PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 103 | 7--26
Tytuł artykułu

Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006

Warianty tytułu
Macroecomic Stabilisation in Poland in the years 1990-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1990-2006. Analiza i ocena stabilizacji makroekonomicznej dokonana została z wykorzystaniem tzw. metody pięciokąta stabilizacji. Zamieszczono dane dotyczące wzrostu PKB, stopy bezrobocia, stopy inflacji, salda budżetu państwa i salda rachunków bieżących.
EN
The purpose of this paper is to present and evaluate the condition of the Polish economy in 1990-2006. For this reason assessment of macroeconomic stabilization based on the observation of five macroeconomic variables was carried out. The variables are: rate of inflation, current account balance, rate of GDP growth, rate of unemployment and state budget balance. They form a pentagon of macro-economic stabilization. Polish achievements in macroeconomic stabilization in 1990-2006 are not easy to judge. Fighting against inflation was an unquestionable success, as the rate of price growth was stabilized ad a low level. Current account deficit was also brought down and after 2003 rapid GDP growth is being observed in Poland. The situation is not so optimistic when one takes into account the last two variables. Permanent budget deficit and growing public debt pose a threat to financial stability. Unemployment rate remains at a high level of 15 %, however, there is lack of suitable workforce to be employed. Problems on the labour market in conjunction with unsatisfactory condition of public finance are the most important areas that endanger GDP growth and macroeconomic stabilization in Poland at present. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 roku, NIK, Warszawa 2006, s. 95.
 • A. Aslund, Building capitalism. The transformation of the former soviet bloc, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 328-331.
 • T. Bernhard, Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej, „Bank i Kredyt" 2006, nr 8, s. 25 i nast.
 • B. Bernanke, T. Laubach, F. Mishkin, A. Posen, Inflation Targeting - Lessons from the International Experience, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1999, s. 4-6.
 • M. Błaszkiewicz, J. Konieczny, A. Myślińska, A. Radziwil, P. Woźniak, Some benefits of reducing inflation in transition economies, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Studia i Analizy 25i, Warszawa 2003.
 • M. deBroeck, V. Koen, The „soaring eagle": anatomy of the Polish take-off in the 1990s, IMF, Working Papers 2000 nr 6, s. 13.
 • T. Chróścicki, Sytuacja gospodarcza Polski w końcu 1993 roku, „Gospodarka Narodowa" 1994, nr 2, s. 38 i nast.
 • J. Ciak, Charakterystyka deficytu budżetowego w Polsce oraz wybranych krajach obszaru euro w latach 1995-2006, w: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 200 i nast.
 • P. Ciżkowski, A. Rzońca, Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego pt. „Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001", „Ekonomista" 2003, nr 5, s. 676 i nast.
 • A. Fraga, I. Goldfajn, A. Minęła, Inflation targeting in emerging market economies, National Bureau of Economic Research, Working Paper 10019, s. 24, http://www.nber.org/papers/wl0019, 22.01.2004.
 • D. Gotz-Kozierkiewicz, Polityka makroekonomiczna a ryzyko deficytu obrotów bieżących w krajach transformowanych - ujęcie porównawcze, „Ekonomista" 2002, nr 4, s. 583.
 • F. Grądalski, Kierunki racjonalizacji systemów finansów publicznych w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 2, s. 221 i nast.
 • EA. von Hayek, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 316 i nast.
 • http://www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent.html, 0l .04.2007.
 • W. Jarmołowicz, M. Twarowska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 105 i nast.
 • S. Kańduła, Deficyt budżetowy a funkcjonowanie polskiej gospodarki w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej..., s. 72 i nast.
 • M. Kiedrowska, P, Marszałek, Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr l, s. 71 i nast.
 • I. Kijek, Dług publiczny w Polsce w latach 1999-2003, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej..., s. 91 i nast.
 • G.W. Kołodko, Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 • G.W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999, s. 90 i nast.
 • M. Krawczyk, Czy deficyt budżetowy i dług publiczny mogą być neutrealne?, „Ekonomista" 2002, nr 6.
 • W. Kuczyński, Nasz przyrost naturalny (bezrobocia), „Gazeta Wyborcza" 06.06.2003.
 • E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski, Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, „Ekonomista" 2002, nr 3, s. 336, 339-340.
 • E. Kwiatkowski, S. Roszkowska, T. Tokarski, Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista" 2004, nr l, s. 52.
 • C.J. Lindgren, T.J.T. Balino, Ch. Enoch, A.M. Guide, M. Quintyn, L. Teo, Financial sector crisis and restructuring. Lessons from Asia, IMF, IMF Occasional Paper 188, Washington D.C. 1999, http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/opfinsec/opl88.pdf, s. 11.
 • K. Lutkowski, Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, „Ekonomista" 2003, nr 4, s. 428-429.
 • E. Łukawer, Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów (cz. I), „Gospodarka Narodowa" 1994, nr l, s. 18.
 • P. Marszałek, Fiskalne uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej w Polsce w latach 1993-2003, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe, nr 65, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 102 i nast.
 • P. Marszałek, Wybrane przesłanki koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w Polsce, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 158 i nast.
 • J.J. Milewski, Debata o państwie początku XXI wieku - refleksje historyka, w: Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 42 i nast.
 • J. Misala, S. Bukowski, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji, „Ekonomista" 2003, nr 5, s. 574-577.
 • F.S. Mishkin, Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej, XXII Konferencja Naukowa NBP „Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty 2002, s. 16, http://www.nbp.pl/Konferencje/ Falenty2002/ pdf_pl/mishkin.pdf, 10.05.2004.
 • J. Mujżel, Dynamika polskiej gospodarki od końca 1997 roku, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8, s. 27.
 • J. Mujżel, Zwrot anty recesyjny. Szanse, zagrożenia, program, „Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6, s. l i nast.
 • M. Musielak-Linkowska, Cel inflacyjny w Polsce. Założenia i realizacja, CEDEWU Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 8-9.
 • Nowa Europa. Raport z transformacji, red. D. Rosati, XII Forum Ekonomiczne, Krynica 5-7 września 2002, Instytut Wschodni, Warszawa 2002, s. 67.
 • S. Owsiak, Równowaga budżetowa w procesie transformacji gospodarki Polski, w: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, red. J. Kaleta, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1993, nr 666, s. 122-123.
 • J. Pietrucha, Instytucjonalny wymiar polityki pieniężnej, w: Ład instytucjonalna w gospodarce, 1.1, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 161 i nast.
 • W. Przybylska-Kapuścińska, Niezależność banku centralnego i jej dylematy w Polsce, w: Polityka pieniężna i rynek, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 8-15.
 • W. Przybylska-Kapuścińska, Realizacja kryteriów konwergencji przez nowe państwa Unii Europejskiej, w: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, t. 2, s. 123 i nast.
 • R. Rapacki, M. Próchniak, Charakterystyka wzrostu gospodarczego w krajach posocjalistycznych w latach 1990-2003, „Ekonomista" 2006, nr 6, s. 720-721.
 • R. Rapacki, Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 4, s. 481 i nast.
 • M. Reluga, Wpływ polityki fiskalnej na saldo bilansu płatniczego, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 1-2, s. 20.
 • T.J. Sargent, N. Wallace, Some unpleasent monetarist arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis „Quarterly Review" 1981, nr 5, http:// research.mpls.frb.fed.us/research/qr/qr531.pdf, 10.05.2004.
 • J. Siwińska, Zależności pomiędzy oszczędnościami prywatnymi a wielkością deficytu budżetowego, w: Determinanty oszczędzania w Polsce, red. B. Liberda, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE 28, Warszawa 1999.
 • B. Snowdon, H.R. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, РТЕ - Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2003, s. 78.
 • K. Sobański, Deficyty rachunku obrotów bieżących w wybranych krajach europejskich w latach 1995-2004 -porównawcza analiza stabilności, „Bank i Kredyt" 2006, nr 4, s. 30 i nast.
 • J. Socha, W. Wojciechowski, Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, „Bank i Kredyt" marzec 2004, s. 12-13.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2005, Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, maj 2006, s. 3.
 • A. Urbańska, Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, Materiały i Studia z. 148, NBP, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483, art. 222, ust. 2.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249 poz. 2104, dział 3, rozdział 3: Procedury ostrożnościowe i sanacyjne, art. 79-81.
 • W. Wilczyński, Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995, Wydawnictwo WSB, Poznań 1996, s. 55.
 • W. Wilczyński, Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach - 1989-1994, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, nr 3, s. 63 i nast.
 • M.G. Woźniak, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151970635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.