PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 302
Tytuł artykułu

Ocena działalności placówki operacyjnej banku : dylematy metodologiczne i praktyczne

Warianty tytułu
Evaluation of Bank Operational Agency Activity : Methodological and Practical Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano aspekty metodologiczne oceny działalności banku, scharakteryzowano kryteria oceny działalności banku koncentrując się na zmianach zachodzących w poszczególnych kryteriach. Sklasyfikowano nakłady i wyniki działalności banku będące podstawą opracowania modelu oceny. Przedstawiono podejście praktyczne do oceny placówek operacyjnych. Na przykładzie dużego banku uniwersalnego przedstawiono aktualne zasady oceny jego placówek operacyjnych oraz zmiany, jakie miały miejsce w ocenie na przestrzeni lat 1995-2001. Zaprezentowano determinanty zmian w ocenie placówek operacyjnych, koncentrując się na elementach, które obecnie w ocenie nie występują oraz na zintegrowanym ujęciu oceny placówek w skali banku.
EN
In this paper methodological aspects evaluation of bank's activity were presented together with characteristic of evaluation criteria of bank's activity. Classification of expenses and results of bank activity and practical approach to evaluation of bank agency were showed. On the example of universal bank current rules of evaluation his operational agencies were presented together with changes in evaluation in the years 1995-2001. Also considerations of changes in evaluation of operational agencies were discussed. (KZ)
Rocznik
Strony
302
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte i artykuły
 • Adamowicz T.: Analiza zmian efektywności "dużego" banku na podstawie modelu dekompozycji wskaźnikowej Davida Cole'a. "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
 • Altman E.L: Corporate Financial Distress Bankruptcy. John Wiley & Sons, Inc, New York 1993.
 • Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów. Praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z.: Techniki menedżerskie, skuteczne zarządzanie firmą. Poltext, Warszawa 2000.
 • Auda L.: Strategiczna analiza sektora bankowego w Polsce w kontekście jego konsolidacji. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Warszawa 1994, z. 49.
 • Baka W.: Bankowość centralna, funkcje - metody - organizacja. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Baltrop Ch.J., McNaughton D.: Analiza sprawozdań finansowych. W: Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.
 • Bankers Balk at Basel II. "Euromoney" 2001, nr 8.
 • Bankowość. Podręcznik akademicki. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej. Poltext, Warszawa 2001.
 • Bartkowiak R.: Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. "Bezpieczny Bank" 1997, nr 1.
 • Bączyk M.: "Stan zagrożenia wypłacalności" i "stan niebezpieczeństwa niewypłacalności" banku. Ekwiwalentność czy odmienność formuł prawnych? "Bezpieczny Bank" 2001, nr 1/2.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
 • Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G.: The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future. "Journal of Banking and Finance" 1993, nr 17.
 • Berger A.N., Hanweck G.A, Humphrey D.B.: Competitive Viability in Banking Scale, Scope and Product Mix Economies. "Journal of Monetary Economics" 1987, nr 20.
 • Bessis J.: Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, Chichester 1998.
 • Bielecki J.: Strategia restrukturyzacji stacjonarnych placówek bankowych. "Bank" 1996, nr 9.
 • Bień W., Sokół H.: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego. Difin, Warszawa 1998.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2000.
 • BitzM.: Produkty bankowe. Rynek using finansowych. Poltext, Warszawa 1996.
 • Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Brakensiek T.: Die Kalkulation und Steuerung von Ausfallrisiken im Kredit-geschaft der Banken. Bielfeld 1991.
 • Buschgen H.E., Everling O.: Handbuch Rating. Gabler, Wiesbaden 1996.
 • Biischgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe. Poltext, Warszawa 1997.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Capiga M.: Metody oceny działalności oddziałów banku komercyjnego. "Bank" 1994, nr 5.
 • Capiga M.: Metody oceny oddziałów banku komercyjnego. Płaszczyzny oceny finansowej. "Bank" 1996, nr 9.
 • Capiga M.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. W: Działanie banków komercyjnych (wybrane problemy). Praca zbiorowa pod red. L. Leśniewskiego. Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, Katowice 1996.
 • Capiga M., Kurzak R.: Miary syntetyczne w ocenie banku. "Bank" 1998, nr 10.
 • Capiga M.: Kompleksowa ocena działalności oddziału banku komercyjnego. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998, nr 144.
 • Chudzik R.: Kategorie ryzyka bankowego. Próba klasyfikacji zjawiska. "Bank i Kredyt" 1993, nr 1.
 • Chudzik R.: Segmentacja portfela kredytowego. Cz. I. "Bank i Kredyt" 1993, nr 7; Cz. II. "Bank i Kredyt" 1993, nr 8-9; Cz. III. "Bank i Kredyt" 1993, nr 10.
 • Credit Process Redesign: Rethinking the Fundamentals. Oliver Wyman Report, 1999, Vol. 9.
 • Cronin J.J., Taylor S.A.: Measuring Service Quality: A Re examination and Extention. "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, No. 7.
 • Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Daniluk D.: Regulacje i nadzór bankowy w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • Davies S.: Sztuka zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa-Londyn 1993.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych. Część II. Agencja Wydawnicza "Placet", Gdańsk 1996.
 • Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Ellis J., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, pozycja na rynku kapitałowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Fazlagić A.: Kapitał niematerialny. "Bank i Kredyt" 2001, nr 3.
 • Fedorowicz Z.: Ryzyko bankowe. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
 • Fraser D.R., Fraser L.M.: Ocena wyników działalności banku komercyjnego. Analiza finansowa. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Gadomski G., Lipiński S.: Ranking "Najlepsze Banki" Gazety Bankowej - założenia modelu i wnioski z jego stosowania. "Bezpieczny Bank" 2002, nr 1(16).
 • Gadomski G.: Metodologia rankingu "Pewny bank". "Finansista" 2002, nr 6.
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Goc R.: Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny zdolności obsługi zadłużenia zewnętrznego - studium empiryczne. "Bank i Kredyt" 1994, nr 8.
 • Goc R.: Systemy wczesnego ostrzegania dla banków komercyjnych. Model logitowy i jego relacja do analizy dyskryminacyjnej. "Bank i Kredyt" 1994, nr 12.
 • Gołajewska M., Wyczański P.: Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków. "Bank i Kredyt" 1994, nr 9.
 • Gołdecka E.: Perspektywy nowoczesnych kanałów dystrybucji w polskiej bankowości. "Bank" 2002, nr 7-8.
 • Gordon I.H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 • Gospodarowicz M.: Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000, z. 103.
 • Gostomski E., Zdanowski K.: Cel właściciela. "Bank" 1999, nr 6.
 • Grabczan W.: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Grabczan W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Graddy D.B., Spencer A.H.: Managing Commercial Banks, Community, Regional and Global. Prentice-Hall Inc, New Jersey 1990.
 • Gruszka B.: Ryzyko płynności. "Bank" 2001, nr 7-8.
 • Gruszka B., Zawadzka Z.: Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe. Warszawa 1992.
 • Grzegorczyk W.: Metody ustalania pozycji banku na rynku. "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Hagenmiiller K.F., Diepen G.: Der Bankbetrieb. Lehrbuch und Aufgabensarnmlung. Wiesbaden 1989.
 • Harasim J.: Nowe tendencje w dystrybucji usług. "Bank i Kredyt" 1998, nr 3.
 • Harasim J.: Wpływ makrootoczenia na działania marketingowe banków detalicznych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2000, nr 6.
 • Harasim J.: Wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza zasobów niematerialnych. "Bank i Kredyt" 2001, nr 6.
 • Hempel G.H., Coleman A.B., Simonson D.G.: Bank Management. Text and Cases. John Wiley & Sons, New York 1990.
 • Hempel G.H., Simonson D.G.: Bank Financial Management. Strategies and Techniques for a Changing Industry. John Wiley & Sons Inc. New York 1991.
 • Hill Ch.W., Jones G.R.: Strategic Management Theory. An Integrated Approach. Houghton Miffin Co, Boston 1989.
 • HolscherR.: Risikokosten-Management in Kreditinstituten. Frankfurt a/M 1987.
 • Howcroft J.B.: Branch Networks and Alternative Distribution Channels: Treats and Opportunities. "International Journal of Bank Marketing" 1993, Vol. 11, No. 6.
 • Humphrey D.B.: Costs and Scale Economies in Bank Intermediation. W: Handbook of Banking Strategy. Praca zbiorowa pod red. R.C. Aspinwall, R. Eisenbeis. John Wiley & Sons, New York 1985.
 • Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Praca zbiorowa pod red. W. Baki. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Controlling bankowy. "Bank" 2001, nr 5.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Adekwatność kapitałowa banków według standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Nowe metody oceny i zarządzania efektywnością. "Bank" 2001, nr 3.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Kryteria oceny stanu zagrożenia niewypłacalnością -umiejscowienie problemu i propozycje zmian "Bezpieczny Bank" 2001, nr 1-2.
 • Jackowicz K.: Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem. "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 • Jakubaszek A.: Wybrane aspekty analizy płynności finansowej banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1993, nr 1.
 • Janc A., Kraska M.: Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Jarugowa A., Marcinkowska M., Marcinkowski M.: Rachunkowość finansowa banków, wzorcowy Plan Kont dla Banków '97. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki - rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1997.
 • Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1995.
 • Johnson F.P., Johnson R.D.: Commercial Bank Management. American Bankers Association, The Dryden Press, Chicago 1986.
 • Juchno R., Kaszubski R.W.: Outsourcing w działalności bankowej. "Przegląd Prawa Gospodarczego Glosa" 2001, nr 6.
 • Kałużny R.: Rating w banku komercyjnym. "Bank" 2002, nr 7-8.
 • Kaźmierczak A.: Podstawy polityki pieniężnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kokoszczyński R., Wyczański P.: Polityka banku centralnego a sytuacja finansowa banków. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Koleśnik J.: Docelowy kształt Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. "Bank" 2002, nr 7-8.
 • Konat W., Sowińska L: System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych. "Bezpieczny Bank" 2002, nr 1(16).
 • Koontz H., O'Donnell C., Weihrich H.: Management. Mc Graw Hill Book Co, New York 1984.
 • Kooper H.: Shareholder value czy stakeholder value. "Bank" 2000, nr 11.
 • Kopczewski T.: Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Część I. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000, z. 113.
 • Kopczewski T., Pawłowska M.: Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Część II. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2001, z. 135.
 • Kopper H.: Jak osiągnąć wzrost wartości banku. "Bank" 2001, nr 1.
 • Korona M.: Planowanie podstawowym instrumentem kierowania bankiem. "Bankier" 1994, nr 4.
 • Kosiński B.: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. Poltext, Warszawa 1997.
 • Kowalik F.: Zasoby i efekty. "Gazeta Bankowa" z 29.08.-4.09.2000.
 • von Köppen J.: Strategie banków w Europie. CeDeWu, Warszawa 1999.
 • Kudła J.: Organizacja bankowych sieci oddziałowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2001, nr 1-2.
 • Kudła J.: Struktury organizacyjne banków komercyjnych. Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2001.
 • Kupecka K.: Centrala i oddział banku - wzajemne relacje. W: Nowoczesna organizacja i metody zarządzania oddziałem banku. Zmierzch czy renesans oddziału? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach i Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach, Katowice 2001.
 • Kwaśniak W.: W świetle propozycji nowych regulacji. "Bank" 2001, nr 6.
 • Lang G., Welzel P.: Why is the Number of Banks in Germany Declining? Evidence on Size and Cost Efficiency in German Universal Banking. "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
 • Lepczyński B.: Banki w ocenie agencji ratingowych. "Bank" 2001, nr 7-8.
 • Lewandowski D.: Ryzyko operacyjne w działalności banków - nowe wyzwania, pilna konieczność zarządzania. "Bank i Kredyt" 2001, nr 5.
 • Marketingowe testowanie produktów. Praca zbiorowa pod red. S. Sudoła, J. Szymczak, M. Haffera. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Marzec J.: Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków. "Ekonomista" 1999, nr 3.
 • Matten Ch.: Zarządzanie kapitałem bankowym. Alokacja kapitału i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Mączyńska E.: O czym informują rankingi. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 • McMullen J.M.: Zasady przyznawania ratingów dla banków. "Bank" 1997, nr 5.
 • McNaughton D.: Efektywne zarządzanie zmianami W: Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.
 • Meder M., Rehker M.: Modernizacja dystrybucji produktów bankowych. "Bank" 2001, nr 9.
 • Mesjasz Cz.: Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego. "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
 • Mielnik M., Ławrynowicz M.: Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA. "Bank i Kredyt" 2002, nr 5.
 • Miklaszewska E.: Zmiany strategii banków komercyjnych pod wpływem trendów w bankowości światowej. W: Przyszłość bankowości na tle tendencji światowych oraz potrzeb gospodarki kraju. V Forum Bankowe, Związek Banków Polskich, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1999.
 • Mols P.: The Internet and the Banks Strategic Distribution Channel Decisions. "International Journal of Bank Marketing" 1999, nr 6.
 • Molyneux P., Altunbas Y., Gardener E.: Efficiency in European Banking. John Wiley & Sons, Chichester 1996.
 • Molyneux P.: Banking. An Introductory Text. Macmillan Education Ltd, 1991.
 • Muldur U., Sassenou M.: Economies of Scale and Scope in French Banking and Savings Institutions. "Journal of Productivity Analysis" 1993, nr 4.
 • Nadler P.S.: Banki komercyjne w gospodarce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • Nowe rozwiązania w praktyce bankowej i dydaktyce nauczania bankowości. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedrę Bankowości, Pułtusk 2002.
 • Obal T., Zdanowicz B.: Zagrożenie wypłacalności w świetle funkcji BFG. "Bank" 1997, nr 7.
 • Opiela P., Bednarski P., Gołajewska M., Józefowska M, Nikiel E.M.: Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, Warszawa 1999, z. 96.
 • Orał M., Yolalan R.: An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches. "European Journal of Operational Research" 1990, Vol. 46, No. 3.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995.
 • Patterson R.: Kompendium terminów bankowych. Business Press, Warszawa 1999.
 • Pawłowicz L.: Przewidywane zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia oraz kwalifikacji kadr w polskich bankach. W: Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2004. Praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza. Seria: Transformacja Gospodarki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, nr 107.
 • Payne A., Frow P.: Relationship Marketing: Key Issues for the Utility Sector. "Journal of Marketing Management" 1997, No. 13.
 • Pfeifer U.: Management Bankbetrieblicher Erfolgsrisiken unter besonderer Beriiksichtigung des Zinsdnderungsrisikos. Berlin 1991.
 • Pietrzak J.: Wielkość jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku. "Bank i Kredyt" 2002, nr 2.
 • Pietrzak J.: Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banku. "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
 • Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Praca zbiorowa pod red. E. Bogackiej-Kisiel. Akademia Ekonomiczna, Wrocław-Perugia 1998.
 • Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Poltext, Warszawa 1997.
 • Pomiar ryzyka i dochodowości banku. W: Analizy. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1994, z. 7.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Ratingi międzynarodowe FITCH-a. "Bank" 2002, nr 6.
 • Regli J.: Bankmarketing. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1985.
 • Rogowski G.: Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
 • Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Rogowski G.: Analiza efektywności oddziałów banku. "Bank" 1998, nr 1.
 • Rogowski G.: Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. Metodologia. Część I. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1999, nr 1.
 • Rogowski G.: Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. Zastosowanie metody DEA do analizy polskich banków w 1994-1995 roku. Część II. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1999, nr 3-4.
 • Rogowski W.K.: Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
 • Rogowski W.: Konkurencja na rynku usług bankowych - miary koncentracji. "Bank i Kredyt" 2001, nr 5.
 • Rolfes B., Emse C.: Wewnętrzny rating a kapitał własny banku. "Bank" 2001, nr 4.
 • Rolfes B., Rehker M.: Integracja lokalnych i centralnych aspektów zarządzania. "Bank" 2000, nr 12.
 • Rolfes B., Rehker M.: Wprowadzanie metody odsetek rynkowych. "Bank" 2001, nr 2.
 • Rosę P.S.: Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Ryznar Z.: I-banking - symptom przemian w bankowości. "Bank" 2001, nr 12.
 • Ryżewska S.: Bankowa analiza przedsiebiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2002.
 • Santomero A.M.: Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process. Wharton Financial Institutions Center, The Wharton School, University of Pensylvania, 1996.
 • Sasin W.: Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce z elementami diagnozy ekonomicznej i rachunku kalkulacyjnego. Poradnik analityka. Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź 1995.
 • Saunders EJ.: Bankowe struktury organizacyjne i kierownicze. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Schierenbeck H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement. Gabler Verlag. Wiesbaden 1997.
 • Schulte M.: Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstituten. Bd 18. Wiesbaden 1994.
 • Shengliang D., Montinho L., Meidan A.: Bank Branch Manager. Their Roles and Functions in Marketing Era. "International Journal of Bank Marketing" 1991, Vol. 9, No. 3.
 • Sherman H.D., Gold F.: Bank Branch Operating Efficiency. "Journal of Banking and Finance" 1985, No. 9.
 • Shirreff D.: Finns Groupe for Definition. "Euromoney" 1999, nr 12.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sinkey J.F. Jr: Commercial Bank Financial Management. In the Financial-Services Industry. Macmillian Publishing Company, New York 1992.
 • Smykla B.: Outsourcing - uwarunkowania prawne. "Bank" 2001, nr 7-8.
 • Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Solarz J.K., Wyczański P.: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju instytucji kredytowych i parabankowych. "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • Solarz J.K.: Średniookresowa prognoza poziomu i form konkurencji na krajowym rynku usług bankowym. W: Zarządzanie strategiczne w bankach. Podstawowe problemy i uwarunkowania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez PTE, ZBP, Kredyt Bank PBI S.A., FEiBB, miesięcznik "Bank", Warszawa 1998.
 • Sowa A.: Do czego dąży bank? "Bank" 2001, nr 1.
 • Stabryła A.: Doskonalenie struktury organizacyjnej. PWE, Warszawa 1991.
 • Staudt E., Groeters U., Hafkesbrink J., Treichel J.: Kennzahlen und Kennzahlen-systeme. Grundlagen żur Entwicklung und Anwendung. Verlag Schmidt, Berlin 1985.
 • Stigum M.L., Branch R.O.: Managing Bank Assets and Liabilities. Dow Jones--Irwin, Homewood, Illinois 1983.
 • Strahl D.: Ranking banków inaczej. "Gazeta Bankowa" 1992, nr 34.
 • Strahl D.: Te same kryteria, dwie listy. "Gazeta Bankowa" 1993, nr 30.
 • Strahl D.: Propozycja procedury oceny działalności banków kredytowych (na podstawie kryteriów stosowanych przez nadzór bankowy). "Bank i Kredyt" 1993,nr 1.
 • Strahl D.: Modele zarządzania bankiem (model Triada). Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Strategia wybranych banków zlokalizowanych na terenie Katowic w aspekcie wyzwań rozwojowych. Praca zbiorowa pod red. R.N. Hanisza. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Stryczyński J., Zarzycki T.: Bank ery gospodarki elektronicznej. "Bank" 2000, nr 9.
 • Studium bankowości. Fundacja "WiB", Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1997.
 • Suechting J.: Bankmanagement. Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1992.
 • Swoboda U.C.: Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Praca zbiorowa pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Szewczyk R.: Kryteria i metody analizy zagrożenia wypłacalności banku -wnioski dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. "Bezpieczny Bank" 1997, nr 1.
 • Szpringer W.: Polskie regulacje bankowe. Perspektywa europejska. Difin, Warszawa 2000.
 • Świderski J.: Bilans i ekonomika banku. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1999.
 • Świderski J.: Finanse banku komercyjnego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Święcicki J.: Audyt finansowy oddziału banku komercyjnego. "Bank" 2001, nr 6.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, część II. Giełda Papierów Wartościowych. Analiza portfelowa. Analiza banków. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 • Trybowska E.: Propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie nowej struktury adekwatności kapitałowej z perspektywy krajów wschodzących na przykładzie Polski. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000, z. 106.
 • Usługi i procedury bankowe. Praca zbiorowa pod red. E. Bogackiej-Kisiel. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Uyemura D.G., van Deventer D.R.: Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Violano M., van Collie S.C.: Techniki bankowości detalicznej. Strategie i środki, które zapewniają przewagę nad konkurencją. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Walczak M.: Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem. Założenia i metody w warunkach gospodarki rynkowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Finans-Servis Sp. z o.o, Warszawa 1992.
 • Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Wiatr M.S.: Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. "Bank" 2001, nr 1.
 • Wielgórska-Leszczyńska J.: Rachunkowość w zarządzaniu bankiem. Kwantum, Warszawa 2000.
 • Witkowski Ł., Kawski M.: Nowoczesne metody oceny efektywności działalności kredytowej - modele RAPM. "Rynek Terminowy" 2001, nr 1.
 • Witkowski Ł.: Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym. "Rynek Terminowy" 2001, nr 1.
 • Woelfel Ch.J.: Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wojnarowska H., Adamska L: Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych. "Marketing i Rynek" 2001, nr 12.
 • Wójtowicz G.: Kolosy, fuzje i kryzysy. "Bank" 1999, nr 9.
 • Współczesny bank. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Zając K.: Zarys metod statystycznych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Zaleska M.: Prognozowanie upadłości na podstawie ich sprawozdawczości. "Bezpieczny Bank" 2001, nr 3-4.
 • Zarządzanie aktywami i pasywami. Strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryzyka dla banków i kas oszczędnościowych. Praca zbiorowa pod red. F.J. Fabozzi, A. Konishi. Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 • Zarządzanie wartością firmy. Praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego. Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext. Warszawa 2000.
 • Zawadzka Z.: Aktualne tendencje w bankowości światowej. W: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod red. W.L. Jawor-skiego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Zombirt J.: Porozumienie bazylejskie. "Bank" 2001, nr 3.
 • Zychowicz M.: Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA. "Bank" 2001, nr 6.
 • Akty prawne
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności instytucji kredytowych. "Bankowy Biuletyn Europejski" 2001, nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 149, poz. 1673.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Tekst jednolity "Dziennik Ustaw" 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Tekst jednolity "Dziennik Ustaw" 2001, nr 154, poz. 1802.
 • Uchwała nr 2/2000 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. "Dziennik Ustaw NBP" 2000, nr 15, poz. 27.
 • Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania. "Dziennik Urzędowy NBP" 2001, nr 22, poz. 43.
 • Zalecenie nr 5 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18.09.1990 r. dotyczące pomiaru płynności finansowej banków. Narodowy Bank Polski, Nadzór Bankowy, Warszawa 1990.
 • Inne źródła
 • Banki 2001. Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych na zlecenie Związku Banków Polskich, Warszawa 2002.
 • Emerging Markets Top 250 Banks. "Euromoney" 2001, nr 6.
 • Instrukcja do Raportu Wskaźników Ekonomiczno-Finansowych Banku na tle Grupy Rówieśniczej. NBP, GINB, Warszawa 2001.
 • Kliencki Ranking Banków. INDICATOR, specjalny dodatek "Prawo i Gospodarka" z 10 lipca 1998.
 • Market Capitalization of Financial Institutions. "Euromoney" 2002, nr 6.
 • Najlepsze Banki. "Gazeta Bankowa" 1993-2002.
 • Nowa Metodologia Adekwatności Kapitałowej. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bazylea, czerwiec 1999, NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
 • Program Rozwoju Kultury i Aktywizacji Sprzedaży - podsumowanie i planowane wdrożenie. The Boston Consulting Group, Warszawa 2002 (materiały wewnętrzne banku).
 • Ranking "Najlepsze Oddziały Bankowe ". "Bank" 2002, nr 6.
 • Sytuacja finansowa banków w 2001 r. Synteza. NBP, GINB, Warszawa 2002.
 • Sytuacja finansowa banków w I półroczu 2002 r. Synteza. NBP, GINB, Warszawa 2002.
 • The World's Top 200 Banks. "Euromoney" 1998, nr 6.
 • The Worlds top 250 Banks by Shareholders* Equity. "Euromoney" 2000, nr 6.
 • The World's top 250 Banks by Shareholders* Equity. "Euromoney" 2001, nr 6.
 • The World's Top 50 Banks by Market Capitalization. "Euromoney" 1998. nr 6.
 • Top 1000. "The Banker" 1997. No. 7; 1998, No. 7; 1999, No. 7; 2000, No. 7; 2001, No. 7; 2002, No. 7.
 • Top 200 Worldwide in 1998. "Euromoney" 1999, nr 6.
 • Top 25 by Market Capitalisation. "The Banker" 2002, nr 7.
 • Top 250 Banks by Shareholders' Equity. "Euromoney" 2002, nr 6.
 • Top 50 by Market Capitalization. "Euromoney" 1999, nr 6.
 • Wytyczne Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią w sprawie realizacji Programu Tworzenia Nowych Placówek Własnych. Warszawa 1999 (materiały wewnętrzne banku).
 • Wskazówki metodyczne do rankingu 50 największych banków w Polsce. "Bank", "Prawo i Gospodarka" 2002, marzec (edycja specjalna).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153895742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.