PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 560 | 300
Tytuł artykułu

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego

Warianty tytułu
Hotel Enterprise Competitiveness Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamieszczono przegląd definicji pojęcia konkurencji i konkurencyjności oraz wskazywanych w literaturze źródeł i sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono "ekonomiczny" i "marketingowy" rodowód teorii wartości dla klienta. Scharakteryzowano rynek turystyczny oraz zjawiska i tendencje kształtujące konkurencyjność w turystyce. Zaprezentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące specyfiki działalności obiektów hotelowych, poprzez przedmiot ich działalności, wpływ otoczenia na ofertę usługową i możliwości funkcjonowania hoteli, po strukturę kosztów przedsiębiorstw hotelowych. Dokonano szczegółowej charakterystyki kosztów jako czynnika użyteczności i konkurencyjności hotelu. Opracowano model wpływu kosztów jakości na konkurencyjność, a następnie poddano go weryfikacji na podstawie dostępnych wyników badań.
EN
An inspection of the competition and the competitiveness conceptual definitions was provided and also literature sources and ways of creating the competitive advantage were examined. "Economic" and "marketing" origins of the customers value theory were presented. The tourist market, as well as, phenomena and tendencies shaping the competitiveness in the tourism were characterised. The most important problems concerning the specific hotel facility activities were expressed, categorized by the object of their activity, the influence of environment to the service offer, possibilities of hotels activities, and the costs structure of the hotel enterprises. A detailed characterization of costs as the factor of the usefulness and the competitiveness of the hotel was shown. The model of the influence of costs of the quality on the competitiveness was achieved and verified on the basis of accessible findings. (AT)
Rocznik
Numer
Strony
300
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.A., Managing Assets and Skills: The Key to a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review" 1989, Vol. 31, No 2.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z UE, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Alcouffe A., Coulomb F., Small and Medium-sized Business in European Tourism Sector, OECD, Touluse, Paris 1993.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. AlBis, Kraków 1999.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Amit R., Schoemaker P, Strategic Assets and Organisational Rent, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, No 1.
 • Anderson EW., Forneil C, Lehmann D.R., Consumer Satisfaction, a Market Share and Profitability: findings from Sweden, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 • Anderson J.C., Narus J.A., Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value, Pearson Education-Prentice Hall, Upper Sadie River 2004.
 • Annex to the Council Recommendation for a Community Methodology on Tourism Statistics, Eurostat, 1995.
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Argyres N., Evidence on the Role of Firm Capabilities in Vertical Integration Decision, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17.
 • Arrow K.J., The Economics of Agency, [w:] Principals and Agents: The Structure of Business, red. J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Autunes F., Algarve: the Tourism Chain and the New Management of the Territory, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2000, Vol. 12, No 7.
 • Bain J.B., Workable Competition in Oligopoly: Theoretical Consideration and Some Empirical Evidence, "American Economics Review" 1950, Vol. 40.
 • Balcerowicz L., Przedsiębiorstwo i jego otoczenie a rozwój gospodarki, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, UMK, Toruń 1999.
 • Banachowicz E., Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją, "Manager" 1998, nr 9.
 • Bank J., Total Quality Management, Prentice Hall, London 1992.
 • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • Baran A., Dziedzic E., Kachniewska M., Eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki, "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa 1998.
 • Barney J.B., Asset Stocks and Sustained Competitive Advantage: a Comment, "Management Science" Dec 1989, Vol. 35, No 12.
 • Barney J.B., Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No 1.
 • Barney J.B., How a Firm's Capabilities Affect Boundary Decisions, "Sloan Management Review" 1999, Vol. 40, No 3.
 • Barney J.B., Zając E.J., Competitive Organisational Behaviour: Toward an Organizationally - Based Theory of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 15.
 • Barro R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Baum T., Monachello M.L., Human Resource Management in the Hospitality Industry, John Wiley, New York 1996.
 • Baumol W.J., Entrepreneurship, Management and the Structure of Payoffs, The MIT Press, Cambridge, MA 1993.
 • Becker G.S., A Theory of the Allocation of Time, "Economic Journal" September 1965.
 • Becker G.S., Economic Theory, Alfred Knopf, New York 1971.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, WN PWN, Warszawa 1990.
 • Becker G.S., The Economic Approach to Human Behaviour, University of Chicago, Chicago 1976.
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Bednarska M., Kryteria wyboru metod kontroli ryzyka w działalności hotelu, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Bednarska M., Umowy kooperacyjne w procesie zarządzania ryzykiem w działalności hotelu, [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa 2006.
 • Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1998.
 • Belohlav J.A., Quality Strategy and Competitiveness, "California Management Review" 1993.
 • Bernard Y, Colli J.C., Słownik ekonomiczny i finansowy, Wyd. Książnica, Katowice 1994.
 • Bester Y, Qualimetrics and qualieconomics, "The TQM Magazine" 1999, Vol. 11, No 6.
 • Bettis R.A., Hitt M.A., The New Competitive Landscape, "Strategic Management Journal", 1995, No 16.
 • Bielski I., Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
 • Biliński J., Żegleń P., PPP jako forma zarządzania regionem turystycznym, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 • Bishop W.R., Competitive Intelligence, "Progressive Grocer" March 1984.
 • Bitner M., Booms B., Trends in Travel and Tourism Marketing: the Changing Structure of Distribution Channels, "Journal of Travel Research" 1982, Vol. 4, No 20.
 • Bitner M., Faranda W.T., Hubbert A.R., Zeithami VA., Customer Contributions and Roles in Service Delivery, "International Journal of Service Industry Management" 1999, Vol. 8, No 3.
 • Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
 • Błądek Z., Hotelarstwo. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Palladium, Poznań 2001.
 • Błaszczyński A., Stygares J., Stygares J., Słownik pojęć ekonomicznych. Glossary of Economic Terms, Towarzystwo Handlowe "Atlant", Kraków 1995.
 • Bleinstein R., Themen der Tourismuskritik, "Touristik und Verkehr" 1987, nr 3.
 • Bloom R., Wirtualny bazar. Od jedwabnego szlaku po szlak elektroniczny, Liber, Warszawa 2001.
 • Bocheńska M., Bujak K., Uwagi dotyczące motywów uprawiania turystyki, "Ruch Turystyczny. Materiały i Dokumenty" SGPiS, Warszawa 1975, z. 1.
 • Borkowski R., Cywilizacja ryzyka, [w:] Cywilizacja. Technika. Ekologia, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.
 • Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Borys T., Jakość jako jedna z podstawowych wartości gospodarczych i społecznych, [w:] Jakość wyrobów. Strategia i sterowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, red. T. Borys, S. Sudoł, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Borys T., Liczyć koszty jakości, "Problemy Jakości" 1983, nr 5-6.
 • Bosiacki S., Wpływ globalizacji na stan i perspektywy rozwoju polskiej turystyki, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF, Poznań 2006.
 • Boulding W, Kalra A., Staelin R., Zeithami V.A., A Dynamie Process Model of Service Quality: from Expectations to Behavioral Intensions, "Journal of Marketing Research" 1993, Vol. 30.
 • Bowie D., Buttle F., Hospitality marketing. An Introduction, Elsevier Butterwarth-Heinemann, Oxford 2004.
 • Bratnicki M., Kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Brdulak H., Gołębiowski T., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE - wprowadzenie, [w:] Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2007.
 • Broniewska G., Koszty społeczne w rachunku kosztów jakości, "Problemy Jakości" 1998, nr 6.
 • Brycz B., Pionowanie strategiczne a wartość dla właścicieli, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 406, Wyd. Kreos, Szczecin 2005.
 • Budnikowski A., Globalizacja a integracja, SGH, Warszawa 2000.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów UE, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 1999.
 • Buhalis D., eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Financial Times Prentice Hall, Harlow 2003.
 • Buhalis D., Licata M.C., The Future of eTourism Intermediaries, "Tourism Management" 2002, No 23.
 • Buhalis D., Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry, "Tourism Management" 1998, Vol. 19, No 6.
 • Buhalis D., Ujma D., Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Campos-Soria J.A., Garcia L.G., Garcia M.A., Service Quality and Competitiveness in the Hospitality Sector, "Tourism Economics" 2005, Vol. 11(1).
 • Campos-Soria J.A., La calidad como factor de competitividad de las empresas de alojamiento hotelero, University of Malaga, Malaga 2001.
 • Campos-Soria J.A., Sanchez J.L., Calidad en el servicio: modelos de aplicacion a la industria de alojamiento turistico de Andalucia, Coyuntura Regional Espańola, Previsiones Economicas de Andalucia, No 32.
 • Casson M., Enterprises and Competitiveness. A System View of International Business, Clarendon Press, Oxford 1990.
 • Chandler A., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, MIT Press, Cambridge, Mass. 1977.
 • Chmielak A., Próba interpretacji konkurencyjności systemowej, [w:] Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Cho M., The Key Factors for a Successful Cooperation between SMEs and Global Players in Hotel Industry, Conference on Global Tourism Growth: A Challenge for SMEs, OECD, Korea 2005.
 • Choi T.Y., Chu R., Determinants of Hotel Guests' Satisfaction and Repeat Patronage in the Hong Kong Hotel Industry, "International Journal of Hospitality Management" 2001, Vol. 20, No 3.
 • Cholewicka-Goździk K., Koszty jakości - miernik efektywności zarządzania, "Podstawowe Problemy Techniki" 1974, nr 2.
 • Cholewicka-Goździk K., Rachunek ekonomiczny w programowaniu jakości, PWE, Warszawa 1977.
 • Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, PDCL 2002.
 • Ciechan-Kujawa M., Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach - struktura i wielkość, "Problemy Jakości" 2000, nr 10.
 • Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Clegg J., Multinational Enterprises and World Competition, Macmillan, London 1987.
 • Cole T, International Business & Tourism: Global Issues, Contemporary Interactions, Routledge International Series in Tourism, "Business and Management" Routledge 2008.
 • Collins D.J., Montgomery C. A., Competing on Resource: Strategy in the 1990s, "Harvard Business Review" 1995, Vol. 4, No 73.
 • Coltman M.M., Hospitality Management Accounting, Van Nostrand Reinhold, New York 1994.
 • Conference on Global Tourism Growth: A Challenge for SMEs - Draft Summary of the Discussion (OECD/CFE/TOU/2005/4).
 • Cooper C, Wanhill S., Fletcher J., Gilbert D., Tourism Principles and Practices, 3rd ed., Pearson, London 2005.
 • Cortada J., Woods J., McGraw-Hill Encyklopedia of Quality. Terms and Concept, McGraw-Hill Inc., New York 1995.
 • Coyle M.P., Dale B.G., Quality in Hospitality Industry, a Study, "International Hospitality Management" 1993, No 2.
 • Cronin J.J.J., Taylor S.A., Measuring Service Quality: a Reexamination and Extension, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56.
 • Cronin J.J.J., Taylor S.A., SERVPERF versus SERVQUAL: reconsilingperformance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No 1.
 • Crosby Ph.B., Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York 1979.
 • Cullen P., Economics for Hospitality Management, Thompson Learning, London 2002.
 • Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall 1963.
 • Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii i środowiska zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.
 • Czarny E., Teoria wyboru konsumenta. Materiały do studiowania mikroekonomii, SGH, Warszawa 1993.
 • Czarny E., Miroński J., Grupy interesu w przedsiębiorstwie - analiza neoklasycznej i współczesnych teorii, [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005.
 • Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Davidson R., Turystyka, PAPT, Warszawa 1996.
 • Day G.S., Aaker D.A., Managing Assets and Skills: The Key To a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review" 1989, Vol. 31, No 2.
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 • Deming W.E., Out of Crisis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1986.
 • Deming W.E., Quality, Productivity and Competitive Position, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1982.
 • Dietrickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, "Management Science" Dec 1989, Vol. 35, No 12.
 • Dixon J.A., Falkon L.A., The Concept of Sustainability: Origins, Extensions and Usefulness for Policy, World Bank Environment Departament - Divisional Working Paper, Washington 1989.
 • Dobbs J.M., Managerial Economics, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Dodds W.B., Monroe K.B., The Effect of Brand and Price Information on Subjective Product Evaluations, [w:] Advances in Consumer Research, Vol. 12, red. E.C. Hirschman, M.B. Holbrook, Association for Consumer Research 1985.
 • Dolecka-Benrendt E., Wellness i Spa, "Hospitality" grudzień 2006, s. XIV-XVI.
 • Dołęgowski T, Instytucje i infrastruktura a konkurencyjność międzynarodowa, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Dołęgowski T, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, "Monografie i Opracowania" SGH, Warszawa 2002.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 • Doyle M., New Ways of Measuring Value, "Progressive Grocer - Value", Executive Report 1984.
 • Doyle P., Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • Drucker P., Managing for Results: Economic Tasks and Risk-taking Decisions, Butterworth-Heinemann, Oxford 1996.
 • Diucker P., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Drucker P, Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa 1976.
 • Drucker P., The Practice of Management, Harper, New York 1954.
 • Drucker P., W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hasselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 • Dryer J., Singh H., The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of lnterorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No 4.
 • Dube L., Renagham L.M., Building Customer Loyalty - Guests' Perspectives on the Lodging Industry's Functional Best Practices, (part I), "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly" 1999, Vol. 40, No 5.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, "Studia i Monografie" nr 143, AE Wrocław 2001.
 • Dudzik T.M., Sprawne zarządzanie zakupami jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Dunning J.H., Explaining International Production, Unwin Hyman, London 1988.
 • Dziadkowiec J., Wykorzystanie metody SERVQUAL w procesie doskonalenia jakości usług turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, WSIiZ, Rzeszów 2006.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, SGH, Warszawa 1998.
 • Dziedzic E., Polityka turystyczna UE - czy potrzebna i jaka?, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 • Dziedzic T., Łopaciński K., Rynek usług hotelarskich w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
 • Dziemanowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
 • Economic Nature of the Firm. A Leader, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 • Edvinsson L., Majone M.S., Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Ekonomika i organizacja turystyki, WSHiP, Warszawa 1987.
 • Encyklopedia biznesu, red. A. Pomykało, Fundacja "Innowacja", Warszawa 1995.
 • Endosomuran J.A., Improving Productivity and Quality at the Source, [w:] International Industrial Engineering Conference Proceedings, Institute of Industrial Engineers, Atlanta, GA 1988.
 • Evans N., Campbell D., Stonehouse G., Strategic Management for Travel and Tourism, But-terworth-Heinemann, 2003.
 • Even G., Peacock M., A Comparative Study of lCT, Tourism and Hospitality SMEs in Europe, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, ed. D. Buhalis, W. Schertler, Conference Proceedings of the Enter Conference, Springer, Wien 2000.
 • Fahey L., Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantage, [w:] The Strategic Planning Management Leader, Prentice-Hall, Englewood Cliff 1989.
 • Faulkner D., Bowman C, Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Feigenbaum A., Total Quality Control, McGraw Hill, Inc., New York 1991.
 • Figueras M.A., International Tourism and the Formation of Productive Clusters in the Cuban Economy, Washington 2001, maszynopis.
 • Fine C.G., Quality Control and Learning in Productive System, Stanford University, Stanford CA 1983.
 • Fitzimmons J.A., Fitzimmons M.J., Service Management. Operations, Strategy and Information Technology, Irwin/McGraw-Hill, 1998.
 • Flowers J., Easterling K., Growing South Carolina's Tourism Cluster, "Business & Economic Review" 2006, Vol. 53, No 3.
 • Freeman H.L., How to Put Quality Costs to Work, 12th Metropolitan Section Conference, September 1960.
 • Gale B., Managing Customer Value, The Free Press, New York 1994.
 • Gałecki R., Gołembski G., Ekonomika turystyki, AE w Poznaniu, Poznań 1980.
 • Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994.
 • Garbarski L., Zachowanie nabywców, PWE, Warszawa 1994.
 • Gardini M.A., Qualitatsmanagement in Dienstleistungsunternehmungen - dargestellt am Beispiel der Hotelliere, Lang, Frankfurt/Main 1997.
 • Garett B., Doussauge P, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 • Garner S.J., Perceived risk and information sources in services purchasing, "The Mid-Atlantic Journal of Business" 1986.
 • Garvin D.A., Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge, Free Press, New York 1988.
 • Gaworecki W., Ekonomika i organizacja turystyki, WN PWN, Warszawa 1978.
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 1998.
 • Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Monografie i Opracowania" nr 193, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Ghemawat P., Strategy and the Business Landscape, Addison-Wesley, Reading MA 1999.
 • Ghobadian A., Speller S., Jones M., Service Quality. Concepts and Models, "International Journal of Quality and Reliability Management" 1994, Vol. 11, No 9.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Gierszewska I., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Gołębiowski T., Dudzik TM., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
 • Gołębiowski T, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyzwania na dziś, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Gołembski G., Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gołembski G., Rynek turystyczny w Polsce, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1979.
 • Gołembski G., Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Góralczyk A., Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, Wyd. Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1999.
 • Gorynia M., Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000.
 • Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, [w:] Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gorynia M., Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2006.
 • Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Jelenia Góra 2006.
 • Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF, Poznań 2006.
 • Grabska A., Zasoby przedsiębiorstwa a trwałość przewagi konkurencyjnej, [w:] Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 • Gray J.L., Harvey T.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, ZBP, Warszawa 1996.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1996.
 • Grobelna A., Zastosowanie metody SERVQUAL i jej modyfikacji w badaniu jakości usług hotelarskich. Model pięciu luk - analiza przyczyn powstawania rozbieżności, "Turystyka i Hotelarstwo" 2002, nr 2.
 • Gronroos Ch., A Service Oriented Approach to Marketing of Service, "European Journal of Marketing" 1978, Vol. 12, No 8.
 • Groocock J.M., The Chain of Quality: Market Dominance Through Superior Product Quality, Wiley, Chichester, New York 1986.
 • Grudzewski W.M., Gra w rynek, WSHiP, Warszawa 1999.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej, materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania, Toruń 1998.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Gummesson E., Relationship marketing as a paradigm shift:, "Management Decision" 1997, Vol. 35, No 4.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998.
 • Haanes K., Lowendhal B., The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, [w:] Strategy, Structure and Style, red. H. Thomas, John Wiley&Sons, 1997.
 • Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2002.
 • Hagel J., Singer M., Unbundling the Corporation, "Harvard Business Review" March-April 1999.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Harris P, Planowanie zysku w hotelarstwie, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Hart M.K., Hart R.F., Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia norm ISO serii 9000, [w:] ISO 9000 paszportem Europy Środkowej i Wschodniej do sukcesu, red. T. Wawak, międzynarodowe sympozjum aplikacyjne "ISO 9000 Forum", Warszawa 1996.
 • Hayek F.A. von, The Pure Theory of Capital, London 1941.
 • Held D., McGrew A., Golblatt D., Perrato J., Global Transformations, Policy Press, London 1999.
 • Hennessy E.L., The Raiders Make It Harder to Compete, "The New York Times", 13 March 1988, s. F3.
 • Hergert M., Morris D., Accounting Data for Value Chain Analysis, "Strategic Management Journal" March-April 1989.
 • Hill Ch.W.L., Differentiation Versus Low Cost or Differentiation and Low Cost: A Contingency and Competitiveness, "California Management Review" 1988, Vol. 13, No 3.
 • Holloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 • Holloway J.Ch., The Business of Tourism, 3rd ed., Pitman Publishing, London 1990.
 • Horowitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.
 • Hotelarstwo, cz. I, red. G. Konsewicz, J. Grabowski, CKU, Jelenia Góra 1980.
 • Hudson S., Tourism Hospitality Marketing. A Global Perspectives, Sage Publications, 2007.
 • Hüebner D., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista" 1994.
 • Hunt S.D., Morgan R.M., The Competitive Advantage Theory of Competition, "Journal of Marketing" 1995, Vol. 59.
 • Hunziker W., Krapf K., Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre, [w:] Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, SGPiS, Warszawa 1961.
 • Hwang S.N., Chang T.Y., Using Data Envelopment Analysis to Measure Hotel Managerial Efficiency Change in Taiwan, "Tourism Management" 2003, Vol. 24, No 4.
 • Ingram H., Clusters and Gaps in Hospitality and Tourism Academic Research, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 1996, Vol. 8, No 7.
 • Ishikawa K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.
 • Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Jachnis A., Trelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Jackson J., Murphy P., Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the New World, "Tourism and Hospitality Research" 2002, Vol. 4, No 1.
 • Jacoby J., Kaplan L.B., The components of perceived risk - proceedings of the Third Annual Convention of the Association for Consumer Research, red. M. Venkatesan, New York 1972.
 • Jakubik W., Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, sesja IV, z. 7.
 • Janiszewski P, Ekonomiczno-prawne aspekty przebiegu porozumień, fuzji i przejęć, jako form zewnętrznej restrukturyzacji przedsiębiorstw, TNOiK, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 9.
 • Jantoń-Drozdowska E., Strategia fuzji przedsiębiorstwa a konkurencja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, z. 2.
 • Januszkiewicz W., Konkurencyjność sfery usług a rola państwa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, red. W. Bieńkowski, J. Bossak, SGH, Warszawa 2000.
 • Januszkiewicz W., Międzynarodowa konkurencyjność firm usługowych, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Jaremen D.E., Jedlińska M., Stan i możliwości rozwoju małych i średnich obiektów hotelarskich w Euroregionie Nysa - wyniki badań, Partnerstwo na rzecz Rozwoju, Jelenia Góra 2006.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 • Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U., Gospodarka turystyczna, AE, Wrocław 1992.
 • Jedlińska M., Wejście międzynarodowych systemów hotelowych na rynek polski a modyfikacja oczekiwań gości hotelowych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Jelenia Góra 2006.
 • Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Jędrzejczyk I., Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 • Jenkinson A., Valuing Your Customer. From Quality Information to Quality Relationships Through Database Marketing, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, No 3.
 • Johns N., What is this thing called service?, "European Journal of Marketing" 1998, Vol. 33, No 9/10.
 • Jung B., O czasie wolnym, kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Monografie i Opracowania" nr 241, SGPiS, Warszawa 1987.
 • Juran J.M., Gryna F.M., Bingham R.S., Quality Control Handbook, 4th ed., McGraw-Hill, New York 1988.
 • Juran J.M., The Upcoming Century of Quality, "Quality Progress" August 1994.
 • Kachniewska M., Franchising jako narzędzie budowy łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym, [w:] Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2007.
 • Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, WSHiP, Warszawa 2004.
 • Kachniewska M., Koszty jakości a rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Kachniewska M., Kwalimetria jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, Szczecin 2005.
 • Kachniewska M., Liberalizacja rynku turystycznego w kontekście przystąpienia Polski do OECD, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, "Zeszyty Naukowe" 1998, nr 5.
 • Kachniewska M., Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.
 • Kachniewska M., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM), [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, AWF w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kachniewska M., Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym jako czynnik trwałego rozwoju produktu turystycznego, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki. Realna koncepcja, iluzja czy chwyt marketingowy, SGH, Warszawa 2008.
 • Kachniewska M., Ugrupowania marketingowe w polskim hotelarstwie, "Hospitality" maj 2006.
 • Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kaliński D., Marciszewska E., Współpraca partnerska warunkiem umocnienia pozycji konkurencyjnej polskiego transportu lotniczego, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Kalisiak J., Badanie efektywności ekonomicznej postępu technicznego, WN PWN, Warszawa 1973.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza OPZZ "Solidarność", Gdańsk 1990.
 • Kandampully J., Duddy R., Shotover to Quality: the World's Most Exciting Jet Boat Ride, "Managing Service Quality" 1997, Vol. 7, No 5.
 • Kandampully J., Mok C, Sparks B.A., Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure, Routledge 2001.
 • Kandampully J., The Impact of Demand Fluctuation on the Quality of Service: a Tourism Industry Example, "Managing Service Quality" 2000, Vol. 10, No 1.
 • Kano N., Attractive and Must be Quality, "Quality" 1984, No 2.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Kaplan R.S., Norton D.P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Karcz K., Marketing jako proces wymiany i tworzenia wartości, [w:] Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia, red. H. Zadora, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kehoe D.F., The Fundaments of Quality Management, Chapman&Hall, London 1996.
 • Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, red. B. Fiedor, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Kim H.B., Enhancing the Role of Tourism SMEs in Global Value Chain: A Preliminary Case Study of Korean Hotel Industries, [w:] Global Tourism Growth, Konferencja OECD, wrzesień 2005.
 • Kim W.G., Cha Y., Antecedents and Consequences of Relationship Quality in Hotel Industry, "International Journal of Hospitality Management" 2002, Vol. 21, No 4.
 • Kindlarski E., Kontrola i sterowanie jakością, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1979.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
 • Kolman R., Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa 1973.
 • Kolman R., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
 • Kolman R., Tkaczyk T, Jakość usług, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 • Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, WN PWN, Warszawa 1996.
 • Koncewicz G., Grabowski J., Hotelarstwo, cz. I. Wiadomości ogólne, CKU, Jelenia Góra 1999.
 • Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Konieczna-Domańska A., Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, "Monografie i Opracowania" SGH, Warszawa 1994.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, red. W. Bieńkowski, J. Bossak, SGH, Warszawa 2000.
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, WN PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, "Gospodarka a Środowisko" nr 2, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kordupleski R., Rust R., Zahorik A., Why Improving Quality doesn't Improve Quality or Whatever Happened to Marketing?, "California Management Review" 1993, Vol. 35, No 3.
 • Kornai J., Anti-equilibrum. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, WN PWN, Warszawa 1977.
 • Kornak A.S., Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.
 • Kosiedowski W., Czynniki i bariery perspektywicznego wzrostu konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, UMK, Toruń, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Kosikowski C, Ławicki T, Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, red. T. Wawak, Wyd. PKN, Warszawa 1996.
 • Kotas R., Management Accounting for Hotels and Restaurant, Blackie Academic and Professional, Londyn 1995.
 • Kotas R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Kotier Ph., Bowen J.T., Makens J.C., Marketing for Hospitality and Tourism, 4rd ed., Prentice Hall 2005.
 • Kotler Ph., Marketing Management, Prentice Hall Inc., New Jersey 1994.
 • Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotier Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, 9th ed., Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1997.
 • Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Krippendorf J., Die Landschafifresser. Tourismus und Erholungslandschaft - Verderben oder Segen?, Bern, Stuttgart 1975.
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, "International Affairs" 1994, No 2.
 • Krugman P., Venables A.J., Globalization and the Inequality of Nations, "The Quarterly Journal of Economics" 1995, 4.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Kubiak E., Nakonieczna-Kisiel H., Ekonomia. Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1999.
 • Kubicki M., Współpraca hoteli z biurami podróży, [w:] Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do UE, WSE, Warszawa 2004.
 • Kuniszyk M., Spójrz na koszty, "Hotelarz" 2008, nr 2.
 • Lado A., Boyd N., Wright P., A Competency-Based Model of Sustainable Competitive Advantage: Toward a Conceptual Integration, "Journal of Management" 1992, Vol. 18, No 1.
 • Laidler D., Estron S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • Lancaster K.J., A New Approach to Consumer Theory, "Journal of Political Economy" 1966, Vol. 74.
 • Lancaster K.J., Consumer theory, Edward Elgar, Cheltenham Northampton 1999.
 • Lanning M.J., Michaels E.G., A Business is a Value Delivery System, McKinsey Staff Paper 1998, No 41.
 • Laws E., Managing Package Tourism: Relationships, Responsibilities and Service Quality in the Inclusive Holiday Industry, International Thomson Business Press, London 1997.
 • Lazarsfeld P.F., Menzel H., On the Relations Between Individual and Collective Properties, [w:] Complex Organizations: A Sociological Leader, red. A. Etzioni, New York 1961.
 • Lehtinen U, Lehtinen J.R., Service Quality: A Study of Quality Dimensions, working paper, Service Management Institute, Helsinki 1992.
 • Levesque T, McDougall G.H.G., Waiting for service: the effectiveness of recovery strategies, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 1999, Vol. 11, No 1.
 • Lewandowska M., Normy ISO w praktyce, "Problemy Jakości" 2001, nr 2.
 • Lipiec-Zajchowska M., Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Wydz. Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 • Lipman S., Rumelt R., Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency Under Competition, "The Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13, No 2.
 • Lisiecka K., Czakon W., Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 928, Wroclaw 2002.
 • Lisiecka K., Koszty jakości, [w:] Menedżer jakości, red. J. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Lisiecka K., Papaj T, Doskonalenie systemu jakości przez ISO 9000 Plus. Analiza porównawcza wyników badań przeprowadzonych w Niemczech i w Polsce, "Problemy Jakości" 2000, nr 6.
 • Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości narzędziem obniżki kosztów własnych wytworzenia, [w:] Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, red. T. Wawak, PKN, Warszawa 1996.
 • Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości sposobem obniżania kosztów własnych wytworzenia, "Problemy Jakości" 1997, nr 2.
 • Looy B.V. et al, Dealing with Productivity and Quality Indicators in a Service Environment: Some Fields Experiences, "International Journal of Service Industry Management" 1988, Vol. 9, No 4.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Lubiński M., Michalak T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 • Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1994.
 • Łazarek R., Ekonomika i organizacja turystyki, PWE, Warszawa 1972.
 • Łazarek R., Ekonomika turystyki: wybrane zagadnienia, WSE, Warszawa 2004.
 • Łazarek R., Przesłanki ekonomiczne kształtujące politykę państwa w dziedzinie turystyki, "Ruch Turystyczny - Monografie" nr 11, SGPiS, Warszawa 1972.
 • Łukaszewicz A., Kierunki wzbogacania narzędzi polityki ekologicznej, "Ekonomista" 1994, nr 5.
 • Ma H., Creation and Preemption for Competitive Advantage, "Management Decision" 1999, No 3.
 • Maciaszczyk A., Ewolucja metod zarządzania jakością i początki systemów zarządzania jakością, materiały konferencyjne "Gospodarka i społeczeństwo w obliczu zmian", Sobieszewo 2003.
 • Madej Z., Międzynarodowa sytuacja polskiej i rosyjskiej gospodarki, [w:] Uwarunkowania przekształceń wschodnioeuropejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź-Warszawa 2000.
 • Majewska-Jurczyk B., Jurczyk Z., Polityka konkurencji w Polsce. Wybrane zagadnienia, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 7.
 • Mak J., Tourism and the Economy: Understanding the Economics of Tourism, University of Hawaii Press, 2003.
 • Maleszka A., Narzędzia sterowania jakością w polskiej gospodarce wolnorynkowej, AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Marketing - Przełom wieków, materiały kongresowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, t. II, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Marketing na rynku instytucjonalnym, red. T. Gołębiowski, PWE, Warszawa 2003.
 • Marketing usług, red. A. Styś, PWE, Warszawa 2003.
 • Marris R., The Economic Theory of Managerial' Capitalism, London 1967.
 • Masing W. et al., Considerations Concerning Quality Related Costs, "International Academy for Quality" January 1992.
 • Masing W., Das Unternehmen im Wettbewerb, [w:] Handbuch Qualitats - Management, red. W. Masing, Hanser, Munchen-Vien 1994.
 • Masłowski A., Przejawy globalizacji na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych, WSHiFM, Warszawa 2005.
 • Mason E.C., Economics Concentration and Monopoly Problem, "Harvard University Press", Cambridge 1957.
 • Masser W., Quality Control Engineering, "Industrial Quality Control" May 1956.
 • Masser W., The Quality Management and Quality Costs, "Industrial Quality Control" October 1957.
 • Matyaszczyk J., Współpraca warszawskich biur podróży z hotelami, [w:] Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do UE, WSE, Warszawa 2004.
 • Mazi M., Ekonomika turizma, Savremena administracja, Belgrad 1972.
 • Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
 • Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
 • Mcintosh R., Goeldner Ch., Tourism - Principles, Practices and Philosophies, Grild Publishing Company, 1984.
 • McNulty J., Economic Theory and the Meaning of Competition, "Quarterly Journal of Economics" 1968, Vol. 82.
 • McTaggart J.M., Gillis S., Setting Targets to Maximize Shareholder Value, "Strategy and Leadership" March-April 1998, Vol. 26.
 • McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative, Free Press, New York 1994.
 • Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Megretta J., Fast, Global and Entrepreneurial: Supply Chain Management, [w:] Harvard Business Review on Managing the Value Chain, HBS Publishing, Boston 2000.
 • Meyer A., Westerbarkey P., Measuring and Managing Hotel Guest Satisfaction, [w:] Service Quality in Hospitality Organizations, red. M.D. Olsen, R. Teare, E. Gummesson, Cassel 1996.
 • Middleton V., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Milewski R., Ekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Mills J.E., Law R., Handbook of Consumer Behaviour, Tourism, and the Internet, Routledge 2005.
 • Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Management, The Free Press, New York 1994.
 • Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, "Monografie i Opracowania" nr 531, SGH, Warszawa 2004.
 • Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej: podstawy teoretyczne, Politechnika Radomska, Radom 2007.
 • Moir P.W, Profit by Quality. The Essentials of Industrial Survival, Ellis Horwood Ltd., Chichester 1988.
 • Monroe K.B., Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York 1990.
 • Moszkowicz M., Strategie o rynkowym trybie adaptacji, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 4.
 • Mudie P, Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Warszawa 2001.
 • Nawrocka E., Oparka S., Hotel w XXI wieku: zarządzanie w warunkach globalizacji, "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Nawrocka E., Oparka S., Standaryzacja usług hotelarskich, [w:] Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta, materiały pokonferencyjne VII Konferencji Naukowo-Branżowej, Wyd. GWSH, Katowice 2007.
 • Nawrocka E., Przeorek-Smyka R., Analiza SWOT jako narzędzie poprawy konkurencyjności na rynku turystycznym na przykładzie powiatu jeleniogórskiego, [w:] Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, "Gospodarka a Środowisko" nr 2, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Nawrot Ł., Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Jelenia Góra 2006.
 • Nestorowicz M., Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie świadczące usługi turystyczne, "Rynek Turystyczny" 1995, nr 3.
 • Nestorowicz M., Prawo turystyczne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, "Prace Habilitacyjne" nr 24, AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Nilakant V., Rao H., Agency Theory and Uncertainty in Organization. En Evaluation, "Organization Studies" 1994, Vol. 15, No 5.
 • Nita B., Analiza kosztów łańcucha wartości, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Nowa ekonomia instytucjonalna: aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2005.
 • Nowakowska A., Ekonomiczne aspekty turystyki, Zagadnienia wybrane, AE, Kraków 1982.
 • Nowakowska A., System gospodarki turystycznej - analiza związków z otoczeniem społeczno-ekonomicznym, "Ruch Turystyczny" z. 1-2, SGPiS, Warszawa 1979.
 • O'Brien T, Australia ISO 9000 Survey Reveals Significant Gains for Certified Organization, "ISO 9000 News" 1995, No 6.
 • O'Connor P., Online Intermediaries - Revolutionizing Travel Distribution, "Travel and Tourism Analyst" 2003, Vol. 2.
 • Oakland J.S., Beardmore D., Best Practice Customer Service, "Total Quality Management" 1995, Vol. 6, No 2.
 • Obłój K., Logika przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 • Obłój K., Strategia nowoczesnej firmy a wykorzystanie outsourcingu, materiały na konferencję: "Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną", Institute for International Research, Warszawa 1999.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Olejnik T, Wieczorek T, Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa 1982.
 • Oliver C, Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, "Academy of Management Review" 1990, Vol. 15, No 2.
 • Oliver C, Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-based Views, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No 9.
 • Orsini J.R., Make Marketing Part of the Quality Effort, "Quality Progress" April 1994.
 • Owczarzak R., Pomiar zaawansowania procesów globalizacyjnych, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 5-6.
 • Oyrzanowski B., Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1989.
 • Parasuraman A., Reflections on Gaining Competitive Advantage through Customer Value, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No 2.
 • Parasuraman A., Zeithami V.A., Berry L.A., A Conteptual Model of Service Quality and Its Implications for the Future Research, "Journal of Marketing" 1985, Vol. 49.
 • Parasuraman A., Zaithaml V.A., Berry L.L., SERVQUAL: A Multiple - Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of service Quality, "Journal of Retailing" 1988, Vol. 64, No 1.
 • Parasuraman A., Zeithami V.A., Berry L.A., Delivering Quality Service, The Free Press, New York 1990.
 • Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Blackwell, Oxford 1959.
 • Petrash G., Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, "European Management Journal" August 1996, No 14.
 • Philips L.W., Buzzell R.D., An Examination of Reliability of PIMS Relative Competitive Strategy Measures, American Institute for Decision Sciences Conference, San Francisco 1982.
 • Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Pilawski B., Obliczanie efektów ekonomicznych postępu technicznego w przedsiębiorstwie, Warszawa 1970.
 • Pine J.B., Gilmore J.H., The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Piotrowski J.P., Tekieli B., Tworzyć produkt turystyczny, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Warszawa 2003.
 • Poon A., The Future of Travel Agents, "Travel and Tourism Analyst" 2001, Vol. 3.
 • Poon A., Tourism, Strategy and Competitive Strategies, C.A.B International, Wallingford 1993.
 • Popcorn F., Marigold L., Clicking: 17 trends that Driver Your Business and Your Life, Harper-Business, New York 1997.
 • Porter M.E., Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review" 1998, Nov-Dec.
 • Porter M.E., Competition in Global Industries, "Harvard University Press", Boston MA 1986.
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" May-June 1990.
 • Prawo konkurencji we Wspólnotach Europejskich, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995.
 • Principals and Agents: The Structure of Business, red. JW. Pratt, R.J. Zeckhauser, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 • Prokopienko J., Marketing public service productivity. Problems and challenges, International Labour Office, Geneva 1989.
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
 • Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, UMK, Toruń 1999.
 • Rachunek satelitarny turystyki, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 52, GUS, Warszawa 1997.
 • Rachocka J., Globalizacja konsumpcji, [w:] Globalizacja gospodarki, red. R Deszczyński, AE, Poznań 2004.
 • Radio M.J., Wyzwanie konkurencyjności: strategia lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Rainelli M., Ekonomia przemysłowa, WN PWN, Warszawa 1996.
 • Rapacz A., Jakość usług strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa, AE we Wrocławiu, "Prace Naukowe" nr 715, Wrocław 1996.
 • Rapacz A., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego, AE, Wrocław 1993.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Ravald A., Gronroos Ch., The Value Concept and Relationship Marketing, "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Rayport J.F., Jaworski B.J., Introduction to E-commerce, McGraw-Hill 2002.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej 96/280/EC.
 • Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Rosander A.C., The Quest for Quality in Services, ASQC Quality Press, Milwaukee WI 1989.
 • Rouse M.J., Daellenbach U.S., Rethinking Research Methods for the Resource-based Perspective: Isolating Sources of Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No 487.
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Rue L.W., Holland Ph.G., Strategic Management: Concept and Experience, McGraw-Hill Book Co., 1986.
 • Rumelt R., How Much Does Industry Master?, "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12, No 3.
 • Rumelt R., Towards a Strategic Theory of the Firm, [w:] Competitive Strategic Management, red. R. Lamb, Ballinger, Cambridge 1984.
 • Rummler G.A., Brache A.R, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Russo M.V., Fouts P.A., A Resource-Based Perspectives on Corporate Environmental Performance and Profitability, "The Academy of Management Journal" June 1997, Vol. 40, No 3.
 • Rust R.T. et al., Making Service Quality Financially Accountable, "Journal of Marketing" April 1995, Vol. 59.
 • Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw jako wiodące logistyczne narzędzie konkurencji na rynkach globalnych przełomu wieków, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Sala J., Strategie marketingowe małych firm hotelowych, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, red. G. Gołembski, AE, Poznań 2006.
 • Sawyer A.G., Dickson P., Psychological Perspectives on Consumer Response to Sales Promotion, [w:] Research on Sales Promotion: Collected Papers, red. K. Jocz, Marketing Science Institute, Cambridge 1984.
 • Schechter L., A Normative Conception of Value, "Progressive Grocer", Executive Report, 1984.
 • Schmidgall R.S., Hospitality Industry Managerial Accounting, 3rd ed., Educational Institute of the American Hotel and Motel Association, East Lansing 1995.
 • Schmitz W., Ekonomiczne znaczenie systemów jakości - podejście europejskie, [w:] ISO 9000 paszportem Europy Środkowej i Wschodniej do sukcesu, red. T. Wawak, "ISO 9000 Forum", PKN, Warszawa 1996.
 • Schölte J.A., Globalization. A Critical Introduction, Macmillan Press, London 2000.
 • Service Management: an Evaluation and the Future, "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No 1.
 • Shapiro B.P. et al., Value is a Complex Equation, Chain Store Age, May 1985.
 • Sheldon P., Destination Information System, "Annais of Tourism Research" 1993, No 20.
 • Sheldon P., Tourism Information Technology, C.A.B. International, Wallingford 1997.
 • Sheth J., Newman B., Gros B., Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values, "Journal of Business Research" 1991, Vol. 60.
 • Sierpiński J., Zakład hotelarski. Ekonomika i zarządzanie, Kraków 1974.
 • Sigalla M. et al., The Diffusion and Application of Multimedia in the Tourism and Hospitality Industries, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, ed. D. Buhalis, W. Schertler, Conference Proceedings, Wien 2000.
 • Silverman B.S., Nickerson J.A., Freeman J., Profitability, Transactional Alignment and Organisational Morality in US, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No 31.
 • Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, czyli czego można się nauczyć od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Skalpe O., Sandvik K., The Economics of Quality In the Hotel Business, "Tourism Economics" 2002, Vol. 8, No 4.
 • Skawińska E., Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, WN PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Skrzypek E., Konsument a jakość, "Handel Wewnętrzny" 1992, nr 4-5.
 • Skrzypek E., Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, [w:] ISO 9000 paszportem Europy Środkowej i Wschodniej do sukcesu, red. T. Wawak, "ISO 9000 Forum", PKN, Warszawa 1996.
 • Slack N., The Manufacturing Advantage, Oxfordshire Management Books 2000 Ltd., Oxford 1995.
 • Sloan K., TQM w kształceniu MBA, materiały konferencyjne, UJ, Kraków 1993.
 • Smeral E., The Impact of Globalization on Small and Medium Enterprises: New Challenges for Tourism Policies in European Countries, "Tourism Management" 1998, Vol. 4, No 19.
 • Sobczak E., Wpływ procesów globalizacji na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, "Gospodarka a Środowisko" nr 2, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Sosnowski M., Obłój K., Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 • Sroka W, Alianse strategiczne w praktyce, "Manager" 2000, nr 2.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Statistisches Bundesamt, Tourismus, Ergebnisse der monatlichen Beherbergungsstatistik, "Fachserie" 6, Reihe 7.1, Wiesbaden 2004.
 • Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 • Stewart T, Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, 1998.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Management, Prentice-Hall, New Jersey 1982.
 • Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Structure, Performance and Competitiveness of European Tourism and its Enterprises, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2003.
 • Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Swarbrooke J., Horner S., Consumer Behaviour in Tourism, Butterworth-Heinemann, 2006.
 • SyrekM., Ekonomia, Wyd. Volumen, Katowice 1994.
 • Szlachta J., Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" zeszyt 3, Uniwersytet im. A. Mickiewicza i AE, Poznań 1996.
 • Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku UE, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe" AE, Katowice 2006.
 • Szymura-Tyc M., Współczesne koncepcje marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej na eurorynku, [w:] Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003.
 • Świderska G.K., Nowoczesne techniki projektowania procesów i produktów a poziom kosztów, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Taguchi G., Introduction to Quality Engineering, Asian Productivity Organization, Tokyo 1986.
 • Teece D.J., Pisano G., Sauen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No 7.
 • Teoria i praktyka ekonomi a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 • The World Competitiveness Report 1994, United Nations Publications, New York, Geneva 1994.
 • Tkaczyk S., Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, Wyd. "Orgmasz", Warszawa 2000.
 • Tourism Compendium 1992, WTO, Madrid 1993.
 • Tourism Distribution Channels: Practices, Issue and Transformations, red. D. Buhalis, E. Laws, Continuum, London 2001.
 • Towarnicka H., Strategie kosztowe jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 • Treacy M., Wiersema F., The Discipline of Market Leaders, Addison-Wesley 1995.
 • Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 • Tschurtschenthaler P., Humankapitalentwicklung als tourismuspolitisches Instrument zur Bewältigung der Tourismuskrise, [w:] Rettourism III: Strategiekonferenz: Zukunftsstrategien für inne optimale Humankapitalentwicklungl-verwertung in der Tourismuswirtschaft, ed. K. Weiermair, M. Fuchs, ITD. Eigenverlag, Innsbruck 2003.
 • Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Urbaniak M., Postrzeganie jakości w marketingu dóbr przemysłowych, [w:] Marketing - Przełom wieków; materiały kongresowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, AE, Wrocław 2000, t. II.
 • Urbig D., The Value Chain's Value: Interpretations and Implications for Firm and Industry Analysis, [w:] Proceedings of Perspectives in Business Informatics Research (BIR), Shaker Verlag, Berlin 2003.
 • Vickers J., Concept of Competition, Clarendon Press, Oxford 1994.
 • Vloeberghs D., Bellens J., Implementing the ISO 9000 Standards in Belgium, "Quality Progress" June 1996.
 • Wach K., Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu MSP, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Bröl, "Prace Naukowe AE" nr 1023, Wrocław 2004.
 • Wach K., Model badania wpływu otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Wanagos M., Wpływ dostępności turystycznej na kształtowanie produktu turystycznego regionu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 263, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 2, Szczecin 1999.
 • Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Wasilewski L., Metody kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych, PWE, Warszawa 1974.
 • Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 • Wawak T., Ekonomiczne mierniki oceny jakości, [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, Wyd. EJB, Kraków 1997.
 • Weiermair K., Entrepreneurship and Small Business: The Case of the Entrepreneurial SME in Tourism, [w:] Creating Jobs: New Demand on SMEs & Their Suport Partners, red. K. Weiermair, "Proceedings" 1998, Vol. 2.
 • Weiermair K., Improvements in Competitiveness for Tourism Enterprises through New Forms and Regimes of Governance, seminar on Tourism Policy and Economics Growth, Berlin, 6-7 March 2001.
 • Weiermair K., On the Concepts and Definition of Quality in Tourism, [w:] Quality in Tourism, AIEST, St. Gallen 1997.
 • Weiermair K., Peters M., Tourism Attractions and Attracted Tourists: How to Satisfy Today's Fickle Tourism Klientele?, "Journal of Tourism Studies" 2000, No 1.
 • Weiermair K., Wohler K., Personalmanagement im Tourismus - Konzepte und Strategien, FBV Medien, Ludwigshafen 1998.
 • Wernerfeit B., A Resource-based Theory of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No 2.
 • Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Williamson O.E., Institutions and economic organization: the governance perspectivel issues and evidence, The World Bank, Washington 1994.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets and Relational Contracting, Free Press, New York 1985.
 • Williamson O.E., The economics of transaction costs, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Williamson O.E., The mechanisms of governance, Oxford University Press, New York 1996.
 • Wilson C.C., Kennedy M.E., Trammeil C.J., Superior Product Development. Managing the Process for Innovative Product, Basil Blackwell Inc., Cambridge 1996.
 • Wilson J., Different Industries and Different Customer Values Require Different Resources: Towards the Marriage of Strategic Positioning Theory and the Resource-Based View of the Firm, [w:] Dynamic Strategic Resources. Development, Diffusion and Integration, red. M.A. Hitt, PG. Clifford, R.D. Nixon, K.P. Coyne, John Wiley&Sons Ltd, Chichester 1999.
 • Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych - procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Wyd. "Orgmasz", Warszawa 1999.
 • Witkowski Cz., Kachniewska M., Hotelarstwo, cz. III: Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE, Warszawa 2005.
 • Witt B. de, Meyer R., Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, "Management Science" Dec. 1989, Vol. 35, No 12.
 • Wodejko S., Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej, "Ruch Turystyczny - Monografie" zeszyt 15, SGPiS, Warszawa 1975.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997.
 • Wodejko S., Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Wolak-Tuzimek A., Makroekonomiczne warunki funkcjonowania MSP, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.
 • Wolf M.J., The Entertainment Economy, Time Books, New York 1999.
 • Womack J., Jones D., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • Woodruff R.B., Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No 2.
 • Woodruff R.B., Cadotte E., Jenkins R., Modelling Consumer Satisfaction Processes Rusing Experience-based Norms, "Journal of Marketing Research" 1983, Vol. 20, No 3.
 • Woodruff R.B., Gardian S.F., Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction, Blackwell Publishers Inc., Cambridge, Massachusetts 1996.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997.
 • Wrzosek W., Konkurencja i marketing. Marketingowe zarządzanie handlem, Wyd. AE, Poznań 1992.
 • Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, "Ekonomista" 2001, nr 4.
 • Yale P, Działalność tour operator ska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 • Young S., Adopting Total Quality in the Service-Sector, [w:] The Total Quality Portfolio, Uster-Zurich 1993.
 • Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Zarządzanie marketingowe: podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, red. L. Żabiński, Wyd. AE, Katowice 2004.
 • Zawistowska H, Podstawy prawa w turystyce, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Zawistowska H., Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 448, SGH, Warszawa 1999.
 • Zrównoważony rozwój turystyki. Realna koncepcja, iluzja czy chwyt marketingowy, SGH, Warszawa 2008.
 • Zeithami V.A., Berry L.L., Parasuraman A., The Behavioral Consequences of Service Quality, "Journal of Marketing" April 1996, Vol. 60.
 • Zeithami V.A., Consumer perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing" 1988, Vol. 3, No 52.
 • Zeithami V.A., How Consumer Evaluation Processes Differ between Goods and Services, [w:] Services Marketing, red. Ch.H. Lovelock, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1984.
 • Zeithmal V.A., Bittner M.J., Services Marketing, McGraw-Hill, New York 1996.
 • Zeman-Miszewska E., Konkurencja i konkurencyjność regionów, [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002.
 • Zymonik J., Zymonik Z., Aspekty motywacyjne w systemach jakości, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4: Zarządzanie zmianami, red. T. Wawak, Wyd. Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2001.
 • Zymonik Z., Jakość i marketing, "Normalizacja" 1995, nr 11.
 • Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • Zymonik Z., Kryterium ekonomiczne w ocenie stopnia integracji jakości i marketingu, [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, Wyd. EJB, Kraków 1997.
 • Żegleń P., PPP jako element zarządzania obszarami recepcji turystycznej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 5, "Zeszyty Naukowe US" nr 402, Szczecin 2005.
 • Żelazny R., Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 • Żuk K., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w ocenie efektywności inwestycji pro-jakościowych, "Problemy Jakości" marzec 2001.
 • Żukrowska K., Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, red. W. Bieńkowski, J. Bossak, SGH, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156505116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.