PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 2--12
Tytuł artykułu

Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of Legal Protection of Employment Relationship Durability on the Level of Unemployment, Employment and Enterprises' Productivity in the Light of International Econometric Researches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Normy prawa pracy kreujące ochronę trwałości stosunków pracy, w tym ograniczające pracodawców przed swobodnym rozwiązywaniem umów o pracę czy też zobowiązujące do zapłaty na rzecz pracowników odszkodowań i odpraw, są traktowane przez wielu ekonomistów, polityków czy prawników w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, jako jedna z głównych przyczyn bezrobocia i niskiej produktywności przedsiębiorstw. Autor podważa powyższe hipotezy, prezentując wyniki badań ekonometrycznych przeprowadzonych w krajach OECD w latach 1990-2007 mających za przedmiot badanie wpływu norm prawa pracy stabilizujących zatrudnienie (ang. employment protection legislation) na przeciętne stopy bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw. Zdaniem autora, przedstawione w artykule wyniki badań powinny być brane pod uwagę w dialogu pomiędzy stroną rządową a partnerami społecznymi w zakresie kreowania polityki rynku pracy w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Labour law regulations creating protection of employment relationship durability, including limiting the discretionary power of the employers to terminate employment contracts in an arbitrary manner, or obligating them to pay compensations and severance pays, are treated by many economists, politicians or lawyers in Western Europe as well as in Poland as one of the main reasons of unemployment and enterprises' low productivity. The author questions the above hypotheses in the present article by presenting results of econometric research conducted in OECD countries in the years 1990-2007 aiming at the influence of employment protection legislation on enterprises' average unemployment rate, employment and productivity. The research results presented by the author stop multiannual discussions on the effect of protection of employment relationship durability on the indicated phenomena, and at the same time ought to be taken into account in a dialogue between the government and social partners in the sphere of shaping the labour market policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • K.G. Abraham, S.N. Houseman, Does Employment Protection Inhibit Labour Market Flexibility? Lessons from Germany, France and Belgium, Upjohn Institute Staff Working Paper 93-16, December 1992, Revised March 1993, s. 15-16.
 • E. Applebaum, T. Bailey, P. Berg, A.L. Kalleberg, Manufacturing Advantage: Why High-Performance Work Systems Pay Off, Ithaca and London, Cornell University Press, 2000.
 • A. Arpaia, D. Costello, G. Mourre, F. Pierini, Tracking labour market reforms in the EU Member States: an overview of reforms in 2004 based on the LABREF database, "European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers" nr 239, December 2005, s. 17.
 • P. Auer, In search of optimal labour market institutions, "Economic and Labour Market Paper" 2007, nr 3, International Labour Office, Geneva 2007, s. 18.
 • P. Auer, J. Berg, L. Coulibaly, Is a stable workforce good for the economy? Insights into the tenure-productivity-employment relationship, Employment Strategy Papers 2004, nr 15, International Labour Office, Geneva 2004.
 • A. Barone, Employment protection legislation: a critical review of the literature, 2002, s. IV, dostępny na: http://www.cesifin.it/doc?_FP_REP_ ID = 000069.barone%20copy.pdf& _VP_MAIN_OBJECT_TW_NAME = com.twproject.content.CONTENT.
 • E. Bartelsman, A. Bassanini, J. Haltiwanger, R. Jarmin, S. Scarpetta, T. Schank, The Spread of ICT and Productivity Growth: Is Europe Really Lag ging Behind in the New Economy? (w:) The ICT Revolution: Productivity Differences and the Digital Divide, red. D. Cohen, P. Garibaldi, S. Scarpetta, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • A. Bassanini, D. Venn, Assessing the Impact of Labour Market Policies on Productivity: a Difference-in Differences Approach, OECD "Social, Employrncnt and Migration Working Papers"2007, nr 54, s. 11
 • C.F. Buchtemann, Employment Security and Deregulation: The West German Experience (w:) Employment Security and Labor Market Behavior: Interdisciplinary Approaches and International Evidence, red. C.F. Buchtemann, ILR Press, Ithaca, New York 1993.
 • M. Belot, J. Boone, J. van Ours, Welfare improving employment protection, May 2004, final version December 2005, "Economica" 2007, vol. 74, s. 382.
 • S. Bentolila, G. Bertola, Firing Costs and Labour Demand: How Bad is Eurosclerosis? "The Review of Economic Studies" 1990, vol. 57, nr 3, s. 381-402.
 • G. Bertola, Job Security, Employment and Wages, "Euro pean Economic Review" 1990, nr 34.
 • G. Bertola, T. Boeri, S. Cazes, Employment protection and labour adjustment in OECD countries: Evolving institutions and variable enforcement, Employment and Training Papers nr 48, International Labour Office, Geneva 1999, s. 6-10, 26.
 • G. Betcherman, A. Luinstra, M. Ogawa, Labor Market Regulation: International Experience in Promoting Employment and Social Protection, Sodal Protection Discussion Paper Series 2001, nr 0128, Employment Policy Primer, The World Bank, s. 2-9.
 • O. Blanchard, P. Portugal, What hides behind an unemployment rate: Comparing Portuguese and U.S. labor markets, "The American Economic Review", voi. 91, nr i, March 2001, s. 187-207.
 • G. DeFreitas, A. Marshall, Labour Surplus, Worker Rights and Productivity Growth: A Comparilive Analysis of Asia and Latin America, "Labour" 1998, vol. 12, nr 3.
 • Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003.
 • J. Dolado, C. Garcia-Serrano, J.F. Jimeno-Serrano, Drawing Lessons from the Boom of Temporary Jobs in Spain, CEPR Discussion Papers 2001, nr 2884.
 • K. Doogan, Long-term Employment and the Restructuring of the Labour Market in Europe, "Time and Society" 2005, vol. 14, nr l.
 • K. Van Eyck, Flexibilizing Employment: An Overview, SEED Working Paper 2003, nr 41, International Labour Office, Geneva 2003. s. 32.
 • Flexibility in the Labour Market: The Current Debate, OECD, Paris 1986.
 • M. Gersdorf, Sprawozdanie z konferencji pt. "Prawo pracy wobec bezrobocia", "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1990, nr 7-9.
 • Z. Góral, M. Wlodarczyk, Prawne problemy rynku pracy (w:) Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997.
 • Z. Hajn, Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców (w:) Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003s. 25 i n.
 • H. Hopenhayn, R. Rogerson, Job Turnover and Policy Evaluation: A General Equilibrium Analysis, "Journal of Political Economy" 1993, vol. 101, nr 5, s. 915-938.
 • A. Ichino, R-T. Riphahn, The Effect of Employment Protection on Worker Effort: A Comparison of Absenteeism During and After Probation, IZA Discussion Paper 2001, nr 385.
 • U. Jackowiak, Problemy polskiego bezrobocia na początku stulecia (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002.
 • U. Jackowiak, Rola prawa pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/14/947.
 • J. Jończyk, Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
 • W. Koeniger, Dismissal Costs and Innovation, "Economics Letters" 2005, vol. 88, Issue l.
 • F. Kramarz, S. Roux, Within-Firm Seniority Structure and Firm Performance, Centre for Economic Performance Discussion Paper nr 420, 1999.
 • P. Kuhn, Mandatory Notice, "Journal of Labour Economics" 1992, vol. 10 (2), s. 117-137.
 • E. Lazear, Job security provisions and unemployment, "Quarterly Journal of Economics" 1990, vol. 105, nr 3.
 • F. Lichtenberg, Training, Tenu-re and Productivity, NBER Working Paper 671, 1981.
 • A. Micco, C. Pages, The Economic Effects of Employment Protection: Evidence form International Industry-Level Data, IZA Discussion Paper 2006, nr 2433.
 • J. Michie, S. Sheehan, Labour market deregulation, flexibility and innovation, "Cambridge Journal of Economics" 2003, vol. 27, nr l, s. 123-143.
 • Negotiating Flexibility: The Role of the Social Partners and the State, red. M. Ozaki, ILO Geneva 1999.
 • S. Nickell, Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America, "Journal of Economic Perspectives", vol. 11, nr 3, Summer 1997, s. 72-73.
 • S. Nickell, R. Layard, Labor Market Institutions and Economic Performance (w:) Handbook of Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, vol. 3, Amsterdam, Netherlands 1999, s. 3029-3084.
 • OECD, Employment Outlook, OECD 1999, s. 66.
 • OECD, Employment Outlook, OECD Paris 2004, s. 104-106.
 • L. Pacelli, F. Rapiti, R. Revelli, Employment and Mobility of Workers in In dustries with Different Intensity of Innovation: Evidence on Italy from a Panel of Workers and Firms, "Economics of Innovation and New Technology" 1998, vol. 5.
 • Ch.A. Pissarides, Employment protection, "Labour Economics", vol. 8, Issue2, May 2001,s. 131-159.
 • Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Rola prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu, pr. zbior., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 (zbiór referatów z polsko-niemieckiego seminarium, które odbyło się w czerwcu 200i r. w siedzibie ZUS w Gdańsku).
 • G. Roogers, Labour Market Flexibility and Decent Work, DESA Working Paper nr 47, July 2007.
 • G. Saint-Paul, Employment Protection, International Speciahzation, and lnnovation. "European Economic Review" 2002, vol. 46, nr 2, s. 375-395.
 • W. Sanetra, O bezrobociu i prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
 • S. Scarpetta, Assessing the. role. of labor market policies and institutional settings on unemployment: a cross-country study, OECD "Economic Studies" 1996, 2 (26), s. 43-82.
 • G. Schmid, Equality and efficiency in the labour market. Toward a socialeconomic theory of cooperation (w:) Labour market institutions in Europe. A socialeconomic evaluation of performance, red. G. Schmid, Armonk, N.Y. M.E. Sharpe 1994, s. 243-277.
 • K. Schomann, R. Rogowski, T. Kruppe, Labour Market Efficiency In the European Union. Employment Protection and Faced-Term Contracts, Routledge, London and New York 1998, s. 1.
 • L. Sels, G. Van Hootcgem. Seeking the Balance Between Flexibility and Security: A Rising Issue in the Low Countries, "Work, Employment and Society" 2001, nr 15 (2).
 • M. Socha, U. Sztanderska, Rola reform polskiego rynku pracy w dynamizacji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia (w:) Determinanty wykorzystania zasobów pracy w Polsce, red. W. Wojciechowski i Z. Żółkiewski, NBP, 2005.
 • R. Soltwedel, Employment Problems in West Germany - The Role of Institutions, Labour Law, and Government łntervention, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 28, 1998, s. 153-220.
 • D. Soskice, German Technology Policy, lnnovation and National Institutional Frameworks, "Industry and Innovation" 1997, vol. 4, nr l.
 • A. Sousa-Poza, Job Stability and Job Security: A Comparative Perspective on Experience in Switzerland in the 1990s, "European Journal of Industrial Relations" 2004, vol. 10(1).
 • W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 399-405.
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • A. Supiot i inni, Transformation of labour and future of labour law in Europe, raport opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej, Luxembourg, czerwiec 1998.
 • M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 • A. Świątkowski, Polityka społeczna i prawo pracy wobec bezrobocia, "Państwo i Prawo" 2002, z. 8.
 • C. Teulings, J. Hartog, Corporatism or competition? Labour contracts, institutions and wage structures in International comparison, Cambridge University Press. Cambridge 1998.
 • J. Winczorek,Regulacja rynku pracy a bezrobocie - uwagi metodologiczne (w:) Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003, s. 173.
 • J. Wratny, Środki prawa pracy sprzyjające aktywizacji pracodawców-przedsiębiorców (w:) Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem. Biuro RPO, Warszawa 2004.
 • U. Zachert, T. Radner, The evolution of labour law in the European Union: 1992-2002. Country report: Germany and Austria, European Commission DG Employment and Social Affairs, March/April 2003, s. 16.
 • Zatrudnienie w Polsce 2005, raport pod red. M. Bukowskiego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 183.
 • T. Zieliński, Reforma prawa pracy (Szanse i zagrożenia), "Państwo i Prawo" 2001, z. 2, s. 19-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158023411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.