PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 42 | nr 98 | 215--230
Tytuł artykułu

Wybrane dylematy prezentacji wyniku działalności firm realizujących projekty długoterminowe - artykuł dyskusyjny

Warianty tytułu
Selected issues in the presentation of the results of companies realizing long-term projects - a discussion paper
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja projektów to forma działalności, która w ostatnich latach, w dobie globalizacji gospodarki i narastającej konkurencji, zyskuje coraz większe znaczenie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wartość i ilość realizowanych projektów nieustannie rośnie, obejmując już nie tylko branże tradycyjnie związane z taką formą działalności (np. branża budowlana, branża informatyczna), ale praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Niezbędnym elementem determinującym sukces realizacji projektu jest dostarczona na czas, szybka, rzetelna i użyteczna informacja. Źródłem tej informacji jest system rachunkowości, który składa się z dwóch podsystemów: rachunkowości finansowej (ukierunkowanej na zewnętrznego odbiorcę informacji) i rachunkowości zarządczej (dającej informacje potrzebne odbiorcom wewnętrznym). Jednym z podstawowych determinantów tworzenia informacji dla odbiorców zewnętrznych (takich, jak inwestorzy, banki, ubezpieczyciele, organy administracji skarbowej, itd.) jest porównywalność. Jej zachowanie wpływa na jakość informacji o działalności projektowej, uzyskiwanej ze sprawozdań finansowych, tworzonych zgodnie z wybranymi regulacjami rachunkowości (np. MSR/MSSF, US GAAP, polska Ustawa o rachunkowości). Celem artykułu jest wskazanie dylematów związanych z prezentacją w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności firm realizujących projekty długoterminowe. Artykuł ma charakter dyskusyjny, gdyż poruszane w nim kwestie pozostają zazwyczaj w gestii wyboru określonego rozwiązania przez jednostkę. Ponadto niektóre z obszarów podlegają szczegółowym regulacjom prawa bilansowego (zarówno w wymiarze krajowym - Ustawa o rachunkowości i KSR 3, jak i międzynarodowym - MSR/MSSF), jednak ich stosowanie może powodować „zamazanie" wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa realizującego projekty długoterminowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Realization of projects is a form of operation which in the recent years - in the age of globalization of the economy and growing competition - is becoming increasingly important, both in Poland and worldwide. The value and the number of projects realized are gradually growing and include not only the branches traditionally engaged in such a form of operation (e.g. construction and IT industry) but practicaly all fields of our life. A necessary element that determines the success of project realization is timely information which also needs to be reliable and useful. The source of such information is the accounting system composed of two subsystems: financial accounting (focused on the external user of the information) and management accounting (providing information to internal users). One of the basic determinants of creating information for external users (such as investors, banks, insurance companies, tax authorities etc.) is comparability. It affects the quality of information on project activity provided by financial statements prepared according to the selected regulations of accounting (e.g. IAS/IFRS, US GAAP and Polish Accounting Act). The aim of the article is to outline the problems involved in the presentation of the results of companies realizing long-term projects. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
215--230
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Badiru A.B. (1996), Project management in Manufacturing and High Technology Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • [2] Davidson J. (2002), Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Wydawnictwo K. E. LIBER s. c., Warszawa.
 • [3] Dixon M., (2000), APM Project Management. The Body of Knowledge - BOK, Association for Project Management.
 • [4] Frame D. J. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
 • [5] Henk J.M. van der Yeeken, Wouters M.J.F. 2002, Using accounting Information systems by operations managers in a project company, Management Accounting Research, 13,345-370.
 • [6] Ignatowski R. (2004), Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 18 (74), SKwP, Warszawa, s. 32-57.
 • [7] Jaruga A. A. (red.) (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [8] Kabalski P. (2006), Polityka rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: wybrane problemy, [w:] Sobańska L, Nowak W.A. (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 39-48.
 • [9] Kalinowski J., (2004), Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego, [w:] Sobańska L, Kalinowski J., Czajor P., (red. I. Sobańska), Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty -Wyniki, Difin, Warszawa 2004, s. 175-196.
 • [10] Kalinowski J. (2006a), Krajowy Standard Rachunkowości Niezakończone usługi budowlane " - projekt, „Rachunkowość", kwiecień 2006.
 • [11] Kalinowski J. (2006b), Pomiar przychodów, kosztów i wyników usług budowlanych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych [w:] Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (red. Sobańska L), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa, s. 148-198.
 • [12] Kalinowski J. (2007a), Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane" -przegląd i analiza najważniejszych regulacji, [w:] Sobańska L, Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 55-68.
 • [13] Kalinowski J. (2007b), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane". Analizy - komentarze - przychody, Difin, Warszawa.
 • [14] Karmańska A., Kośmider M. (2003), Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym, C.H. Beck, Warszawa.
 • [15] Keeling R. (2000), Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York.
 • [16] Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000 Second Edi-tion, (2003), MT&DC, Warszawa.
 • [17] Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2006 r. Nr 13 póz. 93.
 • [18] Lewis J. P. (2006), Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • [19] Meredith J.R., Mantel S.J., (2000), Project Management - a Manergial Approach, John Wiley & Sons, New York.
 • [20] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2004), Tom I i II, IASCF.
 • [21] Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • [22] Oberlander G. D. (2000), Project Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill, Boston.
 • [23] Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [24] Sobańska I. (2003), Wpbyw MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, tom 13(69), RN SKwP, Warszawa.
 • [25] Sobańska I. (2006), Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami [w:] Czarnecki J., Sobańska L, Wnuk-Pel T. (red. Sobańska I.) wyd. 2, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 372-424.
 • [26] Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 • [27] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 (z późn. zm.).
 • [28] Ward L. J., (2000), Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Alington.
 • [29] Wysocki R. K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154035662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.