PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 553 | 230
Tytuł artykułu

Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy

Warianty tytułu
Household Production as the Income Creating Factor.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono znaczenie produkcji gospodarstw domowych w gospodarce narodowej i społeczeństwie. Przedstawiono problemy związane z wyceną pracy domowej jako podstawowego nakładu w rachunku produkcji domowej. Zaprezentowano przegląd metod wyceny wartości pracy domowej stosowanych dawniej i współcześnie. Omówiono empiryczne wyniki wybranych wycen pracy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem szacunków dla danych polskich. Przedstawiono także kalkulację dochodu z pracy własnej w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym dla gospodarstw domowych różnego typu.
EN
An importance of household production in the national economy and the society was discussed. The problems associated with the evaluation of the homework as the basic labour input in the account of the household production were presented. An inspection of the homework evaluation methods applied nowadays and in the past was presented. Empirical results of chosen homework evaluations were discussed, with special emphasis put on estimates for Polish data. Also, a calculation of the income by homework per capita in the household was presented for different type households. (AT)
Rocznik
Numer
Strony
230
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adamczuk L., Doświadczenia i perspektywy polskich badań wykorzystania czasu, w: Badanie budżetu czasu ludności, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 37, GUS, PTS, Warszawa 1990, s. 22-30.
 • Adler HJ., Hawrylyshyn O., Estimates of the Value of Household Work Canada 1961 and 1971, Canada 1977, referat wygłoszony podczas posiedzenia JARIW, York, lipiec 1977.
 • Alaksen J., Koren Gh., Unpaid Household Work and the Distribution of Extended Income: The Norwegian Experience, "Feminist Economics" No. 2 (3), 1996.
 • Becker G.S., Międzyokresowa alokacja czynnika czasu i towarów, w: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1990, s. 209-230.
 • Becker G.S., O nowej teorii zachowań konsumenta, w: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1990, s. 231-264.
 • Becker G.S., Teoria alokacji czynnika czasu, w: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1990, s. 162-208.
 • Bednarska M., Wycena poziomu życia ludności Polski w 1975 r., "Opracowanie" nr 8/77, Instytut Planowania, Warszawa 1977.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, t. 2, cz. IV: Makroekonomia, PWE, Warszawa 1994.
 • Bell E.B., Taub A.J., The Value of Household Services, "American Journal of Economics and Sociology" No. 41, 1982, s. 214-218.
 • Benhabib J., Rogerson R., Wright R., Homework in Macroeconomics. Basic Theory, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1990.
 • Bier H., Potrzeby i racjonalizacja pracy w wiejskim gospodarstwie domowym, w: Organizacja pracy w wiejskim gospodarstwie domowym. Wybór artykułów z czasopisma "Gospodarstwo Domowe", Wyd. SGGW-AR, Zakład Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Warszawa 1982, s. 41-52.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Estimation of Unpaid Work in Polish Households, "Statistics in Transition" Vol. 8, No. 3, 2007, s. 547-561.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Gospodarowanie czasem, w: Statystyka społeczna, pr. zb. pod red. T. Panka, PWE, Warszawa 2007, s. 234-257.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Methodology and Empirical Results of Time Use Surveys in Poland, "Statistics in Transition" Vol. 7, No. 6, 2006, s. 1345-1360.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Wycena pracy w gospodarstwach domowych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" z. 13, SGH, Warszawa 2004, s. 111-122.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Wycena pracy własnej gospodarstw domowych, w: Budżet czasu ludności l VI2003 - 31 V 2004, "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa 2005, s. 76-98.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Zajęcia domowe w dobowym budżecie czasu, "Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1999, s. 30-39.
 • Bobrowicz B., Alokacja czasu: praca zawodowa i edukacja versus funkcje opiekuńcze i prace domowe, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, pr. zb. pod red. I.E. Kotowskiej, U. Sztanderskiej i I. Wóycickiej, IBnGR, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2007, s. 81-131.
 • Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 2005.
 • Bureau of Labor Statistics and US Census Bureau, American Time Use Survey. Questionnaire, Activity Lexicon, Coding Rules, 2003.
 • Bywalec Cz., Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 2, 2003, s. 1-8.
 • Chadeau A., What is Households' Non-Market Production Worth? "OECD Economic Studies" No. 18, 1992, s. 85-93.
 • Chinowska K., Czas pracy kobiet, "Prawo i Płeć" nr 2, 2000, www.cpk.org.pl/images/ artykuly/attach_lll.pdf
 • Chiswick C., The Value of a Housewife's Time, "Journal of Human Resources" No. 17,1982, s. 413-425.
 • Church J., Everaers P., McDonald M., Pietsch L., Weinberg D., Overview of the Proposed Standards f or Income Distribution Statistics, referat wygłoszony podczas 26th General Conference of the International Association for Research of Income and Wealth, Kraków 2000, www.iariw.org4.4/papers/Sess3paperl.pdf
 • Clark C>, The Economics of Housework, "Bulletin of the Oxford Institute of Statistics" No. 5, 1958, s. 205-211.
 • Commission Regulation (EC) No 1980/2003 of 21 October 2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards definitions and updated definitions, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ consleg/2003/R/02003R1980-20060523-en.pdf
 • Eisner R., Extended Accounts for National Income and Products, "Journal of Economic Literature" No. 26, 1988, s. 1611-1684.
 • Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, pr. zb. pod red. S. Sztaby, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Eurostat, Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, Task Force Report for Eurostat, Unit El, Luxembourg, October 2003.
 • Eurostat, Proposal for a Satellite Account of Household Production, "Eurostat Working Papers" 9/1999/A4/11, Luxembourg 1999.
 • Ferber M.A., Birnbaum B.G., Housework: Priceless or Valueless, "The Review of Income and Wealth" No. 26, 1980, s. 387-400.
 • Gauger W, Walker K., The Dollar Value of Household Work, New York State College of Human Ecology, Cornell University, Ithaca 1980.
 • Goldschmidt-Clermont L., Economic Evaluations of Unpaid Household Work: Africa, Asia, Latin America and Oceania, International Labour Office, Geneva 1987.
 • Goldschmidt-Clermont L., Monetary Valuation of Non-Market Productive Time. Methodological Considerations, "Review of Income and Wealth" No. 4, 1993, s. 419-432.
 • Goldschmidt-Clermont L., Unpaid Work in the Household: A Review of Economic Evaluation Methods, International Labour Office, Geneva 1982.
 • Gronau R., Home Production - A Forgotten Industry, "Review of Economics and Statistics" No. 62, 1980, s. 408-416.
 • Gronau R., Leisure, Home Production and Work - The Theory of the Allocation of Time Revisited, "Journal of Political Economy" No. 85, 1977, s. 1099-1123.
 • GUS, Analiza budżetu czasu ludności Polski w latach 1976 i 1984, "Statystyka Polski, Studia i Prace" nr 12, Warszawa 1987.
 • GUS, Badanie budżetu czasu ludności, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 37, Warszawa 1990.
 • GUS, "Biuletyn Statystyczny" nr 4, 2005.
 • GUS, Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004, "Studia i Analizy Statystyczne", Warszawa 2005.
 • GUS, Budżet czasu ludności 1996, "Studia i Analizy Statystyczne", Warszawa 1998.
 • GUS, Budżet czasu mieszkańców Polski, "Statystyka Polski", Warszawa 1978.
 • GUS, Budżet czasu rodzin pracowniczych 1969, "Statystyka Polski" nr 77, 1970.
 • GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2005.
 • GUS, Dobowy budżet czasu mieszkańców Polski w 1984 r., cz. 1 i 2, "Opracowania Statystyczne", Warszawa 1985.
 • GUS, Rocznik Statystyczny, Warszawa 1977,1996,1997.
 • GUS, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa 2005.
 • GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2003.
 • Hawrylyshyn O., Towards a Definition of Non-Market Activities, "The Review of Income and Wealth" No. 1, 1977, s. 79-96.
 • Hawrylyshyn O., The Value of Household Services: A Survey of Empirical Estimates, "The Review of Income and Wealth" No. 22, 1976, s. 101-131.
 • Hill T.P., Do-it-yourself and GDP, "The Review of Income and Wealth" No. 1, 1979, s. 31-39.
 • Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 1971.
 • Holloway S., Short S., Tamplin S., Household Satellite Account (Experimental) Methodology, UK Office for National Statistics 2002, www.statistics.gov.uk/hhsa/downloads
 • Ironmonger D., Households Work: Productive Activities, Women and Income in the household Economy, Allen and Unwin, Sydney 1989.
 • Ironmonger D., Time Use and Satellite Accounts for Modelling the Household Economy, Paper Presented in the IARIW 24th General Conference, Liliehammer, Norway, August 1996.
 • Jakubowski J., Bracha C., Przybliżone szacowanie wariancji w przypadku złożonych schematów losowania, "Z Prac ZBSE" z. 273, GUS, Warszawa 2001.
 • James H.S., Jr, The Valuation of Household Production: How Different are the Opportunity Cost and Market Price Valuation Methods?, 1998, www.papers.ssrn.com/paper.taf? ABSTRACT_ID=2186
 • Karwińska A., Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekty społeczne, Wyd. URz., Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2003-2004, s. 133-147.
 • Kędzior Z., Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992.
 • Kędzior Z., Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (prawidłowości, determinanty), Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997.
 • Kordos J., Dokładność danych w badaniach społecznych, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 35, GUS, Warszawa 1987.
 • Kordos J., Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa 1988.
 • Kordos J., Próba określenia dokładności szacunków, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 1960, s. 24-27.
 • Kordos J., Social Statistics in Poland and its Harmonization with the European Union Standards, "Statistics in Transition" Vol. 3, No. 4, 1998, s. 617-639.
 • Kordos J., Time use surveys in Poland, "Statistical Journal of the United Nations, Economic Commission for Europe" Vol. 5, No. 2, 1988, s. 159-168.
 • Kordos J., Towards an Integrated System of Household Surveys in Poland, "Bulletin of the International Statistical Institute" Vol. 51, Book 2, 1985, s. 13-18.
 • Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem?, Wyd. AE w Krakowie, Wyd. i Drukarnia "Secesja", Kraków 1992.
 • Kuznets S., National Income and its Composition, Vol. II, NBER, New York 1944, s. 431-433.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 • McClave J.T., Benson P.G., Sincich T., Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Mikuta B., Metody wyceny wartości usług pozarynkowych świadczonych na rzecz gospodarstwa domowego, "Zeszyty Naukowe" nr 47, SGGW, Warszawa 2002, s. 121-129.
 • Mikuta B., Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, SGGW, Warszawa 2000, niepubl. pr. doktorska.
 • Mikuta B., Wycena wartości pracy domowej na wsi, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", "Zeszyty Naukowe" nr 32, SGGW, Warszawa 1998, s. 151-159.
 • Murphy M., The Value of Nonmarket Household Production: Opportunity Costs Versus Market Costs Estimates, "The Review of Income and Wealth" No. 24, 1978, s. 243-256.
 • Niewierowska K., Próba oszacowania wartości pracy domowej na przykładzie gospodarstw domowych rolników zlokalizowanych na terenie gminy Drohiczyn, woj. białostockie, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 • Nordhaus W., Tobin J., Is Growth Obsolete?, w: Economic Growth, NBER, New York 1972.
 • Pałaszewska-Reindl T., Strzelecka M., Tylec-Durand B., Gospodarstwo domowe. Funkcje i rola na rynku, IRWiK, Warszawa 1983.
 • Peterson R.D., Problems in Estimating the Value of Household Services, "American Journal of Economics and Sociology" No. 37,1978, s. 145-148.
 • Rao J.N.K., Shao J., Modified Balanced Repeated Replication for Complex Survey Data, "Biometrika" No. 2,1988, s. 403-415.
 • Reid M., Economics of Household Production, Wiley, New York 1934.
 • Rydenstam K., The Harmonized European Time Use Surveys, "Statistics in Transition" Vol. 2, No. 4, 1995, s. 553-581.
 • Sirageldin I.A.H., Non-Market Components of National Income, Survey Research Centre, Institute for Social Research, University of Michigan 1973.
 • Słaby T., Conclusions from the Polish Time Use Pilot Survey 1996, "Statistics in Transition" Vol. 3, No. 4, 1998, s. 743-756.
 • Słaby T., Czas miarą dobrobytu, "Wiadomości Statystyczne" nr 9, 1992, s. 9-10.
 • Statistics Canada, Measurement and Valuation of Households' Unpaid Work in Canada, Paper Submitted for the Conference of Commonwealth Statisticians - Session on Measuring the Household Sector - Including the Informal Sector, Bostwana, 1-5 May 2000.
 • Statistics New Zealand, Measuring Unpaid Work in New Zealand 1999, Te Tari Tatau, Wellington 2001.
 • Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. T. Panka i A. Szulca, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Szczerbińska L., Analiza zmian w strukturze budżetu czasu oraz wartości pracy gospodarstw domowych w latach 1976 i 1984, "Z Prac ZBSE" z. 168, GUS, Warszawa 1987.
 • Szczerbińska L., Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i w gospodarstwie domowym, "Z Prac ZBSE" z. 132, GUS, Warszawa 1983.
 • Szczerbińska L., Wartość pracy gospodarstw domowych jako element analizy spożycia przez ludność, w: Wybrane zagadnienia statystyki Społecznej, "Z Prac ZBSE" z. 129, GUS, Warszawa 1983, s. 80-97.
 • Szczerbińska L., Wartość pracy gospodarstw domowych w Polsce w 1983 r., "Z Prac ZBSE" z. 156, GUS, Warszawa 1986.
 • Szczerbińska L., Wycena pracy gospodarstw domowych, "Z Prac ZBSE" z. 118, GUS, Warszawa 1980.
 • Szulc A., Dochód i konsumpcja, w: Statystyka społeczna, pr. zb. pod red. T. Panka, PWE, Warszawa 2007, s. 131-163.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Trewin D., Unpaid Work and the Australian Economy 1997, "ABS Catalogue" No. 5240.0, Australian Bureau of Statistics, Commonwealth of Australia 2000.
 • Tryfan B., O organizacji pracy gospodyni wiejskiej, w: Organizacja pracy w wiejskim gospodarstwie domowym. Wybór artykułów z czasopisma "Gospodarstwo Domowe", Wyd. SGGW-AR, Zakład Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Warszawa 1982, s. 21-27.
 • Varionen J., Aalto K., Household Production and Consumption in Finland 2001. Household Satellite Account, Statistics Finland and National Consumer Research Centre, Helsinki 2006.
 • Vihavainen M., Calculating the Value of Household Production in Finland in 1990. The Input-output Table, "Working Papers, Statistics Finland" No. 6, 1995.
 • Walker K.E., Gauger W.H., Time and Its Dollar Value in Household Work, "Family Economics Review" 1975, s. 8-13.
 • Weindrobe M., Household Production and National Production: An Improvement of the Record, "The Review of Income and Wealth" No. 3, 1974, s. 89-102.
 • Wiszniewski E., Gospodarstwo domowe. Problemy ekonomiki i funkcjonowania, "Monografie i Opracowania", Of. Wyd. SGH, Warszawa 1993.
 • Wnuk-Lipiński E., Gospodarowanie czasem wolnym i zajętym, "Studia i Prace Statystyczne" nr 35, GUS, Warszawa 1979.
 • Wolf R., Assessing the Value of Household Services: Three Methods, "Trial" No. 22,1986, s. 81-83.
 • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z usług dla ludności, "Zeszyty Metodologiczne" nr 12, GUS, Warszawa 1975.
 • Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa 1979.
 • Zienkowski L., Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro, "Wiadomości Statystyczne" nr 12, 2007, s. 15-25.
 • Żelazna K., Pionierzy nauki organizacji pracy w gospodarstwie domowym i ich idee, "Gospodarstwo Domowe" nr 1, 1986, s. 7-10.
 • Żelazna K., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy kobiety w wiejskim gospodarstwie domowym, Wyd. SGGW, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154093000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.