PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7 | 18--23
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność pracodawcy z art. 219 k.k.

Warianty tytułu
Employer's Responsibility under art. 219 of Penal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r., obok wielu pozytywnych skutków stworzyły klimat do rozwijania się wielu nowych zagrożeń, które są szczególnie widoczne w życiu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym. Wysokie bezrobocie w warunkach wolnego rynku i obawa przed utratą pracy doprowadziły do licznych sytuacji wymuszania zgody przez pracowników na naruszanie ich praw. Coraz częstszym zjawiskiem jest zatrudnianie pracowników, za ich zgodą, bez zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub podawanie nieprawdziwych danych o ich zarobkach. Znaczący wpływ na ocenę stopnia karygodności naruszeń praw pracowniczych ma sytuacja na rynku pracy. Im bardziej rynek ten jest rynkiem pracodawcy, tym wyższy jest stopień społecznej szkodliwości tego działania. Stan ten znacznie utrudnia realizację m.in. konstytucyjnego prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ważną zmianą, którą można zauważyć w unormowaniu sytuacji pracowników w nowym kodeksie karnym z 1997 r., jest rozszerzenie pola ochrony praw pracowników. Kodeks karny wprowadził art. 219: "Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymagalnych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Zdaniem autorów przepisy polskiego systemu prawa, w tym prawa karnego, powinny być tak ukształtowane, aby chronić pracowników przed ujemnymi następstwami procesów pracy oraz aby praca umożliwiała im rozwój zawodowy i społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Constitutional transformations and economic, what had place in Poland after 1989 year, beside many positive results they created climate to developing many new threats which are visible in economic life particularly economic and social. The large unemployment in conditions of free market and the workers' fear before loss of work, she brought to numerous situations extorting the agreement on violating their rights. Employing, for their agreement, workers without notifying to national insurance scheme is more more and more frequent phenomenon or passing false data about their earnings. Say on opinion of degree of culpability significant influence infringements workers' situation it has on market of work at present. Market this is employer's market the more, this higher degree of social harmfulness of this working is. State this makes difficult the realization of constitutional the citizen's right to social protection in razie of inability to work considerably as well as after achievement of pension age. Important change we which can notice in normalization in new Penal Code workers' situation from 1997 r. it is say the widening the field of protection workers. Penal Code introduced art. 219 - "Who violates about national insurance schemes the recipes of right, not notifying, even for agreement interested, exigible data or notifying false having on right influence to services data or their height, it be subject to the fine, punishment of limitation of freedom or depriving to summers 2 freedom". The recipes of Polish system of right in this right penal they should be shaped so, to protect before negative after-effects of processes of work the workers as well as to the work made possible them the professional development and social. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--23
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Bogdan G. i in., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277, Zakamycze 1999, s. 690-691.
  • Budyń-Kulik M. (w:) Kodeks karny, red. M. Gazdawa, Zakamycze 2006, s. 425.
  • Flasiński M., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w nowym kodeksie karnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 4, s. 34.
  • Lachowski J., Odpowiedzialność karna płatnika składek - wybrane zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 12, s. 27.
  • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego. Cześć ogólna, Warszawa 1999, s. 169.
  • Radecki W. (w:) M. Flemming, B. Mi-chalski, W. Radecki, R. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska, A. Wąsek, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. I, Warszawa 2004, s. 1156.
  • Radecki W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII k.k. Komentarz, Warszawa 2001, s. 53.
  • Tomporek A., Przedmiot ochrony prawnokarnej i podmioty przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 219-221 k.k.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 8, s. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157401860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.