PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 19--28
Tytuł artykułu

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Public-private Partnership Agreement - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wskazuje na budzącą kontrowersje kwestię zakwalifikowania ww. umowy (umowa nazwana czy też nienazwana). Przedstawia również kluczowe zagadnienia związane z jej podmiotem oraz przedmiotem. W części artykułu dotyczącej strony podmiotowej umowy dokonano analizy pojęcia podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego, wskazując na możliwość uznania tej samej jednostki raz za podmiot publiczny, innym razem natomiast za partnera prywatnego. Z kolei we fragmencie poświęconym przedmiotowi umowy zaprezentowano normatywne ujęcie definicji wynagrodzenia partnera prywatnego oraz przedsięwzięcia (art. 4 pkt. 7 i 4 ustawy), postulując jednocześnie rozszerzenie zakresu ostatniego z ww. terminów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the legal nature of the public-private partnership agreement, as well as the matter of the qualification of this agreement (named or unnamed), which gives rise to controversies. It also presents key issues related to its object and subject. The pan of the aniele regarding the objective side of the agreement presents an analysis of the notion of the public entity and the private party, indicating the possibility of considering the same unit sometimes as a public entity and sometimes as a private partner. In turn, the fragment devoted to the subject of the agreement presents the normative wording of the definition of the private partner's fee and the project (article 4(7) and (4) of the Act), simultaneously postulating the extension of the scope of the latter with regard to the above terms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 9.
 • S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994, s. 13.
 • G. Dziarski: Prawo o PPP do poprawki, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 5, s. 7.
 • W. Dzierżanowski, Partnerstwo publiczno-prywatne a przepisy o zamówieniach publicznych, „Finanse Komunalne" 2003, nr 4, s. 24.
 • W. Gonet: Uwagi o umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, „Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 6, s. 67.
 • J. Gruszczyński: Nowoczesne systemy realizacji zadań publicznych. Poradnik partnerstwa pu-bliczno-prywatnego, M. Chałas (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 83.
 • W. Grzybowski: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - ramy określające standardową zawartość, Ministerstwo Gospodarki. Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007, s. 19.
 • J. Jerzykowski: Definicja partnera oraz procedura wyboru partnera prywatnego, (w:) J.E. Tarno (red.): Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji inwestycji komunalnych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, Zielona Góra - Sulechów 2004, s. 220.
 • D. Kijowski: Umowy w administracji publicznej, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2005, s. 291.
 • B.P. Korbus, M. Strawiński: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, wyd. l, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 286.
 • A. Kozłowska: Partnerska realizacja inwestycji i usług, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 20, s. 40.
 • A. Kozłowska: Przygotowanie umowy o PPR „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 25, s. 20.
 • M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, wyd. I, Dom Wvdawniczv ABC, Warszawa 2006, s. 29.
 • A. Miruć: PPP jako sposób realizacji zadań publicznych, (w:) Jan Zimmermann (red.): Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24—27 września 2006 r., Wolters Kluwers Polska 2007, ss. 485-486.
 • M. Moszoro: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, wyd. l, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 212.
 • S. Pieprzny, , E. Ura, M. Ura: Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, (w:) E. Ura (red.): Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, ss. 504 i nast.
 • S. Wikariak: Koncesje zastąpią martwe partnerstwo, Rzeczpospolita z 15 stycznia 2008 r.
 • K. Wiśniewski, (w:) Komentarz do kodeks cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom l, G. Bieniek (red.), wyd. 8, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 635.
 • M. Zieniewski: Prawne regulacje dla PPR (w:) A. Gajew-ska-fedwabny (red.): Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154019683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.