PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 111 | 97--124
Tytuł artykułu

Polityka pieniężna i kursowa w Polsce po 1990 roku - relacje i perspektywy 97 współpracy

Warianty tytułu
Monetary and Exchange Rate Policy in Poland after 1990 - Relationship and Prospects of Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest charakterystyka relacji między polityką pieniężną i kursową w Polsce, począwszy od 1990 roku oraz próba zarysowania perspektyw współpracy między nimi w kontekście udziału Polski w ERM II. W podrozdziale drugim przybliżono ewolucję podstaw instytucjonalnych polityki pieniężnej i kursowej w Polsce po 1990 roku. W podrozdziale trzecim zarysowano relacje między polityką pieniężną i polityką kursową w okresie realizacji strategii pieniężnej wykorzystującej formalnie podaż pieniądza. Zmiany, jakie dla polityki kursowej wywołało przejście NBP na strategię bezpośredniego celu inflacyjnego przedstawia podrozdział czwarty. Kanwą rozważań zawartych w podrozdziale piątym są problemy realizacji polityki pieniężnej i kursowej w warunkach płynnego złotego. (fragment artykułu)
EN
The aim of the paper is to characterize the relationship between monetary and exchange rate policies in Poland since 1990 and to outline the prospects of cooperation between them in the context of joining the ERM II. The second section brings closer the evolution of institutional background of monetary and exchange rate policies in Poland after 1990. The third section describes relations between the two policies under the monetary policy strategy based on money supply. Changes, caused by introduction of inflation targeting as the strategy of the NBP are presented in the fourth section. In the fifth, final section, the problems of conducting monetary and exchange rate policy in the conditions of floating exchange rate are considered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--124
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antkiewicz S., Możliwość wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce w świetle polityki kursowej, pieniężnej i bilansu obrotów bieżących, (w:) Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy), red. J. Tarajkowski, S. Jankiewicz, Zeszyty Naukowe nr 24, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Baka W., Recent Developements in Poland, (w:) Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies. A Symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming 1990.
 • Balcerowicz B., Jakość pieniądza, „Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6.
 • Bernanke B., T. Laubach, F.S. Mishkin, A. Posen, Inflation targeting. Lessons from International Experience, Princeton University Press, Princeton 1999.
 • Blejer M., A. Leone, Introduction and Overview, (w:) Inflation Targeting in Practice. Strategic and Operational Issues and Application to Emerging Market Economies, red. M. Blejer, A. Ize, A. M. Leone, S. Werlang, IMF, Waszyngton 2000.
 • BofingerP, T. Wollmershauser, Managed Floating: Understanding the new international monetary order, „Würzburg Economic Papers" 2001, nr 3.
 • Borowski J., M. Brzoza-Brzezina, P. Szpunar, Exchange rate regimes and Poland's participation in ERM H, Materiały konferencyjne, Konferencja Exchange rate issues in accession countries, ECB, 21 października 2002.
 • Convergence Report 2004, „European Economy" 2004, nr 6.
 • Friedman B. M., Monetary Policy, NBER Working Papers 2000, nr 8057.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka pieniężna a polityka fiskalna, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Grabowski B., Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 • Hochreiter E., T. Kowalski, Niezależność banków centralnych krajów Europy Środkowowschodniej, „Bank i Kredyt" 1999, nr 12.
 • Huterski R., Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń 2000.
 • Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
 • Józefiak C., wypowiedź (w:) M. Bartosiak, Nie można mieć rozdwojenia jaźni, „Europejski Przegląd Gospodarczy" 2001, nr 2.
 • Jurek M., Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację pieniądza w Polsce wiatach 1996-2000, Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 5, Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Kiedrowska, M., Przejrzystość polityki Narodowego Banku Polskiego w latach 1998-2003, (w.) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 3, Bankowość, red. R. Szewczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kiedrowska M., Ewolucja instrumentów banku centralnego - wybrane zagadnienia, (w:) Studia z bankowości centralnej, red. W. Przybyłska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 57, Poznań 2005.
 • Kluza S., Informacja w związku z oświadczeniem senatora Mieczysława Augustyna, złożonym na 8. posiedzeniu Senatu RP, z 19 kwietnia 2006, www.senat.pl/k6/dok/ diar/16/1610.html.
 • Knakiewicz Z., Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji, (w:) Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Instytut Historii U AM, Poznań 1997.
 • Knakiewicz Z., Marszałek P., Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., (w:) Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. I, red. K. Jajuga, M. Łyszczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 899, Wrocław 2001.
 • Kokoszczyński, R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, P WE, Warszawa 2004.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997roku (DzURP 1997, nr 78, poz. 483, art. 227).
 • Koronowski A., Uwagi w sprawie polityki kursowej, Informacja nr 574, Biuro Studiów i Ekspertyz 1997, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-574.htm.
 • Kowalski T., Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty ustawy o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku, „Bank i Kredyt" 1997, nr 12.
 • Kowalski T., Ustawa o Narodowym Banku Polski i Ustawa ,,Prawo Bankowe", (Analiza i Rekomendacje), Ośrodek Monitorowania Inicjatyw Legislacyjnych, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Biuletyn 1997, nr 6.
 • Kozak-LisieckaT., Korzyści wyznaczania celów inflacyjnych, „Gospodarka Narodowa" 1998, nr 7-8.
 • Lis, P, S. Zwierzchlewski, Wybrane uwarunkowania kryzysu walutowego - implikacje dla polskiej gospodarki, (w:) Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe nr 65, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Lutkowski K., Płynny zloty, „Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 17.
 • Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, „Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Małecki W., Warianty polityki walutowej w Polsce w najbliższych latach, „Ekonomista" 2002, nr 5.
 • Mishkin F. S., Strategies for Controlling Inflation, NBER Working Papers 1997, nr 6122.
 • Mishkin F. S., Inflation Targeting for Emerging-Market Countries, „American Economic Review" 2000.
 • Mishkin F. S., Monetary Policy Strategy: How Did We Get Here?, NBER Working Papers 2006, nr 12515.
 • NBP, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Warszawa 2004.
 • NBP, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
 • NBP, Raport o inflacji, „Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8.
 • NBP, Raport o inflacji, „Bank i Kredyt" 1997, nr 7-8.
 • NBP, Sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w roku 1995, Warszawa 1996.
 • NBP, Sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w roku 1994, Warszawa 1995.
 • NBP, Założenia polityki pieniężnej na 1993 rok (Projekt), Warszawa 1992.
 • NBP, Założenia polityki pieniężnej na 1992 rok, Warszawa 1991.
 • Nuti D. M., The Polish Zloty 1990-1999: Success and Underperformance, „American Economic Review" 2000, nr 2.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim, DzURP 2005, nr l, poz. 2.
 • Ötker-Robe I., Z. Polański, B. Topf, D. Vävra, Coping with Capital Inflows: Experiences of Selected European Countries, IMF Working Papers 2007, nr 190.
 • Pietrzak B., System bankowy, (w:) System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Polański Z., Polityka pieniężna, (w:) System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Polański Z., Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, NBP, Materiały i Studia 1998, nr 72.
 • Polański Z., Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, „Bank i Kredyt" 1998, nr 6.
 • Polański Z., P. Szpunar, Poland (1990-2000), (w:) Moving to Greater Exchange Rate Flexibility. Operational Aspects Based on Lessons from Detailed Country Experiences, red. L Ötker-Robe, D. Vävra, IMF Occasional Papers 2007, nr 256.
 • Program Konwergencji. Aktualizacja 2006, Warszawa, listopad 2006.
 • Rosati D., Polityka kursu walutowego w Polsce, Materiały konferencyjne nr l, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Rosati D., Płynny kurs walutowy jest niezbędny z punktu widzenia naszych planów integracyjnych, 2000, www.rosati.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2007 rok, Warszawa 2006.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2006 rok, Warszawa 2005.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2005 rok, Warszawa 2004
 • RPP, Średniookresowa strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Warszawa 2003.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2004 rok, Warszawa 2003.
 • RPP, Raport o inflacji w 2000 roku, Warszawa 2001.
 • RPP, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 roku, Warszawa 2001.
 • RPP, Sprawozdanie z wykonania założeń w 1999 roku, Warszawa 2000.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2001 rok, Warszawa 2000.
 • RPP, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 roku, Warszawa 1999.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2000 rok, Warszawa 1999.
 • RPP, Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, Warszawa 1998.
 • Rutkowski J., Kształtowanie się systemu bankowego w Polsce po 1980 roku, (w.) Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Instytut Historii UAM, Poznań 1997.
 • Rybiński K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Sachs J.D., Economic Transition and the Exchange Rate Regime, „American Economic Review" 1996, nr 2.
 • Schmidt-Hebel K„ M. Tapia, Monetary Policy Implementation and Results in Twenty Inflation-Targeting Countries, Central Bank of Chile Working Papers 2002, nr 166.
 • Sławiński A., Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, „Gospodarka Narodowa" 1999, nr 7-8.
 • Sławmski A., W. Małecki, Wnioski dla Polski, (w.) W. Matecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Stanislawski G., Informacja w związku z oświadczeniem senatora Józefa Sztorca, złożonym. na 79. posiedzeniu Senatu, z 26 kwietnia 2005, www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/ sztorc/7902o.htm.
 • Strzelec A., Niezależność NBP w latach 1989-1993, „Bank i Kredyt" 1994, nr 7.
 • SzpunarP., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Szpunar P., Cele polityki pieniężnej a jej skuteczność, „Bank i Kredyt" 1998, nr 6.
 • Nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim (DzURP 1989, nr 121, poz.11).
 • Taylor J.B., Using Monetary Policy m Emerging Market Economies, December 2000, manuscript.
 • Uchwala nr 2/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku, Dziennik Urzędowy NBP 2003, nr 4, poz. 4.
 • Ugolmi P., National Bank of Poland. The Road to Indirect Instruments, IMF Occasional Papers 1996, nr 144.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, art. 3, DzURP 1997, nr 140 poz. 938.
 • Ustawa z 22 maja 1992 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim, DzURP 1992, nr 86, poz. 212.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, DzURP 1989, nr 4, poz. 22.
 • Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005.
 • Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000.
 • Wilczyński W., Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej (warunki przezwyciężenia zapaści gospodarczej), (w.) Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, red. W. Dymarski, WN PWN, Warszawa - Poznań 1992.
 • Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
 • Wojtyna A., Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej, „Bank i Kredyt" 2001, nr 7.
 • Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, WN PWN, Warszawa - Kraków 1997.
 • Wojlyna A., Wytrzymać do końca. Nie należy zmienić obecnie ustawy o NBP, „Gazeta Bankowa" 1996, nr 6.
 • Wojtyna A., Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP, „Bank i Kredyt" 1996, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157176043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.