kowalczyk P.: Analiza roli i struktury rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście przeobrażeń w bankowości detalicznej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Kowalewski O.: Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: Strategie tworzenia, efektywność. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 1999, z. 96.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Krupski R.: Elementy zarządzania strategicznego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Kudła J.: Struktury organizacyjne banków komercyjnych. Biblioteka Bankowca, TWIGGER SA, Warszawa 2001.
 • Leksykon marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna i T. Kramera. PWE, Warszawa 1998.
 • Management in Banking. BPP Publishing Ltd, London 1991.
 • Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa 1994.
 • Mazurkiewicz L.: Marketing bankowy. Difin, Warszawa 2002.
 • McCarthy E.J., Perrault W.D.: Basic Marketing, Essentials of Marketing. Irwin, Homewood, Illinois 1985.
 • Miller A., Dess G.G.: Strategie Management. McGraw-Hill Co., New York 1996.
 • Molyneux P., Altunbas Y., Gardener E.: Efficiency in European Banking. John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 • Molyneux P.: Wpływ jednolitego rynku finansowego na konsolidację banków i rozwój trans granicznych usług finansowych. W: Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1999.
 • Obłój K.: Strategie zarządzania. Poltext, Warszawa 1997.
 • Olins W.: Corporate Identity: Making Strategy Visible through Design. Thames & Houdson, London 1989.
 • Olins W.: The Corporate Personality: An Enquiry into the Nature of Corporate Identity. Design Council, London 1978.
 • Opolski K.: Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, CEiRB, Warszawa 1998.
 • Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Penc J.: Strategia zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 • Penc-Pietrzak I.: Strategiczne zarządzanie marketingiem. Key Text, Warszawa 1999.
 • Perry F.E.: The Elements of Banking. Routledge and The Chartered Institute of Bankers, London 1989.
 • Peters T.J., Waterman R.H.: In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies. Harper & Row, New York 1982.
 • Pieronkiewicz H.: Strategia banku uniwersalnego w warunkach otwarcia polskiego tynku finansowego. W: Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 • Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. Z. Altkorna. Warszawa-Kraków 1996.
 • Porter M.E.: Competition in Global Industries. Harvard Business School Press, Boston 1986.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Rajzer M.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2001.
 • Revell J.: Mergers and the Role of Large Banks. Institute of European Finance Research, Monographs in Banking and Finance, nr 2, 1987.
 • Rose P.S.: Commercial Bank Management. Producing and Selling Financial Services. Richard D. Irwin Inc., Homewood 1993.
 • Roth A.V., Van der Velde M: Retail Bank Strategies: Opportunities for the 1990s. Bank Administration Institute, Rolling Meadows Illinois 1990.
 • Rytelewska G.: Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. W: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Schmidt K.: The Quest for Identity. Cassel, London 1995.
 • Simon H.A.: Działanie administracji. PWN, Warszawa 1976.
 • Sliperski M.: Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Sliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, Warszawa 2002.
 • Sliperski M.: Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Wybrane aspekty przedmiotowe bancassurance. Seria: Materiały i Studia. Departament Analiz i Badań NBP, Warszawa 2001, z. 120.
 • Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 • Stafford S.V., Brien R.H., Stafford I.E.: Readings in Marketing Information Systems. Hongton Mifflin, Boston 1968.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. Mc Graw Hill Inc., New York 1981.
 • Strategor: Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1996.
 • Swoboda U.C.: Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Szapiro T., Ciemniak R.: Internet - nowa strategia firmy. Difin, Warszawa 1999.
 • Sznajder A.: Euromarketing: Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Szpringer W.: Europejskie regulacje bankowe. Twigger, Warszawa 1997.
 • The New Palgrave Dictionnary of Money and Finance. T. 1. The Macmillan Press Ltd, London 1992.
 • Usługi i procedury bankowe. Praca zbiorowa pod red. E. Bogackiej-Kisiel. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Verdin P., Williamson P.J.: Core Competence, Competitive Advantage and Market Analysis Forging the Links. INSEAD, Fontainebleau 1993.
 • Violano M., Collie Van S.C.: Techniki bankowości detalicznej. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Wielki J.: Elektroniczny marketing przez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWW, Warszawa- Wrocław 2000.
 • Woelfel Ch.J.: Encyclopedia of Banking and Finance. A Bankline Publication, Probus Publishing Company, Chicago Illinois, Cambridge 1994.
 • Woźniewska G.: Marketing bankowy oparty o bazy danych. W: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. Praca zbiorowa po red. A. Gospodarowicza. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zarządzanie bankiem komercyjnym. Praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza. PWE, Warszawa 2000.
 • Zawadzka Z.: Aktualne tendencje w bankowości światowej. W: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Zawadzka Z.: Systemy bankowe. Przykład Republiki Federalnej Niemiec. Poltext, Warszawa 1994.
 • Zeithaml V.A., Bitner J.M.: Sendees Marketing. The Mc Graw-Hill Co Inc., New York 1996.
 • Zeithaml V.A., Parasumaran A., Berry L.L.: Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. Free Press, New York 1990.
 • Zollinger M.: Marketing bancaire. Vers line banque du troisieme type. Dunod, Paris 1986.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
 • Artykuły
 • Abratt R.: A New Approach to the Corporate Image Management Process. "Journal of Marketing Management" 1989, Vol. 5, nr 1.
 • Amit R., Schoemaker P.J.: Strategic Assets and Organizational Rents. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, January.
 • Andrews K.: The Changing Face of Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1990, nr 5.
 • Balmer J.M.T., Stotvig S.: Corporate Identity and Private Banking: A Review and Case Study. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 5.
 • Balmer J.M.T., Wilkinson A.: Building Societies: Change Strategy and Corporate Identity. "Journal of General Management" 1991, Vol. 17, nr 2.
 • Balmer J.M.T., Wilson A.: Corporate Identity: There Is More to it Than Meets the Eye. "International Studies of Management and Organisation" 1998, Vol. 28, nr 3.
 • Balmer J.M.T.: Corporate Branding and Connaiseurship. "Journal of General Management" 19, Vol. 21, Autumn, nr 1.
 • Bank także przeciętnego ciułacza. Dodatek: "Bankowość Detaliczna". "Nowa Europa" z 25.04.1996.
 • Bankowy system informatyczny -- scentralizowany czy zdecentralizowany? "Gazeta Bankowa" 1996, nr 13.
 • Barfield R.: Creating Value through Mergers. "The Banker" 1998, nr 7.
 • Barney J.B.: Firm Ressources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, March.
 • Bell K.R., Scobie G.E.W.: Multimedia, Technology, Banks and Their Customers. "International Journal of Bank Marketing" 1992, Vol. 10, nr 2.
 • Berg S.A., Kim M.: Bank as Multioutput Oligopolies: An Empirical Evaluation of the Retail and Corporate Banking Markets. "Journal of Money, Credit and Banking" 1998, nr 2.
 • Bergendahl G.: The Profitability of Bancassurance for European Banks. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 1.
 • Berger A.N., Hanweck G.A., Humphrey D.B.: Competitive Viability in Banking Scale, Scope and Product - Mix Economies. "Journal of Monetary Economics" 1987, nr 20.
 • Berry L.L.: The Employee as Customer. "Journal of Retail Banking" 1991, Vol. 3, nr 1.
 • Berry L.L., Zeithaml V.A., Parasumaran A.: Quality Counts in Services, too. "Business Horizons" 1985, May-June.
 • Bharadway S.G., Varadarajan P.R., Fahy J.: Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Propositions. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57, October.
 • Blanc le G., Nguyen N.: Customers' Perceptions of Service Quality in Financial Institutions. "International Journal of Bank Marketing" 1988, Vol. 6, nr 4.
 • Bowen J.W., Hedges R.B.: Increasing Service Quality in Retail Banking. "Journal of Retail Banking" 1993, Vol. XV, nr 3.
 • Boyd W.L., Leonard M., White C.: Customer Preferences for Financial Services: An Analysis. "International Journal of Bank Marketing" 1994, Vol. 12, nr 1.
 • Boynton A.C., Zmud R.W.: An Assessement of Critical Success Factors. "Sloan Management Review" 1984, Vol. 25, nr 4, Summer.
 • Bratkowski A.S., Kawalec S.: Inflacyjny napęd. "Gazeta Bankowa" 1996, nr 48.
 • Brown T. J., Churchill Jr G. A., Peter J.P.: Improving the Measurement of Service Quality., Journal of Retailing" 1993, Vol. 69, Spring.
 • Canals J.: Competitive Strategies in European Banking. "Marketing Management" 1993, Vol. 2.
 • Canto G.: La rentabilite, critere de segmentation des particuliers. "Banque" 1994, nr 9.
 • Carman J.M.: Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessement of the SERVQUAL Dimensions. "Journal of Retailing" 1990, Vol. 66, Spring.
 • Chang Z.Y., Chan J., Leck S.L.: Management of Market Quality for Corresponding Banking Product. "International Journal of Bank Marketing" 1997, Vol. 15, nr 1.
 • Chen T.: Critical Success Factors for Various Strategies in the Banking Industry. "International Journal of Bank Marketing" 1999, Vol. 17, nr 2.
 • Chwirot P., Mruk H.: Strategie działania w niszy rynkowej. "Marketing i Rynek" 1997, nr 1.
 • Clark J. A.: Economies of Scale and Scope at Depositary Financial Institutions. A Review of Literature. "Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review" 1988, nr 73, September/October.
 • Clemons E.K., Row M.: Sustaining IT Advantage: The Role of Structural Differences. "MIS Quarterly" 1991, September.
 • Clemons E.K.: Information Systems for Sustainable Competitive Advantage. "Information and Management" 1986, Vol. 10, nr 11.
 • Cline K.: Harnessing Customer Information. "Banking Strategies" 1999, March/April.
 • Colgate M.: Creating Sustainable Competitive Advantage through Marketing System Technology: A Triangulation Methodology within the Banking Industry. "International Journal of Bank Marketing" 1998, nr 2.
 • Conelly D., Read B.: First Commerce Segments Customers by Behavior, Enhancing Profitability. "Journal of Retail Banking Services" 1997, nr 1.
 • Cornet P., Milcent P., Roussel P.Y.: From e-commerce to Euro-commerce. "McKinsey Quarterly" 2000, nr 2.
 • Cornett M.M., Tehranian H.: Changes in Corporate Performance Associated with Bank Acquisition. "Journal of Financial Economies" 1992, nr 31.
 • Cronin J.J., Taylor S.A.: Measuring Service Quality: A Reexamination and Extention. "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, nr 3.
 • Cummis J.D., Tennyson S., Weiss M.A.: Consolidation and Efficiency in the USA Life Insurance Industry. "Journal of Banking and Finance" 1999, Vol. 23, February.
 • Curry B., Moutinho L.: Using Advanced Computing Techniques in Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1993, Vol. 11, nr 6.
 • Czuba M.: Internet w działalności marketingowej banków. "Bank" 2000, nr 5.
 • Dalgic T., Leeuw M.: Niche Marketing Revisited: Concept, Applications and Some European Cases. "European Journal of Marketing" z 28.04.1994.
 • Daniel E.: Provision of Electronic Banking in the UK and the Republic of Ireland. "International Journal of Bank Marketing" 1999, Vol. 17, nr 2.
 • Davies F., Moutinho L., Curry B.: Construction and Testing of a Knowledge - based System in Retail Bank Marketing. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 2.
 • Daves J., Worthington S.: Customer Information Systems and Competitive Advantage: A Case Study of a Top Ten Building Societies. "International Journal of Bank Marketing" 1996, nr 4.
 • Detal z perspektywami. "Gazeta Bankowa" 1996, nr 48.
 • Devlin J., Ennew Ch.T.: Regulating the Distribution of Savings and Investment Products: Retrospect and Prospect. "International Journal of Bank Marketing" 1993, nr 7.
 • Devlin J., Ennew Ch.T.: Understanding Competitive Advantage in Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 3.
 • Devlin J.F.: Adding Value to Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 2000, Vol. 18, nr 5.
 • Devlin J.F.: Technology and Innovation in Retail Banking Distribution. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 4.
 • Doliniak P.: Nadchodzi epoka i-bankingu. Dodatek: 50 największych banków w Polsce. "Bank" "Prawo i Gospodarka" 2000, nr 3.
 • Donner S., Dudley C.: Balancing Customer Contact and High-tech Delivery. "ABA Banking Journal" 1997, Vol. 89, nr 1.
 • Drew S.: Accelerating Innovation in Financial Services. "Longe Range Planning" 1995, Vol. 28, nr 4.
 • Duliniec E.: Problemy organizacji badań marketingowych. "Marketing i Rynek" 1994, nr 2.
 • Dziadkowiec G.: Business reengineering w bankowości. "Bank" 1998, nr 9.
 • Edgett S., Thwaites D.: The Influence of Environmental Change on the Marketing Practices of Building Societies. "European Journal of Marketing" 1990, nr 12.
 • Edris T.A., Almahmeed M.A.: Sendees Considered Important to Business Customers and Determinants of Bank Selection in Kuwait: A Segmentation Analysis. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 4.
 • Elliot G., Glynn W.: Segmenting Financial Services Markets for Customer Relationships: A Portfolio-based Approach. "Service Industries Journal" 1998, July.
 • Ennew Ch.T., Watkins T., Wright M.: Personal Financial Services: Marketing Strategy Determination. "International Journal of Bank Marketing" 1989, nr 5.
 • Ennew Ch.T., Wright M.: Retail Banks and Organizational Change: Evidence from the U.K. "International Journal of Bank Marketing" 1990, nr 1.
 • Fant F.B.: Retail Banking in Spain: Recent Changes and their Effect on the Content and Culture of Front-desk Jobs. "International Journal of Bank Marketing" 1993, nr 1.
 • Fixler D.J., Zieshang K.D.: An Index Number Approach to Measuring Bank Efficiency: An Application to Mergers. "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Frąckiewicz E.: E-marketing - bezwzględna konieczność. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 5.
 • Fronczak K.: Wiązanie sznurkiem. "Bank" 1998, nr 4.
 • Galloway R.L., Blanchard R.F.: Variation in the Perception of Quality with Life-stage in Retail Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, nr 1.
 • Gardener E.P.M., Molyneux P., Williams J., Carbo S.: European Savings Banks: Facing up to the New Environment. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 7.
 • Gervino J.: Mining for Gold in a Data Warehouse. "Bank Marketing" 1998, May.
 • Goldrick P.J., Greenland S.J.: Competition between Banks and Building Societies in the Retailing of Financial Sendees. "British Journal of Management" 1992, Vol. 3.
 • Graff White de J.: Cost-Justifying Your Marketing Actions. "Bank Marketing" 1998, March.
 • Grandys A.J.: Usługi finansowe w rzeczywistości wirtualnej - krajowe doświadczenia. "Bank" 1999, nr 9.
 • Gray E.R., Smelzer L.E.: Corporate Image: An Integral Part of Strategy. "Sloan Management Review" 1985, Summer.
 • Greenland S.J.: Rationalization and Restructuring in the Financial Services Sector. "International Journal of Retail & Distribution Management" 1994, Vol. 22, nr 6.
 • Griffith C.: L'entrepot de donnees: un gage d'efficacite. "Banque Strategie" 1998, Septembre, nr 152.
 • Grzegorczyk W.: Lojalność klientów indywidualnych wobec banku. "Bank i Kredyt" 2001, nr 4.
 • Grzegorczyk W.: Segmentacja klientów banku - zasady i kryteria. "Bank i Kredyt" 1995, nr 5.
 • Grzywacz J.: Bezpieczeństwo systemów a ryzyko banku. "Bank" 1999, nr 12.
 • Gwin J.M., Lindgren J.H.: Bank Market Segmentation: Methods and Strategies. "Journal of Retail Banking" 1982, nr 4.
 • Hansen S.: Computer Customer Service. "Bank Marketing" 1998, March.
 • Harasim J.: Bancassurance strategia wzajemnych korzyści. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 • Harasim J.: Bancassurance - nowa strategia działania banków. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2002, nr 6.
 • Harasim J.: Cena jako element strategii marketingowej. "Bank" 1997, nr 11.
 • Harasim J.: Dochodowy klient - rentowny bank. "Bank" 1999, nr 9.
 • Harasim J.: Jakość usług bankowych. "Marketing w Praktyce" 1999, nr 2.
 • Harasim J.: Kryteria wyboru i oceny banku przez klienta. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 5.
 • Harasim J.: Nowe kanały sprzedaży a zmiany w strategiach dystrybucyjnych banków. "Bank i Kredyt" 1998, nr 3.
 • Harasim J.: Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych. "Bank i Kredyt" 1997, nr 12.
 • Harrison T.S.: Mapping Customer Segments for Personal Services. "International Journal of Bank Marketing" 1994, nr 8.
 • Hartfeil G.: Bank One Mesures Profitability of Customers not Just Products. "Journal of Retail Banking Services" 1996, nr 2.
 • Haszczyński J.: Klienci poszukiwani także w Polsce. "Rzeczpospolita" z 24.08.2000.
 • Hawksworth J.: In Europe's Big Leaque. "The Banker" 1998, nr 5.
 • Horbaczewski S.: Wokół Internetu. "Bank" 2000, nr 3.
 • Howcroft J.B., Beckett A.: Branch Networks and the Retailing of High Credence Products. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, nr 4.
 • Howcroft J.B., Lavis J.: A Strategic Perspective on Delivery Systems in UK Retail Banking. "Services Industries Journal" 1986, Vol. 6, nr 2.
 • Howcroft J.B.: Branch Network and Alternative Distribution Channels: Threat and Opportunities. "International Journal of Bank Marketing" 1993, nr 6.
 • Howcroft J.B.: Customer Satisfaction in Retail Banking. "Service Industries Journal" 1991, January.
 • Howcroft, J.B., Lavis J.: Pricing in Retail Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1989, nr 1.
 • Hughes T.J.: The Customer Database: Cross-selling Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1992, Vol. 10, nr 7.
 • ISO and Total Quality. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 6.
 • Ittner C.D.: Adding up the Cost of Quality. "Financial Times Mastering Management" 1995, cz. 4.
 • James M., Mendonca L.T., Peters J., Wilson G.: Ostateczna rozgrywka. "Gazeta Bankowa" 1998, nr 28.
 • Jane A., Kotliński G.: Nowe formy komunikacji z klientem. "Bank" 2001, nr 3.
 • Janc A., Kotliński G.: Wykorzystanie bankowości elektronicznej w rozwoju usług. "Bank" 1999, nr 9.
 • Janin N., Angles B.: La dimension culturelle au coeur des fusions. "Banque Strategie" 1999, nr 157, Fevrier.
 • Johne A., Vermaak L.: Head Office Involvement in Financial Product Development. "International Journal of Bank Marketing" 1993, nr 3.
 • Johnston R.: Identyfying the Critical Determinants of Service Quality in Retail Banking: Importance and Effect. "International Journal of Bank Marketing" 1997, Vol. 15, nr 4.
 • Johnston R.: The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers. "International Journal of Service Industry Management" 1995, Vol. 6, nr 5.
 • Joui P., Colle E.: La base de donnees client, cle du contact. "Banque" 1995, nr 3.
 • Kamakura W.A., Ramaswami S.N., Srivastava R.K.: Applying Latent Analysis in the Evaluation of Prospect for Cross-selling of Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1991, nr 4.
 • Kappler R.: Any Time, Anywhere, Anyhow. "The Banker" 2000, Supplement, April.
 • Karpiński P.: Nie ma gotowych recept. "Bank" 2000, nr 5.
 • Kaynak E., Kucukemiroglu O.: Bank and Product Selection: Hong Kong. "International Journal of Bank Marketing" 1992. Vol. 10, nr 1.
 • Kennington C., Hill J., Rakowska A.: Consumer Selection Criteria for Banks in Poland. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, nr 4.
 • Khaseh K., Decker W.H.: How Customers Choose Banks. "Journal of Retail Banking" 1992, nr 2.
 • Korenik D.: Zarządzanie strategiczne w banku. Ujęcie funkcjonalne i instytucjonalne. "Bank" 1996, nr 11.
 • Kowalewski O.: Trwały element. "Bank" 2000, nr 5.
 • Krapfel Jr R.E., Salmond D., Spekman R.: A Strategic Approach to Managing Buyer-Seller Relationships. "European Journal of Marketing" 1991, nr 9.
 • Krawczyk J.: Fuijomania - czyli urodzaj na fuzje. "Rzeczpospolita" z 15.06.1998.
 • Kroć J.: Oddziały nie znikną. "Bank" 1997, nr 12.
 • Leach C.: How Conventional Demographics Disort Marketing Realities. "Ad-map" 1987, May.
 • Leemputte P.J., Burgess H.S., Kilgore T.L.: Tracking Down Elusive Economies of Scale. "Journal of Retail Banking" 1993, nr 1.
 • Levesque T., Mc Dougall G.H.G.: Determinants of Customer Satisfaction in Retail Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, nr 7.
 • Levitt Th.: The Globalization of Markets. "Harvard Business Review" 1983, nr 61.
 • Lewis B.R.: Quality in the Service Sector: A Review. "International Journal of Bank Marketing" 1989, nr 5.
 • Lockhart L.: L'agence bancaire: un magazin en trois dimensions. "Banque" 1995, nr 3.
 • Łazarowicz M.: Coraz większe i coraz słabsze. Najlepsze banki 1999. "Gazeta Bankowa" 1999, nr 22.
 • Losiewicz E., Nosowski A.: Komputerowe wspomaganie zarządzania bankowymi procesami gospodarczymi. "Bank" 2000, nr 10.
 • Macmillan K.: Strategy: An Introduction. "Journal of General Management" 1996, Vol. 21, nr 1.
 • Marcinkowska M.: WAPorujące usługi bankowe. "Bank" 2001, nr 1.
 • Marshall C.E.: Can we be Consumer-oriented in a Changing Financial Services World. "The Journal of Consumer Marketing" 1985, Vol. 2, nr 4.
 • Marshall J.: The Branch Goes Retail. "US Banker" 1997, May.
 • Masiukiewicz P.: Efekt kompensacji. "Bank" 2002, nr 2.
 • Mathur S.S.: How Finns Compete: A New Classification of Generic Strategies. "Journal of General Management" 1988, Autumn, nr 1.
 • Mathur S.S.: Talking about Competitive Strategy. "Journal of Marketing Management" 1992, Vol. 8.
 • Mc Dougall G.H.C., Levesque T.J.: Benefit Segmentation Using Service Quality Dimensions: An Investigation in Retail Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1994, nr 2.
 • Mc Goldrick P.J., Greenland S.J.: Competition between Banks and Building Societies in the Retailing of Financial Sendees. "British Journal of Management" 1992, Vol. 3.
 • Me Lean J.: Look after the Customer. "The Banker" 1994, May.
 • Melewar T.C., Bains N.: Industry in Transition: Corporate Identity on Hold? "International Journal of Bank Marketing" 2002, Vol. 20, nr 2.
 • Meder M., Rehker M.: Modernizacja dystrybucji produktów bankowych. "Bank" 2001, nr 9.
 • Miller S.M., Noulas A.G.: The Technical Efficiency of Large Bank Production. "Journal of Banking and Finance" 1996, nr 20.
 • Minhas R.S., Jacobs E.M.: Benefit Segmentation by Factor Analysis: An Improved Method of Targeting Customers for Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1996, nr 3.
 • Mocny P.: Detal to nie zawsze znaczy to samo. "Gazeta Bankowa" 1998, nr 27.
 • Mocny P.: Strategie podboju europejskiego. "Gazeta Bankowa" 1998, nr 30.
 • Montgomery I., Kirwan B.: Keep Concentration on the Core. "The Banker" 2000, nr 7.
 • Morison I.: Breaking the Monolitic Mould. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 5.
 • Moules J.: Room to Grow. "The Banker" 2000, Supplement, April.
 • Moutinho L., Meidan A.: Bank Customers Perceptions, Innovations and New Technology. "International Journal of Bank Marketing" 1989, nr 2.
 • Moutinho L., Davies F., Deng S., Peris S.M., Alcaniz J.E.B.: The Future Role of Branches and their Managers: Comparing Managerial Perceptions in Canada and Spain. "International Journal of Bank Marketing" 1997, Vol. 15, nr 3.
 • Nellis J.G., Cafferty Mc K.M., Hutchinson R.W.: Strategic Challenges for the European Banking Industry in the New Millenium. "International Journal of Bank Marketing" 2000, Vol. 18, nr 2.
 • Newman K., Cowling A.: Service Quality in Retail Banking: The Experience of two British Clearing Banks. "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, nr 6.
 • Nichols J.A.F., Roslow S., Tsalikis J.: Time is Central. "International Journal of Bank Marketing" 1993, Vol. 11, nr 5.
 • Noulas A.G., Ray S.C., Miller S.M.: Returns to Scale and Input Substitutions for Large US Banks., Journal of Money, Credit and Banking" 1990, nr 22.
 • Opolski K., Kapeluś M.: Normy ISO 9000 w bankach. Podstawy zarządzania jakością. "Bank" 1996, nr 1.
 • Opolski K.: Stosowanie koncepcji zarządzania przez jakość (TQM) w bankach. "Bank" 1996, nr 6.
 • Opolski K.: Zarządzanie jakością w bankach. "Bank i Kredyt" 1995, nr 11.
 • Orenstein A.F.: No Longer Banker's Hours. "Bank Systems & Technology" 1997, Vol. 34, nr 4.
 • Otto J.: Jakość a rentowność relacji z klientem. "Marketing i Rynek" 1999, nr 3.
 • Ousourcing - za i przeciw. "Bank" 1999, nr 5.
 • Parasumaran A., Zeithaml V.A., Berry L.L.: SERVQUAL: A Multiply Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. "Journal of Retailing" 1988, nr 64, Spring.
 • Parasumaran A., Zeithaml V.A., Berry L.L.: Understanding Customers Expectation of Service. "Sloan Management Review" 1991, Vol. 32, nr 3.
 • Pellier A., Ducharne L.: La qualite de service dans les banques franęaises. "Banque" 1995, nr 559, Mai.
 • Perlberg M.: When High Response doesn't Translate into Success. "Bank Marketing" 1998, March.
 • Peteraf M.E.: The Cornestones of Competitive Advantage: A Ressource-based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 • Pietrzak J.: Private banking - strategia koncentracji na wąskim segmencie rynkowym. "Bank i Kredyt" 2002, nr 7.
 • Pietrzak J.: Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banku. "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
 • Pilawski B.: Zagrożenia i bariery rozwoju. "Bank" 2000, nr 9.
 • Pokojska M.: System sercem banku. "Gazeta Bankowa" 1999, nr 48.
 • Porębska-Miąc T.: Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu. "Bank" 2000, nr 9.
 • Regulski M.: Nieuchronna konieczność. "Bank" 2000, nr 10.
 • Reichheld F.F.. Sasser Jr W.E.: Zero Defections: Quality Comes to Service. "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, nr 5.
 • Reichheld F.F.: Loyalty-based Management. "Harvard Business Review" 1993, March-April.
 • Revell J.: The Impact of Technology on Bank Operations and Bank Marketing. "International Journal of Bank Marketing" 1987, Vol. 5, nr 4.
 • Rich R., Jain S.: Social Class and Lifestyle as Predictors of Shopping Behaviour. "Journal of Marketing Research" 1968, nr 1.
 • Richardson B.A., Robinson C.G.: The Impact of Internal Marketing on Customer Service in a Retail Bank. "International Journal of Bank Marketing" 1986, Vol. 4, nr 5.
 • Rochart J.F.: Chef Executives Define their own Data Needs. "Harvard Business Review" 1979, Vol. 17, nr 2, March-April.
 • Roche P.: Strategie des Societes d'Assurance: Segmentation ou Selection. "Risques" 1990, October.
 • Rogowski G.: Metodologia analiz efektywności efektu skali banków. "Bank i Kredy t" 1998, nr 11.
 • Rose S.: Revisiting Retail Profitability. "Journal of Retail Banking" 1993, nr 2.
 • Ross J.E., Shelty Y.K.: Making Quality a Fundamental Part of Strategy. "Long Range Planning" 1988, Vol. 18, nr 1.
 • Rozważania o marketingu niszy rynkowej (1). "Marketing i Rynek" 1995, nr 2.
 • Rozważania o marketingu niszy rynkowej (2). "Marketing i Rynek" 1995, nr 3.
 • Rust R., Zahorik A.: Customer Satisfaction, Customer Retention and Market Share. "Journal of Retailing" 1993, Vol. 69, Summer.
 • Rutkowski L: Strategie marketingowe - sposoby interpretacji. "Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 • Ryznar Z.: Budowa i wdrażanie hurtowni danych. "Bank" 1999, nr 1.
 • Ryznar Z.: Elektroniczna bankowość. "Bank" 1997, nr 10.
 • Ryznar Z.: Hurtownie danych. "Bank" 1998, nr 9.
 • Ryznar Z.: Outsourcing informatyczny. "Bank" 2000, nr 1.
 • Saganek A.: Nie - czy, ale jak i kiedy. "Bank" 1998, nr 10.
 • Santar G.N., Mc Neil M.M.: A Benefit Segmentation of the Financial Planning Market. "International Journal of Bank Marketing" 1991, nr 2.
 • Sciulli L.M.: How Organizational Structure Influences Succes in Various Types of Innovation. , Journal of Retail Banking Services" 1998, nr 1, Spring.
 • Scott W.G.: Strategie konkurencyjne banku. "Marketing-Mix" 1996, nr 6.
 • Shani D., Chalasani S.: Exploiting Niches Using Relationship Marketing. "Journal of Services Marketing" 1992, Vol. 6, nr4. Fall.
 • Shearlock P.: Investment Banking. The New Retail Model. "The Banker" 1998, April.
 • Shelty Y.K.: Making Quality a Fundamental Part of Strategy. "Long Range Planning" 1988, Vol. 18, nr 1.
 • Śliperski M.: Bancassurance - dublowanie korzyści. "Bank" 1998, nr 5.
 • Śliperski M.: Nowa strategia. "Bank" 1998, nr 6.
 • Śliperski M.: Perspektywy rozwoju usług bankowych w Europie. "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
 • Słojewska A.: Elektroniczny supermarket. "Rzeczpospolita" nr 142 z 19.06.2000.
 • Smith W.: Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. "Journal of Marketing" 1956, nr 3.
 • Solarz J.K., Wyczański P.: Internacjonalizacja i globalizacja systemów bankowych (Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski). "Bank i Kredyt" 1997, nr 6.
 • Solving International: Les strategies types ilustrees par les modeles nationaux. "Banque Strategie" 1998, nr 150, juin.
 • Speed R., Smith G.: Retail Financial Services Segmentation. "Service Industries Journal" 1991, nr 3.
 • Stewart K.: Corporate Image: A Strategic Marketing Issue. "International Journal of Bank Marketing" 1991, Vol. 9, nr 1.
 • Stoneman B.: No Guarantees in Database Marketing. "Banking Strategies" 1998, January/February.
 • Stryczyński J., Zarzycki Z.: Bank ery gospodarki elektronicznej. "Bank" 2000, nr 9.
 • Sturdy A., Morgan G.: Segmenting the Market: A Review of Marketing Trends in French Retail Banking. "International Journal of Bank Marketing" 1993, nr 3.
 • Taylor J., Oake J.: Maximising Financial Services: Sophisticated Database Marketing. "Marketing Intelligence and Planning" 1990, nr 7.
 • The Importance of Leadership. "International Journal of Bank Marketing" 1994, Vol. 12, nr 5.
 • Thwaites D., Glaister K.: Strategic Responses to Environmental Turbulence. "International Journal of Bank Marketing" 1992, nr 3.
 • Tilden M.: Channel Vision. "Retail Banker International" z 28.11.1996.
 • Timewell S.: Net Gains are Banks' Looses. "The Banker" 2000, nr 7.
 • Total Quality Can Work. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 6.
 • Trawnicka S.: SERVQUAL. Badanie postrzeganej jakości usług bankowych. "Marketing Serwis" 1997, nr 4.
 • Trethowan J., Scullion G.: Strategic Responses to Change in Retail Banking in the UK and the Irish Republic. "International Journal of Bank Marketing" 1997, Vol. 15, nr 2.
 • Tschoegel A.E.: International Retail Banking as a Strategy: An Assessment. "Journal of International Business Studies" 1987, nr 18.
 • Van Heerden C.H., Puth G.H.: Factors that Determine the Corporate Image of South African Banking Institutions: An Exploratory Investigation. "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 3.
 • Watkins T.: Using IT in Marketing: Some Evidence from the Insurance Industry. "Marketing Intelligence and Planning" 1990, Vol. 8, nr 2.
 • Węcławski J.: Konglomeraty finansowe - nowa tendencja w rozwoju banków. "Bank i Kredyt" 1994, nr 9.
 • Weigelt K., Camerer C.F.: Reputation and Corporate Strategy: A Review of Recent Theory and Applications. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9.
 • Wernerfelt B.: A Resource Based View of the Finn. "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 5.
 • Westman J.: Un reseau revu et corrige. "Banque" 1995, nr 5.
 • Westwood J.B., Holland Ch.P.: Bigger is Beautiful. "The Banker" 2000, Supplement, March.
 • Więcław E.: Telefon, komputer i kiosk. "Rzeczpospolita" 2002, nr 62.
 • Wilkinson A., Balmer J.M.T.: Corporate and Generic Identities: Lessons from the Cooperative Bank. "International Journal of Bank Marketing" 1996, nr 4.
 • Wilkinson A.: Changing Fortunes of the Co-operative Bank. "Journal of Cooperative Studies" 1991, nr 71, June.
 • Wilson J.B., Upszolewicz A.: Bancassurance made in USA (1). "Gazeta Bankowa" 2001, nr 24.
 • Wilson J.B., Upszolewicz A.: Bancassurance made in USA (2). "Gazeta Bankowa" 2001, nr 25.
 • Wind Y.: Issues and Advances in Segmentation Research. "Journal of Marketing Research" 1978, August.
 • Wiseman C.: Attack and Counterattack: The New Game in Information Technology. "Planning Review" 1988, Vol. 16, September/October.
 • Wojtach H.: Jest co robić. "Gazeta Bankowa" 1999, nr 36.
 • Wong S.M., Perry Ch.: Customer Service Strategies in Financial Retailing. "International Journal of Bank Marketing" 1991, Vol. 9, nr 3.
 • Yorke D.A., Droussiotis G.: The Use of Customer Portfolio Theory: An Empirical Survey. "Journal of Bussines and Industrial Marketing" 1994, nr 3.
 • Young M.R.: Market Structure Analysis: A Foundation for Developing and Assessing Bank Strategy. "International Journal of Bank Marketing" 1999, nr 1.
 • Zavoos G.: EC Strategy for the Banking Sector: The Perspective of 1992. "European Affairs" 1989, Spring.
 • Zeithaml V.A., Parasumaran A., Berry L.L.: Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality. "Journal of Marketing" 1988, April.
 • Zeithaml V.A., Parasumaran A., Berry L.L.: Problems and Strategies in Services Marketing. "Journal of Marketing" 1985, Spring.
 • Zgorzelski K.: Przesłanki i uwarunkowania fuzji banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Segmentacja rynku usług finansowych. "Marketing i Rynek" 1994.
 • INNE
 • Banking Technology Issues 1996 International Survey. DataPro 1996.
 • Marticotte F., Perrien J.: L'importance relative des frais de service dans le choix d'une institution financiere. Document de travail, UQAM, Janvier 1993.
 • Online Finance Europe. J.P. Morgan, June 2000.
 • PA Cambridge Economic Consultants (Institute of European Finance) -PACEC/IEF: A Study of the Effectiveness of the Internal Market Integration in the Banking Market. Report to ECDGXV, ECDGXV Bruksela 1996. February.
 • Perspektywy bankowości detalicznej. Ujęcie globalne. Deloitte Touche Tohmatsu International, 1995.
 • Walka o klienta. Przyszłość sektora detalicznych usług finansowych. Deloitte Touche Tohmatsu. 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151668758

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.