PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 1--14
Tytuł artykułu

Rozwój badań reprezentacyjnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Sample surveys' development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor rozważa rozwój badań reprezentacyjnych w 90-leciu GUS. Rozpoczyna artykuł omówieniem wkładu polskiego statystyka Jerzego Neymana w rozwój teorii badań reprezentacyjnych w 1933 r., a następnie dokonuje syntetycznego przeglądu rozwoju teorii i praktyki badań reprezentacyjnych na świecie. Dokonuje następnie przeglądu rozwoju teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce po 1945 r., wyszczególniając jednocześnie badania powtarzalne, oceny jakości danych oraz metody estymacji dla małych obszarów. Podkreśla szczególny wkład polskich statystyków w rozwój metod estymacji dla małych obszarów. W zakończeniu Autor podkreśla potrzebę prowadzenia dalszych prac badawczych w tej dziedzinie oraz konieczność współpracy specjalistów różnych dyscyplin. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article considers sample surveys' development in the ninety decade of CSO. The article begins with the description of polish statistician Jerzy Neyman's contribution in sample surveys' development theory. Next, the synthetic review of theory development and sample surveys' practice in the world was made. The author also made the review of development theory and sample surveys' practice in Poland after the year 1945, specifying at the same time repeated surveys, data quality's estimation and estimation method for the small areas. In the ending author emphasizes the need of conducting further research works in these domain and necessity of cooperation between the specialists from different disciplines. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bowley A. L. (1913), Working Class Households in Reading, "Journal of the Royal Statistical Society"
 • Bowley A. L. (1926), Measurement of the Precision Attained in Sampling, "Bulletin of the International Statistical Institute", vol. 22, No. 1
 • Bracha Cz. (1971), Wykaz rejonów statystycznych i obwodów spisowych jako operat losowania, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 5
 • Bracha Cz. (1972), Reprezentacyjne badanie struktury zapasów w uspołecznionym handlu detalicznym, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 1
 • Bracha Cz. (1994), Metodologiczne aspekty badania małych obszarów, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno--Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 43
 • Bracha Cz. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa
 • Bracha Cz. (1998), Schemat losowania próby i metoda estymacji w badaniu ankietowym, w: Stan zdrowia ludności, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 • Bracha Cz. (2003), Estymacja danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, GUS
 • Bracha Cz., Jakubowski J., Szarkowski A. (2004), Analiza porównawcza estymatorów regresyjnych w reprezentacyjnych badaniach statystycznych, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 292
 • Bracha Cz., Lednicki B., Wieczorkowski R. (2004), Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w roku 2003, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 299
 • Cochran W. G. (1953), Sampling Techniques, New York, Wiley
 • Deming W. E. (1950), Some Theory of Sampling, New York, Wiley
 • Domański Cz., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Duncan G. J., Kalton G. (1987), Issues of Design and Analysis of Surveys Across Time, "International Statistical Review", No. 55
 • Eckler A. R. (1955), Rotation Sampling, "Annals of Mathematical Statistics", vol. 26
 • EUROSTAT (1996), The Future oj European Social Statistics: Use of Administrative Registers and Dissemination Strategies, Luxembourg
 • EUROSTAT (1997), Family Budget Surveys in the EC: Methodology and Recommendations for Harmonisa-tion, Population and Social Conditions, No. 3, Methods E, Luxembourg
 • EUROSTAT (2000), Standard Quality Report. Eurostat Working Group on Assessment of Quality in Statistics, Luxembourg, April 4-5
 • EUROSTAT (2003), Definition of Quality in Statistics. Eurostat Working Croup on Assessment of Quality in Statistics, Luxembourg, 2-3 October
 • EUROSTAT (2004), Technical Document on Intermediate and Final Quality Reports, EU-SILC 132/04
 • Fellegi I. (1999), Statistical Services - Preparing for the Future, Survey Methodology, vol. 25, No. 2
 • Fisz M. (1950), Konsultacje prof. Neymana i wnioski z nich wypływające, GUS, "Studia i Prace Statystyczne", nr 3-4
 • Frankel L. R., Stock J. S. (1942), On the sample surveys of employment, "Journal of the Statistical American Association", vol. 37
 • Gołata E. (2004), Pośrednia estymacja bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Poznańskiej Akademii Ekonomicznej, Prace habilitacyjne, nr 11, Poznań
 • Greń J. (1964), O pewnych metodach wyznaczania lokalizacji próby w losowaniu warstwowym wieloparametrycznym, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 3
 • Greń J. (1966), O pewnym zastosowaniu programowania nieliniowego do metody reprezentacyjnej, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 3
 • Greń J. (1969), Efektywność powtarzalnych badań metodą reprezentacyjną, GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 7
 • Greń J. (1970), Wielowymiarowy estymator regresyjny średniej dla skończonej populacji, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr l
 • GUS (1971), Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w Polsce, w: Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 14
 • GUS (1972), Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 18
 • GUS (1979), Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS, Prace Komisji Matematycznej
 • GUS (1986), Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych, "Zeszyty Metodologiczne", nr 62
 • GUS (1987), Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 34
 • GUS (1987), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych GUS (1981-1986), "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 166
 • GUS (1989), Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną
 • GUS (1998), Metodologia i organizacja mikrospisów, "Statystyka w Praktyce"
 • GUS (2005), Budżet czasu ludności 1 VI2003 r.-31 V2004 r., "Studia i Analizy Statystyczne"
 • GUS (2006), Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r.
 • Hansen M. H. i Hurwitz W. N. (1946), The problem of non-response in sample surveys, Journal of the American Statistical Association, vol. 17
 • Hansen M. H., Hurwitz W. N. i Bershad M. A. (1961), Measurement errors in censuses and surveys, Bulletin of the International Statistical Institute, vol. 38
 • Hansen M. H., Hurwitz W. N. i Madow W.G. (1953), Sample Survey Methods and Theory, vol. l i 2, New York
 • Hansen M. H., Waksberg J. (1970), Research on Non-sampling Errors in Censuses and Surveys, Review of International Statistical Institute, vol. 38
 • Kalton G., Citro C. F. (1993), Panel surveys: adding the fourth dimension, Survey Methodology, vol. 19
 • Kalton G., Kasprzyk D. (1986), The treatment of missing survey data, Survey Methodology, vol. 12
 • Kalton G., Kordos J., Płatek R. (1993), Small Area Statistics and Survey Designs, vol. I: Invited Papers; vol. II: Contributed Papers and Panel Discussion, Central Statistical Office, Warsaw
 • Kasprzyk D., Duncan G., Kalton G., Singh M. P. (Eds) (1989), Panel Surveys, J. Wiley, New York
 • Kiaer A. (1897), The representative method of statistical surveys (angielskie tłumaczenie norweskiego oryginału z 1976 r.), Central Bureau of Statistics of Norway, Oslo
 • Kish L. (1965), Survey Sampling, New York
 • Kish L. (1996), Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Kordos J. (1960), Reprezentacyjne badanie ankietowe warunków bytu ludności nierolniczej, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Kordos J. (1967), Metoda rotacyjna w badaniach reprezentacyjnych, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 4
 • Kordos J. (1968), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w statystyce rolniczej, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 3
 • Kordos J. (1969), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych GUS, w: Zastosowanie metod matematycznych w statystyce, GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 7
 • Kordos J. (1971), Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 3-4
 • Kordos J. (1974), Reprezentacyjne badania warunków bytu ludności, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 2
 • Kordos J. (1975), 25 lat działalności Komisji Matematycznej GUS, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr l
 • Kordos J. (1982), Metoda rotacyjna w badaniach budżetów rodzinnych w Polsce, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • Kordos J. (1987), Dokładność danych w badaniach społecznych, GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 35, GUS
 • Kordos J. (1988), Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa
 • Kordos J. (1991), Statystyka małych obszarów a badania reprezentacyjne, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 4
 • Kordos J. (1997), 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 7
 • Kordos J. (1998), Social Statistics in Poland and its Harmonisation with the European Union Standards, "Statistics in Transition", vol. 3, No. 4
 • Kordos J. (1999), Problemy estymacji danych dla małych obszarów, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr l
 • Kordos J. (2000), Teoria i sztuka badań reprezentacyjnych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr l
 • Kordos J. (2000), Nowy projekt zastosowania estymacji dla małych obszarów, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr8
 • Kordos J. (2008), Rozwój badań warunków życia ludności w 90-leciu GUS, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr2
 • Kozak M. (2004), Multivariate Sample Allocation Problem in Two Schemes of Two-Stage Sampling, "Statistics in Transition", vol. 6, No. 7
 • Kozak M. (2006), Multivariate Sample Allocation: Application of Random Search Method, "Statistics in Transition", vol. 7, No. 4
 • Krzysztofik W. (1939), Gospodarstwa karłowate w świetle ankiety losowej, GUS, Warszawa
 • Kruskal W. H., Mosteller F. (1979, 1980), Representative Sampling I, II, III, IV, International Statistical Review, vol. 47 i 48
 • Kubacki J. (2004), Application of the Hierarchical Bayes Estimation to the Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition", vol. 6, No. 5
 • Kubacki J. (2006), Remarks on Using the Polish LFS Data for Unemployment Estimation by County, "Statistics in Transition", vol. 7, No. 4
 • Lednicki B. (1973), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniu składników wynagrodzeń w przemyśle, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 12
 • Lednicki B. (1974), Badanie efektywności losowania zespołowego na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 1970, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 78
 • Lednicki B. (1979), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w kwartalnych spisach poglowia zwierząt gospodarskich, w: Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS, Prace Komisji Matematycznej, GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 29
 • Lednicki J. (1982), Schemat losowania i metoda estymacji w rotacyjnym badaniu budżetów gospodarstw domowych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • Lednicki B. (1987), Schemat losowania "próby-matki" do zintegrowanego systemu badań gospodarstw domowych w Polsce, w: Problemy integracji badań gospodarstw domowych, GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 34
 • Lednicki B. (1989), Badanie efektywności różnych schematów losowania przy wykorzystaniu informacji o cechach dodatkowych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr l
 • Lednicki B. (1998), Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r. (rozdz. 2.1. Schemat losowania próby oraz metoda estymacji wyników i oceny precyzji), GUS
 • Lednicki B., Wieczorkowski R. (2003), Optimal Stratification and Sample Allocation Between Subpopulations and Strata, "Statistics in Transition", vol. 6, No. 2
 • Lednicki B., Wesolowski J. (1994), Lokalizacja próby pomiędzy subpopulacje, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • Lednicki B., Wieczorkowski R. (2003), Optimal Stratification and Sample Allocation Between Subpopulations and Strata, "Statistics in Transition", vol. 6, No. 2
 • Neyman J. (1925), Contributions to the Theory of Small Samples Drawn from a Finite Population, "Biometrika", nr 17
 • Neyman J. (1933), Zarys teorii i praktyki badania struktury ludności metodą reprezentacyjną, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa
 • Neyman J. (1934), On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 97
 • Neyman J. (1938), Contribution to the Theory of Sampling Human Population, "Journal of American Statistical Association", No. 33
 • Niemiro W. (1999), Konstrukcja optymalnej stratyfikacji metodą poszukiwań losowych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 10
 • Niemiro W., Wesołowski J. (2001), Fixed Precision Optimal Allocation in Two-Stage Sampling, Applicationes Mathematicae, vol. 28, No. 1
 • Niemiro W., Popiński W., Wesołowski J., Wieczorkowski R. (2002), Optymalna alokacja próby w warunkach niekompletnej realizacji badania, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 • O'Muircheartaigh C., Wong S. T. (1981), The impact of sampling theory on survey sampling practic, "Bulletin of International Statistical Institute Invited Paper", No. 49
 • Paradysz J. (1998), Small Area Statistics in Poland - First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition", vol. 3, No. 5
 • Patterson H. D. (1950), Sampling on successive occasions with partial replacements of units, "Journal of the Royal Statistical Society", series B, vol. 12
 • Pawłowska J. (1969), Efektywność metod estymacji i schematów losowania w badaniach poglowia zwierząt gospodarskich, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS i PAN, z. 15
 • Pekasiewicz D., Pruska K. (2002), Analysis of Distribution of Some Estimators in Small Area Statistics, Folia Oeconomica
 • Piekałkiewicz J. (1934), Sprawozdanie z badań składu ludności robotniczej w Polsce metodą reprezentacyjną, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa
 • Płatek R., Rao J. N. K, Särndal C. E., Singli M. P. (1987), Small Area Statistics - An International Symposium, John Wiley & Sons, New York
 • Popiński W. (2006), Development of the Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition", vol. 7, No. 5 Riga (1999), Small Area Estimation - Conference Proceedings, Riga, Latvia, August
 • Särndal C. E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, New York, Springer-Verlag
 • Smith T. M. F. (1976), The foundations of Survey Sampling, "Journal of Royal Statistical Society", series A
 • Smith T. M. F. (1994), Sample Surveys 1975-1990; an age oj reconciliation?, "International Statistical Review", No. 6
 • Steczkowski J. (1988), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach spoleczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
 • Stephan F. F. (1948), History of the Use of Modern Sampling, "Journal of the Statistical American Association", vol. 43
 • Sukhatme P. V. (1954), Sampling Theory of Surveys with Applications, Indian Society of Agricultural Statistics, New Delhi
 • Szabłowski P. J., Wesołowski J., Wieczorkowski R. (1996), Indeks zgodności jako miara jakości danych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 4
 • Szarkowski A., Witkowski J. (1994), The Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition", vol. l,No. 4
 • Szulc S. (1967), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
 • Verma J., Betti G. (2006), EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC): Choosing the Survey Structure and Sample Design, "Statistics in Transition", vol. 7, No. 5
 • Wesołowski J. (2004), Problemy estymacji dla małych obszarów, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 • Wywiał J. (1988), Estymacja wektora wartości średnich za pomocą estymatorów różnicowych i regresyjnych, GUS, "Przegląd Statystyczny", nr 35
 • Wywiał J. (1995), Wielowymiarowe aspekty metody reprezentacyjnej, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków
 • Wywiał J. (1996), On two-phase sampling for stratification, "Statistics in Transition", vol. 2, No. 6
 • Wywiał J. (1998), Estimation of population average on the basis of strata formed by means of discrimination functions, "Statistics in Transition", vol. 3, No. 5
 • Wywiał J. (1999), Generalisation of Singh and Srivastava's schemes providing unbiased regression estimators, "Statistics in Transition", vol. 4, No. 2
 • Wywiał J. (2000), On precision of Horvitz-Thompson strategies, "Statistics in Transition", vol. 4, No. 5
 • Wywiał J. (2001), Estimation of population mean on the basis of non-simple sample when non-response error is present, "Statistics in Transition", vol. 5, No. 3
 • Wywiał J. (2007), Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of strategy dependent on sampling design proportionate to the order statistics of an auxiliary variable, "Statistics in Transition - new series", vol. 8, No. 1
 • Yates F. (1949), Sampling Methods for Censuses and Surveys, London
 • Zarkovich S. S. (1966), Quality of Statistical Data, FAO, Rome
 • Zasępa R. (1958), Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 6
 • Zasępa R. (1962), Badania statystyczne metodą reprezentacyjną, PWN, Warszawa
 • Zasępa R. (1968), Zastosowanie metody reprezentacyjnej przy spisach rolnych, "Studia i Prace Statystyczne", nr 10, GUS
 • Zasępa R. (1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa
 • Zasępa R. (1993 a), Precyzja wyników badań budżetów rodzinnych, GUS, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 • Zasępa R. (1993 b), Use of Sampling Methods in Population Censuses in Poland, "Statistics in Transition", vol. 1, No. 1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152265300

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.